Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 40

40:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 40:2 בְּיוֹםבְּיוֹםביום־־־הַחֹ֥דֶשׁהַחֹדֶשׁהחדש הָרִאשׁ֖וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון בְּאֶחָ֣דבְּאֶחָדבאחד לַחֹ֑דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש תָּקִ֕יםתָּקִיםתקים אֶתאֶתאת־־־מִשְׁכַּ֖ןמִשְׁכַּןמשכן אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 40:3 וְשַׂמְתָּ֣וְשַׂמְתָּושמת שָׁ֔םשָׁםשם אֵ֖תאֵתאת אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון הָעֵד֑וּתהָעֵדוּתהעדות וְסַכֹּתָ֥וְסַכֹּתָוסכת עַלעַלעל־־־הָאָרֹ֖ןהָאָרֹןהארן אֶתאֶתאת־־־הַפָּרֹֽכֶתהַפָּרֹכֶתהפרכת׃׃׃ 40:4 וְהֵבֵאתָ֙וְהֵבֵאתָוהבאת אֶתאֶתאת־־־הַשֻּׁלְחָ֔ןהַשֻּׁלְחָןהשלחן וְעָרַכְתָּ֖וְעָרַכְתָּוערכת אֶתאֶתאת־־־עֶרְכּ֑וֹעֶרְכּוֹערכו וְהֵבֵאתָ֙וְהֵבֵאתָוהבאת אֶתאֶתאת־־־הַמְּנֹרָ֔ההַמְּנֹרָההמנרה וְהַעֲלֵיתָ֖וְהַעֲלֵיתָוהעלית אֶתאֶתאת־־־נֵרֹתֶֽיהָנֵרֹתֶיהָנרתיה׃׃׃ 40:5 וְנָתַתָּ֞הוְנָתַתָּהונתתה אֶתאֶתאת־־־מִזְבַּ֤חמִזְבַּחמזבח הַזָּהָב֙הַזָּהָבהזהב לִקְטֹ֔רֶתלִקְטֹרֶתלקטרת לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון הָעֵדֻ֑תהָעֵדֻתהעדת וְשַׂמְתָּ֛וְשַׂמְתָּושמת אֶתאֶתאת־־־מָסַ֥ךְמָסַךְמסך הַפֶּ֖תַחהַפֶּתַחהפתח לַמִּשְׁכָּֽןלַמִּשְׁכָּןלמשכן׃׃׃ 40:6 וְנָ֣תַתָּ֔הוְנָתַתָּהונתתה אֵ֖תאֵתאת מִזְבַּ֣חמִזְבַּחמזבח הָעֹלָ֑ההָעֹלָההעלה לִפְנֵ֕ילִפְנֵילפני פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח מִשְׁכַּ֥ןמִשְׁכַּןמשכן אֹֽהֶלאֹהֶלאהל־־־מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 40:7 וְנָֽתַתָּ֙וְנָתַתָּונתת אֶתאֶתאת־־־הַכִּיֹּ֔רהַכִּיֹּרהכיר בֵּֽיןבֵּיןבין־־־אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֖דמוֹעֵדמועד וּבֵ֣יןוּבֵיןובין הַמִּזְבֵּ֑חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וְנָתַתָּ֥וְנָתַתָּונתת שָׁ֖םשָׁםשם מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 40:8 וְשַׂמְתָּ֥וְשַׂמְתָּושמת אֶתאֶתאת־־־הֶחָצֵ֖רהֶחָצֵרהחצר סָבִ֑יבסָבִיבסביב וְנָ֣תַתָּ֔וְנָתַתָּונתת אֶתאֶתאת־־־מָסַ֖ךְמָסַךְמסך שַׁ֥עַרשַׁעַרשער הֶחָצֵֽרהֶחָצֵרהחצר׃׃׃ 40:9 וְלָקַחְתָּ֙וְלָקַחְתָּולקחת אֶתאֶתאת־־־שֶׁ֣מֶןשֶׁמֶןשמן הַמִּשְׁחָ֔ההַמִּשְׁחָההמשחה וּמָשַׁחְתָּ֥וּמָשַׁחְתָּומשחת אֶתאֶתאת־־־הַמִּשְׁכָּ֖ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בּ֑וֹבּוֹבו וְקִדַּשְׁתָּ֥וְקִדַּשְׁתָּוקדשת אֹת֛וֹאֹתוֹאתו וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כֵּלָ֖יוכֵּלָיוכליו וְהָ֥יָהוְהָיָהוהיה קֹֽדֶשׁקֹדֶשׁקדש׃׃׃ 40:10 וּמָשַׁחְתָּ֛וּמָשַׁחְתָּומשחת אֶתאֶתאת־־־מִזְבַּ֥חמִזְבַּחמזבח הָעֹלָ֖ההָעֹלָההעלה וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כֵּלָ֑יוכֵּלָיוכליו וְקִדַּשְׁתָּ֙וְקִדַּשְׁתָּוקדשת אֶתאֶתאת־־־הַמִּזְבֵּ֔חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה הַמִּזְבֵּ֖חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח קֹ֥דֶשׁקֹדֶשׁקדש קָֽדָשִֽׁיםקָדָשִׁיםקדשים׃׃׃ 40:11 וּמָשַׁחְתָּ֥וּמָשַׁחְתָּומשחת אֶתאֶתאת־־־הַכִּיֹּ֖רהַכִּיֹּרהכיר וְאֶתוְאֶתואת־־־כַּנּ֑וֹכַּנּוֹכנו וְקִדַּשְׁתָּ֖וְקִדַּשְׁתָּוקדשת אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 40:12 וְהִקְרַבְתָּ֤וְהִקְרַבְתָּוהקרבת אֶֽתאֶתאת־־־אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּנָ֔יובָּנָיובניו אֶלאֶלאל־־־פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וְרָחַצְתָּ֥וְרָחַצְתָּורחצת אֹתָ֖םאֹתָםאתם בַּמָּֽיִםבַּמָּיִםבמים׃׃׃ 40:13 וְהִלְבַּשְׁתָּ֙וְהִלְבַּשְׁתָּוהלבשת אֶֽתאֶתאת־־־אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן אֵ֖תאֵתאת בִּגְדֵ֣יבִּגְדֵיבגדי הַקֹּ֑דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש וּמָשַׁחְתָּ֥וּמָשַׁחְתָּומשחת אֹת֛וֹאֹתוֹאתו וְקִדַּשְׁתָּ֥וְקִדַּשְׁתָּוקדשת אֹת֖וֹאֹתוֹאתו וְכִהֵ֥ןוְכִהֵןוכהן לִֽילִילי׃׃׃ 40:14 וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּנָ֖יובָּנָיובניו תַּקְרִ֑יבתַּקְרִיבתקריב וְהִלְבַּשְׁתָּ֥וְהִלְבַּשְׁתָּוהלבשת אֹתָ֖םאֹתָםאתם כֻּתֳּנֹֽתכֻּתֳּנֹתכתנת׃׃׃ 40:15 וּמָשַׁחְתָּ֣וּמָשַׁחְתָּומשחת אֹתָ֗םאֹתָםאתם כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר מָשַׁ֙חְתָּ֙מָשַׁחְתָּמשחת אֶתאֶתאת־־־אֲבִיהֶ֔םאֲבִיהֶםאביהם וְכִהֲנ֖וּוְכִהֲנוּוכהנו לִ֑ילִילי וְ֠הָיְתָהוְהָיְתָהוהיתה לִהְיֹ֨תלִהְיֹתלהית לָהֶ֧םלָהֶםלהם מָשְׁחָתָ֛םמָשְׁחָתָםמשחתם לִכְהֻנַּ֥תלִכְהֻנַּתלכהנת עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם לְדֹרֹתָֽםלְדֹרֹתָםלדרתם׃׃׃ 40:16 וַיַּ֖עַשׂוַיַּעַשׂויעש מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה כְּ֠כֹלכְּכֹלככל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר צִוָּ֧הצִוָּהצוה יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֹת֖וֹאֹתוֹאתו כֵּ֥ןכֵּןכן עָשָֽׂהעָשָׂהעשה׃׃׃ ססס 40:17 וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי בַּחֹ֧דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הָרִאשׁ֛וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון בַּשָּׁנָ֥הבַּשָּׁנָהבשנה הַשֵּׁנִ֖יתהַשֵּׁנִיתהשנית בְּאֶחָ֣דבְּאֶחָדבאחד לַחֹ֑דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הוּקַ֖םהוּקַםהוקם הַמִּשְׁכָּֽןהַמִּשְׁכָּןהמשכן׃׃׃ 40:18 וַיָּ֨קֶםוַיָּקֶםויקם מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הַמִּשְׁכָּ֗ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן וַיִּתֵּן֙וַיִּתֵּןויתן אֶתאֶתאת־־־אֲדָנָ֔יואֲדָנָיואדניו וַיָּ֙שֶׂם֙וַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־קְרָשָׁ֔יוקְרָשָׁיוקרשיו וַיִּתֵּ֖ןוַיִּתֵּןויתן אֶתאֶתאת־־־בְּרִיחָ֑יובְּרִיחָיובריחיו וַיָּ֖קֶםוַיָּקֶםויקם אֶתאֶתאת־־־עַמּוּדָֽיועַמּוּדָיועמודיו׃׃׃ 40:19 וַיִּפְרֹ֤שׂוַיִּפְרֹשׂויפרש אֶתאֶתאת־־־הָאֹ֙הֶל֙הָאֹהֶלהאהל עַלעַלעל־־־הַמִּשְׁכָּ֔ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן וַיָּ֜שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־מִכְסֵ֥המִכְסֵהמכסה הָאֹ֛הֶלהָאֹהֶלהאהל עָלָ֖יועָלָיועליו מִלְמָ֑עְלָהמִלְמָעְלָהמלמעלה כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ ססס 40:20 וַיִּקַּ֞חוַיִּקַּחויקח וַיִּתֵּ֤ןוַיִּתֵּןויתן אֶתאֶתאת־־־הָעֵדֻת֙הָעֵדֻתהעדת אֶלאֶלאל־־־הָ֣אָרֹ֔ןהָאָרֹןהארן וַיָּ֥שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־הַבַּדִּ֖יםהַבַּדִּיםהבדים עַלעַלעל־־־הָאָרֹ֑ןהָאָרֹןהארן וַיִּתֵּ֧ןוַיִּתֵּןויתן אֶתאֶתאת־־־הַכַּפֹּ֛רֶתהַכַּפֹּרֶתהכפרת עַלעַלעל־־־הָאָרֹ֖ןהָאָרֹןהארן מִלְמָֽעְלָהמִלְמָעְלָהמלמעלה׃׃׃ 40:21 וַיָּבֵ֣אוַיָּבֵאויבא אֶתאֶתאת־־־הָאָרֹן֮הָאָרֹןהארן אֶלאֶלאל־־־הַמִּשְׁכָּן֒הַמִּשְׁכָּןהמשכן וַיָּ֗שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אֵ֚תאֵתאת פָּרֹ֣כֶתפָּרֹכֶתפרכת הַמָּסָ֔ךְהַמָּסָךְהמסך וַיָּ֕סֶךְוַיָּסֶךְויסך עַ֖לעַלעל אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון הָעֵד֑וּתהָעֵדוּתהעדות כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ ססס 40:22 וַיִּתֵּ֤ןוַיִּתֵּןויתן אֶתאֶתאת־־־הַשֻּׁלְחָן֙הַשֻּׁלְחָןהשלחן בְּאֹ֣הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵ֔דמוֹעֵדמועד עַ֛לעַלעל יֶ֥רֶךְיֶרֶךְירך הַמִּשְׁכָּ֖ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן צָפֹ֑נָהצָפֹנָהצפנה מִח֖וּץמִחוּץמחוץ לַפָּרֹֽכֶתלַפָּרֹכֶתלפרכת׃׃׃ 40:23 וַיַּעֲרֹ֥ךְוַיַּעֲרֹךְויערך עָלָ֛יועָלָיועליו עֵ֥רֶךְעֵרֶךְערך לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ ססס 40:24 וַיָּ֤שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־הַמְּנֹרָה֙הַמְּנֹרָההמנרה בְּאֹ֣הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵ֔דמוֹעֵדמועד נֹ֖כַחנֹכַחנכח הַשֻּׁלְחָ֑ןהַשֻּׁלְחָןהשלחן עַ֛לעַלעל יֶ֥רֶךְיֶרֶךְירך הַמִּשְׁכָּ֖ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן נֶֽגְבָּהנֶגְבָּהנגבה׃׃׃ 40:25 וַיַּ֥עַלוַיַּעַלויעל הַנֵּרֹ֖תהַנֵּרֹתהנרת לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ ססס 40:26 וַיָּ֛שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־מִזְבַּ֥חמִזְבַּחמזבח הַזָּהָ֖בהַזָּהָבהזהב בְּאֹ֣הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני הַפָּרֹֽכֶתהַפָּרֹכֶתהפרכת׃׃׃ 40:27 וַיַּקְטֵ֥רוַיַּקְטֵרויקטר עָלָ֖יועָלָיועליו קְטֹ֣רֶתקְטֹרֶתקטרת סַמִּ֑יםסַמִּיםסמים כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ פפפ
40:28 וַיָּ֛שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־מָסַ֥ךְמָסַךְמסך הַפֶּ֖תַחהַפֶּתַחהפתח לַמִּשְׁכָּֽןלַמִּשְׁכָּןלמשכן׃׃׃ 40:29 וְאֵת֙וְאֵתואת מִזְבַּ֣חמִזְבַּחמזבח הָעֹלָ֔ההָעֹלָההעלה שָׂ֕םשָׂםשם פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח מִשְׁכַּ֣ןמִשְׁכַּןמשכן אֹֽהֶלאֹהֶלאהל־־־מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וַיַּ֣עַלוַיַּעַלויעל עָלָ֗יועָלָיועליו אֶתאֶתאת־־־הָעֹלָה֙הָעֹלָההעלה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּנְחָ֔ההַמִּנְחָההמנחה כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ ססס 40:30 וַיָּ֙שֶׂם֙וַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־הַכִּיֹּ֔רהַכִּיֹּרהכיר בֵּֽיןבֵּיןבין־־־אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֖דמוֹעֵדמועד וּבֵ֣יןוּבֵיןובין הַמִּזְבֵּ֑חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וַיִּתֵּ֥ןוַיִּתֵּןויתן שָׁ֛מָּהשָׁמָּהשמה מַ֖יִםמַיִםמים לְרָחְצָֽהלְרָחְצָהלרחצה׃׃׃ 40:31 וְרָחֲצ֣וּוְרָחֲצוּורחצו מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֣ןוְאַהֲרֹןואהרן וּבָנָ֑יווּבָנָיוובניו אֶתאֶתאת־־־יְדֵיהֶ֖םיְדֵיהֶםידיהם וְאֶתוְאֶתואת־־־רַגְלֵיהֶֽםרַגְלֵיהֶםרגליהם׃׃׃ 40:32 בְּבֹאָ֞םבְּבֹאָםבבאם אֶלאֶלאל־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֗דמוֹעֵדמועד וּבְקָרְבָתָ֛םוּבְקָרְבָתָםובקרבתם אֶלאֶלאל־־־הַמִּזְבֵּ֖חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח יִרְחָ֑צוּיִרְחָצוּירחצו כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ ססס 40:33 וַיָּ֣קֶםוַיָּקֶםויקם אֶתאֶתאת־־־הֶחָצֵ֗רהֶחָצֵרהחצר סָבִיב֙סָבִיבסביב לַמִּשְׁכָּ֣ןלַמִּשְׁכָּןלמשכן וְלַמִּזְבֵּ֔חַוְלַמִּזְבֵּחַולמזבח וַיִּתֵּ֕ןוַיִּתֵּןויתן אֶתאֶתאת־־־מָסַ֖ךְמָסַךְמסך שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הֶחָצֵ֑רהֶחָצֵרהחצר וַיְכַ֥לוַיְכַלויכל מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הַמְּלָאכָֽההַמְּלָאכָההמלאכה׃׃׃ פפפ
40:34 וַיְכַ֥סוַיְכַסויכס הֶעָנָ֖ןהֶעָנָןהענן אֶתאֶתאת־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וּכְב֣וֹדוּכְבוֹדוכבוד יְהוָ֔היְהוָהיהוה מָלֵ֖אמָלֵאמלא אֶתאֶתאת־־־הַמִּשְׁכָּֽןהַמִּשְׁכָּןהמשכן׃׃׃ 40:35 וְלֹאוְלֹאולא־־־יָכֹ֣ליָכֹליכל מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה לָבוֹא֙לָבוֹאלבוא אֶלאֶלאל־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֔דמוֹעֵדמועד כִּֽיכִּיכי־־־שָׁכַ֥ןשָׁכַןשכן עָלָ֖יועָלָיועליו הֶעָנָ֑ןהֶעָנָןהענן וּכְב֣וֹדוּכְבוֹדוכבוד יְהוָ֔היְהוָהיהוה מָלֵ֖אמָלֵאמלא אֶתאֶתאת־־־הַמִּשְׁכָּֽןהַמִּשְׁכָּןהמשכן׃׃׃ 40:36 וּבְהֵעָל֤וֹתוּבְהֵעָלוֹתובהעלות הֶֽעָנָן֙הֶעָנָןהענן מֵעַ֣למֵעַלמעל הַמִּשְׁכָּ֔ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן יִסְע֖וּיִסְעוּיסעו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל מַסְעֵיהֶֽםמַסְעֵיהֶםמסעיהם׃׃׃ 40:37 וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֥אלֹאלא יֵעָלֶ֖היֵעָלֶהיעלה הֶעָנָ֑ןהֶעָנָןהענן וְלֹ֣אוְלֹאולא יִסְע֔וּיִסְעוּיסעו עַדעַדעד־־־י֖וֹםיוֹםיום הֵעָלֹתֽוֹהֵעָלֹתוֹהעלתו׃׃׃ 40:38 כִּי֩כִּיכי עֲנַ֨ןעֲנַןענן יְהוָ֤היְהוָהיהוה עַֽלעַלעל־־־הַמִּשְׁכָּן֙הַמִּשְׁכָּןהמשכן יוֹמָ֔םיוֹמָםיומם וְאֵ֕שׁוְאֵשׁואש תִּהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה לַ֖יְלָהלַיְלָהלילה בּ֑וֹבּוֹבו לְעֵינֵ֥ילְעֵינֵילעיני כָלכָלכל־־־בֵּֽיתבֵּיתבית־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בְּכָלבְּכָלבכל־־־מַסְעֵיהֶֽםמַסְעֵיהֶםמסעיהם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain