Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezra 1

1:1 וּבִשְׁנַ֣תוּבִשְׁנַתובשנת אַחַ֗תאַחַתאחת לְכ֙וֹרֶשׁ֙לְכוֹרֶשׁלכורש מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך פָּרַ֔ספָּרַספרס לִכְל֥וֹתלִכְלוֹתלכלות דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה מִפִּ֣ימִפִּימפי יִרְמְיָ֑היִרְמְיָהירמיה הֵעִ֣ירהֵעִירהעיר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־ר֙וּחַ֙רוּחַרוח כֹּ֣רֶשׁכֹּרֶשׁכרש מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־פָּרַ֔ספָּרַספרס וַיַּֽעֲבֶרוַיַּעֲבֶרויעבר־־־קוֹל֙קוֹלקול בְּכָלבְּכָלבכל־־־מַלְכוּת֔וֹמַלְכוּתוֹמלכותו וְגַםוְגַםוגם־־־בְּמִכְתָּ֖בבְּמִכְתָּבבמכתב לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 1:2 כֹּ֣הכֹּהכה אָמַ֗ראָמַראמר כֹּ֚רֶשׁכֹּרֶשׁכרש מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך פָּרַ֔ספָּרַספרס כֹּ֚לכֹּלכל מַמְלְכ֣וֹתמַמְלְכוֹתממלכות הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ נָ֣תַןנָתַןנתן לִ֔ילִילי יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־פָקַ֤דפָקַדפקד עָלַי֙עָלַיעלי לִבְנֽוֹתלִבְנוֹתלבנות־־־ל֣וֹלוֹלו בַ֔יִתבַיִתבית בִּירוּשָׁלִַ֖םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בִּֽיהוּדָֽהבִּיהוּדָהביהודה׃׃׃ 1:3 מִֽימִימי־־־בָכֶ֣םבָכֶםבכם מִכָּלמִכָּלמכל־־־עַמּ֗וֹעַמּוֹעמו יְהִ֤ייְהִייהי אֱלֹהָיו֙אֱלֹהָיואלהיו עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו וְיַ֕עַלוְיַעַלויעל לִירוּשָׁלִַ֖םלִירוּשָׁלִַםלירושלם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בִּיהוּדָ֑הבִּיהוּדָהביהודה וְיִ֗בֶןוְיִבֶןויבן אֶתאֶתאת־־־בֵּ֤יתבֵּיתבית יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל ה֥וּאהוּאהוא הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 1:4 וְכָלוְכָלוכל־־־הַנִּשְׁאָ֗רהַנִּשְׁאָרהנשאר מִֽכָּלמִכָּלמכל־־־הַמְּקֹמוֹת֮הַמְּקֹמוֹתהמקמות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ה֣וּאהוּאהוא גָֽרגָרגר־־־שָׁם֒שָׁםשם יְנַשְּׂא֙וּהוּ֙יְנַשְּׂאוּהוּינשאוהו אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי מְקֹמ֔וֹמְקֹמוֹמקמו בְּכֶ֥סֶףבְּכֶסֶףבכסף וּבְזָהָ֖בוּבְזָהָבובזהב וּבִרְכ֣וּשׁוּבִרְכוּשׁוברכוש וּבִבְהֵמָ֑הוּבִבְהֵמָהובבהמה עִםעִםעם־־־הַ֨נְּדָבָ֔ההַנְּדָבָההנדבה לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 1:5 וַיָּק֜וּמוּוַיָּקוּמוּויקומו רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי הָאָב֗וֹתהָאָבוֹתהאבות לִֽיהוּדָה֙לִיהוּדָהליהודה וּבִנְיָמִ֔ןוּבִנְיָמִןובנימן וְהַכֹּהֲנִ֖יםוְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים וְהַלְוִיִּ֑םוְהַלְוִיִּםוהלוים לְכֹ֨ללְכֹללכל הֵעִ֤ירהֵעִירהעיר הָאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים אֶתאֶתאת־־־רוּח֔וֹרוּחוֹרוחו לַעֲל֣וֹתלַעֲלוֹתלעלות לִבְנ֔וֹתלִבְנוֹתלבנות אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 1:6 וְכָלוְכָלוכל־־־סְבִיבֹֽתֵיהֶם֙סְבִיבֹתֵיהֶםסביבתיהם חִזְּק֣וּחִזְּקוּחזקו בִֽידֵיהֶ֔םבִידֵיהֶםבידיהם בִּכְלֵיבִּכְלֵיבכלי־־־כֶ֧סֶףכֶסֶףכסף בַּזָּהָ֛בבַּזָּהָבבזהב בָּרְכ֥וּשׁבָּרְכוּשׁברכוש וּבַבְּהֵמָ֖הוּבַבְּהֵמָהובבהמה וּבַמִּגְדָּנ֑וֹתוּבַמִּגְדָּנוֹתובמגדנות לְבַ֖דלְבַדלבד עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־הִתְנַדֵּֽבהִתְנַדֵּבהתנדב׃׃׃ ססס 1:7 וְהַמֶּ֣לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך כּ֔וֹרֶשׁכּוֹרֶשׁכורש הוֹצִ֖יאהוֹצִיאהוציא אֶתאֶתאת־־־כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי בֵיתבֵיתבית־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הוֹצִ֤יאהוֹצִיאהוציא נְבֽוּכַדְנֶצַּר֙נְבוּכַדְנֶצַּרנבוכדנצר מִיר֣וּשָׁלִַ֔םמִירוּשָׁלִַםמירושלם וַֽיִּתְּנֵ֖םוַיִּתְּנֵםויתנם בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית אֱלֹהָֽיואֱלֹהָיואלהיו׃׃׃ 1:8 וַיּֽוֹצִיאֵ֗םוַיּוֹצִיאֵםויוציאם כּ֚וֹרֶשׁכּוֹרֶשׁכורש מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך פָּרַ֔ספָּרַספרס עַלעַלעל־־־יַ֖דיַדיד מִתְרְדָ֣תמִתְרְדָתמתרדת הַגִּזְבָּ֑רהַגִּזְבָּרהגזבר וַֽיִּסְפְּרֵם֙וַיִּסְפְּרֵםויספרם לְשֵׁשְׁבַּצַּ֔רלְשֵׁשְׁבַּצַּרלששבצר הַנָּשִׂ֖יאהַנָּשִׂיאהנשיא לִיהוּדָֽהלִיהוּדָהליהודה׃׃׃ 1:9 וְאֵ֖לֶּהוְאֵלֶּהואלה מִסְפָּרָ֑םמִסְפָּרָםמספרם אֲגַרְטְלֵ֨יאֲגַרְטְלֵיאגרטלי זָהָ֜בזָהָבזהב שְׁלֹשִׁ֗יםשְׁלֹשִׁיםשלשים אֲגַרְטְלֵיאֲגַרְטְלֵיאגרטלי־־־כֶ֙סֶף֙כֶסֶףכסף אָ֔לֶףאָלֶףאלף מַחֲלָפִ֖יםמַחֲלָפִיםמחלפים תִּשְׁעָ֥התִּשְׁעָהתשעה וְעֶשְׂרִֽיםוְעֶשְׂרִיםועשרים׃׃׃ ססס 1:10 כְּפוֹרֵ֤יכְּפוֹרֵיכפורי זָהָב֙זָהָבזהב שְׁלֹשִׁ֔יםשְׁלֹשִׁיםשלשים כְּפ֤וֹרֵיכְּפוֹרֵיכפורי כֶ֙סֶף֙כֶסֶףכסף מִשְׁנִ֔יםמִשְׁנִיםמשנים אַרְבַּ֥עאַרְבַּעארבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות וַעֲשָׂרָ֑הוַעֲשָׂרָהועשרה כֵּלִ֥יםכֵּלִיםכלים אֲחֵרִ֖יםאֲחֵרִיםאחרים אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ ססס 1:11 כָּלכָּלכל־־־כֵּלִים֙כֵּלִיםכלים לַזָּהָ֣בלַזָּהָבלזהב וְלַכֶּ֔סֶףוְלַכֶּסֶףולכסף חֲמֵ֥שֶׁתחֲמֵשֶׁתחמשת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים וְאַרְבַּ֣עוְאַרְבַּעוארבע מֵא֑וֹתמֵאוֹתמאות הַכֹּ֞להַכֹּלהכל הֶעֱלָ֣ההֶעֱלָההעלה שֵׁשְׁבַּצַּ֗רשֵׁשְׁבַּצַּרששבצר עִ֚םעִםעם הֵעָל֣וֹתהֵעָלוֹתהעלות הַגּוֹלָ֔ההַגּוֹלָההגולה מִבָּבֶ֖למִבָּבֶלמבבל לִירוּשָׁלִָֽםלִירוּשָׁלִָםלירושלם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain