Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezra 3

3:1 וַיִּגַּע֙וַיִּגַּעויגע הַחֹ֣דֶשׁהַחֹדֶשׁהחדש הַשְּׁבִיעִ֔יהַשְּׁבִיעִיהשביעי וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בֶּעָרִ֑יםבֶּעָרִיםבערים ססס וַיֵּאָסְפ֥וּוַיֵּאָסְפוּויאספו הָעָ֛םהָעָםהעם כְּאִ֥ישׁכְּאִישׁכאיש אֶחָ֖דאֶחָדאחד אֶלאֶלאל־־־יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ ססס 3:2 וַיָּקָם֩וַיָּקָםויקם יֵשׁ֨וּעַיֵשׁוּעַישוע בֶּןבֶּןבן־־־יֽוֹצָדָ֜קיוֹצָדָקיוצדק וְאֶחָ֣יווְאֶחָיוואחיו הַכֹּהֲנִ֗יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וּזְרֻבָּבֶ֤לוּזְרֻבָּבֶלוזרבבל בֶּןבֶּןבן־־־שְׁאַלְתִּיאֵל֙שְׁאַלְתִּיאֵלשאלתיאל וְאֶחָ֔יווְאֶחָיוואחיו וַיִּבְנ֕וּוַיִּבְנוּויבנו אֶתאֶתאת־־־מִזְבַּ֖חמִזְבַּחמזבח אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל לְהַעֲל֤וֹתלְהַעֲלוֹתלהעלות עָלָיו֙עָלָיועליו עֹל֔וֹתעֹלוֹתעלות כַּכָּת֕וּבכַּכָּתוּבככתוב בְּתוֹרַ֖תבְּתוֹרַתבתורת מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה אִישׁאִישׁאיש־־־הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 3:3 וַיָּכִ֤ינוּוַיָּכִינוּויכינו הַמִּזְבֵּ֙חַ֙הַמִּזְבֵּחַהמזבח עַלעַלעל־־־מְכ֣וֹנֹתָ֔יומְכוֹנֹתָיומכונתיו כִּ֚יכִּיכי בְּאֵימָ֣הבְּאֵימָהבאימה עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם מֵעַמֵּ֖ימֵעַמֵּימעמי הָאֲרָצ֑וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות [וַיַּעַל כ][וַיַּעַל כ][ויעל כ] (וַיַּעֲל֨וּ ק)(וַיַּעֲלוּ ק)(ויעלו ק) עָלָ֤יועָלָיועליו עֹלוֹת֙עֹלוֹתעלות לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה עֹל֖וֹתעֹלוֹתעלות לַבֹּ֥קֶרלַבֹּקֶרלבקר וְלָעָֽרֶבוְלָעָרֶבולערב׃׃׃ 3:4 וַֽיַּעֲשׂ֛וּוַיַּעֲשׂוּויעשו אֶתאֶתאת־־־חַ֥גחַגחג הַסֻּכּ֖וֹתהַסֻּכּוֹתהסכות כַּכָּת֑וּבכַּכָּתוּבככתוב וְעֹלַ֨תוְעֹלַתועלת י֤וֹםיוֹםיום בְּיוֹם֙בְּיוֹםביום בְּמִסְפָּ֔רבְּמִסְפָּרבמספר כְּמִשְׁפַּ֖טכְּמִשְׁפַּטכמשפט דְּבַרדְּבַרדבר־־־י֥וֹםיוֹםיום בְּיוֹמֽוֹבְּיוֹמוֹביומו׃׃׃ 3:5 וְאַחֲרֵיכֵ֞ןוְאַחֲרֵיכֵןואחריכן עֹלַ֤תעֹלַתעלת תָּמִיד֙תָּמִידתמיד וְלֶ֣חֳדָשִׁ֔יםוְלֶחֳדָשִׁיםולחדשים וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־מוֹעֲדֵ֥ימוֹעֲדֵימועדי יְהוָ֖היְהוָהיהוה הַמְקֻדָּשִׁ֑יםהַמְקֻדָּשִׁיםהמקדשים וּלְכֹ֛לוּלְכֹלולכל מִתְנַדֵּ֥במִתְנַדֵּבמתנדב נְדָבָ֖הנְדָבָהנדבה לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 3:6 מִיּ֤וֹםמִיּוֹםמיום אֶחָד֙אֶחָדאחד לַחֹ֣דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הַשְּׁבִיעִ֔יהַשְּׁבִיעִיהשביעי הֵחֵ֕לּוּהֵחֵלּוּהחלו לְהַעֲל֥וֹתלְהַעֲלוֹתלהעלות עֹל֖וֹתעֹלוֹתעלות לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וְהֵיכַ֥לוְהֵיכַלוהיכל יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֹ֥אלֹאלא יֻסָּֽדיֻסָּדיסד׃׃׃ 3:7 וַיִּ֨תְּנוּוַיִּתְּנוּויתנו־־־כֶ֔סֶףכֶסֶףכסף לַחֹצְבִ֖יםלַחֹצְבִיםלחצבים וְלֶחָרָשִׁ֑יםוְלֶחָרָשִׁיםולחרשים וּמַאֲכָ֨לוּמַאֲכָלומאכל וּמִשְׁתֶּ֜הוּמִשְׁתֶּהומשתה וָשֶׁ֗מֶןוָשֶׁמֶןושמן לַצִּֽדֹנִים֙לַצִּדֹנִיםלצדנים וְלַצֹּרִ֔יםוְלַצֹּרִיםולצרים לְהָבִיא֩לְהָבִיאלהביא עֲצֵ֨יעֲצֵיעצי אֲרָזִ֤יםאֲרָזִיםארזים מִןמִןמן־־־הַלְּבָנוֹן֙הַלְּבָנוֹןהלבנון אֶלאֶלאל־־־יָ֣םיָםים יָפ֔וֹאיָפוֹאיפוא כְּרִשְׁי֛וֹןכְּרִשְׁיוֹןכרשיון כּ֥וֹרֶשׁכּוֹרֶשׁכורש מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־פָּרַ֖ספָּרַספרס עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ פפפ
3:8 וּבַשָּׁנָ֣הוּבַשָּׁנָהובשנה הַשֵּׁנִ֗יתהַשֵּׁנִיתהשנית לְבוֹאָ֞םלְבוֹאָםלבואם אֶלאֶלאל־־־בֵּ֤יתבֵּיתבית הָֽאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים לִיר֣וּשָׁלִַ֔םלִירוּשָׁלִַםלירושלם בַּחֹ֖דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַשֵּׁנִ֑יהַשֵּׁנִיהשני הֵחֵ֡לּוּהֵחֵלּוּהחלו זְרֻבָּבֶ֣לזְרֻבָּבֶלזרבבל בֶּןבֶּןבן־־־שְׁ֠אַלְתִּיאֵלשְׁאַלְתִּיאֵלשאלתיאל וְיֵשׁ֨וּעַוְיֵשׁוּעַוישוע בֶּןבֶּןבן־־־יֽוֹצָדָ֜קיוֹצָדָקיוצדק וּשְׁאָ֥רוּשְׁאָרושאר אֲחֵיהֶ֣םאֲחֵיהֶםאחיהם ׀׀׀ הַכֹּהֲנִ֣יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהַלְוִיִּ֗םוְהַלְוִיִּםוהלוים וְכָלוְכָלוכל־־־הַבָּאִים֙הַבָּאִיםהבאים מֵהַשְּׁבִ֣ימֵהַשְּׁבִימהשבי יְרֽוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וַיַּעֲמִ֣ידוּוַיַּעֲמִידוּויעמידו אֶתאֶתאת־־־הַלְוִיִּ֗םהַלְוִיִּםהלוים מִבֶּ֨ןמִבֶּןמבן עֶשְׂרִ֤יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָה֙שָׁנָהשנה וָמַ֔עְלָהוָמַעְלָהומעלה לְנַצֵּ֖חַלְנַצֵּחַלנצח עַלעַלעל־־־מְלֶ֥אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
3:9 וַיַּעֲמֹ֣דוַיַּעֲמֹדויעמד יֵשׁ֡וּעַיֵשׁוּעַישוע בָּנָ֣יובָּנָיובניו וְ֠אֶחָיווְאֶחָיוואחיו קַדְמִיאֵ֨לקַדְמִיאֵלקדמיאל וּבָנָ֤יווּבָנָיוובניו בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה כְּאֶחָ֔דכְּאֶחָדכאחד לְנַצֵּ֛חַלְנַצֵּחַלנצח עַלעַלעל־־־עֹשֵׂ֥העֹשֵׂהעשה הַמְּלָאכָ֖ההַמְּלָאכָההמלאכה בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים ססס בְּנֵי֙בְּנֵיבני חֵֽנָדָ֔דחֵנָדָדחנדד בְּנֵיהֶ֥םבְּנֵיהֶםבניהם וַאֲחֵיהֶ֖םוַאֲחֵיהֶםואחיהם הַלְוִיִּֽםהַלְוִיִּםהלוים׃׃׃ 3:10 וְיִסְּד֥וּוְיִסְּדוּויסדו הַבֹּנִ֖יםהַבֹּנִיםהבנים אֶתאֶתאת־־־הֵיכַ֣להֵיכַלהיכל יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיַּעֲמִידוּ֩וַיַּעֲמִידוּויעמידו הַכֹּהֲנִ֨יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים מְלֻבָּשִׁ֜יםמְלֻבָּשִׁיםמלבשים בַּחֲצֹֽצְר֗וֹתבַּחֲצֹצְרוֹתבחצצרות וְהַלְוִיִּ֤םוְהַלְוִיִּםוהלוים בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־אָסָף֙אָסָףאסף בַּֽמְצִלְתַּ֔יִםבַּמְצִלְתַּיִםבמצלתים לְהַלֵּל֙לְהַלֵּללהלל אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־יְדֵ֖ייְדֵיידי דָּוִ֥ידדָּוִידדויד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 3:11 וַֽ֠יַּעֲנוּוַיַּעֲנוּויענו בְּהַלֵּ֨לבְּהַלֵּלבהלל וּבְהוֹדֹ֤תוּבְהוֹדֹתובהודת לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה כִּ֣יכִּיכי ט֔וֹבטוֹבטוב כִּֽיכִּיכי־־־לְעוֹלָ֥םלְעוֹלָםלעולם חַסְדּ֖וֹחַסְדּוֹחסדו עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֡םהָעָםהעם הֵרִיעוּ֩הֵרִיעוּהריעו תְרוּעָ֙התְרוּעָהתרועה גְדוֹלָ֤הגְדוֹלָהגדולה בְהַלֵּל֙בְהַלֵּלבהלל לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה עַ֖לעַלעל הוּסַ֥דהוּסַדהוסד בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 3:12 וְרַבִּ֡יםוְרַבִּיםורבים מֵהַכֹּהֲנִ֣יםמֵהַכֹּהֲנִיםמהכהנים וְהַלְוִיִּם֩וְהַלְוִיִּםוהלוים וְרָאשֵׁ֨יוְרָאשֵׁיוראשי הָאָב֜וֹתהָאָבוֹתהאבות הַזְּקֵנִ֗יםהַזְּקֵנִיםהזקנים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר רָא֜וּרָאוּראו אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֤יִתהַבַּיִתהבית הָֽרִאשׁוֹן֙הָרִאשׁוֹןהראשון בְּיָסְד֔וֹבְּיָסְדוֹביסדו זֶ֤הזֶהזה הַבַּ֙יִת֙הַבַּיִתהבית בְּעֵ֣ינֵיהֶ֔םבְּעֵינֵיהֶםבעיניהם בֹּכִ֖יםבֹּכִיםבכים בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול וְרַבִּ֛יםוְרַבִּיםורבים בִּתְרוּעָ֥הבִּתְרוּעָהבתרועה בְשִׂמְחָ֖הבְשִׂמְחָהבשמחה לְהָרִ֥יםלְהָרִיםלהרים קֽוֹלקוֹלקול׃׃׃ 3:13 וְאֵ֣יןוְאֵיןואין הָעָ֗םהָעָםהעם מַכִּירִים֙מַכִּירִיםמכירים ק֚וֹלקוֹלקול תְּרוּעַ֣תתְּרוּעַתתרועת הַשִּׂמְחָ֔ההַשִּׂמְחָההשמחה לְק֖וֹללְקוֹללקול בְּכִ֣יבְּכִיבכי הָעָ֑םהָעָםהעם כִּ֣יכִּיכי הָעָ֗םהָעָםהעם מְרִיעִים֙מְרִיעִיםמריעים תְּרוּעָ֣התְּרוּעָהתרועה גְדוֹלָ֔הגְדוֹלָהגדולה וְהַקּ֥וֹלוְהַקּוֹלוהקול נִשְׁמַ֖ענִשְׁמַענשמע עַדעַדעד־־־לְמֵרָחֽוֹקלְמֵרָחוֹקלמרחוק׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain