Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 28

28:1 וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא יִצְחָ֛קיִצְחָקיצחק אֶֽלאֶלאל־־־יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב וַיְבָ֣רֶךְוַיְבָרֶךְויברך אֹת֑וֹאֹתוֹאתו וַיְצַוֵּ֙הוּ֙וַיְצַוֵּהוּויצוהו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֔וֹלוֹלו לֹֽאלֹאלא־־־תִקַּ֥חתִקַּחתקח אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה מִבְּנ֥וֹתמִבְּנוֹתמבנות כְּנָֽעַןכְּנָעַןכנען׃׃׃ 28:2 ק֥וּםקוּםקום לֵךְ֙לֵךְלך פַּדֶּ֣נָֽהפַּדֶּנָהפדנה אֲרָ֔םאֲרָםארם בֵּ֥יתָהבֵּיתָהביתה בְתוּאֵ֖לבְתוּאֵלבתואל אֲבִ֣יאֲבִיאבי אִמֶּ֑ךָאִמֶּךָאמך וְקַחוְקַחוקח־־־לְךָ֤לְךָלך מִשָּׁם֙מִשָּׁםמשם אִשָּׁ֔האִשָּׁהאשה מִבְּנ֥וֹתמִבְּנוֹתמבנות לָבָ֖ןלָבָןלבן אֲחִ֥יאֲחִיאחי אִמֶּֽךָאִמֶּךָאמך׃׃׃ 28:3 וְאֵ֤לוְאֵלואל שַׁדַּי֙שַׁדַּישדי יְבָרֵ֣ךְיְבָרֵךְיברך אֹֽתְךָ֔אֹתְךָאתך וְיַפְרְךָ֖וְיַפְרְךָויפרך וְיַרְבֶּ֑ךָוְיַרְבֶּךָוירבך וְהָיִ֖יתָוְהָיִיתָוהיית לִקְהַ֥ללִקְהַללקהל עַמִּֽיםעַמִּיםעמים׃׃׃ 28:4 וְיִֽתֶּןוְיִתֶּןויתן־־־לְךָ֙לְךָלך אֶתאֶתאת־־־בִּרְכַּ֣תבִּרְכַּתברכת אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם לְךָ֖לְךָלך וּלְזַרְעֲךָ֣וּלְזַרְעֲךָולזרעך אִתָּ֑ךְאִתָּךְאתך לְרִשְׁתְּךָ֙לְרִשְׁתְּךָלרשתך אֶתאֶתאת־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מְגֻרֶ֔יךָמְגֻרֶיךָמגריך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥ןנָתַןנתן אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים לְאַבְרָהָֽםלְאַבְרָהָםלאברהם׃׃׃ 28:5 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח יִצְחָק֙יִצְחָקיצחק אֶֽתאֶתאת־־־יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך פַּדֶּ֣נָֽהפַּדֶּנָהפדנה אֲרָ֑םאֲרָםארם אֶלאֶלאל־־־לָבָ֤ןלָבָןלבן בֶּןבֶּןבן־־־בְּתוּאֵל֙בְּתוּאֵלבתואל הָֽאֲרַמִּ֔יהָאֲרַמִּיהארמי אֲחִ֣יאֲחִיאחי רִבְקָ֔הרִבְקָהרבקה אֵ֥םאֵםאם יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב וְעֵשָֽׂווְעֵשָׂוועשו׃׃׃ 28:6 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא עֵשָׂ֗ועֵשָׂועשו כִּֽיכִּיכי־־־בֵרַ֣ךְבֵרַךְברך יִצְחָק֮יִצְחָקיצחק אֶֽתאֶתאת־־־יַעֲקֹב֒יַעֲקֹביעקב וְשִׁלַּ֤חוְשִׁלַּחושלח אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו פַּדֶּ֣נָֽהפַּדֶּנָהפדנה אֲרָ֔םאֲרָםארם לָקַֽחַתלָקַחַתלקחת־־־ל֥וֹלוֹלו מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם אִשָּׁ֑האִשָּׁהאשה בְּבָרֲכ֣וֹבְּבָרֲכוֹבברכו אֹת֔וֹאֹתוֹאתו וַיְצַ֤ווַיְצַוויצו עָלָיו֙עָלָיועליו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹֽאלֹאלא־־־תִקַּ֥חתִקַּחתקח אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה מִבְּנ֥וֹתמִבְּנוֹתמבנות כְּנָֽעַןכְּנָעַןכנען׃׃׃ 28:7 וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב אֶלאֶלאל־־־אָבִ֖יואָבִיואביו וְאֶלוְאֶלואל־־־אִמּ֑וֹאִמּוֹאמו וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך פַּדֶּ֥נָֽהפַּדֶּנָהפדנה אֲרָֽםאֲרָםארם׃׃׃ 28:8 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא עֵשָׂ֔ועֵשָׂועשו כִּ֥יכִּיכי רָע֖וֹתרָעוֹתרעות בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען בְּעֵינֵ֖יבְּעֵינֵיבעיני יִצְחָ֥קיִצְחָקיצחק אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 28:9 וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך עֵשָׂ֖ועֵשָׂועשו אֶלאֶלאל־־־יִשְׁמָעֵ֑אליִשְׁמָעֵאלישמעאל וַיִּקַּ֡חוַיִּקַּחויקח אֶֽתאֶתאת־־־מָחֲלַ֣תמָחֲלַתמחלת ׀׀׀ בַּתבַּתבת־־־יִשְׁמָעֵ֨אליִשְׁמָעֵאלישמעאל בֶּןבֶּןבן־־־אַבְרָהָ֜םאַבְרָהָםאברהם אֲח֧וֹתאֲחוֹתאחות נְבָי֛וֹתנְבָיוֹתנביות עַלעַלעל־־־נָשָׁ֖יונָשָׁיונשיו ל֥וֹלוֹלו לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ ססס 28:10 וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב מִבְּאֵ֣רמִבְּאֵרמבאר שָׁ֑בַעשָׁבַעשבע וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך חָרָֽנָהחָרָנָהחרנה׃׃׃ 28:11 וַיִּפְגַּ֨עוַיִּפְגַּעויפגע בַּמָּק֜וֹםבַּמָּקוֹםבמקום וַיָּ֤לֶןוַיָּלֶןוילן שָׁם֙שָׁםשם כִּיכִּיכי־־־בָ֣אבָאבא הַשֶּׁ֔מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש וַיִּקַּח֙וַיִּקַּחויקח מֵאַבְנֵ֣ימֵאַבְנֵימאבני הַמָּק֔וֹםהַמָּקוֹםהמקום וַיָּ֖שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם מְרַֽאֲשֹׁתָ֑יומְרַאֲשֹׁתָיומראשתיו וַיִּשְׁכַּ֖בוַיִּשְׁכַּבוישכב בַּמָּק֥וֹםבַּמָּקוֹםבמקום הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ 28:12 וַֽיַּחֲלֹ֗םוַיַּחֲלֹםויחלם וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה סֻלָּם֙סֻלָּםסלם מֻצָּ֣במֻצָּבמצב אַ֔רְצָהאַרְצָהארצה וְרֹאשׁ֖וֹוְרֹאשׁוֹוראשו מַגִּ֣יעַמַגִּיעַמגיע הַשָּׁמָ֑יְמָההַשָּׁמָיְמָההשמימה וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה מַלְאֲכֵ֣ימַלְאֲכֵימלאכי אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים עֹלִ֥יםעֹלִיםעלים וְיֹרְדִ֖יםוְיֹרְדִיםוירדים בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 28:13 וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה יְהוָ֜היְהוָהיהוה נִצָּ֣בנִצָּבנצב עָלָיו֮עָלָיועליו וַיֹּאמַר֒וַיֹּאמַרויאמר אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֱלֹהֵי֙אֱלֹהֵיאלהי אַבְרָהָ֣םאַבְרָהָםאברהם אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך וֵאלֹהֵ֖יוֵאלֹהֵיואלהי יִצְחָ֑קיִצְחָקיצחק הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אַתָּה֙אַתָּהאתה שֹׁכֵ֣בשֹׁכֵבשכב עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה לְךָ֥לְךָלך אֶתְּנֶ֖נָּהאֶתְּנֶנָּהאתננה וּלְזַרְעֶֽךָוּלְזַרְעֶךָולזרעך׃׃׃ 28:14 וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה זַרְעֲךָ֙זַרְעֲךָזרעך כַּעֲפַ֣רכַּעֲפַרכעפר הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וּפָרַצְתָּ֛וּפָרַצְתָּופרצת יָ֥מָּהיָמָּהימה וָקֵ֖דְמָהוָקֵדְמָהוקדמה וְצָפֹ֣נָהוְצָפֹנָהוצפנה וָנֶ֑גְבָּהוָנֶגְבָּהונגבה וְנִבְרֲכ֥וּוְנִבְרֲכוּונברכו בְךָ֛בְךָבך כָּלכָּלכל־־־מִשְׁפְּחֹ֥תמִשְׁפְּחֹתמשפחת הָאֲדָמָ֖ההָאֲדָמָההאדמה וּבְזַרְעֶֽךָוּבְזַרְעֶךָובזרעך׃׃׃ 28:15 וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה אָנֹכִ֜יאָנֹכִיאנכי עִמָּ֗ךְעִמָּךְעמך וּשְׁמַרְתִּ֙יךָ֙וּשְׁמַרְתִּיךָושמרתיך בְּכֹ֣לבְּכֹלבכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תֵּלֵ֔ךְתֵּלֵךְתלך וַהֲשִׁ֣בֹתִ֔יךָוַהֲשִׁבֹתִיךָוהשבתיך אֶלאֶלאל־־־הָאֲדָמָ֖ההָאֲדָמָההאדמה הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת כִּ֚יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא אֶֽעֱזָבְךָ֔אֶעֱזָבְךָאעזבך עַ֚דעַדעד אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִםאִםאם־־־עָשִׂ֔יתִיעָשִׂיתִיעשיתי אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבַּ֖רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 28:16 וַיִּיקַ֣ץוַיִּיקַץוייקץ יַעֲקֹב֮יַעֲקֹביעקב מִשְּׁנָתוֹ֒מִשְּׁנָתוֹמשנתו וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָכֵן֙אָכֵןאכן יֵ֣שׁיֵשׁיש יְהוָ֔היְהוָהיהוה בַּמָּק֖וֹםבַּמָּקוֹםבמקום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְאָנֹכִ֖יוְאָנֹכִיואנכי לֹ֥אלֹאלא יָדָֽעְתִּייָדָעְתִּיידעתי׃׃׃ 28:17 וַיִּירָא֙וַיִּירָאויירא וַיֹּאמַ֔רוַיֹּאמַרויאמר מַהמַהמה־־־נּוֹרָ֖אנּוֹרָאנורא הַמָּק֣וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה אֵ֣יןאֵיןאין זֶ֗הזֶהזה כִּ֚יכִּיכי אִםאִםאם־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים וְזֶ֖הוְזֶהוזה שַׁ֥עַרשַׁעַרשער הַשָּׁמָֽיִםהַשָּׁמָיִםהשמים׃׃׃ 28:18 וַיַּשְׁכֵּ֨םוַיַּשְׁכֵּםוישכם יַעֲקֹ֜ביַעֲקֹביעקב בַּבֹּ֗קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־הָאֶ֙בֶן֙הָאֶבֶןהאבן אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׂ֣םשָׂםשם מְרַֽאֲשֹׁתָ֔יומְרַאֲשֹׁתָיומראשתיו וַיָּ֥שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה מַצֵּבָ֑המַצֵּבָהמצבה וַיִּצֹ֥קוַיִּצֹקויצק שֶׁ֖מֶןשֶׁמֶןשמן עַלעַלעל־־־רֹאשָֽׁהּרֹאשָׁהּראשה׃׃׃ 28:19 וַיִּקְרָ֛אוַיִּקְרָאויקרא אֶתאֶתאת־־־שֵֽׁםשֵׁםשם־־־הַמָּק֥וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַה֖וּאהַהוּאההוא בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֑לאֵלאל וְאוּלָ֛םוְאוּלָםואולם ל֥וּזלוּזלוז שֵׁםשֵׁםשם־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר לָרִאשֹׁנָֽהלָרִאשֹׁנָהלראשנה׃׃׃ 28:20 וַיִּדַּ֥רוַיִּדַּרוידר יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב נֶ֣דֶרנֶדֶרנדר לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אִםאִםאם־־־יִהְיֶ֨היִהְיֶהיהיה אֱלֹהִ֜יםאֱלֹהִיםאלהים עִמָּדִ֗יעִמָּדִיעמדי וּשְׁמָרַ֙נִי֙וּשְׁמָרַנִיושמרני בַּדֶּ֤רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי הוֹלֵ֔ךְהוֹלֵךְהולך וְנָֽתַןוְנָתַןונתן־־־לִ֥ילִילי לֶ֛חֶםלֶחֶםלחם לֶאֱכֹ֖ללֶאֱכֹללאכל וּבֶ֥גֶדוּבֶגֶדובגד לִלְבֹּֽשׁלִלְבֹּשׁללבש׃׃׃ 28:21 וְשַׁבְתִּ֥יוְשַׁבְתִּיושבתי בְשָׁל֖וֹםבְשָׁלוֹםבשלום אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אָבִ֑יאָבִיאבי וְהָיָ֧הוְהָיָהוהיה יְהוָ֛היְהוָהיהוה לִ֖ילִילי לֵאלֹהִֽיםלֵאלֹהִיםלאלהים׃׃׃ 28:22 וְהָאֶ֣בֶןוְהָאֶבֶןוהאבן הַזֹּ֗אתהַזֹּאתהזאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שַׂ֙מְתִּי֙שַׂמְתִּישמתי מַצֵּבָ֔המַצֵּבָהמצבה יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה בֵּ֣יתבֵּיתבית אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים וְכֹל֙וְכֹלוכל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּתֶּןתִּתֶּןתתן־־־לִ֔ילִילי עַשֵּׂ֖רעַשֵּׂרעשר אֲעַשְּׂרֶ֥נּוּאֲעַשְּׂרֶנּוּאעשרנו לָֽךְלָךְלך׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain