Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 18

18:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 18:2 מַהמַהמה־־־לָּכֶ֗םלָּכֶםלכם אַתֶּם֙אַתֶּםאתם מֹֽשְׁלִים֙מֹשְׁלִיםמשלים אֶתאֶתאת־־־הַמָּשָׁ֣להַמָּשָׁלהמשל הַזֶּ֔ההַזֶּההזה עַלעַלעל־־־אַדְמַ֥תאַדְמַתאדמת יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אָבוֹת֙אָבוֹתאבות יֹ֣אכְלוּיֹאכְלוּיאכלו בֹ֔סֶרבֹסֶרבסר וְשִׁנֵּ֥יוְשִׁנֵּיושני הַבָּנִ֖יםהַבָּנִיםהבנים תִּקְהֶֽינָהתִּקְהֶינָהתקהינה׃׃׃ 18:3 חַיחַיחי־־־אָ֕נִיאָנִיאני נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה אִםאִםאם־־־יִֽהְיֶ֨היִהְיֶהיהיה לָכֶ֜םלָכֶםלכם ע֗וֹדעוֹדעוד מְשֹׁ֛למְשֹׁלמשל הַמָּשָׁ֥להַמָּשָׁלהמשל הַזֶּ֖ההַזֶּההזה בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 18:4 הֵ֤ןהֵןהן כָּלכָּלכל־־־הַנְּפָשׁוֹת֙הַנְּפָשׁוֹתהנפשות לִ֣ילִילי הֵ֔נָּההֵנָּההנה כְּנֶ֧פֶשׁכְּנֶפֶשׁכנפש הָאָ֛בהָאָבהאב וּכְנֶ֥פֶשׁוּכְנֶפֶשׁוכנפש הַבֵּ֖ןהַבֵּןהבן לִילִילי־־־הֵ֑נָּההֵנָּההנה הַנֶּ֥פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הַחֹטֵ֖אתהַחֹטֵאתהחטאת הִ֥יאהִיאהיא תָמֽוּתתָמוּתתמות׃׃׃ ססס 18:5 וְאִ֖ישׁוְאִישׁואיש כִּיכִּיכי־־־יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה צַדִּ֑יקצַדִּיקצדיק וְעָשָׂ֥הוְעָשָׂהועשה מִשְׁפָּ֖טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָֽהוּצְדָקָהוצדקה׃׃׃ 18:6 אֶלאֶלאל־־־הֶֽהָרִים֙הֶהָרִיםההרים לֹ֣אלֹאלא אָכָ֔לאָכָלאכל וְעֵינָיו֙וְעֵינָיוועיניו לֹ֣אלֹאלא נָשָׂ֔אנָשָׂאנשא אֶלאֶלאל־־־גִּלּוּלֵ֖יגִּלּוּלֵיגלולי בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְאֶתוְאֶתואת־־־אֵ֤שֶׁתאֵשֶׁתאשת רֵעֵ֙הוּ֙רֵעֵהוּרעהו לֹ֣אלֹאלא טִמֵּ֔אטִמֵּאטמא וְאֶלוְאֶלואל־־־אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה נִדָּ֖הנִדָּהנדה לֹ֥אלֹאלא יִקְרָֽביִקְרָביקרב׃׃׃ 18:7 וְאִישׁ֙וְאִישׁואיש לֹ֣אלֹאלא יוֹנֶ֔היוֹנֶהיונה חֲבֹלָת֥וֹחֲבֹלָתוֹחבלתו חוֹב֙חוֹבחוב יָשִׁ֔יביָשִׁיבישיב גְּזֵלָ֖הגְּזֵלָהגזלה לֹ֣אלֹאלא יִגְזֹ֑ליִגְזֹליגזל לַחְמוֹ֙לַחְמוֹלחמו לְרָעֵ֣בלְרָעֵבלרעב יִתֵּ֔ןיִתֵּןיתן וְעֵירֹ֖םוְעֵירֹםועירם יְכַסֶּהיְכַסֶּהיכסה־־־בָּֽגֶדבָּגֶדבגד׃׃׃ 18:8 בַּנֶּ֣שֶׁךְבַּנֶּשֶׁךְבנשך לֹֽאלֹאלא־־־יִתֵּ֗ןיִתֵּןיתן וְתַרְבִּית֙וְתַרְבִּיתותרבית לֹ֣אלֹאלא יִקָּ֔חיִקָּחיקח מֵעָ֖וֶלמֵעָוֶלמעול יָשִׁ֣יביָשִׁיבישיב יָד֑וֹיָדוֹידו מִשְׁפַּ֤טמִשְׁפַּטמשפט אֱמֶת֙אֱמֶתאמת יַֽעֲשֶׂ֔היַעֲשֶׂהיעשה בֵּ֥יןבֵּיןבין אִ֖ישׁאִישׁאיש לְאִֽישׁלְאִישׁלאיש׃׃׃ 18:9 בְּחֻקּוֹתַ֧יבְּחֻקּוֹתַיבחקותי יְהַלֵּ֛ךְיְהַלֵּךְיהלך וּמִשְׁפָּטַ֥יוּמִשְׁפָּטַיומשפטי שָׁמַ֖רשָׁמַרשמר לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֱמֶ֑תאֱמֶתאמת צַדִּ֥יקצַדִּיקצדיק הוּא֙הוּאהוא חָיֹ֣החָיֹהחיה יִֽחְיֶ֔היִחְיֶהיחיה נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 18:10 וְהוֹלִ֥ידוְהוֹלִידוהוליד בֵּןבֵּןבן־־־פָּרִ֖יץפָּרִיץפריץ שֹׁפֵ֣ךְשֹׁפֵךְשפך דָּ֑םדָּםדם וְעָ֣שָׂהוְעָשָׂהועשה אָ֔חאָחאח מֵאַחַ֖דמֵאַחַדמאחד מֵאֵֽלֶּהמֵאֵלֶּהמאלה׃׃׃ 18:11 וְה֕וּאוְהוּאוהוא אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה לֹ֣אלֹאלא עָשָׂ֑העָשָׂהעשה כִּ֣יכִּיכי גַ֤םגַםגם אֶלאֶלאל־־־הֶֽהָרִים֙הֶהָרִיםההרים אָכַ֔לאָכַלאכל וְאֶתוְאֶתואת־־־אֵ֥שֶׁתאֵשֶׁתאשת רֵעֵ֖הוּרֵעֵהוּרעהו טִמֵּֽאטִמֵּאטמא׃׃׃ 18:12 עָנִ֤יעָנִיעני וְאֶבְיוֹן֙וְאֶבְיוֹןואביון הוֹנָ֔ההוֹנָההונה גְּזֵל֣וֹתגְּזֵלוֹתגזלות גָּזָ֔לגָּזָלגזל חֲבֹ֖לחֲבֹלחבל לֹ֣אלֹאלא יָשִׁ֑יביָשִׁיבישיב וְאֶלוְאֶלואל־־־הַגִּלּוּלִים֙הַגִּלּוּלִיםהגלולים נָשָׂ֣אנָשָׂאנשא עֵינָ֔יועֵינָיועיניו תּוֹעֵבָ֖התּוֹעֵבָהתועבה עָשָֽׂהעָשָׂהעשה׃׃׃ 18:13 בַּנֶּ֧שֶׁךְבַּנֶּשֶׁךְבנשך נָתַ֛ןנָתַןנתן וְתַרְבִּ֥יתוְתַרְבִּיתותרבית לָקַ֖חלָקַחלקח וָחָ֑יוָחָיוחי לֹ֣אלֹאלא יִֽחְיֶ֗היִחְיֶהיחיה אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַתּוֹעֵב֤וֹתהַתּוֹעֵבוֹתהתועבות הָאֵ֙לֶּה֙הָאֵלֶּההאלה עָשָׂ֔העָשָׂהעשה מ֣וֹתמוֹתמות יוּמָ֔תיוּמָתיומת דָּמָ֖יודָּמָיודמיו בּ֥וֹבּוֹבו יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 18:14 וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד בֵּ֔ןבֵּןבן וַיַּ֕רְאוַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־חַטֹּ֥אתחַטֹּאתחטאת אָבִ֖יואָבִיואביו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֑העָשָׂהעשה וַיִּרְאֶ֕הוַיִּרְאֶהויראה וְלֹ֥אוְלֹאולא יַעֲשֶׂ֖היַעֲשֶׂהיעשה כָּהֵֽןכָּהֵןכהן׃׃׃ 18:15 עַלעַלעל־־־הֶֽהָרִים֙הֶהָרִיםההרים לֹ֣אלֹאלא אָכָ֔לאָכָלאכל וְעֵינָיו֙וְעֵינָיוועיניו לֹ֣אלֹאלא נָשָׂ֔אנָשָׂאנשא אֶלאֶלאל־־־גִּלּוּלֵ֖יגִּלּוּלֵיגלולי בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־אֵ֥שֶׁתאֵשֶׁתאשת רֵעֵ֖הוּרֵעֵהוּרעהו לֹ֥אלֹאלא טִמֵּֽאטִמֵּאטמא׃׃׃ 18:16 וְאִישׁ֙וְאִישׁואיש לֹ֣אלֹאלא הוֹנָ֔ההוֹנָההונה חֲבֹל֙חֲבֹלחבל לֹ֣אלֹאלא חָבָ֔לחָבָלחבל וּגְזֵלָ֖הוּגְזֵלָהוגזלה לֹ֣אלֹאלא גָזָ֑לגָזָלגזל לַחְמוֹ֙לַחְמוֹלחמו לְרָעֵ֣בלְרָעֵבלרעב נָתָ֔ןנָתָןנתן וְעֵר֖וֹםוְעֵרוֹםוערום כִּסָּהכִּסָּהכסה־־־בָֽגֶדבָגֶדבגד׃׃׃ 18:17 מֵעָנִ֞ימֵעָנִימעני הֵשִׁ֣יבהֵשִׁיבהשיב יָד֗וֹיָדוֹידו נֶ֤שֶׁךְנֶשֶׁךְנשך וְתַרְבִּית֙וְתַרְבִּיתותרבית לֹ֣אלֹאלא לָקָ֔חלָקָחלקח מִשְׁפָּטַ֣ימִשְׁפָּטַימשפטי עָשָׂ֔העָשָׂהעשה בְּחֻקּוֹתַ֖יבְּחֻקּוֹתַיבחקותי הָלָ֑ךְהָלָךְהלך ה֗וּאהוּאהוא לֹ֥אלֹאלא יָמ֛וּתיָמוּתימות בַּעֲוֺ֥ןבַּעֲוֺןבעון אָבִ֖יואָבִיואביו חָיֹ֥החָיֹהחיה יִחְיֶֽהיִחְיֶהיחיה׃׃׃ 18:18 אָבִ֞יואָבִיואביו כִּֽיכִּיכי־־־עָ֣שַׁקעָשַׁקעשק עֹ֗שֶׁקעֹשֶׁקעשק גָּזַל֙גָּזַלגזל גֵּ֣זֶלגֵּזֶלגזל אָ֔חאָחאח וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר לֹאלֹאלא־־־ט֛וֹבטוֹבטוב עָשָׂ֖העָשָׂהעשה בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך עַמָּ֑יועַמָּיועמיו וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־מֵ֖תמֵתמת בַּעֲוֺנֽוֹבַּעֲוֺנוֹבעונו׃׃׃ 18:19 וַאֲמַרְתֶּ֕םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם מַדֻּ֛עַמַדֻּעַמדע לֹאלֹאלא־־־נָשָׂ֥אנָשָׂאנשא הַבֵּ֖ןהַבֵּןהבן בַּעֲוֺ֣ןבַּעֲוֺןבעון הָאָ֑בהָאָבהאב וְהַבֵּ֞ןוְהַבֵּןוהבן מִשְׁפָּ֧טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָ֣הוּצְדָקָהוצדקה עָשָׂ֗העָשָׂהעשה אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־חֻקּוֹתַ֥יחֻקּוֹתַיחקותי שָׁמַ֛רשָׁמַרשמר וַיַּעֲשֶׂ֥הוַיַּעֲשֶׂהויעשה אֹתָ֖םאֹתָםאתם חָיֹ֥החָיֹהחיה יִחְיֶֽהיִחְיֶהיחיה׃׃׃ 18:20 הַנֶּ֥פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הַחֹטֵ֖אתהַחֹטֵאתהחטאת הִ֣יאהִיאהיא תָמ֑וּתתָמוּתתמות בֵּ֞ןבֵּןבן לֹאלֹאלא־־־יִשָּׂ֣איִשָּׂאישא ׀׀׀ בַּעֲוֺ֣ןבַּעֲוֺןבעון הָאָ֗בהָאָבהאב וְאָב֙וְאָבואב לֹ֤אלֹאלא יִשָּׂא֙יִשָּׂאישא בַּעֲוֺ֣ןבַּעֲוֺןבעון הַבֵּ֔ןהַבֵּןהבן צִדְקַ֤תצִדְקַתצדקת הַצַּדִּיק֙הַצַּדִּיקהצדיק עָלָ֣יועָלָיועליו תִּֽהְיֶ֔התִּהְיֶהתהיה וְרִשְׁעַ֥תוְרִשְׁעַתורשעת [רָשָׁע כ][רָשָׁע כ][רשע כ] (הָרָשָׁ֖ע ק)(הָרָשָׁע ק)(הרשע ק) עָלָ֥יועָלָיועליו תִּֽהְיֶֽהתִּהְיֶהתהיה׃׃׃ ססס 18:21 וְהָרָשָׁ֗עוְהָרָשָׁעוהרשע כִּ֤יכִּיכי יָשׁוּב֙יָשׁוּבישוב מִכָּלמִכָּלמכל־־־[חַטָּאתֹו כ][חַטָּאתֹו כ][חטאתו כ] (חַטֹּאתָיו֙ ק)(חַטֹּאתָיו ק)(חטאתיו ק) אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֔העָשָׂהעשה וְשָׁמַר֙וְשָׁמַרושמר אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־חֻקּוֹתַ֔יחֻקּוֹתַיחקותי וְעָשָׂ֥הוְעָשָׂהועשה מִשְׁפָּ֖טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָ֑הוּצְדָקָהוצדקה חָיֹ֥החָיֹהחיה יִחְיֶ֖היִחְיֶהיחיה לֹ֥אלֹאלא יָמֽוּתיָמוּתימות׃׃׃ 18:22 כָּלכָּלכל־־־פְּשָׁעָיו֙פְּשָׁעָיופשעיו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֔העָשָׂהעשה לֹ֥אלֹאלא יִזָּכְר֖וּיִזָּכְרוּיזכרו ל֑וֹלוֹלו בְּצִדְקָת֥וֹבְּצִדְקָתוֹבצדקתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֖העָשָׂהעשה יִֽחְיֶֽהיִחְיֶהיחיה׃׃׃ 18:23 הֶחָפֹ֤ץהֶחָפֹץהחפץ אֶחְפֹּץ֙אֶחְפֹּץאחפץ מ֣וֹתמוֹתמות רָשָׁ֔ערָשָׁערשע נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה הֲל֛וֹאהֲלוֹאהלוא בְּשׁוּב֥וֹבְּשׁוּבוֹבשובו מִדְּרָכָ֖יומִדְּרָכָיומדרכיו וְחָיָֽהוְחָיָהוחיה׃׃׃ ססס 18:24 וּבְשׁ֨וּבוּבְשׁוּבובשוב צַדִּ֤יקצַדִּיקצדיק מִצִּדְקָתוֹ֙מִצִּדְקָתוֹמצדקתו וְעָ֣שָׂהוְעָשָׂהועשה עָ֔וֶלעָוֶלעול כְּכֹ֨לכְּכֹלככל הַתּוֹעֵב֜וֹתהַתּוֹעֵבוֹתהתועבות אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֧העָשָׂהעשה הָרָשָׁ֛עהָרָשָׁעהרשע יַעֲשֶׂ֖היַעֲשֶׂהיעשה וָחָ֑יוָחָיוחי כָּלכָּלכל־־־[צִדְקָתֹו כ][צִדְקָתֹו כ][צדקתו כ] (צִדְקֹתָ֤יו ק)(צִדְקֹתָיו ק)(צדקתיו ק) אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂה֙עָשָׂהעשה לֹ֣אלֹאלא תִזָּכַ֔רְנָהתִזָּכַרְנָהתזכרנה בְּמַעֲל֧וֹבְּמַעֲלוֹבמעלו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־מָעַ֛למָעַלמעל וּבְחַטָּאת֥וֹוּבְחַטָּאתוֹובחטאתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־חָטָ֖אחָטָאחטא בָּ֥םבָּםבם יָמֽוּתיָמוּתימות׃׃׃ 18:25 וַאֲמַרְתֶּ֕םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם לֹ֥אלֹאלא יִתָּכֵ֖ןיִתָּכֵןיתכן דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך אֲדֹנָ֑יאֲדֹנָיאדני שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־נָא֙נָאנא בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הֲדַרְכִּי֙הֲדַרְכִּיהדרכי לֹ֣אלֹאלא יִתָּכֵ֔ןיִתָּכֵןיתכן הֲלֹ֥אהֲלֹאהלא דַרְכֵיכֶ֖םדַרְכֵיכֶםדרכיכם לֹ֥אלֹאלא יִתָּכֵֽנוּיִתָּכֵנוּיתכנו׃׃׃ 18:26 בְּשׁוּבבְּשׁוּבבשוב־־־צַדִּ֧יקצַדִּיקצדיק מִצִּדְקָת֛וֹמִצִּדְקָתוֹמצדקתו וְעָ֥שָׂהוְעָשָׂהועשה עָ֖וֶלעָוֶלעול וּמֵ֣תוּמֵתומת עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם בְּעַוְל֥וֹבְּעַוְלוֹבעולו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֖העָשָׂהעשה יָמֽוּתיָמוּתימות׃׃׃ ססס 18:27 וּבְשׁ֣וּבוּבְשׁוּבובשוב רָשָׁ֗ערָשָׁערשע מֵֽרִשְׁעָתוֹ֙מֵרִשְׁעָתוֹמרשעתו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֔העָשָׂהעשה וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש מִשְׁפָּ֖טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָ֑הוּצְדָקָהוצדקה ה֖וּאהוּאהוא אֶתאֶתאת־־־נַפְשׁ֥וֹנַפְשׁוֹנפשו יְחַיֶּֽהיְחַיֶּהיחיה׃׃׃ 18:28 וַיִּרְאֶ֣הוַיִּרְאֶהויראה [וַיָּשֹׁוב כ][וַיָּשֹׁוב כ][וישוב כ] (וַיָּ֔שָׁב ק)(וַיָּשָׁב ק)(וישב ק) מִכָּלמִכָּלמכל־־־פְּשָׁעָ֖יופְּשָׁעָיופשעיו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֑העָשָׂהעשה חָי֥וֹחָיוֹחיו יִחְיֶ֖היִחְיֶהיחיה לֹ֥אלֹאלא יָמֽוּתיָמוּתימות׃׃׃ 18:29 וְאָֽמְרוּ֙וְאָמְרוּואמרו בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לֹ֥אלֹאלא יִתָּכֵ֖ןיִתָּכֵןיתכן דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך אֲדֹנָ֑יאֲדֹנָיאדני הַדְּרָכַ֞יהַדְּרָכַיהדרכי לֹ֤אלֹאלא יִתָּֽכְנּוּ֙יִתָּכְנּוּיתכנו בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הֲלֹ֥אהֲלֹאהלא דַרְכֵיכֶ֖םדַרְכֵיכֶםדרכיכם לֹ֥אלֹאלא יִתָּכֵֽןיִתָּכֵןיתכן׃׃׃ 18:30 לָכֵן֩לָכֵןלכן אִ֨ישׁאִישׁאיש כִּדְרָכָ֜יוכִּדְרָכָיוכדרכיו אֶשְׁפֹּ֤טאֶשְׁפֹּטאשפט אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה שׁ֤וּבוּשׁוּבוּשובו וְהָשִׁ֙יבוּ֙וְהָשִׁיבוּוהשיבו מִכָּלמִכָּלמכל־־־פִּשְׁעֵיכֶ֔םפִּשְׁעֵיכֶםפשעיכם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לָכֶ֛םלָכֶםלכם לְמִכְשׁ֖וֹללְמִכְשׁוֹללמכשול עָוֺֽןעָוֺןעון׃׃׃ 18:31 הַשְׁלִ֣יכוּהַשְׁלִיכוּהשליכו מֵעֲלֵיכֶ֗םמֵעֲלֵיכֶםמעליכם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־פִּשְׁעֵיכֶם֙פִּשְׁעֵיכֶםפשעיכם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר פְּשַׁעְתֶּ֣םפְּשַׁעְתֶּםפשעתם בָּ֔םבָּםבם וַעֲשׂ֥וּוַעֲשׂוּועשו לָכֶ֛םלָכֶםלכם לֵ֥בלֵבלב חָדָ֖שׁחָדָשׁחדש וְר֣וּחַוְרוּחַורוח חֲדָשָׁ֑החֲדָשָׁהחדשה וְלָ֥מָּהוְלָמָּהולמה תָמֻ֖תוּתָמֻתוּתמתו בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 18:32 כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא אֶחְפֹּץ֙אֶחְפֹּץאחפץ בְּמ֣וֹתבְּמוֹתבמות הַמֵּ֔תהַמֵּתהמת נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה וְהָשִׁ֖יבוּוְהָשִׁיבוּוהשיבו וִֽחְיֽוּוִחְיוּוחיו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain