Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 15

15:1 אַחַ֣ראַחַראחר ׀׀׀ הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֗לֶּההָאֵלֶּההאלה הָיָ֤ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־אַבְרָ֔םאַבְרָםאברם בַּֽמַּחֲזֶ֖הבַּמַּחֲזֶהבמחזה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אַלאַלאל־־־תִּירָ֣אתִּירָאתירא אַבְרָ֗םאַבְרָםאברם אָנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי מָגֵ֣ןמָגֵןמגן לָ֔ךְלָךְלך שְׂכָרְךָ֖שְׂכָרְךָשכרך הַרְבֵּ֥ההַרְבֵּההרבה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 15:2 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַבְרָ֗םאַבְרָםאברם אֲדֹנָ֤יאֲדֹנָיאדני יֱהוִה֙יֱהוִהיהוה מַהמַהמה־־־תִּתֶּןתִּתֶּןתתן־־־לִ֔ילִילי וְאָנֹכִ֖יוְאָנֹכִיואנכי הוֹלֵ֣ךְהוֹלֵךְהולך עֲרִירִ֑יעֲרִירִיערירי וּבֶןוּבֶןובן־־־מֶ֣שֶׁקמֶשֶׁקמשק בֵּיתִ֔יבֵּיתִיביתי ה֖וּאהוּאהוא דַּמֶּ֥שֶׂקדַּמֶּשֶׂקדמשק אֱלִיעֶֽזֶראֱלִיעֶזֶראליעזר׃׃׃ 15:3 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַבְרָ֔םאַבְרָםאברם הֵ֣ןהֵןהן לִ֔ילִילי לֹ֥אלֹאלא נָתַ֖תָּהנָתַתָּהנתתה זָ֑רַעזָרַעזרע וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה בֶןבֶןבן־־־בֵּיתִ֖יבֵּיתִיביתי יוֹרֵ֥שׁיוֹרֵשׁיורש אֹתִֽיאֹתִיאתי׃׃׃ 15:4 וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֵלָיו֙אֵלָיואליו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹ֥אלֹאלא יִֽירָשְׁךָ֖יִירָשְׁךָיירשך זֶ֑הזֶהזה כִּיכִּיכי־־־אִם֙אִםאם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יֵצֵ֣איֵצֵאיצא מִמֵּעֶ֔יךָמִמֵּעֶיךָממעיך ה֖וּאהוּאהוא יִֽירָשֶֽׁךָיִירָשֶׁךָיירשך׃׃׃ 15:5 וַיּוֹצֵ֨אוַיּוֹצֵאויוצא אֹת֜וֹאֹתוֹאתו הַח֗וּצָההַחוּצָההחוצה וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הַבֶּטהַבֶּטהבט־־־נָ֣אנָאנא הַשָּׁמַ֗יְמָההַשָּׁמַיְמָההשמימה וּסְפֹר֙וּסְפֹרוספר הַכּ֣וֹכָבִ֔יםהַכּוֹכָבִיםהכוכבים אִםאִםאם־־־תּוּכַ֖לתּוּכַלתוכל לִסְפֹּ֣רלִסְפֹּרלספר אֹתָ֑םאֹתָםאתם וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֔וֹלוֹלו כֹּ֥הכֹּהכה יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה זַרְעֶֽךָזַרְעֶךָזרעך׃׃׃ 15:6 וְהֶאֱמִ֖ןוְהֶאֱמִןוהאמן בַּֽיהוָ֑הבַּיהוָהביהוה וַיַּחְשְׁבֶ֥הָוַיַּחְשְׁבֶהָויחשבה לּ֖וֹלּוֹלו צְדָקָֽהצְדָקָהצדקה׃׃׃ 15:7 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֑יואֵלָיואליו אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הוֹצֵאתִ֙יךָ֙הוֹצֵאתִיךָהוצאתיך מֵא֣וּרמֵאוּרמאור כַּשְׂדִּ֔יםכַּשְׂדִּיםכשדים לָ֧תֶתלָתֶתלתת לְךָ֛לְךָלך אֶתאֶתאת־־־הָאָ֥רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת לְרִשְׁתָּֽהּלְרִשְׁתָּהּלרשתה׃׃׃ 15:8 וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יֱהוִ֔היֱהוִהיהוה בַּמָּ֥הבַּמָּהבמה אֵדַ֖עאֵדַעאדע כִּ֥יכִּיכי אִֽירָשֶֽׁנָּהאִירָשֶׁנָּהאירשנה׃׃׃ 15:9 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֗יואֵלָיואליו קְחָ֥הקְחָהקחה לִי֙לִילי עֶגְלָ֣העֶגְלָהעגלה מְשֻׁלֶּ֔שֶׁתמְשֻׁלֶּשֶׁתמשלשת וְעֵ֥זוְעֵזועז מְשֻׁלֶּ֖שֶׁתמְשֻׁלֶּשֶׁתמשלשת וְאַ֣יִלוְאַיִלואיל מְשֻׁלָּ֑שׁמְשֻׁלָּשׁמשלש וְתֹ֖רוְתֹרותר וְגוֹזָֽלוְגוֹזָלוגוזל׃׃׃ 15:10 וַיִּֽקַּֽחוַיִּקַּחויקח־־־ל֣וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֵ֗לֶּהאֵלֶּהאלה וַיְבַתֵּ֤רוַיְבַתֵּרויבתר אֹתָם֙אֹתָםאתם בַּתָּ֔וֶךְבַּתָּוֶךְבתוך וַיִּתֵּ֥ןוַיִּתֵּןויתן אִישׁאִישׁאיש־־־בִּתְר֖וֹבִּתְרוֹבתרו לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת רֵעֵ֑הוּרֵעֵהוּרעהו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַצִפֹּ֖רהַצִפֹּרהצפר לֹ֥אלֹאלא בָתָֽרבָתָרבתר׃׃׃ 15:11 וַיֵּ֥רֶדוַיֵּרֶדוירד הָעַ֖יִטהָעַיִטהעיט עַלעַלעל־־־הַפְּגָרִ֑יםהַפְּגָרִיםהפגרים וַיַּשֵּׁ֥בוַיַּשֵּׁבוישב אֹתָ֖םאֹתָםאתם אַבְרָֽםאַבְרָםאברם׃׃׃ 15:12 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי הַשֶּׁ֙מֶשׁ֙הַשֶּׁמֶשׁהשמש לָב֔וֹאלָבוֹאלבוא וְתַרְדֵּמָ֖הוְתַרְדֵּמָהותרדמה נָפְלָ֣הנָפְלָהנפלה עַלעַלעל־־־אַבְרָ֑םאַבְרָםאברם וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה אֵימָ֛האֵימָהאימה חֲשֵׁכָ֥החֲשֵׁכָהחשכה גְדֹלָ֖הגְדֹלָהגדלה נֹפֶ֥לֶתנֹפֶלֶתנפלת עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 15:13 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְאַבְרָ֗םלְאַבְרָםלאברם יָדֹ֨עַיָדֹעַידע תֵּדַ֜עתֵּדַעתדע כִּיכִּיכי־־־גֵ֣רגֵרגר ׀׀׀ יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה זַרְעֲךָ֗זַרְעֲךָזרעך בְּאֶ֙רֶץ֙בְּאֶרֶץבארץ לֹ֣אלֹאלא לָהֶ֔םלָהֶםלהם וַעֲבָד֖וּםוַעֲבָדוּםועבדום וְעִנּ֣וּוְעִנּוּוענו אֹתָ֑םאֹתָםאתם אַרְבַּ֥עאַרְבַּעארבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 15:14 וְגַ֧םוְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־הַגּ֛וֹיהַגּוֹיהגוי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יַעֲבֹ֖דוּיַעֲבֹדוּיעבדו דָּ֣ןדָּןדן אָנֹ֑כִיאָנֹכִיאנכי וְאַחֲרֵיוְאַחֲרֵיואחרי־־־כֵ֥ןכֵןכן יֵצְא֖וּיֵצְאוּיצאו בִּרְכֻ֥שׁבִּרְכֻשׁברכש גָּדֽוֹלגָּדוֹלגדול׃׃׃ 15:15 וְאַתָּ֛הוְאַתָּהואתה תָּב֥וֹאתָּבוֹאתבוא אֶלאֶלאל־־־אֲבֹתֶ֖יךָאֲבֹתֶיךָאבתיך בְּשָׁל֑וֹםבְּשָׁלוֹםבשלום תִּקָּבֵ֖רתִּקָּבֵרתקבר בְּשֵׂיבָ֥הבְּשֵׂיבָהבשיבה טוֹבָֽהטוֹבָהטובה׃׃׃ 15:16 וְד֥וֹרוְדוֹרודור רְבִיעִ֖ירְבִיעִירביעי יָשׁ֣וּבוּיָשׁוּבוּישובו הֵ֑נָּההֵנָּההנה כִּ֧יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־שָׁלֵ֛םשָׁלֵםשלם עֲוֺ֥ןעֲוֺןעון הָאֱמֹרִ֖יהָאֱמֹרִיהאמרי עַדעַדעד־־־הֵֽנָּההֵנָּההנה׃׃׃ 15:17 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי הַשֶּׁ֙מֶשׁ֙הַשֶּׁמֶשׁהשמש בָּ֔אָהבָּאָהבאה וַעֲלָטָ֖הוַעֲלָטָהועלטה הָיָ֑ההָיָההיה וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה תַנּ֤וּרתַנּוּרתנור עָשָׁן֙עָשָׁןעשן וְלַפִּ֣ידוְלַפִּידולפיד אֵ֔שׁאֵשׁאש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָבַ֔רעָבַרעבר בֵּ֖יןבֵּיןבין הַגְּזָרִ֥יםהַגְּזָרִיםהגזרים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 15:18 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא כָּרַ֧תכָּרַתכרת יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־אַבְרָ֖םאַבְרָםאברם בְּרִ֣יתבְּרִיתברית לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לְזַרְעֲךָ֗לְזַרְעֲךָלזרעך נָתַ֙תִּי֙נָתַתִּינתתי אֶתאֶתאת־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת מִנְּהַ֣רמִנְּהַרמנהר מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים עַדעַדעד־־־הַנָּהָ֥רהַנָּהָרהנהר הַגָּדֹ֖להַגָּדֹלהגדל נְהַרנְהַרנהר־־־פְּרָֽתפְּרָתפרת׃׃׃ 15:19 אֶתאֶתאת־־־הַקֵּינִי֙הַקֵּינִיהקיני וְאֶתוְאֶתואת־־־הַקְּנִזִּ֔יהַקְּנִזִּיהקנזי וְאֵ֖תוְאֵתואת הַקַּדְמֹנִֽיהַקַּדְמֹנִיהקדמני׃׃׃ 15:20 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחִתִּ֥יהַחִתִּיהחתי וְאֶתוְאֶתואת־־־הַפְּרִזִּ֖יהַפְּרִזִּיהפרזי וְאֶתוְאֶתואת־־־הָרְפָאִֽיםהָרְפָאִיםהרפאים׃׃׃ 15:21 וְאֶתוְאֶתואת־־־הָֽאֱמֹרִי֙הָאֱמֹרִיהאמרי וְאֶתוְאֶתואת־־־הַֽכְּנַעֲנִ֔יהַכְּנַעֲנִיהכנעני וְאֶתוְאֶתואת־־־הַגִּרְגָּשִׁ֖יהַגִּרְגָּשִׁיהגרגשי וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיְבוּסִֽיהַיְבוּסִיהיבוסי׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain