Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 32

32:1 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי בִּשְׁתֵּ֣יבִּשְׁתֵּיבשתי עֶשְׂרֵ֣העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה בִּשְׁנֵיבִּשְׁנֵיבשני־־־עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר חֹ֖דֶשׁחֹדֶשׁחדש בְּאֶחָ֣דבְּאֶחָדבאחד לַחֹ֑דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הָיָ֥ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 32:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם שָׂ֤אשָׂאשא קִינָה֙קִינָהקינה עַלעַלעל־־־פַּרְעֹ֣הפַּרְעֹהפרעה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֵלָ֔יואֵלָיואליו כְּפִ֥ירכְּפִירכפיר גּוֹיִ֖םגּוֹיִםגוים נִדְמֵ֑יתָנִדְמֵיתָנדמית וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה כַּתַּנִּ֣יםכַּתַּנִּיםכתנים בַּיַּמִּ֔יםבַּיַּמִּיםבימים וַתָּ֣גַחוַתָּגַחותגח בְּנַהֲרוֹתֶ֗יךָבְּנַהֲרוֹתֶיךָבנהרותיך וַתִּדְלַחוַתִּדְלַחותדלח־־־מַ֙יִם֙מַיִםמים בְּרַגְלֶ֔יךָבְּרַגְלֶיךָברגליך וַתִּרְפֹּ֖סוַתִּרְפֹּסותרפס נַהֲרוֹתָֽםנַהֲרוֹתָםנהרותם׃׃׃ 32:3 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה וּפָרַשְׂתִּ֤יוּפָרַשְׂתִּיופרשתי עָלֶ֙יךָ֙עָלֶיךָעליך אֶתאֶתאת־־־רִשְׁתִּ֔ירִשְׁתִּירשתי בִּקְהַ֖לבִּקְהַלבקהל עַמִּ֣יםעַמִּיםעמים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וְהֶעֱל֖וּךָוְהֶעֱלוּךָוהעלוך בְּחֶרְמִֽיבְּחֶרְמִיבחרמי׃׃׃ 32:4 וּנְטַשְׁתִּ֣יךָוּנְטַשְׁתִּיךָונטשתיך בָאָ֔רֶץבָאָרֶץבארץ עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה אֲטִילֶ֑ךָאֲטִילֶךָאטילך וְהִשְׁכַּנְתִּ֤יוְהִשְׁכַּנְתִּיוהשכנתי עָלֶ֙יךָ֙עָלֶיךָעליך כָּלכָּלכל־־־ע֣וֹףעוֹףעוף הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְהִשְׂבַּעְתִּ֥יוְהִשְׂבַּעְתִּיוהשבעתי מִמְּךָ֖מִמְּךָממך חַיַּ֥תחַיַּתחית כָּלכָּלכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 32:5 וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־בְּשָׂרְךָ֖בְּשָׂרְךָבשרך עַלעַלעל־־־הֶֽהָרִ֑יםהֶהָרִיםההרים וּמִלֵּאתִ֥יוּמִלֵּאתִיומלאתי הַגֵּאָי֖וֹתהַגֵּאָיוֹתהגאיות רָמוּתֶֽךָרָמוּתֶךָרמותך׃׃׃ 32:6 וְהִשְׁקֵיתִ֨יוְהִשְׁקֵיתִיוהשקיתי אֶ֧רֶץאֶרֶץארץ צָפָתְךָ֛צָפָתְךָצפתך מִדָּמְךָ֖מִדָּמְךָמדמך אֶלאֶלאל־־־הֶֽהָרִ֑יםהֶהָרִיםההרים וַאֲפִקִ֖יםוַאֲפִקִיםואפקים יִמָּלְא֥וּןיִמָּלְאוּןימלאון מִמֶּֽךָּמִמֶּךָּממך׃׃׃ 32:7 וְכִסֵּיתִ֤יוְכִסֵּיתִיוכסיתי בְכַבּֽוֹתְךָ֙בְכַבּוֹתְךָבכבותך שָׁמַ֔יִםשָׁמַיִםשמים וְהִקְדַּרְתִּ֖יוְהִקְדַּרְתִּיוהקדרתי אֶתאֶתאת־־־כֹּֽכְבֵיהֶ֑םכֹּכְבֵיהֶםככביהם שֶׁ֚מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש בֶּעָנָ֣ןבֶּעָנָןבענן אֲכַסֶּ֔נּוּאֲכַסֶּנּוּאכסנו וְיָרֵ֖חַוְיָרֵחַוירח לֹאלֹאלא־־־יָאִ֥יריָאִיריאיר אוֹרֽוֹאוֹרוֹאורו׃׃׃ 32:8 כָּלכָּלכל־־־מְא֤וֹרֵימְאוֹרֵימאורי אוֹר֙אוֹראור בַּשָּׁמַ֔יִםבַּשָּׁמַיִםבשמים אַקְדִּירֵ֖םאַקְדִּירֵםאקדירם עָלֶ֑יךָעָלֶיךָעליך וְנָתַ֤תִּיוְנָתַתִּיונתתי חֹ֙שֶׁךְ֙חֹשֶׁךְחשך עַֽלעַלעל־־־אַרְצְךָ֔אַרְצְךָארצך נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 32:9 וְהִ֨כְעַסְתִּ֔יוְהִכְעַסְתִּיוהכעסתי לֵ֖בלֵבלב עַמִּ֣יםעַמִּיםעמים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים בַּהֲבִיאִ֤יבַּהֲבִיאִיבהביאי שִׁבְרְךָ֙שִׁבְרְךָשברך בַּגּוֹיִ֔םבַּגּוֹיִםבגוים עַלעַלעל־־־אֲרָצ֖וֹתאֲרָצוֹתארצות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יְדַעְתָּֽםיְדַעְתָּםידעתם׃׃׃ 32:10 וַהֲשִׁמּוֹתִ֨יוַהֲשִׁמּוֹתִיוהשמותי עָלֶ֜יךָעָלֶיךָעליך עַמִּ֣יםעַמִּיםעמים רַבִּ֗יםרַבִּיםרבים וּמַלְכֵיהֶם֙וּמַלְכֵיהֶםומלכיהם יִשְׂעֲר֤וּיִשְׂעֲרוּישערו עָלֶ֙יךָ֙עָלֶיךָעליך שַׂ֔עַרשַׂעַרשער בְּעוֹפְפִ֥יבְּעוֹפְפִיבעופפי חַרְבִּ֖יחַרְבִּיחרבי עַלעַלעל־־־פְּנֵיהֶ֑םפְּנֵיהֶםפניהם וְחָרְד֤וּוְחָרְדוּוחרדו לִרְגָעִים֙לִרְגָעִיםלרגעים אִ֣ישׁאִישׁאיש לְנַפְשׁ֔וֹלְנַפְשׁוֹלנפשו בְּי֖וֹםבְּיוֹםביום מַפַּלְתֶּֽךָמַפַּלְתֶּךָמפלתך׃׃׃ ססס 32:11 כִּ֛יכִּיכי כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה חֶ֥רֶבחֶרֶבחרב מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל תְּבוֹאֶֽךָתְּבוֹאֶךָתבואך׃׃׃ 32:12 בְּחַרְב֤וֹתבְּחַרְבוֹתבחרבות גִּבּוֹרִים֙גִּבּוֹרִיםגבורים אַפִּ֣ילאַפִּילאפיל הֲמוֹנֶ֔ךָהֲמוֹנֶךָהמונך עָרִיצֵ֥יעָרִיצֵיעריצי גוֹיִ֖םגוֹיִםגוים כֻּלָּ֑םכֻּלָּםכלם וְשָֽׁדְדוּ֙וְשָׁדְדוּושדדו אֶתאֶתאת־־־גְּא֣וֹןגְּאוֹןגאון מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וְנִשְׁמַ֖דוְנִשְׁמַדונשמד כָּלכָּלכל־־־הֲמוֹנָֽהּהֲמוֹנָהּהמונה׃׃׃ 32:13 וְהַֽאֲבַדְתִּי֙וְהַאֲבַדְתִּיוהאבדתי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־בְּהֶמְתָּ֔הּבְּהֶמְתָּהּבהמתה מֵעַ֖למֵעַלמעל מַ֣יִםמַיִםמים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וְלֹ֨אוְלֹאולא תִדְלָחֵ֤םתִדְלָחֵםתדלחם רֶֽגֶלרֶגֶלרגל־־־אָדָם֙אָדָםאדם ע֔וֹדעוֹדעוד וּפַרְס֥וֹתוּפַרְסוֹתופרסות בְּהֵמָ֖הבְּהֵמָהבהמה לֹ֥אלֹאלא תִדְלָחֵֽםתִדְלָחֵםתדלחם׃׃׃ 32:14 אָ֚זאָזאז אַשְׁקִ֣יעַאַשְׁקִיעַאשקיע מֵֽימֵיהֶ֔םמֵימֵיהֶםמימיהם וְנַהֲרוֹתָ֖םוְנַהֲרוֹתָםונהרותם כַּשֶּׁ֣מֶןכַּשֶּׁמֶןכשמן אוֹלִ֑יךְאוֹלִיךְאוליך נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 32:15 בְּתִתִּי֩בְּתִתִּיבתתי אֶתאֶתאת־־־אֶ֨רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַ֜יִםמִצְרַיִםמצרים שְׁמָמָ֣השְׁמָמָהשממה וּנְשַׁמָּ֗הוּנְשַׁמָּהונשמה אֶ֚רֶץאֶרֶץארץ מִמְּלֹאָ֔הּמִמְּלֹאָהּממלאה בְּהַכּוֹתִ֖יבְּהַכּוֹתִיבהכותי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־י֣וֹשְׁבֵייוֹשְׁבֵייושבי בָ֑הּבָהּבה וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 32:16 קִינָ֥הקִינָהקינה הִיא֙הִיאהיא וְק֣וֹנְנ֔וּהָוְקוֹנְנוּהָוקוננוה בְּנ֥וֹתבְּנוֹתבנות הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים תְּקוֹנֵ֣נָּהתְּקוֹנֵנָּהתקוננה אוֹתָ֑הּאוֹתָהּאותה עַלעַלעל־־־מִצְרַ֤יִםמִצְרַיִםמצרים וְעַלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־הֲמוֹנָהּ֙הֲמוֹנָהּהמונה תְּקוֹנֵ֣נָּהתְּקוֹנֵנָּהתקוננה אוֹתָ֔הּאוֹתָהּאותה נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ פפפ
32:17 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי בִּשְׁתֵּ֣יבִּשְׁתֵּיבשתי עֶשְׂרֵ֣העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה בַּחֲמִשָּׁ֥הבַּחֲמִשָּׁהבחמשה עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר לַחֹ֑דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הָיָ֥ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 32:18 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם נְהֵ֛הנְהֵהנהה עַלעַלעל־־־הֲמ֥וֹןהֲמוֹןהמון מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים וְהוֹרִדֵ֑הוּוְהוֹרִדֵהוּוהורדהו א֠וֹתָהּאוֹתָהּאותה וּבְנ֨וֹתוּבְנוֹתובנות גּוֹיִ֧םגּוֹיִםגוים אַדִּרִ֛םאַדִּרִםאדרם אֶלאֶלאל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ תַּחְתִּיּ֖וֹתתַּחְתִּיּוֹתתחתיות אֶתאֶתאת־־־י֥וֹרְדֵייוֹרְדֵייורדי בֽוֹרבוֹרבור׃׃׃ 32:19 מִמִּ֖ימִמִּיממי נָעָ֑מְתָּנָעָמְתָּנעמת רְדָ֥הרְדָהרדה וְהָשְׁכְּבָ֖הוְהָשְׁכְּבָהוהשכבה אֶתאֶתאת־־־עֲרֵלִֽיםעֲרֵלִיםערלים׃׃׃ 32:20 בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך חַלְלֵיחַלְלֵיחללי־־־חֶ֖רֶבחֶרֶבחרב יִפֹּ֑לוּיִפֹּלוּיפלו חֶ֣רֶבחֶרֶבחרב נִתָּ֔נָהנִתָּנָהנתנה מָשְׁכ֥וּמָשְׁכוּמשכו אוֹתָ֖הּאוֹתָהּאותה וְכָלוְכָלוכל־־־הֲמוֹנֶֽיהָהֲמוֹנֶיהָהמוניה׃׃׃ 32:21 יְדַבְּרוּיְדַבְּרוּידברו־־־ל֞וֹלוֹלו אֵלֵ֧יאֵלֵיאלי גִבּוֹרִ֛יםגִבּוֹרִיםגבורים מִתּ֥וֹךְמִתּוֹךְמתוך שְׁא֖וֹלשְׁאוֹלשאול אֶתאֶתאת־־־עֹֽזְרָ֑יועֹזְרָיועזריו יָֽרְד֛וּיָרְדוּירדו שָׁכְב֥וּשָׁכְבוּשכבו הָעֲרֵלִ֖יםהָעֲרֵלִיםהערלים חַלְלֵיחַלְלֵיחללי־־־חָֽרֶבחָרֶבחרב׃׃׃ 32:22 שָׁ֤םשָׁםשם אַשּׁוּר֙אַשּׁוּראשור וְכָלוְכָלוכל־־־קְהָלָ֔הּקְהָלָהּקהלה סְבִֽיבוֹתָ֖יוסְבִיבוֹתָיוסביבותיו קִבְרֹתָ֑יוקִבְרֹתָיוקברתיו כֻּלָּ֣םכֻּלָּםכלם חֲלָלִ֔יםחֲלָלִיםחללים הַנֹּפְלִ֖יםהַנֹּפְלִיםהנפלים בֶּחָֽרֶבבֶּחָרֶבבחרב׃׃׃ 32:23 אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נִתְּנ֤וּנִתְּנוּנתנו קִבְרֹתֶ֙יהָ֙קִבְרֹתֶיהָקברתיה בְּיַרְכְּתֵיבְּיַרְכְּתֵיבירכתי־־־ב֔וֹרבוֹרבור וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי קְהָלָ֔הּקְהָלָהּקהלה סְבִיב֖וֹתסְבִיבוֹתסביבות קְבֻרָתָ֑הּקְבֻרָתָהּקברתה כֻּלָּ֤םכֻּלָּםכלם חֲלָלִים֙חֲלָלִיםחללים נֹפְלִ֣יםנֹפְלִיםנפלים בַּחֶ֔רֶבבַּחֶרֶבבחרב אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתְנ֥וּנָתְנוּנתנו חִתִּ֖יתחִתִּיתחתית בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ חַיִּֽיםחַיִּיםחיים׃׃׃ 32:24 שָׁ֤םשָׁםשם עֵילָם֙עֵילָםעילם וְכָלוְכָלוכל־־־הֲמוֹנָ֔הּהֲמוֹנָהּהמונה סְבִיב֖וֹתסְבִיבוֹתסביבות קְבֻרָתָ֑הּקְבֻרָתָהּקברתה כֻּלָּ֣םכֻּלָּםכלם חֲלָלִים֩חֲלָלִיםחללים הַנֹּפְלִ֨יםהַנֹּפְלִיםהנפלים בַּחֶ֜רֶבבַּחֶרֶבבחרב אֲ‍ֽשֶׁראֲ‍שֶׁרא‍שר־־־יָרְד֥וּיָרְדוּירדו עֲרֵלִ֣יםעֲרֵלִיםערלים ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ תַּחְתִּיּ֗וֹתתַּחְתִּיּוֹתתחתיות אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נָתְנ֤וּנָתְנוּנתנו חִתִּיתָם֙חִתִּיתָםחתיתם בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ חַיִּ֔יםחַיִּיםחיים וַיִּשְׂא֥וּוַיִּשְׂאוּוישאו כְלִמָּתָ֖םכְלִמָּתָםכלמתם אֶתאֶתאת־־־י֥וֹרְדֵייוֹרְדֵייורדי בֽוֹרבוֹרבור׃׃׃ 32:25 בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך חֲ֠לָלִיםחֲלָלִיםחללים נָתְנ֨וּנָתְנוּנתנו מִשְׁכָּ֥במִשְׁכָּבמשכב לָהּ֙לָהּלה בְּכָלבְּכָלבכל־־־הֲמוֹנָ֔הּהֲמוֹנָהּהמונה סְבִֽיבוֹתָ֖יוסְבִיבוֹתָיוסביבותיו קִבְרֹתֶ֑הָקִבְרֹתֶהָקברתה כֻּלָּ֣םכֻּלָּםכלם עֲרֵלִ֣יםעֲרֵלִיםערלים חַלְלֵיחַלְלֵיחללי־־־חֶ֡רֶבחֶרֶבחרב כִּֽיכִּיכי־־־נִתַּ֨ןנִתַּןנתן חִתִּיתָ֜םחִתִּיתָםחתיתם בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ חַיִּ֗יםחַיִּיםחיים וַיִּשְׂא֤וּוַיִּשְׂאוּוישאו כְלִמָּתָם֙כְלִמָּתָםכלמתם אֶתאֶתאת־־־י֣וֹרְדֵייוֹרְדֵייורדי ב֔וֹרבוֹרבור בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך חֲלָלִ֖יםחֲלָלִיםחללים נִתָּֽןנִתָּןנתן׃׃׃ 32:26 שָׁ֣םשָׁםשם מֶ֤שֶׁךְמֶשֶׁךְמשך תֻּבַל֙תֻּבַלתבל וְכָלוְכָלוכל־־־הֲמוֹנָ֔הּהֲמוֹנָהּהמונה סְבִֽיבוֹתָ֖יוסְבִיבוֹתָיוסביבותיו קִבְרוֹתֶ֑יהָקִבְרוֹתֶיהָקברותיה כֻּלָּ֤םכֻּלָּםכלם עֲרֵלִים֙עֲרֵלִיםערלים מְחֻ֣לְלֵימְחֻלְלֵימחללי חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב כִּֽיכִּיכי־־־נָתְנ֥וּנָתְנוּנתנו חִתִּיתָ֖םחִתִּיתָםחתיתם בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ חַיִּֽיםחַיִּיםחיים׃׃׃ 32:27 וְלֹ֤אוְלֹאולא יִשְׁכְּבוּ֙יִשְׁכְּבוּישכבו אֶתאֶתאת־־־גִּבּוֹרִ֔יםגִּבּוֹרִיםגבורים נֹפְלִ֖יםנֹפְלִיםנפלים מֵעֲרֵלִ֑יםמֵעֲרֵלִיםמערלים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יָרְדֽוּיָרְדוּירדו־־־שְׁא֣וֹלשְׁאוֹלשאול בִּכְלֵֽיבִּכְלֵיבכלי־־־מִלְחַמְתָּם֩מִלְחַמְתָּםמלחמתם וַיִּתְּנ֨וּוַיִּתְּנוּויתנו אֶתאֶתאת־־־חַרְבוֹתָ֜םחַרְבוֹתָםחרבותם תַּ֣חַתתַּחַתתחת רָאשֵׁיהֶ֗םרָאשֵׁיהֶםראשיהם וַתְּהִ֤יוַתְּהִיותהי עֲוֺֽנֹתָם֙עֲוֺנֹתָםעונתם עַלעַלעל־־־עַצְמוֹתָ֔םעַצְמוֹתָםעצמותם כִּֽיכִּיכי־־־חִתִּ֥יתחִתִּיתחתית גִּבּוֹרִ֖יםגִּבּוֹרִיםגבורים בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ חַיִּֽיםחַיִּיםחיים׃׃׃ 32:28 וְאַתָּ֗הוְאַתָּהואתה בְּת֧וֹךְבְּתוֹךְבתוך עֲרֵלִ֛יםעֲרֵלִיםערלים תִּשָּׁבַ֥רתִּשָּׁבַרתשבר וְתִשְׁכַּ֖בוְתִשְׁכַּבותשכב אֶתאֶתאת־־־חַלְלֵיחַלְלֵיחללי־־־חָֽרֶבחָרֶבחרב׃׃׃ 32:29 שָׁ֣מָּהשָׁמָּהשמה אֱד֗וֹםאֱדוֹםאדום מְלָכֶ֙יהָ֙מְלָכֶיהָמלכיה וְכָלוְכָלוכל־־־נְשִׂיאֶ֔יהָנְשִׂיאֶיהָנשיאיה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִתְּנ֥וּנִתְּנוּנתנו בִגְבוּרָתָ֖םבִגְבוּרָתָםבגבורתם אֶתאֶתאת־־־חַלְלֵיחַלְלֵיחללי־־־חָ֑רֶבחָרֶבחרב הֵ֛מָּההֵמָּההמה אֶתאֶתאת־־־עֲרֵלִ֥יםעֲרֵלִיםערלים יִשְׁכָּ֖בוּיִשְׁכָּבוּישכבו וְאֶתוְאֶתואת־־־יֹ֥רְדֵייֹרְדֵיירדי בֽוֹרבוֹרבור׃׃׃ 32:30 שָׁ֣מָּהשָׁמָּהשמה נְסִיכֵ֥ינְסִיכֵינסיכי צָפ֛וֹןצָפוֹןצפון כֻּלָּ֖םכֻּלָּםכלם וְכָלוְכָלוכל־־־צִֽדֹנִ֑יצִדֹנִיצדני אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָרְד֣וּיָרְדוּירדו אֶתאֶתאת־־־חֲלָלִ֗יםחֲלָלִיםחללים בְּחִתִּיתָ֤םבְּחִתִּיתָםבחתיתם מִגְבֽוּרָתָם֙מִגְבוּרָתָםמגבורתם בּוֹשִׁ֔יםבּוֹשִׁיםבושים וַיִּשְׁכְּב֤וּוַיִּשְׁכְּבוּוישכבו עֲרֵלִים֙עֲרֵלִיםערלים אֶתאֶתאת־־־חַלְלֵיחַלְלֵיחללי־־־חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב וַיִּשְׂא֥וּוַיִּשְׂאוּוישאו כְלִמָּתָ֖םכְלִמָּתָםכלמתם אֶתאֶתאת־־־י֥וֹרְדֵייוֹרְדֵייורדי בֽוֹרבוֹרבור׃׃׃ 32:31 אוֹתָם֙אוֹתָםאותם יִרְאֶ֣היִרְאֶהיראה פַרְעֹ֔הפַרְעֹהפרעה וְנִחַ֖םוְנִחַםונחם עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־[הֲמֹונֹה כ][הֲמֹונֹה כ][המונה כ] (הֲמוֹנ֑וֹ ק)(הֲמוֹנוֹ ק)(המונו ק) חַלְלֵיחַלְלֵיחללי־־־חֶ֙רֶב֙חֶרֶבחרב פַּרְעֹ֣הפַּרְעֹהפרעה וְכָלוְכָלוכל־־־חֵיל֔וֹחֵילוֹחילו נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 32:32 כִּֽיכִּיכי־־־נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי אֶתאֶתאת־־־[חִתִּיתֹו כ][חִתִּיתֹו כ][חתיתו כ] (חִתִּיתִ֖י ק)(חִתִּיתִי ק)(חתיתי ק) בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים וְהֻשְׁכַּב֩וְהֻשְׁכַּבוהשכב בְּת֨וֹךְבְּתוֹךְבתוך עֲרֵלִ֜יםעֲרֵלִיםערלים אֶתאֶתאת־־־חַלְלֵיחַלְלֵיחללי־־־חֶ֗רֶבחֶרֶבחרב פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה וְכָלוְכָלוכל־־־הֲמוֹנֹ֔ההֲמוֹנֹההמונה נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain