Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 3

3:1 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֔יאֵלַיאלי בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תִּמְצָ֖אתִּמְצָאתמצא אֱכ֑וֹלאֱכוֹלאכול אֱכוֹל֙אֱכוֹלאכול אֶתאֶתאת־־־הַמְּגִלָּ֣ההַמְּגִלָּההמגלה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וְלֵ֥ךְוְלֵךְולך דַּבֵּ֖רדַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 3:2 וָאֶפְתַּ֖חוָאֶפְתַּחואפתח אֶתאֶתאת־־־פִּ֑יפִּיפי וַיַּ֣אֲכִלֵ֔נִיוַיַּאֲכִלֵנִיויאכלני אֵ֖תאֵתאת הַמְּגִלָּ֥ההַמְּגִלָּההמגלה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 3:3 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֗יאֵלַיאלי בֶּןבֶּןבן־־־אָדָם֙אָדָםאדם בִּטְנְךָ֤בִּטְנְךָבטנך תַֽאֲכֵל֙תַאֲכֵלתאכל וּמֵעֶ֣יךָוּמֵעֶיךָומעיך תְמַלֵּ֔אתְמַלֵּאתמלא אֵ֚תאֵתאת הַמְּגִלָּ֣ההַמְּגִלָּההמגלה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֲנִ֖יאֲנִיאני נֹתֵ֣ןנֹתֵןנתן אֵלֶ֑יךָאֵלֶיךָאליך וָאֹ֣כְלָ֔הוָאֹכְלָהואכלה וַתְּהִ֥יוַתְּהִיותהי בְּפִ֖יבְּפִיבפי כִּדְבַ֥שׁכִּדְבַשׁכדבש לְמָתֽוֹקלְמָתוֹקלמתוק׃׃׃ פפפ
3:4 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֑יאֵלָיאלי בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם לֶךְלֶךְלך־־־בֹּא֙בֹּאבא אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְדִבַּרְתָּ֥וְדִבַּרְתָּודברת בִדְבָרַ֖יבִדְבָרַיבדברי אֲלֵיהֶֽםאֲלֵיהֶםאליהם׃׃׃ 3:5 כִּ֡יכִּיכי לֹא֩לֹאלא אֶלאֶלאל־־־עַ֨םעַםעם עִמְקֵ֥יעִמְקֵיעמקי שָׂפָ֛השָׂפָהשפה וְכִבְדֵ֥יוְכִבְדֵיוכבדי לָשׁ֖וֹןלָשׁוֹןלשון אַתָּ֣האַתָּהאתה שָׁל֑וּחַשָׁלוּחַשלוח אֶלאֶלאל־־־בֵּ֖יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 3:6 לֹ֣אלֹאלא ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־עַמִּ֣יםעַמִּיםעמים רַבִּ֗יםרַבִּיםרבים עִמְקֵ֤יעִמְקֵיעמקי שָׂפָה֙שָׂפָהשפה וְכִבְדֵ֣יוְכִבְדֵיוכבדי לָשׁ֔וֹןלָשׁוֹןלשון אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־תִשְׁמַ֖עתִשְׁמַעתשמע דִּבְרֵיהֶ֑םדִּבְרֵיהֶםדבריהם אִםאִםאם־־־לֹ֤אלֹאלא אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם שְׁלַחְתִּ֔יךָשְׁלַחְתִּיךָשלחתיך הֵ֖מָּההֵמָּההמה יִשְׁמְע֥וּיִשְׁמְעוּישמעו אֵלֶֽיךָאֵלֶיךָאליך׃׃׃ 3:7 וּבֵ֣יתוּבֵיתובית יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל לֹ֤אלֹאלא יֹאבוּ֙יֹאבוּיאבו לִשְׁמֹ֣עַלִשְׁמֹעַלשמע אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך כִּֽיכִּיכי־־־אֵינָ֥םאֵינָםאינם אֹבִ֖יםאֹבִיםאבים לִשְׁמֹ֣עַלִשְׁמֹעַלשמע אֵלָ֑יאֵלָיאלי כִּ֚יכִּיכי כָּלכָּלכל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל חִזְקֵיחִזְקֵיחזקי־־־מֵ֥צַחמֵצַחמצח וּקְשֵׁיוּקְשֵׁיוקשי־־־לֵ֖בלֵבלב הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 3:8 הִנֵּ֨ההִנֵּההנה נָתַ֧תִּינָתַתִּינתתי אֶתאֶתאת־־־פָּנֶ֛יךָפָּנֶיךָפניך חֲזָקִ֖יםחֲזָקִיםחזקים לְעֻמַּ֣תלְעֻמַּתלעמת פְּנֵיהֶ֑םפְּנֵיהֶםפניהם וְאֶֽתוְאֶתואת־־־מִצְחֲךָ֥מִצְחֲךָמצחך חָזָ֖קחָזָקחזק לְעֻמַּ֥תלְעֻמַּתלעמת מִצְחָֽםמִצְחָםמצחם׃׃׃ 3:9 כְּשָׁמִ֛ירכְּשָׁמִירכשמיר חָזָ֥קחָזָקחזק מִצֹּ֖רמִצֹּרמצר נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי מִצְחֶ֑ךָמִצְחֶךָמצחך לֹֽאלֹאלא־־־תִירָ֤אתִירָאתירא אוֹתָם֙אוֹתָםאותם וְלֹאוְלֹאולא־־־תֵחַ֣תתֵחַתתחת מִפְּנֵיהֶ֔םמִפְּנֵיהֶםמפניהם כִּ֛יכִּיכי בֵּֽיתבֵּיתבית־־־מְרִ֖ימְרִימרי הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ פפפ
3:10 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֑יאֵלָיאלי בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דְּבָרַי֙דְּבָרַידברי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֲדַבֵּ֣ראֲדַבֵּראדבר אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך קַ֥חקַחקח בִּֽלְבָבְךָ֖בִּלְבָבְךָבלבבך וּבְאָזְנֶ֥יךָוּבְאָזְנֶיךָובאזניך שְׁמָֽעשְׁמָעשמע׃׃׃ 3:11 וְלֵ֨ךְוְלֵךְולך בֹּ֤אבֹּאבא אֶלאֶלאל־־־הַגּוֹלָה֙הַגּוֹלָההגולה אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמֶּ֔ךָעַמֶּךָעמך וְדִבַּרְתָּ֤וְדִבַּרְתָּודברת אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִ֑היְהֹוִהיהוה אִֽםאִםאם־־־יִשְׁמְע֖וּיִשְׁמְעוּישמעו וְאִםוְאִםואם־־־יֶחְדָּֽלוּיֶחְדָּלוּיחדלו׃׃׃ 3:12 וַתִּשָּׂאֵ֣נִיוַתִּשָּׂאֵנִיותשאני ר֔וּחַרוּחַרוח וָאֶשְׁמַ֣עוָאֶשְׁמַעואשמע אַחֲרַ֔יאַחֲרַיאחרי ק֖וֹלקוֹלקול רַ֣עַשׁרַעַשׁרעש גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול בָּר֥וּךְבָּרוּךְברוך כְּבוֹדכְּבוֹדכבוד־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה מִמְּקוֹמֽוֹמִמְּקוֹמוֹממקומו׃׃׃ 3:13 וְק֣וֹלוְקוֹלוקול ׀׀׀ כַּנְפֵ֣יכַּנְפֵיכנפי הַחַיּ֗וֹתהַחַיּוֹתהחיות מַשִּׁיקוֹת֙מַשִּׁיקוֹתמשיקות אִשָּׁ֣האִשָּׁהאשה אֶלאֶלאל־־־אֲחוֹתָ֔הּאֲחוֹתָהּאחותה וְק֥וֹלוְקוֹלוקול הָאוֹפַנִּ֖יםהָאוֹפַנִּיםהאופנים לְעֻמָּתָ֑םלְעֻמָּתָםלעמתם וְק֖וֹלוְקוֹלוקול רַ֥עַשׁרַעַשׁרעש גָּדֽוֹלגָּדוֹלגדול׃׃׃ 3:14 וְר֥וּחַוְרוּחַורוח נְשָׂאַ֖תְנִינְשָׂאַתְנִינשאתני וַתִּקָּחֵ֑נִיוַתִּקָּחֵנִיותקחני וָאֵלֵ֥ךְוָאֵלֵךְואלך מַר֙מַרמר בַּחֲמַ֣תבַּחֲמַתבחמת רוּחִ֔ירוּחִירוחי וְיַדוְיַדויד־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה עָלַ֖יעָלַיעלי חָזָֽקָהחָזָקָהחזקה׃׃׃ 3:15 וָאָב֨וֹאוָאָבוֹאואבוא אֶלאֶלאל־־־הַגּוֹלָ֜ההַגּוֹלָההגולה תֵּ֣לתֵּלתל אָ֠בִיבאָבִיבאביב הַיֹּשְׁבִ֤יםהַיֹּשְׁבִיםהישבים אֶֽלאֶלאל־־־נְהַרנְהַרנהר־־־כְּבָר֙כְּבָרכבר [וָאֲשֶׁר כ][וָאֲשֶׁר כ][ואשר כ] (וָֽאֵשֵׁ֔ב ק)(וָאֵשֵׁב ק)(ואשב ק) הֵ֖מָּההֵמָּההמה יוֹשְׁבִ֣יםיוֹשְׁבִיםיושבים שָׁ֑םשָׁםשם וָאֵשֵׁ֥בוָאֵשֵׁבואשב שָׁ֛םשָׁםשם שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֖יםיָמִיםימים מַשְׁמִ֥יםמַשְׁמִיםמשמים בְּתוֹכָֽםבְּתוֹכָםבתוכם׃׃׃ 3:16 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי מִקְצֵ֖המִקְצֵהמקצה שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֑יםיָמִיםימים פפפ
וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 3:17 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם צֹפֶ֥הצֹפֶהצפה נְתַתִּ֖יךָנְתַתִּיךָנתתיך לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְשָׁמַעְתָּ֤וְשָׁמַעְתָּושמעת מִפִּי֙מִפִּימפי דָּבָ֔רדָּבָרדבר וְהִזְהַרְתָּ֥וְהִזְהַרְתָּוהזהרת אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם מִמֶּֽנִּימִמֶּנִּיממני׃׃׃ 3:18 בְּאָמְרִ֤יבְּאָמְרִיבאמרי לָֽרָשָׁע֙לָרָשָׁעלרשע מ֣וֹתמוֹתמות תָּמ֔וּתתָּמוּתתמות וְלֹ֣אוְלֹאולא הִזְהַרְתּ֗וֹהִזְהַרְתּוֹהזהרתו וְלֹ֥אוְלֹאולא דִבַּ֛רְתָּדִבַּרְתָּדברת לְהַזְהִ֥ירלְהַזְהִירלהזהיר רָשָׁ֛ערָשָׁערשע מִדַּרְכּ֥וֹמִדַּרְכּוֹמדרכו הָרְשָׁעָ֖ההָרְשָׁעָההרשעה לְחַיֹּת֑וֹלְחַיֹּתוֹלחיתו ה֤וּאהוּאהוא רָשָׁע֙רָשָׁערשע בַּעֲוֺנ֣וֹבַּעֲוֺנוֹבעונו יָמ֔וּתיָמוּתימות וְדָמ֖וֹוְדָמוֹודמו מִיָּדְךָ֥מִיָּדְךָמידך אֲבַקֵּֽשׁאֲבַקֵּשׁאבקש׃׃׃ 3:19 וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה כִּֽיכִּיכי־־־הִזְהַ֣רְתָּהִזְהַרְתָּהזהרת רָשָׁ֔ערָשָׁערשע וְלֹאוְלֹאולא־־־שָׁב֙שָׁבשב מֵֽרִשְׁע֔וֹמֵרִשְׁעוֹמרשעו וּמִדַּרְכּ֖וֹוּמִדַּרְכּוֹומדרכו הָרְשָׁעָ֑ההָרְשָׁעָההרשעה ה֚וּאהוּאהוא בַּעֲוֺנ֣וֹבַּעֲוֺנוֹבעונו יָמ֔וּתיָמוּתימות וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה אֶֽתאֶתאת־־־נַפְשְׁךָ֥נַפְשְׁךָנפשך הִצַּֽלְתָּהִצַּלְתָּהצלת׃׃׃ ססס 3:20 וּבְשׁ֨וּבוּבְשׁוּבובשוב צַדִּ֤יקצַדִּיקצדיק מִצִּדְקוֹ֙מִצִּדְקוֹמצדקו וְעָ֣שָׂהוְעָשָׂהועשה עָ֔וֶלעָוֶלעול וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי מִכְשׁ֛וֹלמִכְשׁוֹלמכשול לְפָנָ֖יולְפָנָיולפניו ה֣וּאהוּאהוא יָמ֑וּתיָמוּתימות כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא הִזְהַרְתּוֹ֙הִזְהַרְתּוֹהזהרתו בְּחַטָּאת֣וֹבְּחַטָּאתוֹבחטאתו יָמ֔וּתיָמוּתימות וְלֹ֣אוְלֹאולא תִזָּכַ֗רְןָתִזָּכַרְןָתזכרן צִדְקֹתָו֙צִדְקֹתָוצדקתו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֔העָשָׂהעשה וְדָמ֖וֹוְדָמוֹודמו מִיָּדְךָ֥מִיָּדְךָמידך אֲבַקֵּֽשׁאֲבַקֵּשׁאבקש׃׃׃ 3:21 וְאַתָּ֞הוְאַתָּהואתה כִּ֧יכִּיכי הִזְהַרְתּ֣וֹהִזְהַרְתּוֹהזהרתו צַדִּ֗יקצַדִּיקצדיק לְבִלְתִּ֥ילְבִלְתִּילבלתי חֲטֹ֛אחֲטֹאחטא צַדִּ֖יקצַדִּיקצדיק וְה֣וּאוְהוּאוהוא לֹאלֹאלא־־־חָטָ֑אחָטָאחטא חָי֤וֹחָיוֹחיו יִֽחְיֶה֙יִחְיֶהיחיה כִּ֣יכִּיכי נִזְהָ֔רנִזְהָרנזהר וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה אֶֽתאֶתאת־־־נַפְשְׁךָ֥נַפְשְׁךָנפשך הִצַּֽלְתָּהִצַּלְתָּהצלת׃׃׃ ססס 3:22 וַתְּהִ֥יוַתְּהִיותהי עָלַ֛יעָלַיעלי שָׁ֖םשָׁםשם יַדיַדיד־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֗יאֵלַיאלי ק֥וּםקוּםקום צֵא֙צֵאצא אֶלאֶלאל־־־הַבִּקְעָ֔ההַבִּקְעָההבקעה וְשָׁ֖םוְשָׁםושם אֲדַבֵּ֥ראֲדַבֵּראדבר אוֹתָֽךְאוֹתָךְאותך׃׃׃ 3:23 וָאָקוּם֮וָאָקוּםואקום וָאֵצֵ֣אוָאֵצֵאואצא אֶלאֶלאל־־־הַבִּקְעָה֒הַבִּקְעָההבקעה וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־שָׁ֤םשָׁםשם כְּבוֹדכְּבוֹדכבוד־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה עֹמֵ֔דעֹמֵדעמד כַּכָּב֕וֹדכַּכָּבוֹדככבוד אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר רָאִ֖יתִירָאִיתִיראיתי עַלעַלעל־־־נְהַרנְהַרנהר־־־כְּבָ֑רכְּבָרכבר וָאֶפֹּ֖לוָאֶפֹּלואפל עַלעַלעל־־־פָּנָֽיפָּנָיפני׃׃׃ 3:24 וַתָּבֹאוַתָּבֹאותבא־־־בִ֣יבִיבי ר֔וּחַרוּחַרוח וַתַּעֲמִדֵ֖נִיוַתַּעֲמִדֵנִיותעמדני עַלעַלעל־־־רַגְלָ֑ירַגְלָירגלי וַיְדַבֵּ֤רוַיְדַבֵּרוידבר אֹתִי֙אֹתִיאתי וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֔יאֵלַיאלי בֹּ֥אבֹּאבא הִסָּגֵ֖רהִסָּגֵרהסגר בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך בֵּיתֶֽךָבֵּיתֶךָביתך׃׃׃ 3:25 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם הִנֵּ֨ההִנֵּההנה נָתְנ֤וּנָתְנוּנתנו עָלֶ֙יךָ֙עָלֶיךָעליך עֲבוֹתִ֔יםעֲבוֹתִיםעבותים וַאֲסָר֖וּךָוַאֲסָרוּךָואסרוך בָּהֶ֑םבָּהֶםבהם וְלֹ֥אוְלֹאולא תֵצֵ֖אתֵצֵאתצא בְּתוֹכָֽםבְּתוֹכָםבתוכם׃׃׃ 3:26 וּלְשֽׁוֹנְךָ֙וּלְשׁוֹנְךָולשונך אַדְבִּ֣יקאַדְבִּיקאדביק אֶלאֶלאל־־־חִכֶּ֔ךָחִכֶּךָחכך וְנֶֽאֱלַ֔מְתָּוְנֶאֱלַמְתָּונאלמת וְלֹאוְלֹאולא־־־תִֽהְיֶ֥התִהְיֶהתהיה לָהֶ֖םלָהֶםלהם לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש מוֹכִ֑יחַמוֹכִיחַמוכיח כִּ֛יכִּיכי בֵּ֥יתבֵּיתבית מְרִ֖ימְרִימרי הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 3:27 וּֽבְדַבְּרִ֤יוּבְדַבְּרִיובדברי אֽוֹתְךָ֙אוֹתְךָאותך אֶפְתַּ֣חאֶפְתַּחאפתח אֶתאֶתאת־־־פִּ֔יךָפִּיךָפיך וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִ֑היְהֹוִהיהוה הַשֹּׁמֵ֤עַהַשֹּׁמֵעַהשמע ׀׀׀ יִשְׁמָע֙יִשְׁמָעישמע וְהֶחָדֵ֣לוְהֶחָדֵלוהחדל ׀׀׀ יֶחְדָּ֔ליֶחְדָּליחדל כִּ֛יכִּיכי בֵּ֥יתבֵּיתבית מְרִ֖ימְרִימרי הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain