Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 8

8:1 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֮יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁה֒מֹשֶׁהמשה אֱמֹ֣ראֱמֹראמר אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֗ןאַהֲרֹןאהרן נְטֵ֤הנְטֵהנטה אֶתאֶתאת־־־יָדְךָ֙יָדְךָידך בְּמַטֶּ֔ךָבְּמַטֶּךָבמטך עַלעַלעל־־־הַ֨נְּהָרֹ֔תהַנְּהָרֹתהנהרת עַלעַלעל־־־הַיְאֹרִ֖יםהַיְאֹרִיםהיארים וְעַלוְעַלועל־־־הָאֲגַמִּ֑יםהָאֲגַמִּיםהאגמים וְהַ֥עַלוְהַעַלוהעל אֶתאֶתאת־־־הַֽצְפַרְדְּעִ֖יםהַצְפַרְדְּעִיםהצפרדעים עַלעַלעל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 8:2 וַיֵּ֤טוַיֵּטויט אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן אֶתאֶתאת־־־יָד֔וֹיָדוֹידו עַ֖לעַלעל מֵימֵ֣ימֵימֵימימי מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וַתַּ֙עַל֙וַתַּעַלותעל הַצְּפַרְדֵּ֔עַהַצְּפַרְדֵּעַהצפרדע וַתְּכַ֖סוַתְּכַסותכס אֶתאֶתאת־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 8:3 וַיַּֽעֲשׂוּוַיַּעֲשׂוּויעשו־־־כֵ֥ןכֵןכן הַֽחֲרְטֻמִּ֖יםהַחֲרְטֻמִּיםהחרטמים בְּלָטֵיהֶ֑םבְּלָטֵיהֶםבלטיהם וַיַּעֲל֥וּוַיַּעֲלוּויעלו אֶתאֶתאת־־־הַֽצְפַרְדְּעִ֖יםהַצְפַרְדְּעִיםהצפרדעים עַלעַלעל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 8:4 וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא פַרְעֹ֜הפַרְעֹהפרעה לְמֹשֶׁ֣הלְמֹשֶׁהלמשה וּֽלְאַהֲרֹ֗ןוּלְאַהֲרֹןולאהרן וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הַעְתִּ֣ירוּהַעְתִּירוּהעתירו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְיָסֵר֙וְיָסֵרויסר הַֽצְפַרְדְּעִ֔יםהַצְפַרְדְּעִיםהצפרדעים מִמֶּ֖נִּימִמֶּנִּיממני וּמֵֽעַמִּ֑יוּמֵעַמִּיומעמי וַאֲשַׁלְּחָה֙וַאֲשַׁלְּחָהואשלחה אֶתאֶתאת־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וְיִזְבְּח֖וּוְיִזְבְּחוּויזבחו לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 8:5 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה לְפַרְעֹה֮לְפַרְעֹהלפרעה הִתְפָּאֵ֣רהִתְפָּאֵרהתפאר עָלַי֒עָלַיעלי לְמָתַ֣ילְמָתַילמתי ׀׀׀ אַעְתִּ֣יראַעְתִּיראעתיר לְךָ֗לְךָלך וְלַעֲבָדֶ֙יךָ֙וְלַעֲבָדֶיךָולעבדיך וּֽלְעַמְּךָ֔וּלְעַמְּךָולעמך לְהַכְרִית֙לְהַכְרִיתלהכרית הַֽצֲפַרְדְּעִ֔יםהַצֲפַרְדְּעִיםהצפרדעים מִמְּךָ֖מִמְּךָממך וּמִבָּתֶּ֑יךָוּמִבָּתֶּיךָומבתיך רַ֥קרַקרק בַּיְאֹ֖רבַּיְאֹרביאר תִּשָּׁאַֽרְנָהתִּשָּׁאַרְנָהתשארנה׃׃׃ 8:6 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְמָחָ֑רלְמָחָרלמחר וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר כִּדְבָ֣רְךָ֔כִּדְבָרְךָכדברך לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען תֵּדַ֔עתֵּדַעתדע כִּיכִּיכי־־־אֵ֖יןאֵיןאין כַּיהוָ֥הכַּיהוָהכיהוה אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ 8:7 וְסָר֣וּוְסָרוּוסרו הַֽצְפַרְדְּעִ֗יםהַצְפַרְדְּעִיםהצפרדעים מִמְּךָ֙מִמְּךָממך וּמִבָּ֣תֶּ֔יךָוּמִבָּתֶּיךָומבתיך וּמֵעֲבָדֶ֖יךָוּמֵעֲבָדֶיךָומעבדיך וּמֵעַמֶּ֑ךָוּמֵעַמֶּךָומעמך רַ֥קרַקרק בַּיְאֹ֖רבַּיְאֹרביאר תִּשָּׁאַֽרְנָהתִּשָּׁאַרְנָהתשארנה׃׃׃ 8:8 וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֖ןוְאַהֲרֹןואהרן מֵעִ֣םמֵעִםמעם פַּרְעֹ֑הפַּרְעֹהפרעה וַיִּצְעַ֤קוַיִּצְעַקויצעק מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־דְּבַ֥רדְּבַרדבר הַֽצְפַרְדְּעִ֖יםהַצְפַרְדְּעִיםהצפרדעים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׂ֥םשָׂםשם לְפַרְעֹֽהלְפַרְעֹהלפרעה׃׃׃ 8:9 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש יְהוָ֖היְהוָהיהוה כִּדְבַ֣רכִּדְבַרכדבר מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וַיָּמֻ֙תוּ֙וַיָּמֻתוּוימתו הַֽצְפַרְדְּעִ֔יםהַצְפַרְדְּעִיםהצפרדעים מִןמִןמן־־־הַבָּתִּ֥יםהַבָּתִּיםהבתים מִןמִןמן־־־הַחֲצֵרֹ֖תהַחֲצֵרֹתהחצרת וּמִןוּמִןומן־־־הַשָּׂדֹֽתהַשָּׂדֹתהשדת׃׃׃ 8:10 וַיִּצְבְּר֥וּוַיִּצְבְּרוּויצברו אֹתָ֖םאֹתָםאתם חֳמָרִ֣םחֳמָרִםחמרם חֳמָרִ֑םחֳמָרִםחמרם וַתִּבְאַ֖שׁוַתִּבְאַשׁותבאש הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 8:11 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא פַּרְעֹ֗הפַּרְעֹהפרעה כִּ֤יכִּיכי הָֽיְתָה֙הָיְתָההיתה הָֽרְוָחָ֔ההָרְוָחָההרוחה וְהַכְבֵּד֙וְהַכְבֵּדוהכבד אֶתאֶתאת־־־לִבּ֔וֹלִבּוֹלבו וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמַ֖עשָׁמַעשמע אֲלֵהֶ֑םאֲלֵהֶםאלהם כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 8:12 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֮יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁה֒מֹשֶׁהמשה אֱמֹר֙אֱמֹראמר אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן נְטֵ֣הנְטֵהנטה אֶֽתאֶתאת־־־מַטְּךָ֔מַטְּךָמטך וְהַ֖ךְוְהַךְוהך אֶתאֶתאת־־־עֲפַ֣רעֲפַרעפר הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה לְכִנִּ֖םלְכִנִּםלכנם בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 8:13 וַיַּֽעֲשׂוּוַיַּעֲשׂוּויעשו־־־כֵ֗ןכֵןכן וַיֵּט֩וַיֵּטויט אַהֲרֹ֨ןאַהֲרֹןאהרן אֶתאֶתאת־־־יָד֤וֹיָדוֹידו בְמַטֵּ֙הוּ֙בְמַטֵּהוּבמטהו וַיַּךְ֙וַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־עֲפַ֣רעֲפַרעפר הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וַתְּהִי֙וַתְּהִיותהי הַכִּנָּ֔םהַכִּנָּםהכנם בָּאָדָ֖םבָּאָדָםבאדם וּבַבְּהֵמָ֑הוּבַבְּהֵמָהובבהמה כָּלכָּלכל־־־עֲפַ֥רעֲפַרעפר הָאָ֛רֶץהָאָרֶץהארץ הָיָ֥ההָיָההיה כִנִּ֖יםכִנִּיםכנים בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 8:14 וַיַּעֲשׂוּוַיַּעֲשׂוּויעשו־־־כֵ֨ןכֵןכן הַחַרְטֻמִּ֧יםהַחַרְטֻמִּיםהחרטמים בְּלָטֵיהֶ֛םבְּלָטֵיהֶםבלטיהם לְהוֹצִ֥יאלְהוֹצִיאלהוציא אֶתאֶתאת־־־הַכִּנִּ֖יםהַכִּנִּיםהכנים וְלֹ֣אוְלֹאולא יָכֹ֑לוּיָכֹלוּיכלו וַתְּהִי֙וַתְּהִיותהי הַכִּנָּ֔םהַכִּנָּםהכנם בָּאָדָ֖םבָּאָדָםבאדם וּבַבְּהֵמָֽהוּבַבְּהֵמָהובבהמה׃׃׃ 8:15 וַיֹּאמְר֤וּוַיֹּאמְרוּויאמרו הַֽחַרְטֻמִּים֙הַחַרְטֻמִּיםהחרטמים אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה אֶצְבַּ֥עאֶצְבַּעאצבע אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים הִ֑ואהִואהוא וַיֶּחֱזַ֤קוַיֶּחֱזַקויחזק לֵבלֵבלב־־־פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שָׁמַ֣עשָׁמַעשמע אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 8:16 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה הַשְׁכֵּ֤םהַשְׁכֵּםהשכם בַּבֹּ֙קֶר֙בַּבֹּקֶרבבקר וְהִתְיַצֵּב֙וְהִתְיַצֵּבוהתיצב לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני פַרְעֹ֔הפַרְעֹהפרעה הִנֵּ֖ההִנֵּההנה יוֹצֵ֣איוֹצֵאיוצא הַמָּ֑יְמָההַמָּיְמָההמימה וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֵלָ֗יואֵלָיואליו כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה שַׁלַּ֥חשַׁלַּחשלח עַמִּ֖יעַמִּיעמי וְיַֽעַבְדֻֽנִיוְיַעַבְדֻנִיויעבדני׃׃׃ 8:17 כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־אֵינְךָ֮אֵינְךָאינך מְשַׁלֵּ֣חַמְשַׁלֵּחַמשלח אֶתאֶתאת־־־עַמִּי֒עַמִּיעמי הִנְנִי֩הִנְנִיהנני מַשְׁלִ֨יחַמַשְׁלִיחַמשליח בְּךָ֜בְּךָבך וּבַעֲבָדֶ֧יךָוּבַעֲבָדֶיךָובעבדיך וּֽבְעַמְּךָ֛וּבְעַמְּךָובעמך וּבְבָתֶּ֖יךָוּבְבָתֶּיךָובבתיך אֶתאֶתאת־־־הֶעָרֹ֑בהֶעָרֹבהערב וּמָ֨לְא֜וּוּמָלְאוּומלאו בָּתֵּ֤יבָּתֵּיבתי מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים אֶתאֶתאת־־־הֶ֣עָרֹ֔בהֶעָרֹבהערב וְגַ֥םוְגַםוגם הָאֲדָמָ֖ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵ֥םהֵםהם עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 8:18 וְהִפְלֵיתִי֩וְהִפְלֵיתִיוהפליתי בַיּ֨וֹםבַיּוֹםביום הַה֜וּאהַהוּאההוא אֶתאֶתאת־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ גֹּ֗שֶׁןגֹּשֶׁןגשן אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עַמִּי֙עַמִּיעמי עֹמֵ֣דעֹמֵדעמד עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה לְבִלְתִּ֥ילְבִלְתִּילבלתי הֱיֽוֹתהֱיוֹתהיות־־־שָׁ֖םשָׁםשם עָרֹ֑בעָרֹבערב לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען תֵּדַ֔עתֵּדַעתדע כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּקֶ֥רֶבבְּקֶרֶבבקרב הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 8:19 וְשַׂמְתִּ֣יוְשַׂמְתִּיושמתי פְדֻ֔תפְדֻתפדת בֵּ֥יןבֵּיןבין עַמִּ֖יעַמִּיעמי וּבֵ֣יןוּבֵיןובין עַמֶּ֑ךָעַמֶּךָעמך לְמָחָ֥רלְמָחָרלמחר יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה הָאֹ֥תהָאֹתהאת הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 8:20 וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש יְהוָה֙יְהוָהיהוה כֵּ֔ןכֵּןכן וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא עָרֹ֣בעָרֹבערב כָּבֵ֔דכָּבֵדכבד בֵּ֥יתָהבֵּיתָהביתה פַרְעֹ֖הפַרְעֹהפרעה וּבֵ֣יתוּבֵיתובית עֲבָדָ֑יועֲבָדָיועבדיו וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־אֶ֧רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַ֛יִםמִצְרַיִםמצרים תִּשָּׁחֵ֥תתִּשָּׁחֵתתשחת הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני הֶעָרֹֽבהֶעָרֹבהערב׃׃׃ 8:21 וַיִּקְרָ֣אוַיִּקְרָאויקרא פַרְעֹ֔הפַרְעֹהפרעה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה וּֽלְאַהֲרֹ֑ןוּלְאַהֲרֹןולאהרן וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְכ֛וּלְכוּלכו זִבְח֥וּזִבְחוּזבחו לֵֽאלֹהֵיכֶ֖םלֵאלֹהֵיכֶםלאלהיכם בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 8:22 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה לֹ֤אלֹאלא נָכוֹן֙נָכוֹןנכון לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כֵּ֔ןכֵּןכן כִּ֚יכִּיכי תּוֹעֲבַ֣תתּוֹעֲבַתתועבת מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים נִזְבַּ֖חנִזְבַּחנזבח לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו הֵ֣ןהֵןהן נִזְבַּ֞חנִזְבַּחנזבח אֶתאֶתאת־־־תּוֹעֲבַ֥תתּוֹעֲבַתתועבת מִצְרַ֛יִםמִצְרַיִםמצרים לְעֵינֵיהֶ֖םלְעֵינֵיהֶםלעיניהם וְלֹ֥אוְלֹאולא יִסְקְלֻֽנוּיִסְקְלֻנוּיסקלנו׃׃׃ 8:23 דֶּ֚רֶךְדֶּרֶךְדרך שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִ֔יםיָמִיםימים נֵלֵ֖ךְנֵלֵךְנלך בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר וְזָבַ֙חְנוּ֙וְזָבַחְנוּוזבחנו לַֽיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר יֹאמַ֥ריֹאמַריאמר אֵלֵֽינוּאֵלֵינוּאלינו׃׃׃ 8:24 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר פַּרְעֹ֗הפַּרְעֹהפרעה אָנֹכִ֞יאָנֹכִיאנכי אֲשַׁלַּ֤חאֲשַׁלַּחאשלח אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם וּזְבַחְתֶּ֞םוּזְבַחְתֶּםוזבחתם לַיהוָ֤הלַיהוָהליהוה אֱלֹֽהֵיכֶם֙אֱלֹהֵיכֶםאלהיכם בַּמִּדְבָּ֔רבַּמִּדְבָּרבמדבר רַ֛קרַקרק הַרְחֵ֥קהַרְחֵקהרחק לֹאלֹאלא־־־תַרְחִ֖יקוּתַרְחִיקוּתרחיקו לָלֶ֑כֶתלָלֶכֶתללכת הַעְתִּ֖ירוּהַעְתִּירוּהעתירו בַּעֲדִֽיבַּעֲדִיבעדי׃׃׃ 8:25 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה הִנֵּ֨ההִנֵּההנה אָנֹכִ֜יאָנֹכִיאנכי יוֹצֵ֤איוֹצֵאיוצא מֵֽעִמָּךְ֙מֵעִמָּךְמעמך וְהַעְתַּרְתִּ֣יוְהַעְתַּרְתִּיוהעתרתי אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְסָ֣רוְסָרוסר הֶעָרֹ֗בהֶעָרֹבהערב מִפַּרְעֹ֛המִפַּרְעֹהמפרעה מֵעֲבָדָ֥יומֵעֲבָדָיומעבדיו וּמֵעַמּ֖וֹוּמֵעַמּוֹומעמו מָחָ֑רמָחָרמחר רַ֗קרַקרק אַלאַלאל־־־יֹסֵ֤ףיֹסֵףיסף פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה הָתֵ֔להָתֵלהתל לְבִלְתִּי֙לְבִלְתִּילבלתי שַׁלַּ֣חשַׁלַּחשלח אֶתאֶתאת־־־הָעָ֔םהָעָםהעם לִזְבֹּ֖חַלִזְבֹּחַלזבח לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 8:26 וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה מֵעִ֣םמֵעִםמעם פַּרְעֹ֑הפַּרְעֹהפרעה וַיֶּעְתַּ֖רוַיֶּעְתַּרויעתר אֶלאֶלאל־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 8:27 וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש יְהוָה֙יְהוָהיהוה כִּדְבַ֣רכִּדְבַרכדבר מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה וַיָּ֙סַר֙וַיָּסַרויסר הֶעָרֹ֔בהֶעָרֹבהערב מִפַּרְעֹ֖המִפַּרְעֹהמפרעה מֵעֲבָדָ֣יומֵעֲבָדָיומעבדיו וּמֵעַמּ֑וֹוּמֵעַמּוֹומעמו לֹ֥אלֹאלא נִשְׁאַ֖רנִשְׁאַרנשאר אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 8:28 וַיַּכְבֵּ֤דוַיַּכְבֵּדויכבד פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה אֶתאֶתאת־־־לִבּ֔וֹלִבּוֹלבו גַּ֖םגַּםגם בַּפַּ֣עַםבַּפַּעַםבפעם הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת וְלֹ֥אוְלֹאולא שִׁלַּ֖חשִׁלַּחשלח אֶתאֶתאת־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain