Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 25

25:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 25:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם שִׂ֥יםשִׂיםשים פָּנֶ֖יךָפָּנֶיךָפניך אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמּ֑וֹןעַמּוֹןעמון וְהִנָּבֵ֖אוְהִנָּבֵאוהנבא עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ 25:3 וְאָֽמַרְתָּ֙וְאָמַרְתָּואמרת לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני עַמּ֔וֹןעַמּוֹןעמון שִׁמְע֖וּשִׁמְעוּשמעו דְּבַרדְּבַרדבר־־־אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֡היְהוִהיהוה יַעַן֩יַעַןיען אָמְרֵ֨ךְאָמְרֵךְאמרך הֶאָ֜חהֶאָחהאח אֶלאֶלאל־־־מִקְדָּשִׁ֣ימִקְדָּשִׁימקדשי כִֽיכִיכי־־־נִחָ֗לנִחָלנחל וְאֶלוְאֶלואל־־־אַדְמַ֤תאַדְמַתאדמת יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל כִּ֣יכִּיכי נָשַׁ֔מָּהנָשַׁמָּהנשמה וְאֶלוְאֶלואל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה כִּ֥יכִּיכי הָלְכ֖וּהָלְכוּהלכו בַּגּוֹלָֽהבַּגּוֹלָהבגולה׃׃׃ 25:4 לָכֵ֡ןלָכֵןלכן הִנְנִי֩הִנְנִיהנני נֹתְנָ֨ךְנֹתְנָךְנתנך לִבְנֵילִבְנֵילבני־־־קֶ֜דֶםקֶדֶםקדם לְמֽוֹרָשָׁ֗הלְמוֹרָשָׁהלמורשה וְיִשְּׁב֤וּוְיִשְּׁבוּוישבו טִירֽוֹתֵיהֶם֙טִירוֹתֵיהֶםטירותיהם בָּ֔ךְבָּךְבך וְנָ֥תְנוּוְנָתְנוּונתנו בָ֖ךְבָךְבך מִשְׁכְּנֵיהֶ֑םמִשְׁכְּנֵיהֶםמשכניהם הֵ֚מָּההֵמָּההמה יֹאכְל֣וּיֹאכְלוּיאכלו פִרְיֵ֔ךְפִרְיֵךְפריך וְהֵ֖מָּהוְהֵמָּהוהמה יִשְׁתּ֥וּיִשְׁתּוּישתו חֲלָבֵֽךְחֲלָבֵךְחלבך׃׃׃ 25:5 וְנָתַתִּ֤יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־רַבָּה֙רַבָּהרבה לִנְוֵ֣הלִנְוֵהלנוה גְמַלִּ֔יםגְמַלִּיםגמלים וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עַמּ֖וֹןעַמּוֹןעמון לְמִרְבַּץלְמִרְבַּץלמרבץ־־־צֹ֑אןצֹאןצאן וִֽידַעְתֶּ֖םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 25:6 כִּ֣יכִּיכי כֹ֤הכֹהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה יַ֚עַןיַעַןיען מַחְאֲךָ֣מַחְאֲךָמחאך יָ֔דיָדיד וְרַקְעֲךָ֖וְרַקְעֲךָורקעך בְּרָ֑גֶלבְּרָגֶלברגל וַתִּשְׂמַ֤חוַתִּשְׂמַחותשמח בְּכָלבְּכָלבכל־־־שָֽׁאטְךָ֙שָׁאטְךָשאטך בְּנֶ֔פֶשׁבְּנֶפֶשׁבנפש אֶלאֶלאל־־־אַדְמַ֖תאַדְמַתאדמת יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 25:7 לָכֵ֡ןלָכֵןלכן הִנְנִי֩הִנְנִיהנני נָטִ֨יתִינָטִיתִינטיתי אֶתאֶתאת־־־יָדִ֜ייָדִיידי עָלֶ֗יךָעָלֶיךָעליך וּנְתַתִּ֤יךָֽוּנְתַתִּיךָונתתיך־־־[]לבג כ][]לבג כ][]לבג כ] (לְבַז֙ ק)(לְבַז ק)(לבז ק) לַגּוֹיִ֔םלַגּוֹיִםלגוים וְהִכְרַתִּ֙יךָ֙וְהִכְרַתִּיךָוהכרתיך מִןמִןמן־־־הָ֣עַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים וְהַאֲבַדְתִּ֖יךָוְהַאֲבַדְתִּיךָוהאבדתיך מִןמִןמן־־־הָאֲרָצ֑וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות אַשְׁמִ֣ידְךָ֔אַשְׁמִידְךָאשמידך וְיָדַעְתָּ֖וְיָדַעְתָּוידעת כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 25:8 כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה יַ֗עַןיַעַןיען אֲמֹ֤ראֲמֹראמר מוֹאָב֙מוֹאָבמואב וְשֵׂעִ֔ירוְשֵׂעִירושעיר הִנֵּ֥ההִנֵּההנה כְּכָֽלכְּכָלככל־־־הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 25:9 לָכֵן֩לָכֵןלכן הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני פֹתֵ֜חַפֹתֵחַפתח אֶתאֶתאת־־־כֶּ֤תֶףכֶּתֶףכתף מוֹאָב֙מוֹאָבמואב מֵהֶ֣עָרִ֔יםמֵהֶעָרִיםמהערים מֵֽעָרָ֖יומֵעָרָיומעריו מִקָּצֵ֑הוּמִקָּצֵהוּמקצהו צְבִ֗יצְבִיצבי אֶ֚רֶץאֶרֶץארץ בֵּ֣יתבֵּיתבית הַיְשִׁימֹ֔תהַיְשִׁימֹתהישימת בַּ֥עַלבַּעַלבעל מְע֖וֹןמְעוֹןמעון [וְקִרְיָתְמָה כ][וְקִרְיָתְמָה כ][וקריתמה כ] (וְקִרְיָתָֽיְמָה ק)(וְקִרְיָתָיְמָה ק)(וקריתימה ק)׃׃׃ 25:10 לִבְנֵילִבְנֵילבני־־־קֶ֙דֶם֙קֶדֶםקדם עַלעַלעל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמּ֔וֹןעַמּוֹןעמון וּנְתַתִּ֖יהָוּנְתַתִּיהָונתתיה לְמֽוֹרָשָׁ֑הלְמוֹרָשָׁהלמורשה לְמַ֛עַןלְמַעַןלמען לֹֽאלֹאלא־־־תִזָּכֵ֥רתִזָּכֵרתזכר בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־עַמּ֖וֹןעַמּוֹןעמון בַּגּוֹיִֽםבַּגּוֹיִםבגוים׃׃׃ 25:11 וּבְמוֹאָ֖בוּבְמוֹאָבובמואב אֶעֱשֶׂ֣האֶעֱשֶׂהאעשה שְׁפָטִ֑יםשְׁפָטִיםשפטים וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 25:12 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה יַ֣עַןיַעַןיען עֲשׂ֥וֹתעֲשׂוֹתעשות אֱד֛וֹםאֱדוֹםאדום בִּנְקֹ֥םבִּנְקֹםבנקם נָקָ֖םנָקָםנקם לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיֶּאְשְׁמ֥וּוַיֶּאְשְׁמוּויאשמו אָשׁ֖וֹםאָשׁוֹםאשום וְנִקְּמ֥וּוְנִקְּמוּונקמו בָהֶֽםבָהֶםבהם׃׃׃ 25:13 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה וְנָטִ֤תִיוְנָטִתִיונטתי יָדִי֙יָדִיידי עַלעַלעל־־־אֱד֔וֹםאֱדוֹםאדום וְהִכְרַתִּ֥יוְהִכְרַתִּיוהכרתי מִמֶּ֖נָּהמִמֶּנָּהממנה אָדָ֣םאָדָםאדם וּבְהֵמָ֑הוּבְהֵמָהובהמה וּנְתַתִּ֤יהָוּנְתַתִּיהָונתתיה חָרְבָּה֙חָרְבָּהחרבה מִתֵּימָ֔ןמִתֵּימָןמתימן וּדְדָ֖נֶהוּדְדָנֶהודדנה בַּחֶ֥רֶבבַּחֶרֶבבחרב יִפֹּֽלוּיִפֹּלוּיפלו׃׃׃ 25:14 וְנָתַתִּ֨יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־נִקְמָתִ֜ינִקְמָתִינקמתי בֶּאֱד֗וֹםבֶּאֱדוֹםבאדום בְּיַד֙בְּיַדביד עַמִּ֣יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְעָשׂ֣וּוְעָשׂוּועשו בֶאֱד֔וֹםבֶאֱדוֹםבאדום כְּאַפִּ֖יכְּאַפִּיכאפי וְכַחֲמָתִ֑יוְכַחֲמָתִיוכחמתי וְיָֽדְעוּ֙וְיָדְעוּוידעו אֶתאֶתאת־־־נִקְמָתִ֔ינִקְמָתִינקמתי נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ פפפ
25:15 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה יַ֛עַןיַעַןיען עֲשׂ֥וֹתעֲשׂוֹתעשות פְּלִשְׁתִּ֖יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים בִּנְקָמָ֑הבִּנְקָמָהבנקמה וַיִּנָּקְמ֤וּוַיִּנָּקְמוּוינקמו נָקָם֙נָקָםנקם בִּשְׁאָ֣טבִּשְׁאָטבשאט בְּנֶ֔פֶשׁבְּנֶפֶשׁבנפש לְמַשְׁחִ֖יתלְמַשְׁחִיתלמשחית אֵיבַ֥תאֵיבַתאיבת עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 25:16 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני נוֹטֶ֤הנוֹטֶהנוטה יָדִי֙יָדִיידי עַלעַלעל־־־פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וְהִכְרַתִּ֖יוְהִכְרַתִּיוהכרתי אֶתאֶתאת־־־כְּרֵתִ֑יםכְּרֵתִיםכרתים וְהַ֣אֲבַדְתִּ֔יוְהַאֲבַדְתִּיוהאבדתי אֶתאֶתאת־־־שְׁאֵרִ֖יתשְׁאֵרִיתשארית ח֥וֹףחוֹףחוף הַיָּֽםהַיָּםהים׃׃׃ 25:17 וְעָשִׂ֤יתִיוְעָשִׂיתִיועשיתי בָם֙בָםבם נְקָמ֣וֹתנְקָמוֹתנקמות גְּדֹל֔וֹתגְּדֹלוֹתגדלות בְּתוֹכְח֖וֹתבְּתוֹכְחוֹתבתוכחות חֵמָ֑החֵמָהחמה וְיָֽדְעוּ֙וְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּתִתִּ֥יבְּתִתִּיבתתי אֶתאֶתאת־־־נִקְמָתִ֖ינִקְמָתִינקמתי בָּֽםבָּםבם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain