Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 6

6:1 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה עַתָּ֣העַתָּהעתה תִרְאֶ֔התִרְאֶהתראה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֶֽעֱשֶׂ֖האֶעֱשֶׂהאעשה לְפַרְעֹ֑הלְפַרְעֹהלפרעה כִּ֣יכִּיכי בְיָ֤דבְיָדביד חֲזָקָה֙חֲזָקָהחזקה יְשַׁלְּחֵ֔םיְשַׁלְּחֵםישלחם וּבְיָ֣דוּבְיָדוביד חֲזָקָ֔החֲזָקָהחזקה יְגָרְשֵׁ֖םיְגָרְשֵׁםיגרשם מֵאַרְצֽוֹמֵאַרְצוֹמארצו׃׃׃ ססס 6:2 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֖יואֵלָיואליו אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 6:3 וָאֵרָ֗אוָאֵרָאוארא אֶלאֶלאל־־־אַבְרָהָ֛םאַבְרָהָםאברהם אֶלאֶלאל־־־יִצְחָ֥קיִצְחָקיצחק וְאֶֽלוְאֶלואל־־־יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב בְּאֵ֣לבְּאֵלבאל שַׁדָּ֑ישַׁדָּישדי וּשְׁמִ֣יוּשְׁמִיושמי יְהוָ֔היְהוָהיהוה לֹ֥אלֹאלא נוֹדַ֖עְתִּינוֹדַעְתִּינודעתי לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 6:4 וְגַ֨םוְגַםוגם הֲקִמֹ֤תִיהֲקִמֹתִיהקמתי אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִי֙בְּרִיתִיבריתי אִתָּ֔םאִתָּםאתם לָתֵ֥תלָתֵתלתת לָהֶ֖םלָהֶםלהם אֶתאֶתאת־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען אֵ֛תאֵתאת אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מְגֻרֵיהֶ֖םמְגֻרֵיהֶםמגריהם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־גָּ֥רוּגָּרוּגרו בָֽהּבָהּבה׃׃׃ 6:5 וְגַ֣םוְגַםוגם ׀׀׀ אֲנִ֣יאֲנִיאני שָׁמַ֗עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי אֶֽתאֶתאת־־־נַאֲקַת֙נַאֲקַתנאקת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים מַעֲבִדִ֣יםמַעֲבִדִיםמעבדים אֹתָ֑םאֹתָםאתם וָאֶזְכֹּ֖רוָאֶזְכֹּרואזכר אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִֽיבְּרִיתִיבריתי׃׃׃ 6:6 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן אֱמֹ֥ראֱמֹראמר לִבְנֵֽילִבְנֵילבני־־־יִשְׂרָאֵ֘ליִשְׂרָאֵלישראל אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָה֒יְהוָהיהוה וְהוֹצֵאתִ֣יוְהוֹצֵאתִיוהוצאתי אֶתְכֶ֗םאֶתְכֶםאתכם מִתַּ֙חַת֙מִתַּחַתמתחת סִבְלֹ֣תסִבְלֹתסבלת מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וְהִצַּלְתִּ֥יוְהִצַּלְתִּיוהצלתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם מֵעֲבֹדָתָ֑םמֵעֲבֹדָתָםמעבדתם וְגָאַלְתִּ֤יוְגָאַלְתִּיוגאלתי אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם בִּזְר֣וֹעַבִּזְרוֹעַבזרוע נְטוּיָ֔הנְטוּיָהנטויה וּבִשְׁפָטִ֖יםוּבִשְׁפָטִיםובשפטים גְּדֹלִֽיםגְּדֹלִיםגדלים׃׃׃ 6:7 וְלָקַחְתִּ֨יוְלָקַחְתִּיולקחתי אֶתְכֶ֥םאֶתְכֶםאתכם לִי֙לִילי לְעָ֔םלְעָםלעם וְהָיִ֥יתִיוְהָיִיתִיוהייתי לָכֶ֖םלָכֶםלכם לֵֽאלֹהִ֑יםלֵאלֹהִיםלאלהים וִֽידַעְתֶּ֗םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּ֣יכִּיכי אֲנִ֤יאֲנִיאני יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹ֣הֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם הַמּוֹצִ֣יאהַמּוֹצִיאהמוציא אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם מִתַּ֖חַתמִתַּחַתמתחת סִבְל֥וֹתסִבְלוֹתסבלות מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 6:8 וְהֵבֵאתִ֤יוְהֵבֵאתִיוהבאתי אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם אֶלאֶלאל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נָשָׂ֙אתִי֙נָשָׂאתִינשאתי אֶתאֶתאת־־־יָדִ֔ייָדִיידי לָתֵ֣תלָתֵתלתת אֹתָ֔הּאֹתָהּאתה לְאַבְרָהָ֥םלְאַבְרָהָםלאברהם לְיִצְחָ֖קלְיִצְחָקליצחק וּֽלְיַעֲקֹ֑בוּלְיַעֲקֹבוליעקב וְנָתַתִּ֨יוְנָתַתִּיונתתי אֹתָ֥הּאֹתָהּאתה לָכֶ֛םלָכֶםלכם מוֹרָשָׁ֖המוֹרָשָׁהמורשה אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 6:9 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה כֵּ֖ןכֵּןכן אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְלֹ֤אוְלֹאולא שָֽׁמְעוּ֙שָׁמְעוּשמעו אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה מִקֹּ֣צֶרמִקֹּצֶרמקצר ר֔וּחַרוּחַרוח וּמֵעֲבֹדָ֖הוּמֵעֲבֹדָהומעבדה קָשָֽׁהקָשָׁהקשה׃׃׃ פפפ
6:13 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָה֮יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה וְאֶֽלוְאֶלואל־־־אַהֲרֹן֒אַהֲרֹןאהרן וַיְצַוֵּם֙וַיְצַוֵּםויצום אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְאֶלוְאֶלואל־־־פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים לְהוֹצִ֥יאלְהוֹצִיאלהוציא אֶתאֶתאת־־־בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ ססס 6:14 אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי בֵיתבֵיתבית־־־אֲבֹתָ֑םאֲבֹתָםאבתם בְּנֵ֨יבְּנֵיבני רְאוּבֵ֜ןרְאוּבֵןראובן בְּכֹ֣רבְּכֹרבכר יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל חֲנ֤וֹךְחֲנוֹךְחנוך וּפַלּוּא֙וּפַלּוּאופלוא חֶצְר֣וֹןחֶצְרוֹןחצרון וְכַרְמִ֔יוְכַרְמִיוכרמי אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה מִשְׁפְּחֹ֥תמִשְׁפְּחֹתמשפחת רְאוּבֵֽןרְאוּבֵןראובן׃׃׃ 6:15 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני שִׁמְע֗וֹןשִׁמְעוֹןשמעון יְמוּאֵ֨ליְמוּאֵלימואל וְיָמִ֤יןוְיָמִיןוימין וְאֹ֙הַד֙וְאֹהַדואהד וְיָכִ֣יןוְיָכִיןויכין וְצֹ֔חַרוְצֹחַרוצחר וְשָׁא֖וּלוְשָׁאוּלושאול בֶּןבֶּןבן־־־הַֽכְּנַעֲנִ֑יתהַכְּנַעֲנִיתהכנענית אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה מִשְׁפְּחֹ֥תמִשְׁפְּחֹתמשפחת שִׁמְעֽוֹןשִׁמְעוֹןשמעון׃׃׃ 6:16 וְאֵ֨לֶּהוְאֵלֶּהואלה שְׁמ֤וֹתשְׁמוֹתשמות בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־לֵוִי֙לֵוִילוי לְתֹ֣לְדֹתָ֔םלְתֹלְדֹתָםלתלדתם גֵּרְשׁ֕וֹןגֵּרְשׁוֹןגרשון וּקְהָ֖תוּקְהָתוקהת וּמְרָרִ֑יוּמְרָרִיומררי וּשְׁנֵי֙וּשְׁנֵיושני חַיֵּ֣יחַיֵּיחיי לֵוִ֔ילֵוִילוי שֶׁ֧בַעשֶׁבַעשבע וּשְׁלֹשִׁ֛יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים וּמְאַ֖תוּמְאַתומאת שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 6:17 בְּנֵ֥יבְּנֵיבני גֵרְשׁ֛וֹןגֵרְשׁוֹןגרשון לִבְנִ֥ילִבְנִילבני וְשִׁמְעִ֖יוְשִׁמְעִיושמעי לְמִשְׁפְּחֹתָֽםלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם׃׃׃ 6:18 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני קְהָ֔תקְהָתקהת עַמְרָ֣םעַמְרָםעמרם וְיִצְהָ֔רוְיִצְהָרויצהר וְחֶבְר֖וֹןוְחֶבְרוֹןוחברון וְעֻזִּיאֵ֑לוְעֻזִּיאֵלועזיאל וּשְׁנֵי֙וּשְׁנֵיושני חַיֵּ֣יחַיֵּיחיי קְהָ֔תקְהָתקהת שָׁלֹ֧שׁשָׁלֹשׁשלש וּשְׁלֹשִׁ֛יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים וּמְאַ֖תוּמְאַתומאת שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 6:19 וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני מְרָרִ֖ימְרָרִימררי מַחְלִ֣ימַחְלִימחלי וּמוּשִׁ֑יוּמוּשִׁיומושי אֵ֛לֶּהאֵלֶּהאלה מִשְׁפְּחֹ֥תמִשְׁפְּחֹתמשפחת הַלֵּוִ֖יהַלֵּוִיהלוי לְתֹלְדֹתָֽםלְתֹלְדֹתָםלתלדתם׃׃׃ 6:20 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח עַמְרָ֜םעַמְרָםעמרם אֶתאֶתאת־־־יוֹכֶ֤בֶדיוֹכֶבֶדיוכבד דֹּֽדָתוֹ֙דֹּדָתוֹדדתו ל֣וֹלוֹלו לְאִשָּׁ֔הלְאִשָּׁהלאשה וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד ל֔וֹלוֹלו אֶֽתאֶתאת־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן וְאֶתוְאֶתואת־־־מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וּשְׁנֵי֙וּשְׁנֵיושני חַיֵּ֣יחַיֵּיחיי עַמְרָ֔םעַמְרָםעמרם שֶׁ֧בַעשֶׁבַעשבע וּשְׁלֹשִׁ֛יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים וּמְאַ֖תוּמְאַתומאת שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 6:21 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני יִצְהָ֑ריִצְהָריצהר קֹ֥רַחקֹרַחקרח וָנֶ֖פֶגוָנֶפֶגונפג וְזִכְרִֽיוְזִכְרִיוזכרי׃׃׃ 6:22 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני עֻזִּיאֵ֑לעֻזִּיאֵלעזיאל מִֽישָׁאֵ֥למִישָׁאֵלמישאל וְאֶלְצָפָ֖ןוְאֶלְצָפָןואלצפן וְסִתְרִֽיוְסִתְרִיוסתרי׃׃׃ 6:23 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח אַהֲרֹ֜ןאַהֲרֹןאהרן אֶתאֶתאת־־־אֱלִישֶׁ֧בַעאֱלִישֶׁבַעאלישבע בַּתבַּתבת־־־עַמִּינָדָ֛בעַמִּינָדָבעמינדב אֲח֥וֹתאֲחוֹתאחות נַחְשׁ֖וֹןנַחְשׁוֹןנחשון ל֣וֹלוֹלו לְאִשָּׁ֑הלְאִשָּׁהלאשה וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד ל֗וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־נָדָב֙נָדָבנדב וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲבִיה֔וּאאֲבִיהוּאאביהוא אֶתאֶתאת־־־אֶלְעָזָ֖ראֶלְעָזָראלעזר וְאֶתוְאֶתואת־־־אִֽיתָמָֽראִיתָמָראיתמר׃׃׃ 6:24 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני קֹ֔רַחקֹרַחקרח אַסִּ֥יראַסִּיראסיר וְאֶלְקָנָ֖הוְאֶלְקָנָהואלקנה וַאֲבִיאָסָ֑ףוַאֲבִיאָסָףואביאסף אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה מִשְׁפְּחֹ֥תמִשְׁפְּחֹתמשפחת הַקָּרְחִֽיהַקָּרְחִיהקרחי׃׃׃ 6:25 וְאֶלְעָזָ֨רוְאֶלְעָזָרואלעזר בֶּֽןבֶּןבן־־־אַהֲרֹ֜ןאַהֲרֹןאהרן לָקַֽחלָקַחלקח־־־ל֨וֹלוֹלו מִבְּנ֤וֹתמִבְּנוֹתמבנות פּֽוּטִיאֵל֙פּוּטִיאֵלפוטיאל ל֣וֹלוֹלו לְאִשָּׁ֔הלְאִשָּׁהלאשה וַתֵּ֥לֶדוַתֵּלֶדותלד ל֖וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־פִּֽינְחָ֑ספִּינְחָספינחס אֵ֗לֶּהאֵלֶּהאלה רָאשֵׁ֛ירָאשֵׁיראשי אֲב֥וֹתאֲבוֹתאבות הַלְוִיִּ֖םהַלְוִיִּםהלוים לְמִשְׁפְּחֹתָֽםלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם׃׃׃ 6:26 ה֥וּאהוּאהוא אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן וּמֹשֶׁ֑הוּמֹשֶׁהומשה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה לָהֶ֔םלָהֶםלהם הוֹצִ֜יאוּהוֹצִיאוּהוציאו אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֧יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים עַלעַלעל־־־צִבְאֹתָֽםצִבְאֹתָםצבאתם׃׃׃ 6:27 הֵ֗םהֵםהם הַֽמְדַבְּרִים֙הַמְדַבְּרִיםהמדברים אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֣הפַּרְעֹהפרעה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים לְהוֹצִ֥יאלְהוֹצִיאלהוציא אֶתאֶתאת־־־בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מִמִּצְרָ֑יִםמִמִּצְרָיִםממצרים ה֥וּאהוּאהוא מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹֽןוְאַהֲרֹןואהרן׃׃׃ 6:28 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בְּי֨וֹםבְּיוֹםביום דִּבֶּ֧רדִּבֶּרדבר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain