Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 38

38:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 38:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם שִׂ֤יםשִׂיםשים פָּנֶ֙יךָ֙פָּנֶיךָפניך אֶלאֶלאל־־־גּוֹג֙גּוֹגגוג אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ הַמָּג֔וֹגהַמָּגוֹגהמגוג נְשִׂ֕יאנְשִׂיאנשיא רֹ֖אשׁרֹאשׁראש מֶ֣שֶׁךְמֶשֶׁךְמשך וְתֻבָ֑לוְתֻבָלותבל וְהִנָּבֵ֖אוְהִנָּבֵאוהנבא עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 38:3 וְאָ֣מַרְתָּ֔וְאָמַרְתָּואמרת כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני אֵלֶ֙יךָ֙אֵלֶיךָאליך גּ֔וֹגגּוֹגגוג נְשִׂ֕יאנְשִׂיאנשיא רֹ֖אשׁרֹאשׁראש מֶ֥שֶׁךְמֶשֶׁךְמשך וְתֻבָֽלוְתֻבָלותבל׃׃׃ 38:4 וְשׁ֣וֹבַבְתִּ֔יךָוְשׁוֹבַבְתִּיךָושובבתיך וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי חַחִ֖יםחַחִיםחחים בִּלְחָיֶ֑יךָבִּלְחָיֶיךָבלחייך וְהוֹצֵאתִי֩וְהוֹצֵאתִיוהוצאתי אוֹתְךָ֨אוֹתְךָאותך וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־חֵילֶ֜ךָחֵילֶךָחילך סוּסִ֣יםסוּסִיםסוסים וּפָרָשִׁ֗יםוּפָרָשִׁיםופרשים לְבֻשֵׁ֤ילְבֻשֵׁילבשי מִכְלוֹל֙מִכְלוֹלמכלול כֻּלָּ֔םכֻּלָּםכלם קָהָ֥לקָהָלקהל רָב֙רָברב צִנָּ֣הצִנָּהצנה וּמָגֵ֔ןוּמָגֵןומגן תֹּפְשֵׂ֥יתֹּפְשֵׂיתפשי חֲרָב֖וֹתחֲרָבוֹתחרבות כֻּלָּֽםכֻּלָּםכלם׃׃׃ 38:5 פָּרַ֛ספָּרַספרס כּ֥וּשׁכּוּשׁכוש וּפ֖וּטוּפוּטופוט אִתָּ֑םאִתָּםאתם כֻּלָּ֖םכֻּלָּםכלם מָגֵ֥ןמָגֵןמגן וְכוֹבָֽעוְכוֹבָעוכובע׃׃׃ 38:6 גֹּ֚מֶרגֹּמֶרגמר וְכָלוְכָלוכל־־־אֲגַפֶּ֔יהָאֲגַפֶּיהָאגפיה בֵּ֚יתבֵּיתבית תּֽוֹגַרְמָ֔התּוֹגַרְמָהתוגרמה יַרְכְּתֵ֥ייַרְכְּתֵיירכתי צָפ֖וֹןצָפוֹןצפון וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲגַפָּ֑יואֲגַפָּיואגפיו עַמִּ֥יםעַמִּיםעמים רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים אִתָּֽךְאִתָּךְאתך׃׃׃ 38:7 הִכֹּן֙הִכֹּןהכן וְהָכֵ֣ןוְהָכֵןוהכן לְךָ֔לְךָלך אַתָּ֕האַתָּהאתה וְכָלוְכָלוכל־־־קְהָלֶ֖ךָקְהָלֶךָקהלך הַנִּקְהָלִ֣יםהַנִּקְהָלִיםהנקהלים עָלֶ֑יךָעָלֶיךָעליך וְהָיִ֥יתָוְהָיִיתָוהיית לָהֶ֖םלָהֶםלהם לְמִשְׁמָֽרלְמִשְׁמָרלמשמר׃׃׃ 38:8 מִיָּמִ֣יםמִיָּמִיםמימים רַבִּים֮רַבִּיםרבים תִּפָּקֵד֒תִּפָּקֵדתפקד בְּאַחֲרִ֨יתבְּאַחֲרִיתבאחרית הַשָּׁנִ֜יםהַשָּׁנִיםהשנים תָּב֣וֹאתָּבוֹאתבוא ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ ׀׀׀ מְשׁוֹבֶ֣בֶתמְשׁוֹבֶבֶתמשובבת מֵחֶ֗רֶבמֵחֶרֶבמחרב מְקֻבֶּ֙צֶת֙מְקֻבֶּצֶתמקבצת מֵעַמִּ֣יםמֵעַמִּיםמעמים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים עַ֚לעַלעל הָרֵ֣יהָרֵיהרי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָי֥וּהָיוּהיו לְחָרְבָּ֖הלְחָרְבָּהלחרבה תָּמִ֑ידתָּמִידתמיד וְהִיא֙וְהִיאוהיא מֵעַמִּ֣יםמֵעַמִּיםמעמים הוּצָ֔אָההוּצָאָההוצאה וְיָשְׁב֥וּוְיָשְׁבוּוישבו לָבֶ֖טַחלָבֶטַחלבטח כֻּלָּֽםכֻּלָּםכלם׃׃׃ 38:9 וְעָלִ֙יתָ֙וְעָלִיתָועלית כַּשֹּׁאָ֣הכַּשֹּׁאָהכשאה תָב֔וֹאתָבוֹאתבוא כֶּעָנָ֛ןכֶּעָנָןכענן לְכַסּ֥וֹתלְכַסּוֹתלכסות הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ תִּֽהְיֶ֑התִּהְיֶהתהיה אַתָּה֙אַתָּהאתה וְכָלוְכָלוכל־־־אֲגַפֶּ֔יךָאֲגַפֶּיךָאגפיך וְעַמִּ֥יםוְעַמִּיםועמים רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים אוֹתָֽךְאוֹתָךְאותך׃׃׃ ססס 38:10 כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא יַעֲל֤וּיַעֲלוּיעלו דְבָרִים֙דְבָרִיםדברים עַלעַלעל־־־לְבָבֶ֔ךָלְבָבֶךָלבבך וְחָשַׁבְתָּ֖וְחָשַׁבְתָּוחשבת מַחֲשֶׁ֥בֶתמַחֲשֶׁבֶתמחשבת רָעָֽהרָעָהרעה׃׃׃ 38:11 וְאָמַרְתָּ֗וְאָמַרְתָּואמרת אֶֽעֱלֶה֙אֶעֱלֶהאעלה עַלעַלעל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ פְּרָז֔וֹתפְּרָזוֹתפרזות אָבוֹא֙אָבוֹאאבוא הַשֹּׁ֣קְטִ֔יםהַשֹּׁקְטִיםהשקטים יֹשְׁבֵ֖ייֹשְׁבֵיישבי לָבֶ֑טַחלָבֶטַחלבטח כֻּלָּ֗םכֻּלָּםכלם יֹֽשְׁבִים֙יֹשְׁבִיםישבים בְּאֵ֣יןבְּאֵיןבאין חוֹמָ֔החוֹמָהחומה וּבְרִ֥יחַוּבְרִיחַובריח וּדְלָתַ֖יִםוּדְלָתַיִםודלתים אֵ֥יןאֵיןאין לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 38:12 לִשְׁלֹ֥ללִשְׁלֹללשלל שָׁלָ֖לשָׁלָלשלל וְלָבֹ֣זוְלָבֹזולבז בַּ֑זבַּזבז לְהָשִׁ֨יבלְהָשִׁיבלהשיב יָדְךָ֜יָדְךָידך עַלעַלעל־־־חֳרָב֣וֹתחֳרָבוֹתחרבות נוֹשָׁבֹ֗תנוֹשָׁבֹתנושבת וְאֶלוְאֶלואל־־־עַם֙עַםעם מְאֻסָּ֣ףמְאֻסָּףמאסף מִגּוֹיִ֔םמִגּוֹיִםמגוים עֹשֶׂה֙עֹשֶׂהעשה מִקְנֶ֣המִקְנֶהמקנה וְקִנְיָ֔ןוְקִנְיָןוקנין יֹשְׁבֵ֖ייֹשְׁבֵיישבי עַלעַלעל־־־טַבּ֥וּרטַבּוּרטבור הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 38:13 שְׁבָ֡אשְׁבָאשבא וּ֠דְדָןוּדְדָןודדן וְסֹחֲרֵ֨יוְסֹחֲרֵיוסחרי תַרְשִׁ֤ישׁתַרְשִׁישׁתרשיש וְכָלוְכָלוכל־־־כְּפִרֶ֙יהָ֙כְּפִרֶיהָכפריה יֹאמְר֣וּיֹאמְרוּיאמרו לְךָ֔לְךָלך הֲלִשְׁלֹ֤להֲלִשְׁלֹלהלשלל שָׁלָל֙שָׁלָלשלל אַתָּ֣האַתָּהאתה בָ֔אבָאבא הֲלָבֹ֥זהֲלָבֹזהלבז בַּ֖זבַּזבז הִקְהַ֣לְתָּהִקְהַלְתָּהקהלת קְהָלֶ֑ךָקְהָלֶךָקהלך לָשֵׂ֣אתלָשֵׂאתלשאת ׀׀׀ כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף וְזָהָ֗בוְזָהָבוזהב לָקַ֙חַת֙לָקַחַתלקחת מִקְנֶ֣המִקְנֶהמקנה וְקִנְיָ֔ןוְקִנְיָןוקנין לִשְׁלֹ֖ללִשְׁלֹללשלל שָׁלָ֥לשָׁלָלשלל גָּדֽוֹלגָּדוֹלגדול׃׃׃ ססס 38:14 לָכֵן֙לָכֵןלכן הִנָּבֵ֣אהִנָּבֵאהנבא בֶןבֶןבן־־־אָדָ֔םאָדָםאדם וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת לְג֔וֹגלְגוֹגלגוג כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא בְּשֶׁ֨בֶתבְּשֶׁבֶתבשבת עַמִּ֧יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל לָבֶ֖טַחלָבֶטַחלבטח תֵּדָֽעתֵּדָעתדע׃׃׃ 38:15 וּבָ֤אתָוּבָאתָובאת מִמְּקֽוֹמְךָ֙מִמְּקוֹמְךָממקומך מִיַּרְכְּתֵ֣ימִיַּרְכְּתֵימירכתי צָפ֔וֹןצָפוֹןצפון אַתָּ֕האַתָּהאתה וְעַמִּ֥יםוְעַמִּיםועמים רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים אִתָּ֑ךְאִתָּךְאתך רֹכְבֵ֤ירֹכְבֵירכבי סוּסִים֙סוּסִיםסוסים כֻּלָּ֔םכֻּלָּםכלם קָהָ֥לקָהָלקהל גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול וְחַ֥יִלוְחַיִלוחיל רָֽברָברב׃׃׃ 38:16 וְעָלִ֙יתָ֙וְעָלִיתָועלית עַלעַלעל־־־עַמִּ֣יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כֶּֽעָנָ֖ןכֶּעָנָןכענן לְכַסּ֣וֹתלְכַסּוֹתלכסות הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ בְּאַחֲרִ֨יתבְּאַחֲרִיתבאחרית הַיָּמִ֜יםהַיָּמִיםהימים תִּֽהְיֶ֗התִּהְיֶהתהיה וַהֲבִאוֹתִ֙יךָ֙וַהֲבִאוֹתִיךָוהבאותיך עַלעַלעל־־־אַרְצִ֔יאַרְצִיארצי לְמַעַן֩לְמַעַןלמען דַּ֨עַתדַּעַתדעת הַגּוֹיִ֜םהַגּוֹיִםהגוים אֹתִ֗יאֹתִיאתי בְּהִקָּדְשִׁ֥יבְּהִקָּדְשִׁיבהקדשי בְךָ֛בְךָבך לְעֵינֵיהֶ֖םלְעֵינֵיהֶםלעיניהם גּֽוֹגגּוֹגגוג׃׃׃ ססס 38:17 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה הַֽאַתָּההַאַתָּההאתה־־־ה֨וּאהוּאהוא אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבַּ֜רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי בְּיָמִ֣יםבְּיָמִיםבימים קַדְמוֹנִ֗יםקַדְמוֹנִיםקדמונים בְּיַד֙בְּיַדביד עֲבָדַי֙עֲבָדַיעבדי נְבִיאֵ֣ינְבִיאֵינביאי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הַֽנִּבְּאִ֛יםהַנִּבְּאִיםהנבאים בַּיָּמִ֥יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֖םהָהֵםההם שָׁנִ֑יםשָׁנִיםשנים לְהָבִ֥יאלְהָבִיאלהביא אֹתְךָ֖אֹתְךָאתך עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ ססס 38:18 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא בְּי֨וֹםבְּיוֹםביום בּ֥וֹאבּוֹאבוא גוֹג֙גוֹגגוג עַלעַלעל־־־אַדְמַ֣תאַדְמַתאדמת יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה תַּעֲלֶ֥התַּעֲלֶהתעלה חֲמָתִ֖יחֲמָתִיחמתי בְּאַפִּֽיבְּאַפִּיבאפי׃׃׃ 38:19 וּבְקִנְאָתִ֥יוּבְקִנְאָתִיובקנאתי בְאֵשׁבְאֵשׁבאש־־־עֶבְרָתִ֖יעֶבְרָתִיעברתי דִּבַּ֑רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי אִםאִםאם־־־לֹ֣אלֹאלא ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא יִֽהְיֶה֙יִהְיֶהיהיה רַ֣עַשׁרַעַשׁרעש גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול עַ֖לעַלעל אַדְמַ֥תאַדְמַתאדמת יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 38:20 וְרָעֲשׁ֣וּוְרָעֲשׁוּורעשו מִפָּנַ֡ימִפָּנַימפני דְּגֵ֣ידְּגֵידגי הַיָּם֩הַיָּםהים וְע֨וֹףוְעוֹףועוף הַשָּׁמַ֜יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְחַיַּ֣תוְחַיַּתוחית הַשָּׂדֶ֗ההַשָּׂדֶההשדה וְכָלוְכָלוכל־־־הָרֶ֙מֶשׂ֙הָרֶמֶשׂהרמש הָרֹמֵ֣שׂהָרֹמֵשׂהרמש עַלעַלעל־־־הָֽאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה וְכֹל֙וְכֹלוכל הָֽאָדָ֔םהָאָדָםהאדם אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הָאֲדָמָ֑ההָאֲדָמָההאדמה וְנֶהֶרְס֣וּוְנֶהֶרְסוּונהרסו הֶהָרִ֗יםהֶהָרִיםההרים וְנָֽפְלוּ֙וְנָפְלוּונפלו הַמַּדְרֵג֔וֹתהַמַּדְרֵגוֹתהמדרגות וְכָלוְכָלוכל־־־חוֹמָ֖החוֹמָהחומה לָאָ֥רֶץלָאָרֶץלארץ תִּפּֽוֹלתִּפּוֹלתפול׃׃׃ 38:21 וְקָרָ֨אתִיוְקָרָאתִיוקראתי עָלָ֤יועָלָיועליו לְכָללְכָללכל־־־הָרַי֙הָרַיהרי חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה חֶ֥רֶבחֶרֶבחרב אִ֖ישׁאִישׁאיש בְּאָחִ֥יובְּאָחִיובאחיו תִּֽהְיֶֽהתִּהְיֶהתהיה׃׃׃ 38:22 וְנִשְׁפַּטְתִּ֥יוְנִשְׁפַּטְתִּיונשפטתי אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו בְּדֶ֣בֶרבְּדֶבֶרבדבר וּבְדָ֑םוּבְדָםובדם וְגֶ֣שֶׁםוְגֶשֶׁםוגשם שׁוֹטֵף֩שׁוֹטֵףשוטף וְאַבְנֵ֨יוְאַבְנֵיואבני אֶלְגָּבִ֜ישׁאֶלְגָּבִישׁאלגביש אֵ֣שׁאֵשׁאש וְגָפְרִ֗יתוְגָפְרִיתוגפרית אַמְטִ֤יראַמְטִיראמטיר עָלָיו֙עָלָיועליו וְעַלוְעַלועל־־־אֲגַפָּ֔יואֲגַפָּיואגפיו וְעַלוְעַלועל־־־עַמִּ֥יםעַמִּיםעמים רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 38:23 וְהִתְגַּדִּלְתִּי֙וְהִתְגַּדִּלְתִּיוהתגדלתי וְהִתְקַדִּשְׁתִּ֔יוְהִתְקַדִּשְׁתִּיוהתקדשתי וְנ֣וֹדַעְתִּ֔יוְנוֹדַעְתִּיונודעתי לְעֵינֵ֖ילְעֵינֵילעיני גּוֹיִ֣םגּוֹיִםגוים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain