Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 17

17:1 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי אַבְרָ֔םאַבְרָםאברם בֶּןבֶּןבן־־־תִּשְׁעִ֥יםתִּשְׁעִיםתשעים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה וְתֵ֣שַׁעוְתֵשַׁעותשע שָׁנִ֑יםשָׁנִיםשנים וַיֵּרָ֨אוַיֵּרָאוירא יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־אַבְרָ֗םאַבְרָםאברם וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו אֲנִיאֲנִיאני־־־אֵ֣לאֵלאל שַׁדַּ֔ישַׁדַּישדי הִתְהַלֵּ֥ךְהִתְהַלֵּךְהתהלך לְפָנַ֖ילְפָנַילפני וֶהְיֵ֥הוֶהְיֵהוהיה תָמִֽיםתָמִיםתמים׃׃׃ 17:2 וְאֶתְּנָ֥הוְאֶתְּנָהואתנה בְרִיתִ֖יבְרִיתִיבריתי בֵּינִ֣יבֵּינִיביני וּבֵינֶ֑ךָוּבֵינֶךָובינך וְאַרְבֶּ֥הוְאַרְבֶּהוארבה אוֹתְךָ֖אוֹתְךָאותך בִּמְאֹ֥דבִּמְאֹדבמאד מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 17:3 וַיִּפֹּ֥לוַיִּפֹּלויפל אַבְרָ֖םאַבְרָםאברם עַלעַלעל־־־פָּנָ֑יופָּנָיופניו וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר אִתּ֛וֹאִתּוֹאתו אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 17:4 אֲנִ֕יאֲנִיאני הִנֵּ֥ההִנֵּההנה בְרִיתִ֖יבְרִיתִיבריתי אִתָּ֑ךְאִתָּךְאתך וְהָיִ֕יתָוְהָיִיתָוהיית לְאַ֖בלְאַבלאב הֲמ֥וֹןהֲמוֹןהמון גּוֹיִֽםגּוֹיִםגוים׃׃׃ 17:5 וְלֹאוְלֹאולא־־־יִקָּרֵ֥איִקָּרֵאיקרא ע֛וֹדעוֹדעוד אֶתאֶתאת־־־שִׁמְךָ֖שִׁמְךָשמך אַבְרָ֑םאַבְרָםאברם וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה שִׁמְךָ֙שִׁמְךָשמך אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם כִּ֛יכִּיכי אַבאַבאב־־־הֲמ֥וֹןהֲמוֹןהמון גּוֹיִ֖םגּוֹיִםגוים נְתַתִּֽיךָנְתַתִּיךָנתתיך׃׃׃ 17:6 וְהִפְרֵתִ֤יוְהִפְרֵתִיוהפרתי אֹֽתְךָ֙אֹתְךָאתך בִּמְאֹ֣דבִּמְאֹדבמאד מְאֹ֔דמְאֹדמאד וּנְתַתִּ֖יךָוּנְתַתִּיךָונתתיך לְגוֹיִ֑םלְגוֹיִםלגוים וּמְלָכִ֖יםוּמְלָכִיםומלכים מִמְּךָ֥מִמְּךָממך יֵצֵֽאוּיֵצֵאוּיצאו׃׃׃ 17:7 וַהֲקִמֹתִ֨יוַהֲקִמֹתִיוהקמתי אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֜יבְּרִיתִיבריתי בֵּינִ֣יבֵּינִיביני וּבֵינֶ֗ךָוּבֵינֶךָובינך וּבֵ֨יןוּבֵיןובין זַרְעֲךָ֧זַרְעֲךָזרעך אַחֲרֶ֛יךָאַחֲרֶיךָאחריך לְדֹרֹתָ֖םלְדֹרֹתָםלדרתם לִבְרִ֣יתלִבְרִיתלברית עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם לִהְי֤וֹתלִהְיוֹתלהיות לְךָ֙לְךָלך לֵֽאלֹהִ֔יםלֵאלֹהִיםלאלהים וּֽלְזַרְעֲךָ֖וּלְזַרְעֲךָולזרעך אַחֲרֶֽיךָאַחֲרֶיךָאחריך׃׃׃ 17:8 וְנָתַתִּ֣יוְנָתַתִּיונתתי לְ֠ךָלְךָלך וּלְזַרְעֲךָ֨וּלְזַרְעֲךָולזרעך אַחֲרֶ֜יךָאַחֲרֶיךָאחריך אֵ֣תאֵתאת ׀׀׀ אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מְגֻרֶ֗יךָמְגֻרֶיךָמגריך אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען לַאֲחֻזַּ֖תלַאֲחֻזַּתלאחזת עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם וְהָיִ֥יתִיוְהָיִיתִיוהייתי לָהֶ֖םלָהֶםלהם לֵאלֹהִֽיםלֵאלֹהִיםלאלהים׃׃׃ 17:9 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֣יבְּרִיתִיבריתי תִשְׁמֹ֑רתִשְׁמֹרתשמר אַתָּ֛האַתָּהאתה וְזַרְעֲךָ֥וְזַרְעֲךָוזרעך אַֽחֲרֶ֖יךָאַחֲרֶיךָאחריך לְדֹרֹתָֽםלְדֹרֹתָםלדרתם׃׃׃ 17:10 זֹ֣אתזֹאתזאת בְּרִיתִ֞יבְּרִיתִיבריתי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּשְׁמְר֗וּתִּשְׁמְרוּתשמרו בֵּינִי֙בֵּינִיביני וּבֵ֣ינֵיכֶ֔םוּבֵינֵיכֶםוביניכם וּבֵ֥יןוּבֵיןובין זַרְעֲךָ֖זַרְעֲךָזרעך אַחֲרֶ֑יךָאַחֲרֶיךָאחריך הִמּ֥וֹלהִמּוֹלהמול לָכֶ֖םלָכֶםלכם כָּלכָּלכל־־־זָכָֽרזָכָרזכר׃׃׃ 17:11 וּנְמַלְתֶּ֕םוּנְמַלְתֶּםונמלתם אֵ֖תאֵתאת בְּשַׂ֣רבְּשַׂרבשר עָרְלַתְכֶ֑םעָרְלַתְכֶםערלתכם וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה לְא֣וֹתלְאוֹתלאות בְּרִ֔יתבְּרִיתברית בֵּינִ֖יבֵּינִיביני וּבֵינֵיכֶֽםוּבֵינֵיכֶםוביניכם׃׃׃ 17:12 וּבֶןוּבֶןובן־־־שְׁמֹנַ֣תשְׁמֹנַתשמנת יָמִ֗יםיָמִיםימים יִמּ֥וֹליִמּוֹלימול לָכֶ֛םלָכֶםלכם כָּלכָּלכל־־־זָכָ֖רזָכָרזכר לְדֹרֹתֵיכֶ֑םלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם יְלִ֣ידיְלִידיליד בָּ֔יִתבָּיִתבית וּמִקְנַתוּמִקְנַתומקנת־־־כֶּ֙סֶף֙כֶּסֶףכסף מִכֹּ֣למִכֹּלמכל בֶּןבֶּןבן־־־נֵכָ֔רנֵכָרנכר אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹ֥אלֹאלא מִֽזַּרְעֲךָ֖מִזַּרְעֲךָמזרעך הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 17:13 הִמּ֧וֹלהִמּוֹלהמול ׀׀׀ יִמּ֛וֹליִמּוֹלימול יְלִ֥ידיְלִידיליד בֵּֽיתְךָ֖בֵּיתְךָביתך וּמִקְנַ֣תוּמִקְנַתומקנת כַּסְפֶּ֑ךָכַּסְפֶּךָכספך וְהָיְתָ֧הוְהָיְתָהוהיתה בְרִיתִ֛יבְרִיתִיבריתי בִּבְשַׂרְכֶ֖םבִּבְשַׂרְכֶםבבשרכם לִבְרִ֥יתלִבְרִיתלברית עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 17:14 וְעָרֵ֣לוְעָרֵלוערל ׀׀׀ זָכָ֗רזָכָרזכר אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יִמּוֹל֙יִמּוֹלימול אֶתאֶתאת־־־בְּשַׂ֣רבְּשַׂרבשר עָרְלָת֔וֹעָרְלָתוֹערלתו וְנִכְרְתָ֛הוְנִכְרְתָהונכרתה הַנֶּ֥פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הַהִ֖ואהַהִואההוא מֵעַמֶּ֑יהָמֵעַמֶּיהָמעמיה אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֖יבְּרִיתִיבריתי הֵפַֽרהֵפַרהפר׃׃׃ ססס 17:15 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם שָׂרַ֣ישָׂרַישרי אִשְׁתְּךָ֔אִשְׁתְּךָאשתך לֹאלֹאלא־־־תִקְרָ֥אתִקְרָאתקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמָ֖הּשְׁמָהּשמה שָׂרָ֑ישָׂרָישרי כִּ֥יכִּיכי שָׂרָ֖השָׂרָהשרה שְׁמָֽהּשְׁמָהּשמה׃׃׃ 17:16 וּבֵרַכְתִּ֣יוּבֵרַכְתִּיוברכתי אֹתָ֔הּאֹתָהּאתה וְגַ֨םוְגַםוגם נָתַ֧תִּינָתַתִּינתתי מִמֶּ֛נָּהמִמֶּנָּהממנה לְךָ֖לְךָלך בֵּ֑ןבֵּןבן וּבֵֽרַכְתִּ֙יהָ֙וּבֵרַכְתִּיהָוברכתיה וְהָֽיְתָ֣הוְהָיְתָהוהיתה לְגוֹיִ֔םלְגוֹיִםלגוים מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי עַמִּ֖יםעַמִּיםעמים מִמֶּ֥נָּהמִמֶּנָּהממנה יִהְיֽוּיִהְיוּיהיו׃׃׃ 17:17 וַיִּפֹּ֧לוַיִּפֹּלויפל אַבְרָהָ֛םאַבְרָהָםאברהם עַלעַלעל־־־פָּנָ֖יופָּנָיופניו וַיִּצְחָ֑קוַיִּצְחָקויצחק וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בְּלִבּ֗וֹבְּלִבּוֹבלבו הַלְּבֶ֤ןהַלְּבֶןהלבן מֵאָֽהמֵאָהמאה־־־שָׁנָה֙שָׁנָהשנה יִוָּלֵ֔דיִוָּלֵדיולד וְאִ֨םוְאִםואם־־־שָׂרָ֔השָׂרָהשרה הֲבַתהֲבַתהבת־־־תִּשְׁעִ֥יםתִּשְׁעִיםתשעים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה תֵּלֵֽדתֵּלֵדתלד׃׃׃ 17:18 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם אֶלאֶלאל־־־הָֽאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים ל֥וּלוּלו יִשְׁמָעֵ֖אליִשְׁמָעֵאלישמעאל יִחְיֶ֥היִחְיֶהיחיה לְפָנֶֽיךָלְפָנֶיךָלפניך׃׃׃ 17:19 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים אֲבָל֙אֲבָלאבל שָׂרָ֣השָׂרָהשרה אִשְׁתְּךָ֗אִשְׁתְּךָאשתך יֹלֶ֤דֶתיֹלֶדֶתילדת לְךָ֙לְךָלך בֵּ֔ןבֵּןבן וְקָרָ֥אתָוְקָרָאתָוקראת אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו יִצְחָ֑קיִצְחָקיצחק וַהֲקִמֹתִ֨יוַהֲקִמֹתִיוהקמתי אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֥יבְּרִיתִיבריתי אִתּ֛וֹאִתּוֹאתו לִבְרִ֥יתלִבְרִיתלברית עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם לְזַרְע֥וֹלְזַרְעוֹלזרעו אַחֲרָֽיואַחֲרָיואחריו׃׃׃ 17:20 וּֽלְיִשְׁמָעֵ֘אלוּלְיִשְׁמָעֵאלולישמעאל שְׁמַעְתִּיךָ֒שְׁמַעְתִּיךָשמעתיך הִנֵּ֣ההִנֵּההנה ׀׀׀ בֵּרַ֣כְתִּיבֵּרַכְתִּיברכתי אֹת֗וֹאֹתוֹאתו וְהִפְרֵיתִ֥יוְהִפְרֵיתִיוהפריתי אֹת֛וֹאֹתוֹאתו וְהִרְבֵּיתִ֥יוְהִרְבֵּיתִיוהרביתי אֹת֖וֹאֹתוֹאתו בִּמְאֹ֣דבִּמְאֹדבמאד מְאֹ֑דמְאֹדמאד שְׁנֵיםשְׁנֵיםשנים־־־עָשָׂ֤רעָשָׂרעשר נְשִׂיאִם֙נְשִׂיאִםנשיאם יוֹלִ֔ידיוֹלִידיוליד וּנְתַתִּ֖יווּנְתַתִּיוונתתיו לְג֥וֹילְגוֹילגוי גָּדֽוֹלגָּדוֹלגדול׃׃׃ 17:21 וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּרִיתִ֖יבְּרִיתִיבריתי אָקִ֣יםאָקִיםאקים אֶתאֶתאת־־־יִצְחָ֑קיִצְחָקיצחק אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר תֵּלֵ֨דתֵּלֵדתלד לְךָ֤לְךָלך שָׂרָה֙שָׂרָהשרה לַמּוֹעֵ֣דלַמּוֹעֵדלמועד הַזֶּ֔ההַזֶּההזה בַּשָּׁנָ֖הבַּשָּׁנָהבשנה הָאַחֶֽרֶתהָאַחֶרֶתהאחרת׃׃׃ 17:22 וַיְכַ֖לוַיְכַלויכל לְדַבֵּ֣רלְדַבֵּרלדבר אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו וַיַּ֣עַלוַיַּעַלויעל אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים מֵעַ֖למֵעַלמעל אַבְרָהָֽםאַבְרָהָםאברהם׃׃׃ 17:23 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח אַבְרָהָ֜םאַבְרָהָםאברהם אֶתאֶתאת־־־יִשְׁמָעֵ֣אליִשְׁמָעֵאלישמעאל בְּנ֗וֹבְּנוֹבנו וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־יְלִידֵ֤ייְלִידֵיילידי בֵיתוֹ֙בֵיתוֹביתו וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־מִקְנַ֣תמִקְנַתמקנת כַּסְפּ֔וֹכַּסְפּוֹכספו כָּלכָּלכל־־־זָכָ֕רזָכָרזכר בְּאַנְשֵׁ֖יבְּאַנְשֵׁיבאנשי בֵּ֣יתבֵּיתבית אַבְרָהָ֑םאַבְרָהָםאברהם וַיָּ֜מָלוַיָּמָלוימל אֶתאֶתאת־־־בְּשַׂ֣רבְּשַׂרבשר עָרְלָתָ֗םעָרְלָתָםערלתם בְּעֶ֙צֶם֙בְּעֶצֶםבעצם הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 17:24 וְאַ֨בְרָהָ֔םוְאַבְרָהָםואברהם בֶּןבֶּןבן־־־תִּשְׁעִ֥יםתִּשְׁעִיםתשעים וָתֵ֖שַׁעוָתֵשַׁעותשע שָׁנָ֑השָׁנָהשנה בְּהִמֹּל֖וֹבְּהִמֹּלוֹבהמלו בְּשַׂ֥רבְּשַׂרבשר עָרְלָתֽוֹעָרְלָתוֹערלתו׃׃׃ 17:25 וְיִשְׁמָעֵ֣אלוְיִשְׁמָעֵאלוישמעאל בְּנ֔וֹבְּנוֹבנו בֶּןבֶּןבן־־־שְׁלֹ֥שׁשְׁלֹשׁשלש עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֑השָׁנָהשנה בְּהִ֨מֹּל֔וֹבְּהִמֹּלוֹבהמלו אֵ֖תאֵתאת בְּשַׂ֥רבְּשַׂרבשר עָרְלָתֽוֹעָרְלָתוֹערלתו׃׃׃ 17:26 בְּעֶ֙צֶם֙בְּעֶצֶםבעצם הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה נִמּ֖וֹלנִמּוֹלנמול אַבְרָהָ֑םאַבְרָהָםאברהם וְיִשְׁמָעֵ֖אלוְיִשְׁמָעֵאלוישמעאל בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 17:27 וְכָלוְכָלוכל־־־אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי בֵיתוֹ֙בֵיתוֹביתו יְלִ֣ידיְלִידיליד בָּ֔יִתבָּיִתבית וּמִקְנַתוּמִקְנַתומקנת־־־כֶּ֖סֶףכֶּסֶףכסף מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת בֶּןבֶּןבן־־־נֵכָ֑רנֵכָרנכר נִמֹּ֖לוּנִמֹּלוּנמלו אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain