Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 2

2:1 וַיְכֻלּ֛וּוַיְכֻלּוּויכלו הַשָּׁמַ֥יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְהָאָ֖רֶץוְהָאָרֶץוהארץ וְכָלוְכָלוכל־־־צְבָאָֽםצְבָאָםצבאם׃׃׃ 2:2 וַיְכַ֤לוַיְכַלויכל אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁבִיעִ֔יהַשְּׁבִיעִיהשביעי מְלַאכְתּ֖וֹמְלַאכְתּוֹמלאכתו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֑העָשָׂהעשה וַיִּשְׁבֹּת֙וַיִּשְׁבֹּתוישבת בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁבִיעִ֔יהַשְּׁבִיעִיהשביעי מִכָּלמִכָּלמכל־־־מְלַאכְתּ֖וֹמְלַאכְתּוֹמלאכתו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָֽׂהעָשָׂהעשה׃׃׃ 2:3 וַיְבָ֤רֶךְוַיְבָרֶךְויברך אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־י֣וֹםיוֹםיום הַשְּׁבִיעִ֔יהַשְּׁבִיעִיהשביעי וַיְקַדֵּ֖שׁוַיְקַדֵּשׁויקדש אֹת֑וֹאֹתוֹאתו כִּ֣יכִּיכי ב֤וֹבוֹבו שָׁבַת֙שָׁבַתשבת מִכָּלמִכָּלמכל־־־מְלַאכְתּ֔וֹמְלַאכְתּוֹמלאכתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּרָ֥אבָּרָאברא אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים לַעֲשֽׂוֹתלַעֲשׂוֹתלעשות׃׃׃ פפפ
2:4 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה תוֹלְד֧וֹתתוֹלְדוֹתתולדות הַשָּׁמַ֛יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְהָאָ֖רֶץוְהָאָרֶץוהארץ בְּהִבָּֽרְאָ֑םבְּהִבָּרְאָםבהבראם בְּי֗וֹםבְּיוֹםביום עֲשׂ֛וֹתעֲשׂוֹתעשות יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ וְשָׁמָֽיִםוְשָׁמָיִםושמים׃׃׃ 2:5 וְכֹ֣לוְכֹלוכל ׀׀׀ שִׂ֣יחַשִׂיחַשיח הַשָּׂדֶ֗ההַשָּׂדֶההשדה טֶ֚רֶםטֶרֶםטרם יִֽהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה בָאָ֔רֶץבָאָרֶץבארץ וְכָלוְכָלוכל־־־עֵ֥שֶׂבעֵשֶׂבעשב הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה טֶ֣רֶםטֶרֶםטרם יִצְמָ֑חיִצְמָחיצמח כִּי֩כִּיכי לֹ֨אלֹאלא הִמְטִ֜ירהִמְטִירהמטיר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים עַלעַלעל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְאָדָ֣םוְאָדָםואדם אַ֔יִןאַיִןאין לַֽעֲבֹ֖דלַעֲבֹדלעבד אֶתאֶתאת־־־הָֽאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ 2:6 וְאֵ֖דוְאֵדואד יַֽעֲלֶ֣היַעֲלֶהיעלה מִןמִןמן־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְהִשְׁקָ֖הוְהִשְׁקָהוהשקה אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־פְּנֵֽיפְּנֵיפני־־־הָֽאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ 2:7 וַיִּיצֶר֩וַיִּיצֶרוייצר יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֜יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־הָֽאָדָ֗םהָאָדָםהאדם עָפָר֙עָפָרעפר מִןמִןמן־־־הָ֣אֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה וַיִּפַּ֥חוַיִּפַּחויפח בְּאַפָּ֖יובְּאַפָּיובאפיו נִשְׁמַ֣תנִשְׁמַתנשמת חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים וַֽיְהִ֥יוַיְהִיויהי הָֽאָדָ֖םהָאָדָםהאדם לְנֶ֥פֶשׁלְנֶפֶשׁלנפש חַיָּֽהחַיָּהחיה׃׃׃ 2:8 וַיִּטַּ֞עוַיִּטַּעויטע יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים גַּןגַּןגן־־־בְעֵ֖דֶןבְעֵדֶןבעדן מִקֶּ֑דֶםמִקֶּדֶםמקדם וַיָּ֣שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם שָׁ֔םשָׁםשם אֶתאֶתאת־־־הָֽאָדָ֖םהָאָדָםהאדם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָצָֽריָצָריצר׃׃׃ 2:9 וַיַּצְמַ֞חוַיַּצְמַחויצמח יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים מִןמִןמן־־־הָ֣אֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה כָּלכָּלכל־־־עֵ֛ץעֵץעץ נֶחְמָ֥דנֶחְמָדנחמד לְמַרְאֶ֖הלְמַרְאֶהלמראה וְט֣וֹבוְטוֹבוטוב לְמַאֲכָ֑ללְמַאֲכָללמאכל וְעֵ֤ץוְעֵץועץ הַֽחַיִּים֙הַחַיִּיםהחיים בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַגָּ֔ןהַגָּןהגן וְעֵ֕ץוְעֵץועץ הַדַּ֖עַתהַדַּעַתהדעת ט֥וֹבטוֹבטוב וָרָֽעוָרָעורע׃׃׃ 2:10 וְנָהָרּ֙וְנָהָרּונהר יֹצֵ֣איֹצֵאיצא מֵעֵ֔דֶןמֵעֵדֶןמעדן לְהַשְׁק֖וֹתלְהַשְׁקוֹתלהשקות אֶתאֶתאת־־־הַגָּ֑ןהַגָּןהגן וּמִשָּׁם֙וּמִשָּׁםומשם יִפָּרֵ֔דיִפָּרֵדיפרד וְהָיָ֖הוְהָיָהוהיה לְאַרְבָּעָ֥הלְאַרְבָּעָהלארבעה רָאשִֽׁיםרָאשִׁיםראשים׃׃׃ 2:11 שֵׁ֥םשֵׁםשם הָֽאֶחָ֖דהָאֶחָדהאחד פִּישׁ֑וֹןפִּישׁוֹןפישון ה֣וּאהוּאהוא הַסֹּבֵ֗בהַסֹּבֵבהסבב אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ הַֽחֲוִילָ֔ההַחֲוִילָההחוילה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁ֖םשָׁםשם הַזָּהָֽבהַזָּהָבהזהב׃׃׃ 2:12 וּֽזֲהַ֛בוּזֲהַבוזהב הָאָ֥רֶץהָאָרֶץהארץ הַהִ֖ואהַהִואההוא ט֑וֹבטוֹבטוב שָׁ֥םשָׁםשם הַבְּדֹ֖לַחהַבְּדֹלַחהבדלח וְאֶ֥בֶןוְאֶבֶןואבן הַשֹּֽׁהַםהַשֹּׁהַםהשהם׃׃׃ 2:13 וְשֵֽׁםוְשֵׁםושם־־־הַנָּהָ֥רהַנָּהָרהנהר הַשֵּׁנִ֖יהַשֵּׁנִיהשני גִּיח֑וֹןגִּיחוֹןגיחון ה֣וּאהוּאהוא הַסּוֹבֵ֔בהַסּוֹבֵבהסובב אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ כּֽוּשׁכּוּשׁכוש׃׃׃ 2:14 וְשֵׁ֨םוְשֵׁםושם הַנָּהָ֤רהַנָּהָרהנהר הַשְּׁלִישִׁי֙הַשְּׁלִישִׁיהשלישי חִדֶּ֔קֶלחִדֶּקֶלחדקל ה֥וּאהוּאהוא הַֽהֹלֵ֖ךְהַהֹלֵךְההלך קִדְמַ֣תקִדְמַתקדמת אַשּׁ֑וּראַשּׁוּראשור וְהַנָּהָ֥רוְהַנָּהָרוהנהר הָֽרְבִיעִ֖יהָרְבִיעִיהרביעי ה֥וּאהוּאהוא פְרָֽתפְרָתפרת׃׃׃ 2:15 וַיִּקַּ֛חוַיִּקַּחויקח יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־הָֽאָדָ֑םהָאָדָםהאדם וַיַּנִּחֵ֣הוּוַיַּנִּחֵהוּוינחהו בְגַןבְגַןבגן־־־עֵ֔דֶןעֵדֶןעדן לְעָבְדָ֖הּלְעָבְדָהּלעבדה וּלְשָׁמְרָֽהּוּלְשָׁמְרָהּולשמרה׃׃׃ 2:16 וַיְצַו֙וַיְצַוויצו יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים עַלעַלעל־־־הָֽאָדָ֖םהָאָדָםהאדם לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר מִכֹּ֥למִכֹּלמכל עֵֽץעֵץעץ־־־הַגָּ֖ןהַגָּןהגן אָכֹ֥לאָכֹלאכל תֹּאכֵֽלתֹּאכֵלתאכל׃׃׃ 2:17 וּמֵעֵ֗ץוּמֵעֵץומעץ הַדַּ֙עַת֙הַדַּעַתהדעת ט֣וֹבטוֹבטוב וָרָ֔עוָרָעורע לֹ֥אלֹאלא תֹאכַ֖לתֹאכַלתאכל מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו כִּ֗יכִּיכי בְּי֛וֹםבְּיוֹםביום אֲכָלְךָ֥אֲכָלְךָאכלך מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו מ֥וֹתמוֹתמות תָּמֽוּתתָּמוּתתמות׃׃׃ 2:18 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים לֹאלֹאלא־־־ט֛וֹבטוֹבטוב הֱי֥וֹתהֱיוֹתהיות הָֽאָדָ֖םהָאָדָםהאדם לְבַדּ֑וֹלְבַדּוֹלבדו אֶֽעֱשֶׂהּאֶעֱשֶׂהּאעשה־־־לּ֥וֹלּוֹלו עֵ֖זֶרעֵזֶרעזר כְּנֶגְדּֽוֹכְּנֶגְדּוֹכנגדו׃׃׃ 2:19 וַיִּצֶר֩וַיִּצֶרויצר יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֜יםאֱלֹהִיםאלהים מִןמִןמן־־־הָֽאֲדָמָ֗ההָאֲדָמָההאדמה כָּלכָּלכל־־־חַיַּ֤תחַיַּתחית הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־ע֣וֹףעוֹףעוף הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וַיָּבֵא֙וַיָּבֵאויבא אֶלאֶלאל־־־הָ֣אָדָ֔םהָאָדָםהאדם לִרְא֖וֹתלִרְאוֹתלראות מַהמַהמה־־־יִּקְרָאיִּקְרָאיקרא־־־ל֑וֹלוֹלו וְכֹל֩וְכֹלוכל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִקְרָאיִקְרָאיקרא־־־ל֧וֹלוֹלו הָֽאָדָ֛םהָאָדָםהאדם נֶ֥פֶשׁנֶפֶשׁנפש חַיָּ֖החַיָּהחיה ה֥וּאהוּאהוא שְׁמֽוֹשְׁמוֹשמו׃׃׃ 2:20 וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא הָֽאָדָ֜םהָאָדָםהאדם שֵׁמ֗וֹתשֵׁמוֹתשמות לְכָללְכָללכל־־־הַבְּהֵמָה֙הַבְּהֵמָההבהמה וּלְע֣וֹףוּלְעוֹףולעוף הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וּלְכֹ֖לוּלְכֹלולכל חַיַּ֣תחַיַּתחית הַשָּׂדֶ֑ההַשָּׂדֶההשדה וּלְאָדָ֕םוּלְאָדָםולאדם לֹֽאלֹאלא־־־מָצָ֥אמָצָאמצא עֵ֖זֶרעֵזֶרעזר כְּנֶגְדּֽוֹכְּנֶגְדּוֹכנגדו׃׃׃ 2:21 וַיַּפֵּל֩וַיַּפֵּלויפל יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֧יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ תַּרְדֵּמָ֛התַּרְדֵּמָהתרדמה עַלעַלעל־־־הָאָדָ֖םהָאָדָםהאדם וַיִּישָׁ֑ןוַיִּישָׁןויישן וַיִּקַּ֗חוַיִּקַּחויקח אַחַת֙אַחַתאחת מִצַּלְעֹתָ֔יומִצַּלְעֹתָיומצלעתיו וַיִּסְגֹּ֥רוַיִּסְגֹּרויסגר בָּשָׂ֖רבָּשָׂרבשר תַּחְתֶּֽנָּהתַּחְתֶּנָּהתחתנה׃׃׃ 2:22 וַיִּבֶן֩וַיִּבֶןויבן יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֧יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ אֶֽתאֶתאת־־־הַצֵּלָ֛עהַצֵּלָעהצלע אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לָקַ֥חלָקַחלקח מִןמִןמן־־־הָֽאָדָ֖םהָאָדָםהאדם לְאִשָּׁ֑הלְאִשָּׁהלאשה וַיְבִאֶ֖הָוַיְבִאֶהָויבאה אֶלאֶלאל־־־הָֽאָדָֽםהָאָדָםהאדם׃׃׃ 2:23 וַיֹּאמֶר֮וַיֹּאמֶרויאמר הָֽאָדָם֒הָאָדָםהאדם זֹ֣אתזֹאתזאת הַפַּ֗עַםהַפַּעַםהפעם עֶ֚צֶםעֶצֶםעצם מֵֽעֲצָמַ֔ימֵעֲצָמַימעצמי וּבָשָׂ֖רוּבָשָׂרובשר מִבְּשָׂרִ֑ימִבְּשָׂרִימבשרי לְזֹאת֙לְזֹאתלזאת יִקָּרֵ֣איִקָּרֵאיקרא אִשָּׁ֔האִשָּׁהאשה כִּ֥יכִּיכי מֵאִ֖ישׁמֵאִישׁמאיש לֻֽקֳחָהלֻקֳחָהלקחה־־־זֹּֽאתזֹּאתזאת׃׃׃ 2:24 עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן יַֽעֲזָביַעֲזָביעזב־־־אִ֔ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־אָבִ֖יואָבִיואביו וְאֶתוְאֶתואת־־־אִמּ֑וֹאִמּוֹאמו וְדָבַ֣קוְדָבַקודבק בְּאִשְׁתּ֔וֹבְּאִשְׁתּוֹבאשתו וְהָי֖וּוְהָיוּוהיו לְבָשָׂ֥רלְבָשָׂרלבשר אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 2:25 וַיִּֽהְי֤וּוַיִּהְיוּויהיו שְׁנֵיהֶם֙שְׁנֵיהֶםשניהם עֲרוּמִּ֔יםעֲרוּמִּיםערומים הָֽאָדָ֖םהָאָדָםהאדם וְאִשְׁתּ֑וֹוְאִשְׁתּוֹואשתו וְלֹ֖אוְלֹאולא יִתְבֹּשָֽׁשׁוּיִתְבֹּשָׁשׁוּיתבששו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain