Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 33

33:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 33:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם דַּבֵּ֤רדַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־עַמְּךָ֙עַמְּךָעמך וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם אֶ֕רֶץאֶרֶץארץ כִּֽיכִּיכי־־־אָבִ֥יאאָבִיאאביא עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה חָ֑רֶבחָרֶבחרב וְלָקְח֨וּוְלָקְחוּולקחו עַםעַםעם־־־הָאָ֜רֶץהָאָרֶץהארץ אִ֤ישׁאִישׁאיש אֶחָד֙אֶחָדאחד מִקְצֵיהֶ֔םמִקְצֵיהֶםמקציהם וְנָתְנ֥וּוְנָתְנוּונתנו אֹת֛וֹאֹתוֹאתו לָהֶ֖םלָהֶםלהם לְצֹפֶֽהלְצֹפֶהלצפה׃׃׃ 33:3 וְרָאָ֥הוְרָאָהוראה אֶתאֶתאת־־־הַחֶ֖רֶבהַחֶרֶבהחרב בָּאָ֣הבָּאָהבאה עַלעַלעל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְתָקַ֥עוְתָקַעותקע בַּשּׁוֹפָ֖רבַּשּׁוֹפָרבשופר וְהִזְהִ֥ירוְהִזְהִירוהזהיר אֶתאֶתאת־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 33:4 וְשָׁמַ֨עוְשָׁמַעושמע הַשֹּׁמֵ֜עַהַשֹּׁמֵעַהשמע אֶתאֶתאת־־־ק֤וֹלקוֹלקול הַשּׁוֹפָר֙הַשּׁוֹפָרהשופר וְלֹ֣אוְלֹאולא נִזְהָ֔רנִזְהָרנזהר וַתָּ֥בוֹאוַתָּבוֹאותבוא חֶ֖רֶבחֶרֶבחרב וַתִּקָּחֵ֑הוּוַתִּקָּחֵהוּותקחהו דָּמ֥וֹדָּמוֹדמו בְרֹאשׁ֖וֹבְרֹאשׁוֹבראשו יִֽהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 33:5 אֵת֩אֵתאת ק֨וֹלקוֹלקול הַשּׁוֹפָ֤רהַשּׁוֹפָרהשופר שָׁמַע֙שָׁמַעשמע וְלֹ֣אוְלֹאולא נִזְהָ֔רנִזְהָרנזהר דָּמ֖וֹדָּמוֹדמו בּ֣וֹבּוֹבו יִֽהְיֶ֑היִהְיֶהיהיה וְה֥וּאוְהוּאוהוא נִזְהָ֖רנִזְהָרנזהר נַפְשׁ֥וֹנַפְשׁוֹנפשו מִלֵּֽטמִלֵּטמלט׃׃׃ 33:6 וְ֠הַצֹּפֶהוְהַצֹּפֶהוהצפה כִּֽיכִּיכי־־־יִרְאֶ֨היִרְאֶהיראה אֶתאֶתאת־־־הַחֶ֜רֶבהַחֶרֶבהחרב בָּאָ֗הבָּאָהבאה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תָקַ֤עתָקַעתקע בַּשּׁוֹפָר֙בַּשּׁוֹפָרבשופר וְהָעָ֣םוְהָעָםוהעם לֹֽאלֹאלא־־־נִזְהָ֔רנִזְהָרנזהר וַתָּב֣וֹאוַתָּבוֹאותבוא חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב וַתִּקַּ֥חוַתִּקַּחותקח מֵהֶ֖םמֵהֶםמהם נָ֑פֶשׁנָפֶשׁנפש ה֚וּאהוּאהוא בַּעֲוֺנ֣וֹבַּעֲוֺנוֹבעונו נִלְקָ֔חנִלְקָחנלקח וְדָמ֖וֹוְדָמוֹודמו מִיַּֽדמִיַּדמיד־־־הַצֹּפֶ֥ההַצֹּפֶההצפה אֶדְרֹֽשׁאֶדְרֹשׁאדרש׃׃׃ ססס 33:7 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָ֔םאָדָםאדם צֹפֶ֥הצֹפֶהצפה נְתַתִּ֖יךָנְתַתִּיךָנתתיך לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְשָׁמַעְתָּ֤וְשָׁמַעְתָּושמעת מִפִּי֙מִפִּימפי דָּבָ֔רדָּבָרדבר וְהִזְהַרְתָּ֥וְהִזְהַרְתָּוהזהרת אֹתָ֖םאֹתָםאתם מִמֶּֽנִּימִמֶּנִּיממני׃׃׃ 33:8 בְּאָמְרִ֣יבְּאָמְרִיבאמרי לָרָשָׁ֗עלָרָשָׁעלרשע רָשָׁע֙רָשָׁערשע מ֣וֹתמוֹתמות תָּמ֔וּתתָּמוּתתמות וְלֹ֣אוְלֹאולא דִבַּ֔רְתָּדִבַּרְתָּדברת לְהַזְהִ֥ירלְהַזְהִירלהזהיר רָשָׁ֖ערָשָׁערשע מִדַּרְכּ֑וֹמִדַּרְכּוֹמדרכו ה֤וּאהוּאהוא רָשָׁע֙רָשָׁערשע בַּעֲוֺנ֣וֹבַּעֲוֺנוֹבעונו יָמ֔וּתיָמוּתימות וְדָמ֖וֹוְדָמוֹודמו מִיָּדְךָ֥מִיָּדְךָמידך אֲבַקֵּֽשׁאֲבַקֵּשׁאבקש׃׃׃ 33:9 וְ֠אַתָּהוְאַתָּהואתה כִּֽיכִּיכי־־־הִזְהַ֨רְתָּהִזְהַרְתָּהזהרת רָשָׁ֤ערָשָׁערשע מִדַּרְכּוֹ֙מִדַּרְכּוֹמדרכו לָשׁ֣וּבלָשׁוּבלשוב מִמֶּ֔נָּהמִמֶּנָּהממנה וְלֹאוְלֹאולא־־־שָׁ֖בשָׁבשב מִדַּרְכּ֑וֹמִדַּרְכּוֹמדרכו ה֚וּאהוּאהוא בַּעֲוֺנ֣וֹבַּעֲוֺנוֹבעונו יָמ֔וּתיָמוּתימות וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה נַפְשְׁךָ֥נַפְשְׁךָנפשך הִצַּֽלְתָּהִצַּלְתָּהצלת׃׃׃ ססס 33:10 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם אֱמֹר֙אֱמֹראמר אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כֵּ֤ןכֵּןכן אֲמַרְתֶּם֙אֲמַרְתֶּםאמרתם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כִּֽיכִּיכי־־־פְשָׁעֵ֥ינוּפְשָׁעֵינוּפשעינו וְחַטֹּאתֵ֖ינוּוְחַטֹּאתֵינוּוחטאתינו עָלֵ֑ינוּעָלֵינוּעלינו וּבָ֛םוּבָםובם אֲנַ֥חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו נְמַקִּ֖יםנְמַקִּיםנמקים וְאֵ֥יךְוְאֵיךְואיך נִֽחְיֶֽהנִחְיֶהנחיה׃׃׃ 33:11 אֱמֹ֨ראֱמֹראמר אֲלֵיהֶ֜םאֲלֵיהֶםאליהם חַיחַיחי־־־אָ֣נִיאָנִיאני ׀׀׀ נְאֻ֣םנְאֻםנאם ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה אִםאִםאם־־־אֶחְפֹּץ֙אֶחְפֹּץאחפץ בְּמ֣וֹתבְּמוֹתבמות הָרָשָׁ֔עהָרָשָׁעהרשע כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־בְּשׁ֥וּבבְּשׁוּבבשוב רָשָׁ֛ערָשָׁערשע מִדַּרְכּ֖וֹמִדַּרְכּוֹמדרכו וְחָיָ֑הוְחָיָהוחיה שׁ֣וּבוּשׁוּבוּשובו שׁ֜וּבוּשׁוּבוּשובו מִדַּרְכֵיכֶ֧םמִדַּרְכֵיכֶםמדרכיכם הָרָעִ֛יםהָרָעִיםהרעים וְלָ֥מָּהוְלָמָּהולמה תָמ֖וּתוּתָמוּתוּתמותו בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
33:12 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם אֱמֹ֤ראֱמֹראמר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־עַמְּךָ֙עַמְּךָעמך צִדְקַ֣תצִדְקַתצדקת הַצַּדִּ֗יקהַצַּדִּיקהצדיק לֹ֤אלֹאלא תַצִּילֶ֙נּוּ֙תַצִּילֶנּוּתצילנו בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום פִּשְׁע֔וֹפִּשְׁעוֹפשעו וְרִשְׁעַ֤תוְרִשְׁעַתורשעת הָֽרָשָׁע֙הָרָשָׁעהרשע לֹֽאלֹאלא־־־יִכָּ֣שֶׁליִכָּשֶׁליכשל בָּ֔הּבָּהּבה בְּי֖וֹםבְּיוֹםביום שׁוּב֣וֹשׁוּבוֹשובו מֵֽרִשְׁע֑וֹמֵרִשְׁעוֹמרשעו וְצַדִּ֗יקוְצַדִּיקוצדיק לֹ֥אלֹאלא יוּכַ֛ליוּכַליוכל לִֽחְי֥וֹתלִחְיוֹתלחיות בָּ֖הּבָּהּבה בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום חֲטֹאתֽוֹחֲטֹאתוֹחטאתו׃׃׃ 33:13 בְּאָמְרִ֤יבְּאָמְרִיבאמרי לַצַּדִּיק֙לַצַּדִּיקלצדיק חָיֹ֣החָיֹהחיה יִֽחְיֶ֔היִחְיֶהיחיה וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־בָטַ֥חבָטַחבטח עַלעַלעל־־־צִדְקָת֖וֹצִדְקָתוֹצדקתו וְעָ֣שָׂהוְעָשָׂהועשה עָ֑וֶלעָוֶלעול כָּלכָּלכל־־־[צִדְקָתֹו כ][צִדְקָתֹו כ][צדקתו כ] (צִדְקֹתָיו֙ ק)(צִדְקֹתָיו ק)(צדקתיו ק) לֹ֣אלֹאלא תִזָּכַ֔רְנָהתִזָּכַרְנָהתזכרנה וּבְעַוְל֥וֹוּבְעַוְלוֹובעולו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֖העָשָׂהעשה בּ֥וֹבּוֹבו יָמֽוּתיָמוּתימות׃׃׃ 33:14 וּבְאָמְרִ֥יוּבְאָמְרִיובאמרי לָֽרָשָׁ֖עלָרָשָׁעלרשע מ֣וֹתמוֹתמות תָּמ֑וּתתָּמוּתתמות וְשָׁב֙וְשָׁבושב מֵֽחַטָּאת֔וֹמֵחַטָּאתוֹמחטאתו וְעָשָׂ֥הוְעָשָׂהועשה מִשְׁפָּ֖טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָֽהוּצְדָקָהוצדקה׃׃׃ 33:15 חֲבֹ֨לחֲבֹלחבל יָשִׁ֤יביָשִׁיבישיב רָשָׁע֙רָשָׁערשע גְּזֵלָ֣הגְּזֵלָהגזלה יְשַׁלֵּ֔םיְשַׁלֵּםישלם בְּחֻקּ֤וֹתבְּחֻקּוֹתבחקות הַֽחַיִּים֙הַחַיִּיםהחיים הָלַ֔ךְהָלַךְהלך לְבִלְתִּ֖ילְבִלְתִּילבלתי עֲשׂ֣וֹתעֲשׂוֹתעשות עָ֑וֶלעָוֶלעול חָי֥וֹחָיוֹחיו יִֽחְיֶ֖היִחְיֶהיחיה לֹ֥אלֹאלא יָמֽוּתיָמוּתימות׃׃׃ 33:16 כָּלכָּלכל־־־[חַטָּאתֹו כ][חַטָּאתֹו כ][חטאתו כ] (חַטֹּאתָיו֙ ק)(חַטֹּאתָיו ק)(חטאתיו ק) אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָטָ֔אחָטָאחטא לֹ֥אלֹאלא תִזָּכַ֖רְנָהתִזָּכַרְנָהתזכרנה ל֑וֹלוֹלו מִשְׁפָּ֧טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָ֛הוּצְדָקָהוצדקה עָשָׂ֖העָשָׂהעשה חָי֥וֹחָיוֹחיו יִֽחְיֶֽהיִחְיֶהיחיה׃׃׃ 33:17 וְאָמְרוּ֙וְאָמְרוּואמרו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמְּךָ֔עַמְּךָעמך לֹ֥אלֹאלא יִתָּכֵ֖ןיִתָּכֵןיתכן דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך אֲדֹנָ֑יאֲדֹנָיאדני וְהֵ֖מָּהוְהֵמָּהוהמה דַּרְכָּ֥םדַּרְכָּםדרכם לֹֽאלֹאלא־־־יִתָּכֵֽןיִתָּכֵןיתכן׃׃׃ 33:18 בְּשׁוּבבְּשׁוּבבשוב־־־צַדִּ֥יקצַדִּיקצדיק מִצִּדְקָת֖וֹמִצִּדְקָתוֹמצדקתו וְעָ֣שָׂהוְעָשָׂהועשה עָ֑וֶלעָוֶלעול וּמֵ֖תוּמֵתומת בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 33:19 וּבְשׁ֤וּבוּבְשׁוּבובשוב רָשָׁע֙רָשָׁערשע מֵֽרִשְׁעָת֔וֹמֵרִשְׁעָתוֹמרשעתו וְעָשָׂ֥הוְעָשָׂהועשה מִשְׁפָּ֖טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָ֑הוּצְדָקָהוצדקה עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם ה֥וּאהוּאהוא יִֽחְיֶֽהיִחְיֶהיחיה׃׃׃ 33:20 וַאֲמַרְתֶּ֕םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם לֹ֥אלֹאלא יִתָּכֵ֖ןיִתָּכֵןיתכן דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך אֲדֹנָ֑יאֲדֹנָיאדני אִ֧ישׁאִישׁאיש כִּדְרָכָ֛יוכִּדְרָכָיוכדרכיו אֶשְׁפּ֥וֹטאֶשְׁפּוֹטאשפוט אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל פפפ
33:23 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהֹוָ֖היְהֹוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 33:24 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם יֹ֠שְׁבֵייֹשְׁבֵיישבי הֶחֳרָב֨וֹתהֶחֳרָבוֹתהחרבות הָאֵ֜לֶּההָאֵלֶּההאלה עַלעַלעל־־־אַדְמַ֤תאַדְמַתאדמת יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֹמְרִ֣יםאֹמְרִיםאמרים לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אֶחָד֙אֶחָדאחד הָיָ֣ההָיָההיה אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם וַיִּירַ֖שׁוַיִּירַשׁויירש אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַאֲנַ֣חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים לָ֛נוּלָנוּלנו נִתְּנָ֥הנִתְּנָהנתנה הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ לְמוֹרָשָֽׁהלְמוֹרָשָׁהלמורשה׃׃׃ ססס 33:25 לָכֵן֩לָכֵןלכן אֱמֹ֨ראֱמֹראמר אֲלֵיהֶ֜םאֲלֵיהֶםאליהם כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִ֗היְהֹוִהיהוה עַלעַלעל־־־הַדָּ֧םהַדָּםהדם ׀׀׀ תֹּאכֵ֛לוּתֹּאכֵלוּתאכלו וְעֵינֵכֶ֛םוְעֵינֵכֶםועינכם תִּשְׂא֥וּתִּשְׂאוּתשאו אֶלאֶלאל־־־גִּלּוּלֵיכֶ֖םגִּלּוּלֵיכֶםגלוליכם וְדָ֣םוְדָםודם תִּשְׁפֹּ֑כוּתִּשְׁפֹּכוּתשפכו וְהָאָ֖רֶץוְהָאָרֶץוהארץ תִּירָֽשׁוּתִּירָשׁוּתירשו׃׃׃ 33:26 עֲמַדְתֶּ֤םעֲמַדְתֶּםעמדתם עַֽלעַלעל־־־חַרְבְּכֶם֙חַרְבְּכֶםחרבכם עֲשִׂיתֶ֣ןעֲשִׂיתֶןעשיתן תּוֹעֵבָ֔התּוֹעֵבָהתועבה וְאִ֛ישׁוְאִישׁואיש אֶתאֶתאת־־־אֵ֥שֶׁתאֵשֶׁתאשת רֵעֵ֖הוּרֵעֵהוּרעהו טִמֵּאתֶ֑םטִמֵּאתֶםטמאתם וְהָאָ֖רֶץוְהָאָרֶץוהארץ תִּירָֽשׁוּתִּירָשׁוּתירשו׃׃׃ ססס 33:27 כֹּֽהכֹּהכה־־־תֹאמַ֨רתֹאמַרתאמר אֲלֵהֶ֜םאֲלֵהֶםאלהם כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֨ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֮יְהוִהיהוה חַיחַיחי־־־אָנִי֒אָנִיאני אִםאִםאם־־־לֹ֞אלֹאלא אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בֶּֽחֳרָבוֹת֙בֶּחֳרָבוֹתבחרבות בַּחֶ֣רֶבבַּחֶרֶבבחרב יִפֹּ֔לוּיִפֹּלוּיפלו וַֽאֲשֶׁר֙וַאֲשֶׁרואשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הַשָּׂדֶ֔ההַשָּׂדֶההשדה לַחַיָּ֥הלַחַיָּהלחיה נְתַתִּ֖יונְתַתִּיונתתיו לְאָכְל֑וֹלְאָכְלוֹלאכלו וַאֲשֶׁ֛רוַאֲשֶׁרואשר בַּמְּצָד֥וֹתבַּמְּצָדוֹתבמצדות וּבַמְּעָר֖וֹתוּבַמְּעָרוֹתובמערות בַּדֶּ֥בֶרבַּדֶּבֶרבדבר יָמֽוּתוּיָמוּתוּימותו׃׃׃ 33:28 וְנָתַתִּ֤יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ שְׁמָמָ֣השְׁמָמָהשממה וּמְשַׁמָּ֔הוּמְשַׁמָּהומשמה וְנִשְׁבַּ֖תוְנִשְׁבַּתונשבת גְּא֣וֹןגְּאוֹןגאון עֻזָּ֑הּעֻזָּהּעזה וְשָֽׁמְמ֛וּוְשָׁמְמוּושממו הָרֵ֥יהָרֵיהרי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מֵאֵ֥יןמֵאֵיןמאין עוֹבֵֽרעוֹבֵרעובר׃׃׃ 33:29 וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֑היְהוָהיהוה בְּתִתִּ֤יבְּתִתִּיבתתי אֶתאֶתאת־־־הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ שְׁמָמָ֣השְׁמָמָהשממה וּמְשַׁמָּ֔הוּמְשַׁמָּהומשמה עַ֥לעַלעל כָּלכָּלכל־־־תּוֹעֲבֹתָ֖םתּוֹעֲבֹתָםתועבתם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשֽׂוּעָשׂוּעשו׃׃׃ ססס 33:30 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָ֔םאָדָםאדם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמְּךָ֗עַמְּךָעמך הַנִּדְבָּרִ֤יםהַנִּדְבָּרִיםהנדברים בְּךָ֙בְּךָבך אֵ֣צֶלאֵצֶלאצל הַקִּיר֔וֹתהַקִּירוֹתהקירות וּבְפִתְחֵ֖יוּבְפִתְחֵיובפתחי הַבָּתִּ֑יםהַבָּתִּיםהבתים וְדִבֶּרוְדִבֶּרודבר־־־חַ֣דחַדחד אֶתאֶתאת־־־אַחַ֗דאַחַדאחד אִ֤ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־אָחִיו֙אָחִיואחיו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר בֹּֽאוּבֹּאוּבאו־־־נָ֣אנָאנא וְשִׁמְע֔וּוְשִׁמְעוּושמעו מָ֣המָהמה הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר הַיּוֹצֵ֖אהַיּוֹצֵאהיוצא מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 33:31 וְיָב֣וֹאוּוְיָבוֹאוּויבואו אֵ֠לֶיךָאֵלֶיךָאליך כִּמְבוֹאכִּמְבוֹאכמבוא־־־עָ֞םעָםעם וְיֵשְׁב֤וּוְיֵשְׁבוּוישבו לְפָנֶ֙יךָ֙לְפָנֶיךָלפניך עַמִּ֔יעַמִּיעמי וְשָֽׁמְעוּ֙וְשָׁמְעוּושמעו אֶתאֶתאת־־־דְּבָרֶ֔יךָדְּבָרֶיךָדבריך וְאוֹתָ֖םוְאוֹתָםואותם לֹ֣אלֹאלא יַֽעֲשׂ֑וּיַעֲשׂוּיעשו כִּֽיכִּיכי־־־עֲגָבִ֤יםעֲגָבִיםעגבים בְּפִיהֶם֙בְּפִיהֶםבפיהם הֵ֣מָּההֵמָּההמה עֹשִׂ֔יםעֹשִׂיםעשים אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי בִצְעָ֖םבִצְעָםבצעם לִבָּ֥םלִבָּםלבם הֹלֵֽךְהֹלֵךְהלך׃׃׃ 33:32 וְהִנְּךָ֤וְהִנְּךָוהנך לָהֶם֙לָהֶםלהם כְּשִׁ֣ירכְּשִׁירכשיר עֲגָבִ֔יםעֲגָבִיםעגבים יְפֵ֥היְפֵהיפה ק֖וֹלקוֹלקול וּמֵטִ֣בוּמֵטִבומטב נַגֵּ֑ןנַגֵּןנגן וְשָֽׁמְעוּ֙וְשָׁמְעוּושמעו אֶתאֶתאת־־־דְּבָרֶ֔יךָדְּבָרֶיךָדבריך וְעֹשִׂ֥יםוְעֹשִׂיםועשים אֵינָ֖םאֵינָםאינם אוֹתָֽםאוֹתָםאותם׃׃׃ 33:33 וּבְבֹאָ֑הּוּבְבֹאָהּובבאה הִנֵּ֣ההִנֵּההנה בָאָ֔הבָאָהבאה וְיָ֣דְע֔וּוְיָדְעוּוידעו כִּ֥יכִּיכי נָבִ֖יאנָבִיאנביא הָיָ֥ההָיָההיה בְתוֹכָֽםבְתוֹכָםבתוכם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain