Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 13

13:1 וַיַּעַל֩וַיַּעַלויעל אַבְרָ֨םאַבְרָםאברם מִמִּצְרַ֜יִםמִמִּצְרַיִםממצרים ה֠וּאהוּאהוא וְאִשְׁתּ֧וֹוְאִשְׁתּוֹואשתו וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֛וֹלוֹלו וְל֥וֹטוְלוֹטולוט עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו הַנֶּֽגְבָּההַנֶּגְבָּההנגבה׃׃׃ 13:2 וְאַבְרָ֖םוְאַבְרָםואברם כָּבֵ֣דכָּבֵדכבד מְאֹ֑דמְאֹדמאד בַּמִּקְנֶ֕הבַּמִּקְנֶהבמקנה בַּכֶּ֖סֶףבַּכֶּסֶףבכסף וּבַזָּהָֽבוּבַזָּהָבובזהב׃׃׃ 13:3 וַיֵּ֙לֶךְ֙וַיֵּלֶךְוילך לְמַסָּעָ֔יולְמַסָּעָיולמסעיו מִנֶּ֖גֶבמִנֶּגֶבמנגב וְעַדוְעַדועד־־־בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֑לאֵלאל עַדעַדעד־־־הַמָּק֗וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָ֨יָההָיָההיה שָׁ֤םשָׁםשם [אָהֳלֹה כ][אָהֳלֹה כ][אהלה כ] (אָֽהֳלוֹ֙ ק)(אָהֳלוֹ ק)(אהלו ק) בַּתְּחִלָּ֔הבַּתְּחִלָּהבתחלה בֵּ֥יןבֵּיןבין בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֖לאֵלאל וּבֵ֥יןוּבֵיןובין הָעָֽיהָעָיהעי׃׃׃ 13:4 אֶלאֶלאל־־־מְקוֹם֙מְקוֹםמקום הַמִּזְבֵּ֔חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָ֥שָׂהעָשָׂהעשה שָׁ֖םשָׁםשם בָּרִאשֹׁנָ֑הבָּרִאשֹׁנָהבראשנה וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא שָׁ֛םשָׁםשם אַבְרָ֖םאַבְרָםאברם בְּשֵׁ֥םבְּשֵׁםבשם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 13:5 וְגַםוְגַםוגם־־־לְל֔וֹטלְלוֹטללוט הַהֹלֵ֖ךְהַהֹלֵךְההלך אֶתאֶתאת־־־אַבְרָ֑םאַבְרָםאברם הָיָ֥ההָיָההיה צֹאןצֹאןצאן־־־וּבָקָ֖רוּבָקָרובקר וְאֹהָלִֽיםוְאֹהָלִיםואהלים׃׃׃ 13:6 וְלֹאוְלֹאולא־־־נָשָׂ֥אנָשָׂאנשא אֹתָ֛םאֹתָםאתם הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ לָשֶׁ֣בֶתלָשֶׁבֶתלשבת יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו כִּֽיכִּיכי־־־הָיָ֤ההָיָההיה רְכוּשָׁם֙רְכוּשָׁםרכושם רָ֔ברָברב וְלֹ֥אוְלֹאולא יָֽכְל֖וּיָכְלוּיכלו לָשֶׁ֥בֶתלָשֶׁבֶתלשבת יַחְדָּֽויַחְדָּויחדו׃׃׃ 13:7 וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־רִ֗יברִיבריב בֵּ֚יןבֵּיןבין רֹעֵ֣ירֹעֵירעי מִקְנֵֽהמִקְנֵהמקנה־־־אַבְרָ֔םאַבְרָםאברם וּבֵ֖יןוּבֵיןובין רֹעֵ֣ירֹעֵירעי מִקְנֵהמִקְנֵהמקנה־־־ל֑וֹטלוֹטלוט וְהַֽכְּנַעֲנִי֙וְהַכְּנַעֲנִיוהכנעני וְהַפְּרִזִּ֔יוְהַפְּרִזִּיוהפרזי אָ֖זאָזאז יֹשֵׁ֥ביֹשֵׁבישב בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 13:8 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַבְרָ֜םאַבְרָםאברם אֶלאֶלאל־־־ל֗וֹטלוֹטלוט אַלאַלאל־־־נָ֨אנָאנא תְהִ֤יתְהִיתהי מְרִיבָה֙מְרִיבָהמריבה בֵּינִ֣יבֵּינִיביני וּבֵינֶ֔יךָוּבֵינֶיךָוביניך וּבֵ֥יןוּבֵיןובין רֹעַ֖ירֹעַירעי וּבֵ֣יןוּבֵיןובין רֹעֶ֑יךָרֹעֶיךָרעיך כִּֽיכִּיכי־־־אֲנָשִׁ֥יםאֲנָשִׁיםאנשים אַחִ֖יםאַחִיםאחים אֲנָֽחְנוּאֲנָחְנוּאנחנו׃׃׃ 13:9 הֲלֹ֤אהֲלֹאהלא כָלכָלכל־־־הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך הִפָּ֥רֶדהִפָּרֶדהפרד נָ֖אנָאנא מֵעָלָ֑ימֵעָלָימעלי אִםאִםאם־־־הַשְּׂמֹ֣אלהַשְּׂמֹאלהשמאל וְאֵימִ֔נָהוְאֵימִנָהואימנה וְאִםוְאִםואם־־־הַיָּמִ֖יןהַיָּמִיןהימין וְאַשְׂמְאִֽילָהוְאַשְׂמְאִילָהואשמאילה׃׃׃ 13:10 וַיִּשָּׂאוַיִּשָּׂאוישא־־־ל֣וֹטלוֹטלוט אֶתאֶתאת־־־עֵינָ֗יועֵינָיועיניו וַיַּרְא֙וַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־כִּכַּ֣רכִּכַּרככר הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן כִּ֥יכִּיכי כֻלָּ֖הּכֻלָּהּכלה מַשְׁקֶ֑המַשְׁקֶהמשקה לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני ׀׀׀ שַׁחֵ֣תשַׁחֵתשחת יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־סְדֹם֙סְדֹםסדם וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲמֹרָ֔העֲמֹרָהעמרה כְּגַןכְּגַןכגן־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה כְּאֶ֣רֶץכְּאֶרֶץכארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים בֹּאֲכָ֖הבֹּאֲכָהבאכה צֹֽעַרצֹעַרצער׃׃׃ 13:11 וַיִּבְחַרוַיִּבְחַרויבחר־־־ל֣וֹלוֹלו ל֗וֹטלוֹטלוט אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־כִּכַּ֣רכִּכַּרככר הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן וַיִּסַּ֥עוַיִּסַּעויסע ל֖וֹטלוֹטלוט מִקֶּ֑דֶםמִקֶּדֶםמקדם וַיִּפָּ֣רְד֔וּוַיִּפָּרְדוּויפרדו אִ֖ישׁאִישׁאיש מֵעַ֥למֵעַלמעל אָחִֽיואָחִיואחיו׃׃׃ 13:12 אַבְרָ֖םאַבְרָםאברם יָשַׁ֣ביָשַׁבישב בְּאֶֽרֶץבְּאֶרֶץבארץ־־־כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען וְל֗וֹטוְלוֹטולוט יָשַׁב֙יָשַׁבישב בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי הַכִּכָּ֔רהַכִּכָּרהככר וַיֶּאֱהַ֖לוַיֶּאֱהַלויאהל עַדעַדעד־־־סְדֹֽםסְדֹםסדם׃׃׃ 13:13 וְאַנְשֵׁ֣יוְאַנְשֵׁיואנשי סְדֹ֔םסְדֹםסדם רָעִ֖יםרָעִיםרעים וְחַטָּאִ֑יםוְחַטָּאִיםוחטאים לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 13:14 וַֽיהוָ֞הוַיהוָהויהוה אָמַ֣ראָמַראמר אֶלאֶלאל־־־אַבְרָ֗םאַבְרָםאברם אַחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי הִפָּֽרֶדהִפָּרֶדהפרד־־־ל֣וֹטלוֹטלוט מֵֽעִמּ֔וֹמֵעִמּוֹמעמו שָׂ֣אשָׂאשא נָ֤אנָאנא עֵינֶ֙יךָ֙עֵינֶיךָעיניך וּרְאֵ֔הוּרְאֵהוראה מִןמִןמן־־־הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתָּ֣האַתָּהאתה שָׁ֑םשָׁםשם צָפֹ֥נָהצָפֹנָהצפנה וָנֶ֖גְבָּהוָנֶגְבָּהונגבה וָקֵ֥דְמָהוָקֵדְמָהוקדמה וָיָֽמָּהוָיָמָּהוימה׃׃׃ 13:15 כִּ֧יכִּיכי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָ֛רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה רֹאֶ֖הרֹאֶהראה לְךָ֣לְךָלך אֶתְּנֶ֑נָּהאֶתְּנֶנָּהאתננה וּֽלְזַרְעֲךָ֖וּלְזַרְעֲךָולזרעך עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 13:16 וְשַׂמְתִּ֥יוְשַׂמְתִּיושמתי אֶֽתאֶתאת־־־זַרְעֲךָ֖זַרְעֲךָזרעך כַּעֲפַ֣רכַּעֲפַרכעפר הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ אִםאִםאם־־־יוּכַ֣ליוּכַליוכל אִ֗ישׁאִישׁאיש לִמְנוֹת֙לִמְנוֹתלמנות אֶתאֶתאת־־־עֲפַ֣רעֲפַרעפר הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ גַּֽםגַּםגם־־־זַרְעֲךָ֖זַרְעֲךָזרעך יִמָּנֶֽהיִמָּנֶהימנה׃׃׃ 13:17 ק֚וּםקוּםקום הִתְהַלֵּ֣ךְהִתְהַלֵּךְהתהלך בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ לְאָרְכָּ֖הּלְאָרְכָּהּלארכה וּלְרָחְבָּ֑הּוּלְרָחְבָּהּולרחבה כִּ֥יכִּיכי לְךָ֖לְךָלך אֶתְּנֶֽנָּהאֶתְּנֶנָּהאתננה׃׃׃ 13:18 וַיֶּאֱהַ֣לוַיֶּאֱהַלויאהל אַבְרָ֗םאַבְרָםאברם וַיָּבֹ֛אוַיָּבֹאויבא וַיֵּ֛שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בְּאֵלֹנֵ֥יבְּאֵלֹנֵיבאלני מַמְרֵ֖אמַמְרֵאממרא אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּחֶבְר֑וֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון וַיִּֽבֶןוַיִּבֶןויבן־־־שָׁ֥םשָׁםשם מִזְבֵּ֖חַמִזְבֵּחַמזבח לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain