Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 43

43:1 וַיּוֹלִכֵ֖נִיוַיּוֹלִכֵנִיויולכני אֶלאֶלאל־־־הַשָּׁ֑עַרהַשָּׁעַרהשער שַׁ֕עַרשַׁעַרשער אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר פֹּנֶ֖הפֹּנֶהפנה דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך הַקָּדִֽיםהַקָּדִיםהקדים׃׃׃ 43:2 וְהִנֵּ֗הוְהִנֵּהוהנה כְּבוֹד֙כְּבוֹדכבוד אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בָּ֖אבָּאבא מִדֶּ֣רֶךְמִדֶּרֶךְמדרך הַקָּדִ֑יםהַקָּדִיםהקדים וְקוֹל֗וֹוְקוֹלוֹוקולו כְּקוֹל֙כְּקוֹלכקול מַ֣יִםמַיִםמים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים וְהָאָ֖רֶץוְהָאָרֶץוהארץ הֵאִ֥ירָההֵאִירָההאירה מִכְּבֹדֽוֹמִכְּבֹדוֹמכבדו׃׃׃ 43:3 וּכְמַרְאֵ֨הוּכְמַרְאֵהוכמראה הַמַּרְאֶ֜ההַמַּרְאֶההמראה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר רָאִ֗יתִירָאִיתִיראיתי כַּמַּרְאֶ֤הכַּמַּרְאֶהכמראה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־רָאִ֙יתִי֙רָאִיתִיראיתי בְּבֹאִי֙בְּבֹאִיבבאי לְשַׁחֵ֣תלְשַׁחֵתלשחת אֶתאֶתאת־־־הָעִ֔ירהָעִירהעיר וּמַרְא֕וֹתוּמַרְאוֹתומראות כַּמַּרְאֶ֕הכַּמַּרְאֶהכמראה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר רָאִ֖יתִירָאִיתִיראיתי אֶלאֶלאל־־־נְהַרנְהַרנהר־־־כְּבָ֑רכְּבָרכבר וָאֶפֹּ֖לוָאֶפֹּלואפל אֶלאֶלאל־־־פָּנָֽיפָּנָיפני׃׃׃ 43:4 וּכְב֥וֹדוּכְבוֹדוכבוד יְהוָ֖היְהוָהיהוה בָּ֣אבָּאבא אֶלאֶלאל־־־הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך שַׁ֔עַרשַׁעַרשער אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר פָּנָ֖יופָּנָיופניו דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך הַקָּדִֽיםהַקָּדִיםהקדים׃׃׃ 43:5 וַתִּשָּׂאֵ֣נִיוַתִּשָּׂאֵנִיותשאני ר֔וּחַרוּחַרוח וַתְּבִיאֵ֕נִיוַתְּבִיאֵנִיותביאני אֶלאֶלאל־־־הֶֽחָצֵ֖רהֶחָצֵרהחצר הַפְּנִימִ֑יהַפְּנִימִיהפנימי וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה מָלֵ֥אמָלֵאמלא כְבוֹדכְבוֹדכבוד־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ 43:6 וָאֶשְׁמַ֛עוָאֶשְׁמַעואשמע מִדַּבֵּ֥רמִדַּבֵּרמדבר אֵלַ֖יאֵלַיאלי מֵהַבָּ֑יִתמֵהַבָּיִתמהבית וְאִ֕ישׁוְאִישׁואיש הָיָ֥ההָיָההיה עֹמֵ֖דעֹמֵדעמד אֶצְלִֽיאֶצְלִיאצלי׃׃׃ 43:7 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֗יאֵלַיאלי בֶּןבֶּןבן־־־אָדָם֙אָדָםאדם אֶתאֶתאת־־־מְק֣וֹםמְקוֹםמקום כִּסְאִ֗יכִּסְאִיכסאי וְאֶתוְאֶתואת־־־מְקוֹם֙מְקוֹםמקום כַּפּ֣וֹתכַּפּוֹתכפות רַגְלַ֔ירַגְלַירגלי אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אֶשְׁכָּןאֶשְׁכָּןאשכן־־־שָׁ֛םשָׁםשם בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לְעוֹלָ֑םלְעוֹלָםלעולם וְלֹ֣אוְלֹאולא יְטַמְּא֣וּיְטַמְּאוּיטמאו ע֣וֹדעוֹדעוד בֵּֽיתבֵּיתבית־־־יִ֠שְׂרָאֵליִשְׂרָאֵלישראל שֵׁ֣םשֵׁםשם קָדְשִׁ֞יקָדְשִׁיקדשי הֵ֤מָּההֵמָּההמה וּמַלְכֵיהֶם֙וּמַלְכֵיהֶםומלכיהם בִּזְנוּתָ֔םבִּזְנוּתָםבזנותם וּבְפִגְרֵ֥יוּבְפִגְרֵיובפגרי מַלְכֵיהֶ֖םמַלְכֵיהֶםמלכיהם בָּמוֹתָֽםבָּמוֹתָםבמותם׃׃׃ 43:8 בְּתִתָּ֨םבְּתִתָּםבתתם סִפָּ֜םסִפָּםספם אֶתאֶתאת־־־סִפִּ֗יסִפִּיספי וּמְזֽוּזָתָם֙וּמְזוּזָתָםומזוזתם אֵ֣צֶלאֵצֶלאצל מְזוּזָתִ֔ימְזוּזָתִימזוזתי וְהַקִּ֖ירוְהַקִּירוהקיר בֵּינִ֣יבֵּינִיביני וּבֵֽינֵיהֶ֑םוּבֵינֵיהֶםוביניהם וְטִמְּא֣וּוְטִמְּאוּוטמאו ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֣םשֵׁםשם קָדְשִׁ֗יקָדְשִׁיקדשי בְּתֽוֹעֲבוֹתָם֙בְּתוֹעֲבוֹתָםבתועבותם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשׂ֔וּעָשׂוּעשו וָאֲכַ֥לוָאֲכַלואכל אֹתָ֖םאֹתָםאתם בְּאַפִּֽיבְּאַפִּיבאפי׃׃׃ 43:9 עַתָּ֞העַתָּהעתה יְרַחֲק֧וּיְרַחֲקוּירחקו אֶתאֶתאת־־־זְנוּתָ֛םזְנוּתָםזנותם וּפִגְרֵ֥יוּפִגְרֵיופגרי מַלְכֵיהֶ֖םמַלְכֵיהֶםמלכיהם מִמֶּ֑נִּימִמֶּנִּיממני וְשָׁכַנְתִּ֥יוְשָׁכַנְתִּיושכנתי בְתוֹכָ֖םבְתוֹכָםבתוכם לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ ססס 43:10 אַתָּ֣האַתָּהאתה בֶןבֶןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם הַגֵּ֤דהַגֵּדהגד אֶתאֶתאת־־־בֵּֽיתבֵּיתבית־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית וְיִכָּלְמ֖וּוְיִכָּלְמוּויכלמו מֵעֲוֺנֽוֹתֵיהֶ֑םמֵעֲוֺנוֹתֵיהֶםמעונותיהם וּמָדְד֖וּוּמָדְדוּומדדו אֶתאֶתאת־־־תָּכְנִֽיתתָּכְנִיתתכנית׃׃׃ 43:11 וְאִֽםוְאִםואם־־־נִכְלְמ֞וּנִכְלְמוּנכלמו מִכֹּ֣למִכֹּלמכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשׂ֗וּעָשׂוּעשו צוּרַ֣תצוּרַתצורת הַבַּ֡יִתהַבַּיִתהבית וּתְכוּנָת֡וֹוּתְכוּנָתוֹותכונתו וּמוֹצָאָ֡יווּמוֹצָאָיוומוצאיו וּמוֹבָאָ֣יווּמוֹבָאָיוומובאיו וְֽכָלוְכָלוכל־־־צֽוּרֹתָ֡וצוּרֹתָוצורתו וְאֵ֣תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־חֻקֹּתָיו֩חֻקֹּתָיוחקתיו וְכָלוְכָלוכל־־־[צוּרֹתָי כ][צוּרֹתָי כ][צורתי כ] (צ֨וּרֹתָ֤יו ק)(צוּרֹתָיו ק)(צורתיו ק) וְכָלוְכָלוכל־־־[תֹּורֹתֹו כ][תֹּורֹתֹו כ][תורתו כ] (תּוֹרֹתָיו֙ ק)(תּוֹרֹתָיו ק)(תורתיו ק) הוֹדַ֣עהוֹדַעהודע אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם וּכְתֹ֖בוּכְתֹבוכתב לְעֵֽינֵיהֶ֑םלְעֵינֵיהֶםלעיניהם וְיִשְׁמְר֞וּוְיִשְׁמְרוּוישמרו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־צוּרָת֛וֹצוּרָתוֹצורתו וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־חֻקֹּתָ֖יוחֻקֹּתָיוחקתיו וְעָשׂ֥וּוְעָשׂוּועשו אוֹתָֽםאוֹתָםאותם׃׃׃ 43:12 זֹ֖אתזֹאתזאת תּוֹרַ֣תתּוֹרַתתורת הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית עַלעַלעל־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הָ֠הָרהָהָרההר כָּלכָּלכל־־־גְּבֻל֞וֹגְּבֻלוֹגבלו סָבִ֤יבסָבִיבסביב ׀׀׀ סָבִיב֙סָבִיבסביב קֹ֣דֶשׁקֹדֶשׁקדש קָדָשִׁ֔יםקָדָשִׁיםקדשים הִנֵּההִנֵּההנה־־־זֹ֖אתזֹאתזאת תּוֹרַ֥תתּוֹרַתתורת הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ 43:13 וְאֵ֨לֶּהוְאֵלֶּהואלה מִדּ֤וֹתמִדּוֹתמדות הַמִּזְבֵּ֙חַ֙הַמִּזְבֵּחַהמזבח בָּֽאַמּ֔וֹתבָּאַמּוֹתבאמות אַמָּ֥האַמָּהאמה אַמָּ֖האַמָּהאמה וָטֹ֑פַחוָטֹפַחוטפח וְחֵ֨יקוְחֵיקוחיק הָאַמָּ֜ההָאַמָּההאמה וְאַמָּהוְאַמָּהואמה־־־רֹ֗חַברֹחַברחב וּגְבוּלָ֨הּוּגְבוּלָהּוגבולה אֶלאֶלאל־־־שְׂפָתָ֤הּשְׂפָתָהּשפתה סָבִיב֙סָבִיבסביב זֶ֣רֶתזֶרֶתזרת הָאֶחָ֔דהָאֶחָדהאחד וְזֶ֖הוְזֶהוזה גַּ֥בגַּבגב הַמִּזְבֵּֽחַהַמִּזְבֵּחַהמזבח׃׃׃ 43:14 וּמֵחֵ֨יקוּמֵחֵיקומחיק הָאָ֜רֶץהָאָרֶץהארץ עַדעַדעד־־־הָעֲזָרָ֤ההָעֲזָרָההעזרה הַתַּחְתּוֹנָה֙הַתַּחְתּוֹנָההתחתונה שְׁתַּ֣יִםשְׁתַּיִםשתים אַמּ֔וֹתאַמּוֹתאמות וְרֹ֖חַבוְרֹחַבורחב אַמָּ֣האַמָּהאמה אֶחָ֑תאֶחָתאחת וּמֵהֳעֲזָרָ֨הוּמֵהֳעֲזָרָהומהעזרה הַקְּטַנָּ֜ההַקְּטַנָּההקטנה עַדעַדעד־־־הָעֲזָרָ֤ההָעֲזָרָההעזרה הַגְּדוֹלָה֙הַגְּדוֹלָההגדולה אַרְבַּ֣עאַרְבַּעארבע אַמּ֔וֹתאַמּוֹתאמות וְרֹ֖חַבוְרֹחַבורחב הָאַמָּֽההָאַמָּההאמה׃׃׃ 43:15 וְהַֽהַרְאֵ֖לוְהַהַרְאֵלוההראל אַרְבַּ֣עאַרְבַּעארבע אַמּ֑וֹתאַמּוֹתאמות וּמֵהָאֲרִאֵ֣ילוּמֵהָאֲרִאֵילומהאראיל וּלְמַ֔עְלָהוּלְמַעְלָהולמעלה הַקְּרָנ֖וֹתהַקְּרָנוֹתהקרנות אַרְבַּֽעאַרְבַּעארבע׃׃׃ 43:16 [וְהָאֲרִאֵיל כ][וְהָאֲרִאֵיל כ][והאראיל כ] (וְהָאֲרִיאֵ֗ל ק)(וְהָאֲרִיאֵל ק)(והאריאל ק) שְׁתֵּ֤יםשְׁתֵּיםשתים עֶשְׂרֵה֙עֶשְׂרֵהעשרה אֹ֔רֶךְאֹרֶךְארך בִּשְׁתֵּ֥יםבִּשְׁתֵּיםבשתים עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה רֹ֑חַברֹחַברחב רָב֕וּעַרָבוּעַרבוע אֶ֖לאֶלאל אַרְבַּ֥עַתאַרְבַּעַתארבעת רְבָעָֽיורְבָעָיורבעיו׃׃׃ 43:17 וְהָעֲזָרָ֞הוְהָעֲזָרָהוהעזרה אַרְבַּ֧עאַרְבַּעארבע עֶשְׂרֵ֣העֶשְׂרֵהעשרה אֹ֗רֶךְאֹרֶךְארך בְּאַרְבַּ֤עבְּאַרְבַּעבארבע עֶשְׂרֵה֙עֶשְׂרֵהעשרה רֹ֔חַברֹחַברחב אֶ֖לאֶלאל אַרְבַּ֣עַתאַרְבַּעַתארבעת רְבָעֶ֑יהָרְבָעֶיהָרבעיה וְהַגְּבוּלוְהַגְּבוּלוהגבול סָבִ֨יבסָבִיבסביב אוֹתָ֜הּאוֹתָהּאותה חֲצִ֣יחֲצִיחצי הָאַמָּ֗ההָאַמָּההאמה וְהַֽחֵיקוְהַחֵיקוהחיק־־־לָ֤הּלָהּלה אַמָּה֙אַמָּהאמה סָבִ֔יבסָבִיבסביב וּמַעֲלֹתֵ֖הוּוּמַעֲלֹתֵהוּומעלתהו פְּנ֥וֹתפְּנוֹתפנות קָדִֽיםקָדִיםקדים׃׃׃ 43:18 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֗יאֵלַיאלי בֶּןבֶּןבן־־־אָדָם֙אָדָםאדם כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה חֻקּ֣וֹתחֻקּוֹתחקות הַמִּזְבֵּ֔חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח בְּי֖וֹםבְּיוֹםביום הֵעָֽשׂוֹת֑וֹהֵעָשׂוֹתוֹהעשותו לְהַעֲל֤וֹתלְהַעֲלוֹתלהעלות עָלָיו֙עָלָיועליו עוֹלָ֔העוֹלָהעולה וְלִזְרֹ֥קוְלִזְרֹקולזרק עָלָ֖יועָלָיועליו דָּֽםדָּםדם׃׃׃ 43:19 וְנָתַתָּ֣הוְנָתַתָּהונתתה אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֲנִ֣יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים הַלְוִיִּ֡םהַלְוִיִּםהלוים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֵם֩הֵםהם מִזֶּ֨רַעמִזֶּרַעמזרע צָד֜וֹקצָדוֹקצדוק הַקְּרֹבִ֣יםהַקְּרֹבִיםהקרבים אֵלַ֗יאֵלַיאלי נְאֻ֛םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֖היְהוִהיהוה לְשָֽׁרְתֵ֑נִילְשָׁרְתֵנִילשרתני פַּ֥רפַּרפר בֶּןבֶּןבן־־־בָּקָ֖רבָּקָרבקר לְחַטָּֽאתלְחַטָּאתלחטאת׃׃׃ 43:20 וְלָקַחְתָּ֣וְלָקַחְתָּולקחת מִדָּמ֗וֹמִדָּמוֹמדמו וְנָ֨תַתָּ֜הוְנָתַתָּהונתתה עַלעַלעל־־־אַרְבַּ֤עאַרְבַּעארבע קַרְנֹתָיו֙קַרְנֹתָיוקרנתיו וְאֶלוְאֶלואל־־־אַרְבַּע֙אַרְבַּעארבע פִּנּ֣וֹתפִּנּוֹתפנות הָעֲזָרָ֔ההָעֲזָרָההעזרה וְאֶֽלוְאֶלואל־־־הַגְּב֖וּלהַגְּבוּלהגבול סָבִ֑יבסָבִיבסביב וְחִטֵּאתָ֥וְחִטֵּאתָוחטאת אוֹת֖וֹאוֹתוֹאותו וְכִפַּרְתָּֽהוּוְכִפַּרְתָּהוּוכפרתהו׃׃׃ 43:21 וְלָ֣קַחְתָּ֔וְלָקַחְתָּולקחת אֵ֖תאֵתאת הַפָּ֣רהַפָּרהפר הַֽחַטָּ֑אתהַחַטָּאתהחטאת וּשְׂרָפוֹ֙וּשְׂרָפוֹושרפו בְּמִפְקַ֣דבְּמִפְקַדבמפקד הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית מִח֖וּץמִחוּץמחוץ לַמִּקְדָּֽשׁלַמִּקְדָּשׁלמקדש׃׃׃ 43:22 וּבַיּוֹם֙וּבַיּוֹםוביום הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני תַּקְרִ֛יבתַּקְרִיבתקריב שְׂעִירשְׂעִירשעיר־־־עִזִּ֥יםעִזִּיםעזים תָּמִ֖יםתָּמִיםתמים לְחַטָּ֑אתלְחַטָּאתלחטאת וְחִטְּאוּ֙וְחִטְּאוּוחטאו אֶתאֶתאת־־־הַמִּזְבֵּ֔חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר חִטְּא֖וּחִטְּאוּחטאו בַּפָּֽרבַּפָּרבפר׃׃׃ 43:23 בְּכַלּוֹתְךָ֖בְּכַלּוֹתְךָבכלותך מֵֽחַטֵּ֑אמֵחַטֵּאמחטא תַּקְרִיב֙תַּקְרִיבתקריב פַּ֣רפַּרפר בֶּןבֶּןבן־־־בָּקָ֣רבָּקָרבקר תָּמִ֔יםתָּמִיםתמים וְאַ֥יִלוְאַיִלואיל מִןמִןמן־־־הַצֹּ֖אןהַצֹּאןהצאן תָּמִֽיםתָּמִיםתמים׃׃׃ 43:24 וְהִקְרַבְתָּ֖םוְהִקְרַבְתָּםוהקרבתם לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְהִשְׁלִ֨יכוּוְהִשְׁלִיכוּוהשליכו הַכֹּהֲנִ֤יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם מֶ֔לַחמֶלַחמלח וְהֶעֱל֥וּוְהֶעֱלוּוהעלו אוֹתָ֛םאוֹתָםאותם עֹלָ֖העֹלָהעלה לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 43:25 שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֔יםיָמִיםימים תַּעֲשֶׂ֥התַּעֲשֶׂהתעשה שְׂעִירשְׂעִירשעיר־־־חַטָּ֖אתחַטָּאתחטאת לַיּ֑וֹםלַיּוֹםליום וּפַ֧רוּפַרופר בֶּןבֶּןבן־־־בָּקָ֛רבָּקָרבקר וְאַ֥יִלוְאַיִלואיל מִןמִןמן־־־הַצֹּ֖אןהַצֹּאןהצאן תְּמִימִ֥יםתְּמִימִיםתמימים יַעֲשֽׂוּיַעֲשׂוּיעשו׃׃׃ 43:26 שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֗יםיָמִיםימים יְכַפְּרוּ֙יְכַפְּרוּיכפרו אֶתאֶתאת־־־הַמִּזְבֵּ֔חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וְטִֽהֲר֖וּוְטִהֲרוּוטהרו אֹת֑וֹאֹתוֹאתו וּמִלְא֖וּוּמִלְאוּומלאו [יָדֹו כ][יָדֹו כ][ידו כ] (יָדָֽיו ק)(יָדָיו ק)(ידיו ק)׃׃׃ 43:27 וִֽיכַלּ֖וּוִיכַלּוּויכלו אֶתאֶתאת־־־הַיָּמִ֑יםהַיָּמִיםהימים ססס וְהָיָה֩וְהָיָהוהיה בַיּ֨וֹםבַיּוֹםביום הַשְּׁמִינִ֜יהַשְּׁמִינִיהשמיני וָהָ֗לְאָהוָהָלְאָהוהלאה יַעֲשׂ֨וּיַעֲשׂוּיעשו הַכֹּהֲנִ֤יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֙חַ֙הַמִּזְבֵּחַהמזבח אֶתאֶתאת־־־עוֹלֽוֹתֵיכֶם֙עוֹלוֹתֵיכֶםעולותיכם וְאֶתוְאֶתואת־־־שַׁלְמֵיכֶ֔םשַׁלְמֵיכֶםשלמיכם וְרָצִ֣אתִיוְרָצִאתִיורצאתי אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִֽהיְהֹוִהיהוה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain