Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 29

29:1 בַּשָּׁנָה֙בַּשָּׁנָהבשנה הָעֲשִׂירִ֔יתהָעֲשִׂירִיתהעשירית בָּעֲשִׂרִ֕יבָּעֲשִׂרִיבעשרי בִּשְׁנֵ֥יםבִּשְׁנֵיםבשנים עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר לַחֹ֑דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הָיָ֥ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 29:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם שִׂ֣יםשִׂיםשים פָּנֶ֔יךָפָּנֶיךָפניך עַלעַלעל־־־פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְהִנָּבֵ֣אוְהִנָּבֵאוהנבא עָלָ֔יועָלָיועליו וְעַלוְעַלועל־־־מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים כֻּלָּֽהּכֻּלָּהּכלה׃׃׃ 29:3 דַּבֵּ֨רדַּבֵּרדבר וְאָמַרְתָּ֜וְאָמַרְתָּואמרת כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני עָלֶ֙יךָ֙עָלֶיךָעליך פַּרְעֹ֣הפַּרְעֹהפרעה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים הַתַּנִּים֙הַתַּנִּיםהתנים הַגָּד֔וֹלהַגָּדוֹלהגדול הָרֹבֵ֖ץהָרֹבֵץהרבץ בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך יְאֹרָ֑יויְאֹרָיויאריו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָמַ֛ראָמַראמר לִ֥ילִילי יְאֹרִ֖ייְאֹרִייארי וַאֲנִ֥יוַאֲנִיואני עֲשִׂיתִֽנִיעֲשִׂיתִנִיעשיתני׃׃׃ 29:4 וְנָתַתִּ֤יוְנָתַתִּיונתתי [חַחִיִּים כ][חַחִיִּים כ][חחיים כ] (חַחִים֙ ק)(חַחִים ק)(חחים ק) בִּלְחָיֶ֔יךָבִּלְחָיֶיךָבלחייך וְהִדְבַּקְתִּ֥יוְהִדְבַּקְתִּיוהדבקתי דְגַתדְגַתדגת־־־יְאֹרֶ֖יךָיְאֹרֶיךָיאריך בְּקַשְׂקְשֹׂתֶ֑יךָבְּקַשְׂקְשֹׂתֶיךָבקשקשתיך וְהַעֲלִיתִ֙יךָ֙וְהַעֲלִיתִיךָוהעליתיך מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך יְאֹרֶ֔יךָיְאֹרֶיךָיאריך וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־דְּגַ֣תדְּגַתדגת יְאֹרֶ֔יךָיְאֹרֶיךָיאריך בְּקַשְׂקְשֹׂתֶ֖יךָבְּקַשְׂקְשֹׂתֶיךָבקשקשתיך תִּדְבָּֽקתִּדְבָּקתדבק׃׃׃ 29:5 וּנְטַשְׁתִּ֣יךָוּנְטַשְׁתִּיךָונטשתיך הַמִּדְבָּ֗רָההַמִּדְבָּרָההמדברה אוֹתְךָ֙אוֹתְךָאותך וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־דְּגַ֣תדְּגַתדגת יְאֹרֶ֔יךָיְאֹרֶיךָיאריך עַלעַלעל־־־פְּנֵ֤יפְּנֵיפני הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה תִּפּ֔וֹלתִּפּוֹלתפול לֹ֥אלֹאלא תֵאָסֵ֖ףתֵאָסֵףתאסף וְלֹ֣אוְלֹאולא תִקָּבֵ֑ץתִקָּבֵץתקבץ לְחַיַּ֥תלְחַיַּתלחית הָאָ֛רֶץהָאָרֶץהארץ וּלְע֥וֹףוּלְעוֹףולעוף הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים נְתַתִּ֥יךָנְתַתִּיךָנתתיך לְאָכְלָֽהלְאָכְלָהלאכלה׃׃׃ 29:6 וְיָֽדְעוּ֙וְיָדְעוּוידעו כָּלכָּלכל־־־יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים כִּ֖יכִּיכי אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֑היְהוָהיהוה יַ֧עַןיַעַןיען הֱיוֹתָ֛םהֱיוֹתָםהיותם מִשְׁעֶ֥נֶתמִשְׁעֶנֶתמשענת קָנֶ֖הקָנֶהקנה לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 29:7 בְּתָפְשָׂ֨םבְּתָפְשָׂםבתפשם בְּךָ֤בְּךָבך [בַכַּפְךָ כ][בַכַּפְךָ כ][בכפך כ] (בַכַּף֙ ק)(בַכַּף ק)(בכף ק) תֵּר֔וֹץתֵּרוֹץתרוץ וּבָקַעְתָּ֥וּבָקַעְתָּובקעת לָהֶ֖םלָהֶםלהם כָּלכָּלכל־־־כָּתֵ֑ףכָּתֵףכתף וּבְהִֽשָּׁעֲנָ֤םוּבְהִשָּׁעֲנָםובהשענם עָלֶ֙יךָ֙עָלֶיךָעליך תִּשָּׁבֵ֔רתִּשָּׁבֵרתשבר וְהַעֲמַדְתָּ֥וְהַעֲמַדְתָּוהעמדת לָהֶ֖םלָהֶםלהם כָּלכָּלכל־־־מָתְנָֽיִםמָתְנָיִםמתנים׃׃׃ ססס 29:8 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה הִנְנִ֛יהִנְנִיהנני מֵבִ֥יאמֵבִיאמביא עָלַ֖יִךְעָלַיִךְעליך חָ֑רֶבחָרֶבחרב וְהִכְרַתִּ֥יוְהִכְרַתִּיוהכרתי מִמֵּ֖ךְמִמֵּךְממך אָדָ֥םאָדָםאדם וּבְהֵמָֽהוּבְהֵמָהובהמה׃׃׃ 29:9 וְהָיְתָ֤הוְהָיְתָהוהיתה אֶֽרֶץאֶרֶץארץ־־־מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים לִשְׁמָמָ֣הלִשְׁמָמָהלשממה וְחָרְבָּ֔הוְחָרְבָּהוחרבה וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֑היְהוָהיהוה יַ֧עַןיַעַןיען אָמַ֛ראָמַראמר יְאֹ֥ריְאֹריאר לִ֖ילִילי וַאֲנִ֥יוַאֲנִיואני עָשִֽׂיתִיעָשִׂיתִיעשיתי׃׃׃ 29:10 לָכֵ֛ןלָכֵןלכן הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך וְאֶלוְאֶלואל־־־יְאֹרֶ֑יךָיְאֹרֶיךָיאריך וְנָתַתִּ֞יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַ֗יִםמִצְרַיִםמצרים לְחָרְבוֹת֙לְחָרְבוֹתלחרבות חֹ֣רֶבחֹרֶבחרב שְׁמָמָ֔השְׁמָמָהשממה מִמִּגְדֹּ֥למִמִּגְדֹּלממגדל סְוֵנֵ֖הסְוֵנֵהסונה וְעַדוְעַדועד־־־גְּב֥וּלגְּבוּלגבול כּֽוּשׁכּוּשׁכוש׃׃׃ 29:11 לֹ֤אלֹאלא תַעֲבָרתַעֲבָרתעבר־־־בָּהּ֙בָּהּבה רֶ֣גֶלרֶגֶלרגל אָדָ֔םאָדָםאדם וְרֶ֥גֶלוְרֶגֶלורגל בְּהֵמָ֖הבְּהֵמָהבהמה לֹ֣אלֹאלא תַעֲבָרתַעֲבָרתעבר־־־בָּ֑הּבָּהּבה וְלֹ֥אוְלֹאולא תֵשֵׁ֖בתֵשֵׁבתשב אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 29:12 וְנָתַתִּ֣יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־אֶרֶץ֩אֶרֶץארץ מִצְרַ֨יִםמִצְרַיִםמצרים שְׁמָמָ֜השְׁמָמָהשממה בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך ׀׀׀ אֲרָצ֣וֹתאֲרָצוֹתארצות נְשַׁמּ֗וֹתנְשַׁמּוֹתנשמות וְעָרֶ֙יהָ֙וְעָרֶיהָועריה בְּת֨וֹךְבְּתוֹךְבתוך עָרִ֤יםעָרִיםערים מָֽחֳרָבוֹת֙מָחֳרָבוֹתמחרבות תִּֽהְיֶ֣יןָתִּהְיֶיןָתהיין שְׁמָמָ֔השְׁמָמָהשממה אַרְבָּעִ֖יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֑השָׁנָהשנה וַהֲפִצֹתִ֤יוַהֲפִצֹתִיוהפצתי אֶתאֶתאת־־־מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים בַּגּוֹיִ֔םבַּגּוֹיִםבגוים וְֽזֵרִיתִ֖יםוְזֵרִיתִיםוזריתים בָּאֲרָצֽוֹתבָּאֲרָצוֹתבארצות׃׃׃ פפפ
29:13 כִּ֛יכִּיכי כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה מִקֵּ֞ץמִקֵּץמקץ אַרְבָּעִ֤יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָה֙שָׁנָהשנה אֲקַבֵּ֣ץאֲקַבֵּץאקבץ אֶתאֶתאת־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים מִןמִןמן־־־הָעַמִּ֖יםהָעַמִּיםהעמים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָפֹ֥צוּנָפֹצוּנפצו שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 29:14 וְשַׁבְתִּי֙וְשַׁבְתִּיושבתי אֶתאֶתאת־־־שְׁב֣וּתשְׁבוּתשבות מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וַהֲשִׁבֹתִ֤יוַהֲשִׁבֹתִיוהשבתי אֹתָם֙אֹתָםאתם אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ פַּתְר֔וֹספַּתְרוֹספתרוס עַלעַלעל־־־אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ מְכֽוּרָתָ֑םמְכוּרָתָםמכורתם וְהָ֥יוּוְהָיוּוהיו שָׁ֖םשָׁםשם מַמְלָכָ֥המַמְלָכָהממלכה שְׁפָלָֽהשְׁפָלָהשפלה׃׃׃ 29:15 מִןמִןמן־־־הַמַּמְלָכוֹת֙הַמַּמְלָכוֹתהממלכות תִּהְיֶ֣התִּהְיֶהתהיה שְׁפָלָ֔השְׁפָלָהשפלה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִתְנַשֵּׂ֥אתִתְנַשֵּׂאתתנשא ע֖וֹדעוֹדעוד עַלעַלעל־־־הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים וְהִ֨מְעַטְתִּ֔יםוְהִמְעַטְתִּיםוהמעטתים לְבִלְתִּ֖ילְבִלְתִּילבלתי רְד֥וֹתרְדוֹתרדות בַּגּוֹיִֽםבַּגּוֹיִםבגוים׃׃׃ 29:16 וְלֹ֣אוְלֹאולא יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־עוֹד֩עוֹדעוד לְבֵ֨יתלְבֵיתלבית יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל לְמִבְטָח֙לְמִבְטָחלמבטח מַזְכִּ֣ירמַזְכִּירמזכיר עָוֺ֔ןעָוֺןעון בִּפְנוֹתָ֖םבִּפְנוֹתָםבפנותם אַחֲרֵיהֶ֑םאַחֲרֵיהֶםאחריהם וְיָ֣דְע֔וּוְיָדְעוּוידעו כִּ֥יכִּיכי אֲנִ֖יאֲנִיאני אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ פפפ
29:17 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בְּעֶשְׂרִ֤יםבְּעֶשְׂרִיםבעשרים וָשֶׁ֙בַע֙וָשֶׁבַעושבע שָׁנָ֔השָׁנָהשנה בָּֽרִאשׁ֖וֹןבָּרִאשׁוֹןבראשון בְּאֶחָ֣דבְּאֶחָדבאחד לַחֹ֑דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הָיָ֥ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 29:18 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם נְבוּכַדְרֶאצַּ֣רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּ֠בֶלבָּבֶלבבל הֶעֱבִ֨ידהֶעֱבִידהעביד אֶתאֶתאת־־־חֵיל֜וֹחֵילוֹחילו עֲבֹדָ֤העֲבֹדָהעבדה גְדֹלָה֙גְדֹלָהגדלה אֶלאֶלאל־־־צֹ֔רצֹרצר כָּלכָּלכל־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש מֻקְרָ֔חמֻקְרָחמקרח וְכָלוְכָלוכל־־־כָּתֵ֖ףכָּתֵףכתף מְרוּטָ֑המְרוּטָהמרוטה וְ֠שָׂכָרוְשָׂכָרושכר לֹאלֹאלא־־־הָ֨יָההָיָההיה ל֤וֹלוֹלו וּלְחֵילוֹ֙וּלְחֵילוֹולחילו מִצֹּ֔רמִצֹּרמצר עַלעַלעל־־־הָעֲבֹדָ֖ההָעֲבֹדָההעבדה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָבַ֥דעָבַדעבד עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ ססס 29:19 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני נֹתֵ֛ןנֹתֵןנתן לִנְבוּכַדְרֶאצַּ֥רלִנְבוּכַדְרֶאצַּרלנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל אֶתאֶתאת־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְנָשָׂ֨אוְנָשָׂאונשא הֲמֹנָ֜הּהֲמֹנָהּהמנה וְשָׁלַ֤לוְשָׁלַלושלל שְׁלָלָהּ֙שְׁלָלָהּשללה וּבָזַ֣זוּבָזַזובזז בִּזָּ֔הּבִּזָּהּבזה וְהָיְתָ֥הוְהָיְתָהוהיתה שָׂכָ֖רשָׂכָרשכר לְחֵילֽוֹלְחֵילוֹלחילו׃׃׃ 29:20 פְּעֻלָּתוֹ֙פְּעֻלָּתוֹפעלתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָ֣בַדעָבַדעבד בָּ֔הּבָּהּבה נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי ל֖וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר עָ֣שׂוּעָשׂוּעשו לִ֔ילִילי נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ ססס 29:21 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא אַצְמִ֤יחַאַצְמִיחַאצמיח קֶ֙רֶן֙קֶרֶןקרן לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וּלְךָ֛וּלְךָולך אֶתֵּ֥ןאֶתֵּןאתן פִּתְחֽוֹןפִּתְחוֹןפתחון־־־פֶּ֖הפֶּהפה בְּתוֹכָ֑םבְּתוֹכָםבתוכם וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain