Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 38

38:1 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֔ואהַהִואההוא וַיֵּ֥רֶדוַיֵּרֶדוירד יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת אֶחָ֑יואֶחָיואחיו וַיֵּ֛טוַיֵּטויט עַדעַדעד־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש עֲדֻלָּמִ֖יעֲדֻלָּמִיעדלמי וּשְׁמ֥וֹוּשְׁמוֹושמו חִירָֽהחִירָהחירה׃׃׃ 38:2 וַיַּרְאוַיַּרְאוירא־־־שָׁ֧םשָׁםשם יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה בַּתבַּתבת־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש כְּנַעֲנִ֖יכְּנַעֲנִיכנעני וּשְׁמ֣וֹוּשְׁמוֹושמו שׁ֑וּעַשׁוּעַשוע וַיִּקָּחֶ֖הָוַיִּקָּחֶהָויקחה וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא אֵלֶֽיהָאֵלֶיהָאליה׃׃׃ 38:3 וַתַּ֖הַרוַתַּהַרותהר וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד בֵּ֑ןבֵּןבן וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו עֵֽרעֵרער׃׃׃ 38:4 וַתַּ֥הַרוַתַּהַרותהר ע֖וֹדעוֹדעוד וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד בֵּ֑ןבֵּןבן וַתִּקְרָ֥אוַתִּקְרָאותקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו אוֹנָֽןאוֹנָןאונן׃׃׃ 38:5 וַתֹּ֤סֶףוַתֹּסֶףותסף עוֹד֙עוֹדעוד וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד בֵּ֔ןבֵּןבן וַתִּקְרָ֥אוַתִּקְרָאותקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו שֵׁלָ֑השֵׁלָהשלה וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה בִכְזִ֖יבבִכְזִיבבכזיב בְּלִדְתָּ֥הּבְּלִדְתָּהּבלדתה אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 38:6 וַיִּקַּ֧חוַיִּקַּחויקח יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה לְעֵ֣רלְעֵרלער בְּכוֹר֑וֹבְּכוֹרוֹבכורו וּשְׁמָ֖הּוּשְׁמָהּושמה תָּמָֽרתָּמָרתמר׃׃׃ 38:7 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי עֵ֚רעֵרער בְּכ֣וֹרבְּכוֹרבכור יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה רַ֖ערַערע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיְמִתֵ֖הוּוַיְמִתֵהוּוימתהו יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 38:8 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה לְאוֹנָ֔ןלְאוֹנָןלאונן בֹּ֛אבֹּאבא אֶלאֶלאל־־־אֵ֥שֶׁתאֵשֶׁתאשת אָחִ֖יךָאָחִיךָאחיך וְיַבֵּ֣םוְיַבֵּםויבם אֹתָ֑הּאֹתָהּאתה וְהָקֵ֥םוְהָקֵםוהקם זֶ֖רַעזֶרַעזרע לְאָחִֽיךָלְאָחִיךָלאחיך׃׃׃ 38:9 וַיֵּ֣דַעוַיֵּדַעוידע אוֹנָ֔ןאוֹנָןאונן כִּ֛יכִּיכי לֹּ֥אלֹּאלא ל֖וֹלוֹלו יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה הַזָּ֑רַעהַזָּרַעהזרע וְהָיָ֞הוְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־בָּ֨אבָּאבא אֶלאֶלאל־־־אֵ֤שֶׁתאֵשֶׁתאשת אָחִיו֙אָחִיואחיו וְשִׁחֵ֣תוְשִׁחֵתושחת אַ֔רְצָהאַרְצָהארצה לְבִלְתִּ֥ילְבִלְתִּילבלתי נְתָןנְתָןנתן־־־זֶ֖רַעזֶרַעזרע לְאָחִֽיולְאָחִיולאחיו׃׃׃ 38:10 וַיֵּ֛רַעוַיֵּרַעוירע בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֑העָשָׂהעשה וַיָּ֖מֶתוַיָּמֶתוימת גַּםגַּםגם־־־אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 38:11 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוּדָה֩יְהוּדָהיהודה לְתָמָ֨רלְתָמָרלתמר כַּלָּת֜וֹכַּלָּתוֹכלתו שְׁבִ֧ישְׁבִישבי אַלְמָנָ֣האַלְמָנָהאלמנה בֵיתבֵיתבית־־־אָבִ֗יךְאָבִיךְאביך עַדעַדעד־־־יִגְדַּל֙יִגְדַּליגדל שֵׁלָ֣השֵׁלָהשלה בְנִ֔יבְנִיבני כִּ֣יכִּיכי אָמַ֔ראָמַראמר פֶּןפֶּןפן־־־יָמ֥וּתיָמוּתימות גַּםגַּםגם־־־ה֖וּאהוּאהוא כְּאֶחָ֑יוכְּאֶחָיוכאחיו וַתֵּ֣לֶךְוַתֵּלֶךְותלך תָּמָ֔רתָּמָרתמר וַתֵּ֖שֶׁבוַתֵּשֶׁבותשב בֵּ֥יתבֵּיתבית אָבִֽיהָאָבִיהָאביה׃׃׃ 38:12 וַיִּרְבּוּ֙וַיִּרְבּוּוירבו הַיָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים וַתָּ֖מָתוַתָּמָתותמת בַּתבַּתבת־־־שׁ֣וּעַשׁוּעַשוע אֵֽשֶׁתאֵשֶׁתאשת־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיִּנָּ֣חֶםוַיִּנָּחֶםוינחם יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה וַיַּ֜עַלוַיַּעַלויעל עַלעַלעל־־־גֹּֽזֲזֵ֤יגֹּזֲזֵיגזזי צֹאנוֹ֙צֹאנוֹצאנו ה֗וּאהוּאהוא וְחִירָ֛הוְחִירָהוחירה רֵעֵ֥הוּרֵעֵהוּרעהו הָעֲדֻלָּמִ֖יהָעֲדֻלָּמִיהעדלמי תִּמְנָֽתָהתִּמְנָתָהתמנתה׃׃׃ 38:13 וַיֻּגַּ֥דוַיֻּגַּדויגד לְתָמָ֖רלְתָמָרלתמר לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֥ההִנֵּההנה חָמִ֛יךְחָמִיךְחמיך עֹלֶ֥העֹלֶהעלה תִמְנָ֖תָהתִמְנָתָהתמנתה לָגֹ֥זלָגֹזלגז צֹאנֽוֹצֹאנוֹצאנו׃׃׃ 38:14 וַתָּסַר֩וַתָּסַרותסר בִּגְדֵ֨יבִּגְדֵיבגדי אַלְמְנוּתָ֜הּאַלְמְנוּתָהּאלמנותה מֵֽעָלֶ֗יהָמֵעָלֶיהָמעליה וַתְּכַ֤סוַתְּכַסותכס בַּצָּעִיף֙בַּצָּעִיףבצעיף וַתִּתְעַלָּ֔ףוַתִּתְעַלָּףותתעלף וַתֵּ֙שֶׁב֙וַתֵּשֶׁבותשב בְּפֶ֣תַחבְּפֶתַחבפתח עֵינַ֔יִםעֵינַיִםעינים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך תִּמְנָ֑תָהתִּמְנָתָהתמנתה כִּ֤יכִּיכי רָאֲתָה֙רָאֲתָהראתה כִּֽיכִּיכי־־־גָדַ֣לגָדַלגדל שֵׁלָ֔השֵׁלָהשלה וְהִ֕ואוְהִואוהוא לֹֽאלֹאלא־־־נִתְּנָ֥הנִתְּנָהנתנה ל֖וֹלוֹלו לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 38:15 וַיִּרְאֶ֣הָוַיִּרְאֶהָויראה יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַֽיַּחְשְׁבֶ֖הָוַיַּחְשְׁבֶהָויחשבה לְזוֹנָ֑הלְזוֹנָהלזונה כִּ֥יכִּיכי כִסְּתָ֖הכִסְּתָהכסתה פָּנֶֽיהָפָּנֶיהָפניה׃׃׃ 38:16 וַיֵּ֨טוַיֵּטויט אֵלֶ֜יהָאֵלֶיהָאליה אֶלאֶלאל־־־הַדֶּ֗רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הָֽבָההָבָההבה־־־נָּא֙נָּאנא אָב֣וֹאאָבוֹאאבוא אֵלַ֔יִךְאֵלַיִךְאליך כִּ֚יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא יָדַ֔עיָדַעידע כִּ֥יכִּיכי כַלָּת֖וֹכַלָּתוֹכלתו הִ֑ואהִואהוא וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר מַהמַהמה־־־תִּתֶּןתִּתֶּןתתן־־־לִּ֔ילִּילי כִּ֥יכִּיכי תָב֖וֹאתָבוֹאתבוא אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 38:17 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי אֲשַׁלַּ֥חאֲשַׁלַּחאשלח גְּדִֽיגְּדִיגדי־־־עִזִּ֖יםעִזִּיםעזים מִןמִןמן־־־הַצֹּ֑אןהַצֹּאןהצאן וַתֹּ֕אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אִםאִםאם־־־תִּתֵּ֥ןתִּתֵּןתתן עֵרָב֖וֹןעֵרָבוֹןערבון עַ֥דעַדעד שָׁלְחֶֽךָשָׁלְחֶךָשלחך׃׃׃ 38:18 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מָ֣המָהמה הָֽעֵרָבוֹן֮הָעֵרָבוֹןהערבון אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֶתֶּןאֶתֶּןאתן־־־לָּךְ֒לָּךְלך וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר חֹתָֽמְךָ֙חֹתָמְךָחתמך וּפְתִילֶ֔ךָוּפְתִילֶךָופתילך וּמַטְּךָ֖וּמַטְּךָומטך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּיָדֶ֑ךָבְּיָדֶךָבידך וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־לָּ֛הּלָּהּלה וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא אֵלֶ֖יהָאֵלֶיהָאליה וַתַּ֥הַרוַתַּהַרותהר לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 38:19 וַתָּ֣קָםוַתָּקָםותקם וַתֵּ֔לֶךְוַתֵּלֶךְותלך וַתָּ֥סַרוַתָּסַרותסר צְעִיפָ֖הּצְעִיפָהּצעיפה מֵעָלֶ֑יהָמֵעָלֶיהָמעליה וַתִּלְבַּ֖שׁוַתִּלְבַּשׁותלבש בִּגְדֵ֥יבִּגְדֵיבגדי אַלְמְנוּתָֽהּאַלְמְנוּתָהּאלמנותה׃׃׃ 38:20 וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח יְהוּדָ֜היְהוּדָהיהודה אֶתאֶתאת־־־גְּדִ֣יגְּדִיגדי הָֽעִזִּ֗יםהָעִזִּיםהעזים בְּיַד֙בְּיַדביד רֵעֵ֣הוּרֵעֵהוּרעהו הָֽעֲדֻלָּמִ֔יהָעֲדֻלָּמִיהעדלמי לָקַ֥חַתלָקַחַתלקחת הָעֵרָב֖וֹןהָעֵרָבוֹןהערבון מִיַּ֣דמִיַּדמיד הָאִשָּׁ֑ההָאִשָּׁההאשה וְלֹ֖אוְלֹאולא מְצָאָֽהּמְצָאָהּמצאה׃׃׃ 38:21 וַיִּשְׁאַ֞לוַיִּשְׁאַלוישאל אֶתאֶתאת־־־אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי מְקֹמָהּ֙מְקֹמָהּמקמה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אַיֵּ֧האַיֵּהאיה הַקְּדֵשָׁ֛ההַקְּדֵשָׁההקדשה הִ֥ואהִואהוא בָעֵינַ֖יִםבָעֵינַיִםבעינים עַלעַלעל־־־הַדָּ֑רֶךְהַדָּרֶךְהדרך וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לֹאלֹאלא־־־הָיְתָ֥ההָיְתָההיתה בָזֶ֖הבָזֶהבזה קְדֵשָֽׁהקְדֵשָׁהקדשה׃׃׃ 38:22 וַיָּ֙שָׁב֙וַיָּשָׁבוישב אֶלאֶלאל־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֹ֣אלֹאלא מְצָאתִ֑יהָמְצָאתִיהָמצאתיה וְגַ֨םוְגַםוגם אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי הַמָּקוֹם֙הַמָּקוֹםהמקום אָֽמְר֔וּאָמְרוּאמרו לֹאלֹאלא־־־הָיְתָ֥ההָיְתָההיתה בָזֶ֖הבָזֶהבזה קְדֵשָֽׁהקְדֵשָׁהקדשה׃׃׃ 38:23 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה תִּֽקַּֽחתִּקַּחתקח־־־לָ֔הּלָהּלה פֶּ֖ןפֶּןפן נִהְיֶ֣הנִהְיֶהנהיה לָב֑וּזלָבוּזלבוז הִנֵּ֤ההִנֵּההנה שָׁלַ֙חְתִּי֙שָׁלַחְתִּישלחתי הַגְּדִ֣יהַגְּדִיהגדי הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה לֹ֥אלֹאלא מְצָאתָֽהּמְצָאתָהּמצאתה׃׃׃ 38:24 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ כְּמִשְׁלֹ֣שׁכְּמִשְׁלֹשׁכמשלש חֳדָשִׁ֗יםחֳדָשִׁיםחדשים וַיֻּגַּ֨דוַיֻּגַּדויגד לִֽיהוּדָ֤הלִיהוּדָהליהודה לֵֽאמֹר֙לֵאמֹרלאמר זָֽנְתָה֙זָנְתָהזנתה תָּמָ֣רתָּמָרתמר כַּלָּתֶ֔ךָכַּלָּתֶךָכלתך וְגַ֛םוְגַםוגם הִנֵּ֥ההִנֵּההנה הָרָ֖ההָרָההרה לִזְנוּנִ֑יםלִזְנוּנִיםלזנונים וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה הוֹצִיא֖וּהָהוֹצִיאוּהָהוציאוה וְתִשָּׂרֵֽףוְתִשָּׂרֵףותשרף׃׃׃ 38:25 הִ֣ואהִואהוא מוּצֵ֗אתמוּצֵאתמוצאת וְהִ֨יאוְהִיאוהיא שָׁלְחָ֤השָׁלְחָהשלחה אֶלאֶלאל־־־חָמִ֙יהָ֙חָמִיהָחמיה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לְאִישׁ֙לְאִישׁלאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה לּ֔וֹלּוֹלו אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי הָרָ֑ההָרָההרה וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר הַכֶּרהַכֶּרהכר־־־נָ֔אנָאנא לְמִ֞ילְמִילמי הַחֹתֶ֧מֶתהַחֹתֶמֶתהחתמת וְהַפְּתִילִ֛יםוְהַפְּתִילִיםוהפתילים וְהַמַּטֶּ֖הוְהַמַּטֶּהוהמטה הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 38:26 וַיַּכֵּ֣רוַיַּכֵּרויכר יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר צָֽדְקָ֣הצָדְקָהצדקה מִמֶּ֔נִּימִמֶּנִּיממני כִּֽיכִּיכי־־־עַלעַלעל־־־כֵּ֥ןכֵּןכן לֹאלֹאלא־־־נְתַתִּ֖יהָנְתַתִּיהָנתתיה לְשֵׁלָ֣הלְשֵׁלָהלשלה בְנִ֑יבְנִיבני וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָסַ֥ףיָסַףיסף ע֖וֹדעוֹדעוד לְדַעְתָּֽהלְדַעְתָּהלדעתה׃׃׃ 38:27 וַיְהִ֖יוַיְהִיויהי בְּעֵ֣תבְּעֵתבעת לִדְתָּ֑הּלִדְתָּהּלדתה וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה תְאוֹמִ֖יםתְאוֹמִיםתאומים בְּבִטְנָֽהּבְּבִטְנָהּבבטנה׃׃׃ 38:28 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי בְלִדְתָּ֖הּבְלִדְתָּהּבלדתה וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־יָ֑דיָדיד וַתִּקַּ֣חוַתִּקַּחותקח הַמְיַלֶּ֗דֶתהַמְיַלֶּדֶתהמילדת וַתִּקְשֹׁ֨רוַתִּקְשֹׁרותקשר עַלעַלעל־־־יָד֤וֹיָדוֹידו שָׁנִי֙שָׁנִישני לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר זֶ֖הזֶהזה יָצָ֥איָצָאיצא רִאשֹׁנָֽהרִאשֹׁנָהראשנה׃׃׃ 38:29 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ כְּמֵשִׁ֣יבכְּמֵשִׁיבכמשיב יָד֗וֹיָדוֹידו וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה יָצָ֣איָצָאיצא אָחִ֔יואָחִיואחיו וַתֹּ֕אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר מַהמַהמה־־־פָּרַ֖צְתָּפָּרַצְתָּפרצת עָלֶ֣יךָעָלֶיךָעליך פָּ֑רֶץפָּרֶץפרץ וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו פָּֽרֶץפָּרֶץפרץ׃׃׃ 38:30 וְאַחַר֙וְאַחַרואחר יָצָ֣איָצָאיצא אָחִ֔יואָחִיואחיו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־יָד֖וֹיָדוֹידו הַשָּׁנִ֑יהַשָּׁנִיהשני וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו זָֽרַחזָרַחזרח׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain