Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 6

6:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 6:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם שִׂ֥יםשִׂיםשים פָּנֶ֖יךָפָּנֶיךָפניך אֶלאֶלאל־־־הָרֵ֣יהָרֵיהרי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְהִנָּבֵ֖אוְהִנָּבֵאוהנבא אֲלֵיהֶֽםאֲלֵיהֶםאליהם׃׃׃ 6:3 וְאָ֣מַרְתָּ֔וְאָמַרְתָּואמרת הָרֵי֙הָרֵיהרי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל שִׁמְע֖וּשִׁמְעוּשמעו דְּבַרדְּבַרדבר־־־אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְ֠הוִהיְהוִהיהוה לֶהָרִ֨יםלֶהָרִיםלהרים וְלַגְּבָע֜וֹתוְלַגְּבָעוֹתולגבעות לָאֲפִיקִ֣יםלָאֲפִיקִיםלאפיקים [וְלַגֵּאָיֹת כ][וְלַגֵּאָיֹת כ][ולגאית כ] (וְלַגֵּאָי֗וֹת ק)(וְלַגֵּאָיוֹת ק)(ולגאיות ק) הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני אֲנִ֜יאֲנִיאני מֵבִ֤יאמֵבִיאמביא עֲלֵיכֶם֙עֲלֵיכֶםעליכם חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב וְאִבַּדְתִּ֖יוְאִבַּדְתִּיואבדתי בָּמֽוֹתֵיכֶֽםבָּמוֹתֵיכֶםבמותיכם׃׃׃ 6:4 וְנָשַׁ֙מּוּ֙וְנָשַׁמּוּונשמו מִזְבְּח֣וֹתֵיכֶ֔םמִזְבְּחוֹתֵיכֶםמזבחותיכם וְנִשְׁבְּר֖וּוְנִשְׁבְּרוּונשברו חַמָּֽנֵיכֶ֑םחַמָּנֵיכֶםחמניכם וְהִפַּלְתִּי֙וְהִפַּלְתִּיוהפלתי חַלְלֵיכֶ֔םחַלְלֵיכֶםחלליכם לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני גִּלּוּלֵיכֶֽםגִּלּוּלֵיכֶםגלוליכם׃׃׃ 6:5 וְנָתַתִּ֗יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־פִּגְרֵי֙פִּגְרֵיפגרי בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני גִּלּֽוּלֵיהֶ֑םגִּלּוּלֵיהֶםגלוליהם וְזֵרִיתִי֙וְזֵרִיתִיוזריתי אֶתאֶתאת־־־עַצְמ֣וֹתֵיכֶ֔םעַצְמוֹתֵיכֶםעצמותיכם סְבִיב֖וֹתסְבִיבוֹתסביבות מִזְבְּחוֹתֵיכֶֽםמִזְבְּחוֹתֵיכֶםמזבחותיכם׃׃׃ 6:6 בְּכֹל֙בְּכֹלבכל מוֹשְׁב֣וֹתֵיכֶ֔םמוֹשְׁבוֹתֵיכֶםמושבותיכם הֶעָרִ֣יםהֶעָרִיםהערים תֶּחֱרַ֔בְנָהתֶּחֱרַבְנָהתחרבנה וְהַבָּמ֖וֹתוְהַבָּמוֹתוהבמות תִּישָׁ֑מְנָהתִּישָׁמְנָהתישמנה לְמַעַן֩לְמַעַןלמען יֶחֶרְב֨וּיֶחֶרְבוּיחרבו וְיֶאְשְׁמ֜וּוְיֶאְשְׁמוּויאשמו מִזְבְּחֽוֹתֵיכֶ֗םמִזְבְּחוֹתֵיכֶםמזבחותיכם וְנִשְׁבְּר֤וּוְנִשְׁבְּרוּונשברו וְנִשְׁבְּתוּ֙וְנִשְׁבְּתוּונשבתו גִּלּ֣וּלֵיכֶ֔םגִּלּוּלֵיכֶםגלוליכם וְנִגְדְּעוּ֙וְנִגְדְּעוּונגדעו חַמָּ֣נֵיכֶ֔םחַמָּנֵיכֶםחמניכם וְנִמְח֖וּוְנִמְחוּונמחו מַעֲשֵׂיכֶֽםמַעֲשֵׂיכֶםמעשיכם׃׃׃ 6:7 וְנָפַ֥לוְנָפַלונפל חָלָ֖לחָלָלחלל בְּתֽוֹכְכֶ֑םבְּתוֹכְכֶםבתוככם וִֽידַעְתֶּ֖םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 6:8 וְהוֹתַרְתִּ֗יוְהוֹתַרְתִּיוהותרתי בִּהְי֥וֹתבִּהְיוֹתבהיות לָכֶ֛םלָכֶםלכם פְּלִ֥יטֵיפְּלִיטֵיפליטי חֶ֖רֶבחֶרֶבחרב בַּגּוֹיִ֑םבַּגּוֹיִםבגוים בְּהִזָּרֽוֹתֵיכֶ֖םבְּהִזָּרוֹתֵיכֶםבהזרותיכם בָּאֲרָצֽוֹתבָּאֲרָצוֹתבארצות׃׃׃ 6:9 וְזָכְר֨וּוְזָכְרוּוזכרו פְלִֽיטֵיכֶ֜םפְלִיטֵיכֶםפליטיכם אוֹתִ֗יאוֹתִיאותי בַּגּוֹיִם֮בַּגּוֹיִםבגוים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִשְׁבּוּנִשְׁבּוּנשבו־־־שָׁם֒שָׁםשם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֜רְתִּינִשְׁבַּרְתִּינשברתי אֶתאֶתאת־־־לִבָּ֣םלִבָּםלבם הַזּוֹנֶ֗ההַזּוֹנֶההזונה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־סָר֙סָרסר מֵֽעָלַ֔ימֵעָלַימעלי וְאֵת֙וְאֵתואת עֵֽינֵיהֶ֔םעֵינֵיהֶםעיניהם הַזֹּנ֕וֹתהַזֹּנוֹתהזנות אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי גִּלּֽוּלֵיהֶ֑םגִּלּוּלֵיהֶםגלוליהם וְנָקֹ֙טּוּ֙וְנָקֹטּוּונקטו בִּפְנֵיהֶ֔םבִּפְנֵיהֶםבפניהם אֶלאֶלאל־־־הָֽרָעוֹת֙הָרָעוֹתהרעות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשׂ֔וּעָשׂוּעשו לְכֹ֖ללְכֹללכל תּוֹעֲבֹתֵיהֶֽםתּוֹעֲבֹתֵיהֶםתועבתיהם׃׃׃ 6:10 וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֑היְהוָהיהוה לֹ֤אלֹאלא אֶלאֶלאל־־־חִנָּם֙חִנָּםחנם דִּבַּ֔רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לָהֶ֖םלָהֶםלהם הָרָעָ֥ההָרָעָההרעה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ פפפ
6:11 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה הַכֵּ֨ההַכֵּההכה בְכַפְּךָ֜בְכַפְּךָבכפך וּרְקַ֤עוּרְקַעורקע בְּרַגְלְךָ֙בְּרַגְלְךָברגלך וֶֽאֱמָרוֶאֱמָרואמר־־־אָ֔חאָחאח אֶ֛לאֶלאל כָּלכָּלכל־־־תּוֹעֲב֥וֹתתּוֹעֲבוֹתתועבות רָע֖וֹתרָעוֹתרעות בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֗ראֲשֶׁראשר בַּחֶ֛רֶבבַּחֶרֶבבחרב בָּרָעָ֥בבָּרָעָבברעב וּבַדֶּ֖בֶרוּבַדֶּבֶרובדבר יִפֹּֽלוּיִפֹּלוּיפלו׃׃׃ 6:12 הָרָח֞וֹקהָרָחוֹקהרחוק בַּדֶּ֣בֶרבַּדֶּבֶרבדבר יָמ֗וּתיָמוּתימות וְהַקָּרוֹב֙וְהַקָּרוֹבוהקרוב בַּחֶ֣רֶבבַּחֶרֶבבחרב יִפּ֔וֹליִפּוֹליפול וְהַנִּשְׁאָר֙וְהַנִּשְׁאָרוהנשאר וְהַנָּצ֔וּרוְהַנָּצוּרוהנצור בָּרָעָ֖בבָּרָעָבברעב יָמ֑וּתיָמוּתימות וְכִלֵּיתִ֥יוְכִלֵּיתִיוכליתי חֲמָתִ֖יחֲמָתִיחמתי בָּֽםבָּםבם׃׃׃ 6:13 וִֽידַעְתֶּם֙וִידַעְתֶּםוידעתם כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֔היְהוָהיהוה בִּֽהְי֣וֹתבִּהְיוֹתבהיות חַלְלֵיהֶ֗םחַלְלֵיהֶםחלליהם בְּתוֹךְ֙בְּתוֹךְבתוך גִּלּ֣וּלֵיהֶ֔םגִּלּוּלֵיהֶםגלוליהם סְבִיב֖וֹתסְבִיבוֹתסביבות מִזְבְּחֽוֹתֵיהֶ֑םמִזְבְּחוֹתֵיהֶםמזבחותיהם אֶל֩אֶלאל כָּלכָּלכל־־־גִּבְעָ֨הגִּבְעָהגבעה רָמָ֜הרָמָהרמה בְּכֹ֣לבְּכֹלבכל ׀׀׀ רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי הֶהָרִ֗יםהֶהָרִיםההרים וְתַ֨חַתוְתַחַתותחת כָּלכָּלכל־־־עֵ֤ץעֵץעץ רַֽעֲנָן֙רַעֲנָןרענן וְתַ֙חַת֙וְתַחַתותחת כָּלכָּלכל־־־אֵלָ֣האֵלָהאלה עֲבֻתָּ֔העֲבֻתָּהעבתה מְק֗וֹםמְקוֹםמקום אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נָֽתְנוּנָתְנוּנתנו־־־שָׁם֙שָׁםשם רֵ֣יחַרֵיחַריח נִיחֹ֔חַנִיחֹחַניחח לְכֹ֖ללְכֹללכל גִּלּוּלֵיהֶֽםגִּלּוּלֵיהֶםגלוליהם׃׃׃ 6:14 וְנָטִ֤יתִיוְנָטִיתִיונטיתי אֶתאֶתאת־־־יָדִי֙יָדִיידי עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם וְנָתַתִּ֨יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־הָאָ֜רֶץהָאָרֶץהארץ שְׁמָמָ֤השְׁמָמָהשממה וּמְשַׁמָּה֙וּמְשַׁמָּהומשמה מִמִּדְבַּ֣רמִמִּדְבַּרממדבר דִּבְלָ֔תָהדִּבְלָתָהדבלתה בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל מוֹשְׁבֽוֹתֵיהֶ֑םמוֹשְׁבוֹתֵיהֶםמושבותיהם וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain