Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 46

46:1 וַיִּסַּ֤עוַיִּסַּעויסע יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֔וֹלוֹלו וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא בְּאֵ֣רָהבְּאֵרָהבארה שָּׁ֑בַעשָּׁבַעשבע וַיִּזְבַּ֣חוַיִּזְבַּחויזבח זְבָחִ֔יםזְבָחִיםזבחים לֵאלֹהֵ֖ילֵאלֹהֵילאלהי אָבִ֥יואָבִיואביו יִצְחָֽקיִצְחָקיצחק׃׃׃ 46:2 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֱלֹהִ֤יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ לְיִשְׂרָאֵל֙לְיִשְׂרָאֵללישראל בְּמַרְאֹ֣תבְּמַרְאֹתבמראת הַלַּ֔יְלָההַלַּיְלָההלילה וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יַעֲקֹ֣ביַעֲקֹביעקב ׀׀׀ יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּֽנִיהִנֵּנִיהנני׃׃׃ 46:3 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי הָאֵ֖להָאֵלהאל אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אָבִ֑יךָאָבִיךָאביך אַלאַלאל־־־תִּירָא֙תִּירָאתירא מֵרְדָ֣המֵרְדָהמרדה מִצְרַ֔יְמָהמִצְרַיְמָהמצרימה כִּֽיכִּיכי־־־לְג֥וֹילְגוֹילגוי גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול אֲשִֽׂימְךָ֥אֲשִׂימְךָאשימך שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 46:4 אָנֹכִ֗יאָנֹכִיאנכי אֵרֵ֤דאֵרֵדארד עִמְּךָ֙עִמְּךָעמך מִצְרַ֔יְמָהמִצְרַיְמָהמצרימה וְאָנֹכִ֖יוְאָנֹכִיואנכי אַֽעַלְךָ֣אַעַלְךָאעלך גַםגַםגם־־־עָלֹ֑העָלֹהעלה וְיוֹסֵ֕ףוְיוֹסֵףויוסף יָשִׁ֥יתיָשִׁיתישית יָד֖וֹיָדוֹידו עַלעַלעל־־־עֵינֶֽיךָעֵינֶיךָעיניך׃׃׃ 46:5 וַיָּ֥קָםוַיָּקָםויקם יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב מִבְּאֵ֣רמִבְּאֵרמבאר שָׁ֑בַעשָׁבַעשבע וַיִּשְׂא֨וּוַיִּשְׂאוּוישאו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־יַעֲקֹ֣ביַעֲקֹביעקב אֲבִיהֶ֗םאֲבִיהֶםאביהם וְאֶתוְאֶתואת־־־טַפָּם֙טַפָּםטפם וְאֶתוְאֶתואת־־־נְשֵׁיהֶ֔םנְשֵׁיהֶםנשיהם בָּעֲגָל֕וֹתבָּעֲגָלוֹתבעגלות אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁלַ֥חשָׁלַחשלח פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה לָשֵׂ֥אתלָשֵׂאתלשאת אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 46:6 וַיִּקְח֣וּוַיִּקְחוּויקחו אֶתאֶתאת־־־מִקְנֵיהֶ֗םמִקְנֵיהֶםמקניהם וְאֶתוְאֶתואת־־־רְכוּשָׁם֙רְכוּשָׁםרכושם אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר רָֽכְשׁוּ֙רָכְשׁוּרכשו בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו מִצְרָ֑יְמָהמִצְרָיְמָהמצרימה יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב וְכָלוְכָלוכל־־־זַרְע֥וֹזַרְעוֹזרעו אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 46:7 בָּנָ֞יובָּנָיובניו וּבְנֵ֤יוּבְנֵיובני בָנָיו֙בָנָיובניו אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו בְּנֹתָ֛יובְּנֹתָיובנתיו וּבְנ֥וֹתוּבְנוֹתובנות בָּנָ֖יובָּנָיובניו וְכָלוְכָלוכל־־־זַרְע֑וֹזַרְעוֹזרעו הֵבִ֥יאהֵבִיאהביא אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו מִצְרָֽיְמָהמִצְרָיְמָהמצרימה׃׃׃ ססס 46:8 וְאֵ֨לֶּהוְאֵלֶּהואלה שְׁמ֧וֹתשְׁמוֹתשמות בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל הַבָּאִ֥יםהַבָּאִיםהבאים מִצְרַ֖יְמָהמִצְרַיְמָהמצרימה יַעֲקֹ֣ביַעֲקֹביעקב וּבָנָ֑יווּבָנָיוובניו בְּכֹ֥רבְּכֹרבכר יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב רְאוּבֵֽןרְאוּבֵןראובן׃׃׃ 46:9 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני רְאוּבֵ֑ןרְאוּבֵןראובן חֲנ֥וֹךְחֲנוֹךְחנוך וּפַלּ֖וּאוּפַלּוּאופלוא וְחֶצְר֥וֹןוְחֶצְרוֹןוחצרון וְכַרְמִֽיוְכַרְמִיוכרמי׃׃׃ 46:10 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני שִׁמְע֗וֹןשִׁמְעוֹןשמעון יְמוּאֵ֧ליְמוּאֵלימואל וְיָמִ֛יןוְיָמִיןוימין וְאֹ֖הַדוְאֹהַדואהד וְיָכִ֣יןוְיָכִיןויכין וְצֹ֑חַרוְצֹחַרוצחר וְשָׁא֖וּלוְשָׁאוּלושאול בֶּןבֶּןבן־־־הַֽכְּנַעֲנִֽיתהַכְּנַעֲנִיתהכנענית׃׃׃ 46:11 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני לֵוִ֑ילֵוִילוי גֵּרְשׁ֕וֹןגֵּרְשׁוֹןגרשון קְהָ֖תקְהָתקהת וּמְרָרִֽיוּמְרָרִיומררי׃׃׃ 46:12 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה עֵ֧רעֵרער וְאוֹנָ֛ןוְאוֹנָןואונן וְשֵׁלָ֖הוְשֵׁלָהושלה וָפֶ֣רֶץוָפֶרֶץופרץ וָזָ֑רַחוָזָרַחוזרח וַיָּ֨מָתוַיָּמָתוימת עֵ֤רעֵרער וְאוֹנָן֙וְאוֹנָןואונן בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען וַיִּהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו בְנֵיבְנֵיבני־־־פֶ֖רֶץפֶרֶץפרץ חֶצְר֥וֹןחֶצְרוֹןחצרון וְחָמֽוּלוְחָמוּלוחמול׃׃׃ 46:13 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני יִשָׂשכָ֑ריִשָׂשכָריששכר תּוֹלָ֥עתּוֹלָעתולע וּפֻוָּ֖הוּפֻוָּהופוה וְי֥וֹבוְיוֹבויוב וְשִׁמְרֽוֹןוְשִׁמְרוֹןושמרון׃׃׃ 46:14 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני זְבוּלֻ֑ןזְבוּלֻןזבולן סֶ֥רֶדסֶרֶדסרד וְאֵל֖וֹןוְאֵלוֹןואלון וְיַחְלְאֵֽלוְיַחְלְאֵלויחלאל׃׃׃ 46:15 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה ׀׀׀ בְּנֵ֣יבְּנֵיבני לֵאָ֗הלֵאָהלאה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָֽלְדָ֤היָלְדָהילדה לְיַעֲקֹב֙לְיַעֲקֹבליעקב בְּפַדַּ֣ןבְּפַדַּןבפדן אֲרָ֔םאֲרָםארם וְאֵ֖תוְאֵתואת דִּינָ֣הדִּינָהדינה בִתּ֑וֹבִתּוֹבתו כָּלכָּלכל־־־נֶ֧פֶשׁנֶפֶשׁנפש בָּנָ֛יובָּנָיובניו וּבְנוֹתָ֖יווּבְנוֹתָיוובנותיו שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וְשָׁלֹֽשׁוְשָׁלֹשׁושלש׃׃׃ 46:16 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני גָ֔דגָדגד צִפְי֥וֹןצִפְיוֹןצפיון וְחַגִּ֖יוְחַגִּיוחגי שׁוּנִ֣ישׁוּנִישוני וְאֶצְבֹּ֑ןוְאֶצְבֹּןואצבן עֵרִ֥יעֵרִיערי וַֽאֲרוֹדִ֖יוַאֲרוֹדִיוארודי וְאַרְאֵלִֽיוְאַרְאֵלִיואראלי׃׃׃ 46:17 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני אָשֵׁ֗ראָשֵׁראשר יִמְנָ֧היִמְנָהימנה וְיִשְׁוָ֛הוְיִשְׁוָהוישוה וְיִשְׁוִ֥יוְיִשְׁוִיוישוי וּבְרִיעָ֖הוּבְרִיעָהובריעה וְשֶׂ֣רַחוְשֶׂרַחושרח אֲחֹתָ֑םאֲחֹתָםאחתם וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני בְרִיעָ֔הבְרִיעָהבריעה חֶ֖בֶרחֶבֶרחבר וּמַלְכִּיאֵֽלוּמַלְכִּיאֵלומלכיאל׃׃׃ 46:18 אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה בְּנֵ֣יבְּנֵיבני זִלְפָּ֔הזִלְפָּהזלפה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥ןנָתַןנתן לָבָ֖ןלָבָןלבן לְלֵאָ֣הלְלֵאָהללאה בִתּ֑וֹבִתּוֹבתו וַתֵּ֤לֶדוַתֵּלֶדותלד אֶתאֶתאת־־־אֵ֙לֶּה֙אֵלֶּהאלה לְיַעֲקֹ֔בלְיַעֲקֹבליעקב שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה נָֽפֶשׁנָפֶשׁנפש׃׃׃ 46:19 בְּנֵ֤יבְּנֵיבני רָחֵל֙רָחֵלרחל אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת יַֽעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף וּבִנְיָמִֽןוּבִנְיָמִןובנימן׃׃׃ 46:20 וַיִּוָּלֵ֣דוַיִּוָּלֵדויולד לְיוֹסֵף֮לְיוֹסֵףליוסף בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרַיִם֒מִצְרַיִםמצרים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יָֽלְדָהיָלְדָהילדה־־־לּוֹ֙לּוֹלו אָֽסְנַ֔תאָסְנַתאסנת בַּתבַּתבת־־־פּ֥וֹטִיפּוֹטִיפוטי פֶ֖רַעפֶרַעפרע כֹּהֵ֣ןכֹּהֵןכהן אֹ֑ןאֹןאן אֶתאֶתאת־־־מְנַשֶּׁ֖המְנַשֶּׁהמנשה וְאֶתוְאֶתואת־־־אֶפְרָֽיִםאֶפְרָיִםאפרים׃׃׃ 46:21 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני בִנְיָמִ֗ןבִנְיָמִןבנימן בֶּ֤לַעבֶּלַעבלע וָבֶ֙כֶר֙וָבֶכֶרובכר וְאַשְׁבֵּ֔לוְאַשְׁבֵּלואשבל גֵּרָ֥אגֵּרָאגרא וְנַעֲמָ֖ןוְנַעֲמָןונעמן אֵחִ֣יאֵחִיאחי וָרֹ֑אשׁוָרֹאשׁוראש מֻפִּ֥יםמֻפִּיםמפים וְחֻפִּ֖יםוְחֻפִּיםוחפים וָאָֽרְדְּוָאָרְדְּוארד׃׃׃ 46:22 אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה בְּנֵ֣יבְּנֵיבני רָחֵ֔לרָחֵלרחל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יֻלַּ֖דיֻלַּדילד לְיַעֲקֹ֑בלְיַעֲקֹבליעקב כָּלכָּלכל־־־נֶ֖פֶשׁנֶפֶשׁנפש אַרְבָּעָ֥האַרְבָּעָהארבעה עָשָֽׂרעָשָׂרעשר׃׃׃ 46:23 וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־דָ֖ןדָןדן חֻשִֽׁיםחֻשִׁיםחשים׃׃׃ 46:24 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני נַפְתָּלִ֑ינַפְתָּלִינפתלי יַחְצְאֵ֥ליַחְצְאֵליחצאל וְגוּנִ֖יוְגוּנִיוגוני וְיֵ֥צֶרוְיֵצֶרויצר וְשִׁלֵּֽםוְשִׁלֵּםושלם׃׃׃ 46:25 אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בִלְהָ֔הבִלְהָהבלהה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥ןנָתַןנתן לָבָ֖ןלָבָןלבן לְרָחֵ֣ללְרָחֵללרחל בִּתּ֑וֹבִּתּוֹבתו וַתֵּ֧לֶדוַתֵּלֶדותלד אֶתאֶתאת־־־אֵ֛לֶּהאֵלֶּהאלה לְיַעֲקֹ֖בלְיַעֲקֹבליעקב כָּלכָּלכל־־־נֶ֥פֶשׁנֶפֶשׁנפש שִׁבְעָֽהשִׁבְעָהשבעה׃׃׃ 46:26 כָּלכָּלכל־־־הַ֠נֶּפֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הַבָּאָ֨ההַבָּאָההבאה לְיַעֲקֹ֤בלְיַעֲקֹבליעקב מִצְרַ֙יְמָה֙מִצְרַיְמָהמצרימה יֹצְאֵ֣ייֹצְאֵייצאי יְרֵכ֔וֹיְרֵכוֹירכו מִלְּבַ֖דמִלְּבַדמלבד נְשֵׁ֣ינְשֵׁינשי בְנֵיבְנֵיבני־־־יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב כָּלכָּלכל־־־נֶ֖פֶשׁנֶפֶשׁנפש שִׁשִּׁ֥יםשִׁשִּׁיםששים וָשֵֽׁשׁוָשֵׁשׁושש׃׃׃ 46:27 וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני יוֹסֵ֛ףיוֹסֵףיוסף אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֻלַּדיֻלַּדילד־־־ל֥וֹלוֹלו בְמִצְרַ֖יִםבְמִצְרַיִםבמצרים נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש שְׁנָ֑יִםשְׁנָיִםשנים כָּלכָּלכל־־־הַנֶּ֧פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש לְבֵֽיתלְבֵיתלבית־־־יַעֲקֹ֛ביַעֲקֹביעקב הַבָּ֥אָההַבָּאָההבאה מִצְרַ֖יְמָהמִצְרַיְמָהמצרימה שִׁבְעִֽיםשִׁבְעִיםשבעים׃׃׃ פפפ
46:28 וְאֶתוְאֶתואת־־־יְהוּדָ֞היְהוּדָהיהודה שָׁלַ֤חשָׁלַחשלח לְפָנָיו֙לְפָנָיולפניו אֶלאֶלאל־־־יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף לְהוֹרֹ֥תלְהוֹרֹתלהורת לְפָנָ֖יולְפָנָיולפניו גֹּ֑שְׁנָהגֹּשְׁנָהגשנה וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו אַ֥רְצָהאַרְצָהארצה גֹּֽשֶׁןגֹּשֶׁןגשן׃׃׃ 46:29 וַיֶּאְסֹ֤רוַיֶּאְסֹרויאסר יוֹסֵף֙יוֹסֵףיוסף מֶרְכַּבְתּ֔וֹמֶרְכַּבְתּוֹמרכבתו וַיַּ֛עַלוַיַּעַלויעל לִקְרַֽאתלִקְרַאתלקראת־־־יִשְׂרָאֵ֥ליִשְׂרָאֵלישראל אָבִ֖יואָבִיואביו גֹּ֑שְׁנָהגֹּשְׁנָהגשנה וַיֵּרָ֣אוַיֵּרָאוירא אֵלָ֗יואֵלָיואליו וַיִּפֹּל֙וַיִּפֹּלויפל עַלעַלעל־־־צַוָּארָ֔יוצַוָּארָיוצואריו וַיֵּ֥בְךְּוַיֵּבְךְּויבך עַלעַלעל־־־צַוָּארָ֖יוצַוָּארָיוצואריו עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 46:30 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף אָמ֣וּתָהאָמוּתָהאמותה הַפָּ֑עַםהַפָּעַםהפעם אַחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי רְאוֹתִ֣ירְאוֹתִיראותי אֶתאֶתאת־־־פָּנֶ֔יךָפָּנֶיךָפניך כִּ֥יכִּיכי עוֹדְךָ֖עוֹדְךָעודך חָֽיחָיחי׃׃׃ 46:31 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹסֵ֤ףיוֹסֵףיוסף אֶלאֶלאל־־־אֶחָיו֙אֶחָיואחיו וְאֶלוְאֶלואל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אָבִ֔יואָבִיואביו אֶעֱלֶ֖האֶעֱלֶהאעלה וְאַגִּ֣ידָהוְאַגִּידָהואגידה לְפַרְעֹ֑הלְפַרְעֹהלפרעה וְאֹֽמְרָ֣הוְאֹמְרָהואמרה אֵלָ֔יואֵלָיואליו אַחַ֧יאַחַיאחי וּבֵיתוּבֵיתובית־־־אָבִ֛יאָבִיאבי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּאֶֽרֶץבְּאֶרֶץבארץ־־־כְּנַ֖עַןכְּנַעַןכנען בָּ֥אוּבָּאוּבאו אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 46:32 וְהָאֲנָשִׁים֙וְהָאֲנָשִׁיםוהאנשים רֹ֣עֵירֹעֵירעי צֹ֔אןצֹאןצאן כִּֽיכִּיכי־־־אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי מִקְנֶ֖המִקְנֶהמקנה הָי֑וּהָיוּהיו וְצֹאנָ֧םוְצֹאנָםוצאנם וּבְקָרָ֛םוּבְקָרָםובקרם וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לָהֶ֖םלָהֶםלהם הֵבִֽיאוּהֵבִיאוּהביאו׃׃׃ 46:33 וְהָיָ֕הוְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־יִקְרָ֥איִקְרָאיקרא לָכֶ֖םלָכֶםלכם פַּרְעֹ֑הפַּרְעֹהפרעה וְאָמַ֖רוְאָמַרואמר מַהמַהמה־־־מַּעֲשֵׂיכֶֽםמַּעֲשֵׂיכֶםמעשיכם׃׃׃ 46:34 וַאֲמַרְתֶּ֗םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם אַנְשֵׁ֨יאַנְשֵׁיאנשי מִקְנֶ֜המִקְנֶהמקנה הָי֤וּהָיוּהיו עֲבָדֶ֙יךָ֙עֲבָדֶיךָעבדיך מִנְּעוּרֵ֣ינוּמִנְּעוּרֵינוּמנעורינו וְעַדוְעַדועד־־־עַ֔תָּהעַתָּהעתה גַּםגַּםגם־־־אֲנַ֖חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו גַּםגַּםגם־־־אֲבֹתֵ֑ינוּאֲבֹתֵינוּאבתינו בַּעֲב֗וּרבַּעֲבוּרבעבור תֵּשְׁבוּ֙תֵּשְׁבוּתשבו בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ גֹּ֔שֶׁןגֹּשֶׁןגשן כִּֽיכִּיכי־־־תוֹעֲבַ֥תתוֹעֲבַתתועבת מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים כָּלכָּלכל־־־רֹ֥עֵהרֹעֵהרעה צֹֽאןצֹאןצאן׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain