Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 23

23:1 וַיִּהְיוּ֙וַיִּהְיוּויהיו חַיֵּ֣יחַיֵּיחיי שָׂרָ֔השָׂרָהשרה מֵאָ֥המֵאָהמאה שָׁנָ֛השָׁנָהשנה וְעֶשְׂרִ֥יםוְעֶשְׂרִיםועשרים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה וְשֶׁ֣בַעוְשֶׁבַעושבע שָׁנִ֑יםשָׁנִיםשנים שְׁנֵ֖ישְׁנֵישני חַיֵּ֥יחַיֵּיחיי שָׂרָֽהשָׂרָהשרה׃׃׃ 23:2 וַתָּ֣מָתוַתָּמָתותמת שָׂרָ֗השָׂרָהשרה בְּקִרְיַ֥תבְּקִרְיַתבקרית אַרְבַּ֛עאַרְבַּעארבע הִ֥ואהִואהוא חֶבְר֖וֹןחֶבְרוֹןחברון בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם לִסְפֹּ֥דלִסְפֹּדלספד לְשָׂרָ֖הלְשָׂרָהלשרה וְלִבְכֹּתָֽהּוְלִבְכֹּתָהּולבכתה׃׃׃ 23:3 וַיָּ֙קָם֙וַיָּקָםויקם אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם מֵעַ֖למֵעַלמעל פְּנֵ֣יפְּנֵיפני מֵת֑וֹמֵתוֹמתו וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־חֵ֖תחֵתחת לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 23:4 גֵּרגֵּרגר־־־וְתוֹשָׁ֥בוְתוֹשָׁבותושב אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי עִמָּכֶ֑םעִמָּכֶםעמכם תְּנ֨וּתְּנוּתנו לִ֤ילִילי אֲחֻזַּתאֲחֻזַּתאחזת־־־קֶ֙בֶר֙קֶבֶרקבר עִמָּכֶ֔םעִמָּכֶםעמכם וְאֶקְבְּרָ֥הוְאֶקְבְּרָהואקברה מֵתִ֖ימֵתִימתי מִלְּפָנָֽימִלְּפָנָימלפני׃׃׃ 23:5 וַיַּעֲנ֧וּוַיַּעֲנוּויענו בְנֵיבְנֵיבני־־־חֵ֛תחֵתחת אֶתאֶתאת־־־אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם לֵאמֹ֥רלֵאמֹרלאמר לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 23:6 שְׁמָעֵ֣נוּשְׁמָעֵנוּשמענו ׀׀׀ אֲדֹנִ֗יאֲדֹנִיאדני נְשִׂ֨יאנְשִׂיאנשיא אֱלֹהִ֤יםאֱלֹהִיםאלהים אַתָּה֙אַתָּהאתה בְּתוֹכֵ֔נוּבְּתוֹכֵנוּבתוכנו בְּמִבְחַ֣רבְּמִבְחַרבמבחר קְבָרֵ֔ינוּקְבָרֵינוּקברינו קְבֹ֖רקְבֹרקבר אֶתאֶתאת־־־מֵתֶ֑ךָמֵתֶךָמתך אִ֣ישׁאִישׁאיש מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו אֶתאֶתאת־־־קִבְר֛וֹקִבְרוֹקברו לֹֽאלֹאלא־־־יִכְלֶ֥היִכְלֶהיכלה מִמְּךָ֖מִמְּךָממך מִקְּבֹ֥רמִקְּבֹרמקבר מֵתֶֽךָמֵתֶךָמתך׃׃׃ 23:7 וַיָּ֧קָםוַיָּקָםויקם אַבְרָהָ֛םאַבְרָהָםאברהם וַיִּשְׁתַּ֥חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו לְעַםלְעַםלעם־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ לִבְנֵילִבְנֵילבני־־־חֵֽתחֵתחת׃׃׃ 23:8 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר אִתָּ֖םאִתָּםאתם לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אִםאִםאם־־־יֵ֣שׁיֵשׁיש אֶֽתאֶתאת־־־נַפְשְׁכֶ֗םנַפְשְׁכֶםנפשכם לִקְבֹּ֤רלִקְבֹּרלקבר אֶתאֶתאת־־־מֵתִי֙מֵתִימתי מִלְּפָנַ֔ימִלְּפָנַימלפני שְׁמָע֕וּנִישְׁמָעוּנִישמעוני וּפִגְעוּוּפִגְעוּופגעו־־־לִ֖ילִילי בְּעֶפְר֥וֹןבְּעֶפְרוֹןבעפרון בֶּןבֶּןבן־־־צֹֽחַרצֹחַרצחר׃׃׃ 23:9 וְיִתֶּןוְיִתֶּןויתן־־־לִ֗ילִילי אֶתאֶתאת־־־מְעָרַ֤תמְעָרַתמערת הַמַּכְפֵּלָה֙הַמַּכְפֵּלָההמכפלה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֔וֹלוֹלו אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בִּקְצֵ֣הבִּקְצֵהבקצה שָׂדֵ֑הוּשָׂדֵהוּשדהו בְּכֶ֨סֶףבְּכֶסֶףבכסף מָלֵ֜אמָלֵאמלא יִתְּנֶ֥נָּהיִתְּנֶנָּהיתננה לִ֛ילִילי בְּתוֹכְכֶ֖םבְּתוֹכְכֶםבתוככם לַאֲחֻזַּתלַאֲחֻזַּתלאחזת־־־קָֽבֶרקָבֶרקבר׃׃׃ 23:10 וְעֶפְר֥וֹןוְעֶפְרוֹןועפרון יֹשֵׁ֖ביֹשֵׁבישב בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך בְּנֵיבְּנֵיבני־־־חֵ֑תחֵתחת וַיַּעַן֩וַיַּעַןויען עֶפְר֨וֹןעֶפְרוֹןעפרון הַחִתִּ֤יהַחִתִּיהחתי אֶתאֶתאת־־־אַבְרָהָם֙אַבְרָהָםאברהם בְּאָזְנֵ֣יבְּאָזְנֵיבאזני בְנֵיבְנֵיבני־־־חֵ֔תחֵתחת לְכֹ֛ללְכֹללכל בָּאֵ֥יבָּאֵיבאי שַֽׁעַרשַׁעַרשער־־־עִיר֖וֹעִירוֹעירו לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 23:11 לֹֽאלֹאלא־־־אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני שְׁמָעֵ֔נִישְׁמָעֵנִישמעני הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי לָ֔ךְלָךְלך וְהַמְּעָרָ֥הוְהַמְּעָרָהוהמערה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בּ֖וֹבּוֹבו לְךָ֣לְךָלך נְתַתִּ֑יהָנְתַתִּיהָנתתיה לְעֵינֵ֧ילְעֵינֵילעיני בְנֵיבְנֵיבני־־־עַמִּ֛יעַמִּיעמי נְתַתִּ֥יהָנְתַתִּיהָנתתיה לָּ֖ךְלָּךְלך קְבֹ֥רקְבֹרקבר מֵתֶֽךָמֵתֶךָמתך׃׃׃ 23:12 וַיִּשְׁתַּ֙חוּ֙וַיִּשְׁתַּחוּוישתחו אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני עַ֥םעַםעם הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 23:13 וַיְדַבֵּ֨רוַיְדַבֵּרוידבר אֶלאֶלאל־־־עֶפְר֜וֹןעֶפְרוֹןעפרון בְּאָזְנֵ֤יבְּאָזְנֵיבאזני עַםעַםעם־־־הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אַ֛ךְאַךְאך אִםאִםאם־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה ל֖וּלוּלו שְׁמָעֵ֑נִישְׁמָעֵנִישמעני נָתַ֜תִּינָתַתִּינתתי כֶּ֤סֶףכֶּסֶףכסף הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה קַ֣חקַחקח מִמֶּ֔נִּימִמֶּנִּיממני וְאֶקְבְּרָ֥הוְאֶקְבְּרָהואקברה אֶתאֶתאת־־־מֵתִ֖ימֵתִימתי שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 23:14 וַיַּ֧עַןוַיַּעַןויען עֶפְר֛וֹןעֶפְרוֹןעפרון אֶתאֶתאת־־־אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם לֵאמֹ֥רלֵאמֹרלאמר לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 23:15 אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני שְׁמָעֵ֔נִישְׁמָעֵנִישמעני אֶרֶץ֩אֶרֶץארץ אַרְבַּ֨עאַרְבַּעארבע מֵאֹ֧תמֵאֹתמאת שֶֽׁקֶלשֶׁקֶלשקל־־־כֶּ֛סֶףכֶּסֶףכסף בֵּינִ֥יבֵּינִיביני וּבֵֽינְךָ֖וּבֵינְךָובינך מַהמַהמה־־־הִ֑ואהִואהוא וְאֶתוְאֶתואת־־־מֵתְךָ֖מֵתְךָמתך קְבֹֽרקְבֹרקבר׃׃׃ 23:16 וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע אַבְרָהָם֮אַבְרָהָםאברהם אֶלאֶלאל־־־עֶפְרוֹן֒עֶפְרוֹןעפרון וַיִּשְׁקֹ֤לוַיִּשְׁקֹלוישקל אַבְרָהָם֙אַבְרָהָםאברהם לְעֶפְרֹ֔ןלְעֶפְרֹןלעפרן אֶתאֶתאת־־־הַכֶּ֕סֶףהַכֶּסֶףהכסף אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֖רדִּבֶּרדבר בְּאָזְנֵ֣יבְּאָזְנֵיבאזני בְנֵיבְנֵיבני־־־חֵ֑תחֵתחת אַרְבַּ֤עאַרְבַּעארבע מֵאוֹת֙מֵאוֹתמאות שֶׁ֣קֶלשֶׁקֶלשקל כֶּ֔סֶףכֶּסֶףכסף עֹבֵ֖רעֹבֵרעבר לַסֹּחֵֽרלַסֹּחֵרלסחר׃׃׃ 23:17 וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם ׀׀׀ שְׂדֵ֣השְׂדֵהשדה עֶפְר֗וֹןעֶפְרוֹןעפרון אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר בַּמַּכְפֵּלָ֔הבַּמַּכְפֵּלָהבמכפלה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני מַמְרֵ֑אמַמְרֵאממרא הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה וְהַמְּעָרָ֣הוְהַמְּעָרָהוהמערה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בּ֔וֹבּוֹבו וְכָלוְכָלוכל־־־הָעֵץ֙הָעֵץהעץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּשָּׂדֶ֔הבַּשָּׂדֶהבשדה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּכָלבְּכָלבכל־־־גְּבֻל֖וֹגְּבֻלוֹגבלו סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 23:18 לְאַבְרָהָ֥םלְאַבְרָהָםלאברהם לְמִקְנָ֖הלְמִקְנָהלמקנה לְעֵינֵ֣ילְעֵינֵילעיני בְנֵיבְנֵיבני־־־חֵ֑תחֵתחת בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל בָּאֵ֥יבָּאֵיבאי שַֽׁעַרשַׁעַרשער־־־עִירֽוֹעִירוֹעירו׃׃׃ 23:19 וְאַחֲרֵיוְאַחֲרֵיואחרי־־־כֵן֩כֵןכן קָבַ֨רקָבַרקבר אַבְרָהָ֜םאַבְרָהָםאברהם אֶתאֶתאת־־־שָׂרָ֣השָׂרָהשרה אִשְׁתּ֗וֹאִשְׁתּוֹאשתו אֶלאֶלאל־־־מְעָרַ֞תמְעָרַתמערת שְׂדֵ֧השְׂדֵהשדה הַמַּכְפֵּלָ֛ההַמַּכְפֵּלָההמכפלה עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני מַמְרֵ֖אמַמְרֵאממרא הִ֣ואהִואהוא חֶבְר֑וֹןחֶבְרוֹןחברון בְּאֶ֖רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנָֽעַןכְּנָעַןכנען׃׃׃ 23:20 וַיָּ֨קָםוַיָּקָםויקם הַשָּׂדֶ֜ההַשָּׂדֶההשדה וְהַמְּעָרָ֧הוְהַמְּעָרָהוהמערה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בּ֛וֹבּוֹבו לְאַבְרָהָ֖םלְאַבְרָהָםלאברהם לַאֲחֻזַּתלַאֲחֻזַּתלאחזת־־־קָ֑בֶרקָבֶרקבר מֵאֵ֖תמֵאֵתמאת בְּנֵיבְּנֵיבני־־־חֵֽתחֵתחת׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain