Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 6

6:1 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי כִּֽיכִּיכי־־־הֵחֵ֣להֵחֵלהחל הָֽאָדָ֔םהָאָדָםהאדם לָרֹ֖בלָרֹבלרב עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הָֽאֲדָמָ֑ההָאֲדָמָההאדמה וּבָנ֖וֹתוּבָנוֹתובנות יֻלְּד֥וּיֻלְּדוּילדו לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 6:2 וַיִּרְא֤וּוַיִּרְאוּויראו בְנֵיבְנֵיבני־־־הָֽאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים אֶתאֶתאת־־־בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות הָֽאָדָ֔םהָאָדָםהאדם כִּ֥יכִּיכי טֹבֹ֖תטֹבֹתטבת הֵ֑נָּההֵנָּההנה וַיִּקְח֤וּוַיִּקְחוּויקחו לָהֶם֙לָהֶםלהם נָשִׁ֔יםנָשִׁיםנשים מִכֹּ֖למִכֹּלמכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּחָֽרוּבָּחָרוּבחרו׃׃׃ 6:3 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה לֹֽאלֹאלא־־־יָד֨וֹןיָדוֹןידון רוּחִ֤ירוּחִירוחי בָֽאָדָם֙בָאָדָםבאדם לְעֹלָ֔םלְעֹלָםלעלם בְּשַׁגַּ֖םבְּשַׁגַּםבשגם ה֣וּאהוּאהוא בָשָׂ֑רבָשָׂרבשר וְהָי֣וּוְהָיוּוהיו יָמָ֔יויָמָיוימיו מֵאָ֥המֵאָהמאה וְעֶשְׂרִ֖יםוְעֶשְׂרִיםועשרים שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 6:4 הַנְּפִלִ֞יםהַנְּפִלִיםהנפלים הָי֣וּהָיוּהיו בָאָרֶץ֮בָאָרֶץבארץ בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵם֒הָהֵםההם וְגַ֣םוְגַםוגם אַֽחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־כֵ֗ןכֵןכן אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָבֹ֜אוּיָבֹאוּיבאו בְּנֵ֤יבְּנֵיבני הָֽאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים אֶלאֶלאל־־־בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות הָֽאָדָ֔םהָאָדָםהאדם וְיָלְד֖וּוְיָלְדוּוילדו לָהֶ֑םלָהֶםלהם הֵ֧מָּההֵמָּההמה הַגִּבֹּרִ֛יםהַגִּבֹּרִיםהגברים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מֵעוֹלָ֖םמֵעוֹלָםמעולם אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי הַשֵּֽׁםהַשֵּׁםהשם׃׃׃ פפפ
6:5 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּ֥יכִּיכי רַבָּ֛הרַבָּהרבה רָעַ֥תרָעַתרעת הָאָדָ֖םהָאָדָםהאדם בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ וְכָלוְכָלוכל־־־יֵ֙צֶר֙יֵצֶריצר מַחְשְׁבֹ֣תמַחְשְׁבֹתמחשבת לִבּ֔וֹלִבּוֹלבו רַ֥קרַקרק רַ֖ערַערע כָּלכָּלכל־־־הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 6:6 וַיִּנָּ֣חֶםוַיִּנָּחֶםוינחם יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־עָשָׂ֥העָשָׂהעשה אֶתאֶתאת־־־הָֽאָדָ֖םהָאָדָםהאדם בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ וַיִּתְעַצֵּ֖בוַיִּתְעַצֵּבויתעצב אֶלאֶלאל־־־לִבּֽוֹלִבּוֹלבו׃׃׃ 6:7 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶמְחֶ֨האֶמְחֶהאמחה אֶתאֶתאת־־־הָאָדָ֤םהָאָדָםהאדם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּרָ֙אתִי֙בָּרָאתִיבראתי מֵעַל֙מֵעַלמעל פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הָֽאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה מֵֽאָדָם֙מֵאָדָםמאדם עַדעַדעד־־־בְּהֵמָ֔הבְּהֵמָהבהמה עַדעַדעד־־־רֶ֖מֶשׂרֶמֶשׂרמש וְעַדוְעַדועד־־־ע֣וֹףעוֹףעוף הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים כִּ֥יכִּיכי נִחַ֖מְתִּינִחַמְתִּינחמתי כִּ֥יכִּיכי עֲשִׂיתִֽםעֲשִׂיתִםעשיתם׃׃׃ 6:8 וְנֹ֕חַוְנֹחַונח מָ֥צָאמָצָאמצא חֵ֖ןחֵןחן בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
6:9 אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה תּוֹלְדֹ֣תתּוֹלְדֹתתולדת נֹ֔חַנֹחַנח נֹ֗חַנֹחַנח אִ֥ישׁאִישׁאיש צַדִּ֛יקצַדִּיקצדיק תָּמִ֥יםתָּמִיםתמים הָיָ֖ההָיָההיה בְּדֹֽרֹתָ֑יובְּדֹרֹתָיובדרתיו אֶתאֶתאת־־־הָֽאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים הִֽתְהַלֶּךְהִתְהַלֶּךְהתהלך־־־נֹֽחַנֹחַנח׃׃׃ 6:10 וַיּ֥וֹלֶדוַיּוֹלֶדויולד נֹ֖חַנֹחַנח שְׁלֹשָׁ֣השְׁלֹשָׁהשלשה בָנִ֑יםבָנִיםבנים אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֖םשֵׁםשם אֶתאֶתאת־־־חָ֥םחָםחם וְאֶתוְאֶתואת־־־יָֽפֶתיָפֶתיפת׃׃׃ 6:11 וַתִּשָּׁחֵ֥תוַתִּשָּׁחֵתותשחת הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הָֽאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַתִּמָּלֵ֥אוַתִּמָּלֵאותמלא הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ חָמָֽסחָמָסחמס׃׃׃ 6:12 וַיַּ֧רְאוַיַּרְאוירא אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה נִשְׁחָ֑תָהנִשְׁחָתָהנשחתה כִּֽיכִּיכי־־־הִשְׁחִ֧יתהִשְׁחִיתהשחית כָּלכָּלכל־־־בָּשָׂ֛רבָּשָׂרבשר אֶתאֶתאת־־־דַּרְכּ֖וֹדַּרְכּוֹדרכו עַלעַלעל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ ססס 6:13 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֱלֹהִ֜יםאֱלֹהִיםאלהים לְנֹ֗חַלְנֹחַלנח קֵ֤ץקֵץקץ כָּלכָּלכל־־־בָּשָׂר֙בָּשָׂרבשר בָּ֣אבָּאבא לְפָנַ֔ילְפָנַילפני כִּֽיכִּיכי־־־מָלְאָ֥המָלְאָהמלאה הָאָ֛רֶץהָאָרֶץהארץ חָמָ֖סחָמָסחמס מִפְּנֵיהֶ֑םמִפְּנֵיהֶםמפניהם וְהִנְנִ֥יוְהִנְנִיוהנני מַשְׁחִיתָ֖םמַשְׁחִיתָםמשחיתם אֶתאֶתאת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 6:14 עֲשֵׂ֤העֲשֵׂהעשה לְךָ֙לְךָלך תֵּבַ֣תתֵּבַתתבת עֲצֵיעֲצֵיעצי־־־גֹ֔פֶרגֹפֶרגפר קִנִּ֖יםקִנִּיםקנים תַּֽעֲשֶׂ֣התַּעֲשֶׂהתעשה אֶתאֶתאת־־־הַתֵּבָ֑ההַתֵּבָההתבה וְכָֽפַרְתָּ֥וְכָפַרְתָּוכפרת אֹתָ֛הּאֹתָהּאתה מִבַּ֥יִתמִבַּיִתמבית וּמִח֖וּץוּמִחוּץומחוץ בַּכֹּֽפֶרבַּכֹּפֶרבכפר׃׃׃ 6:15 וְזֶ֕הוְזֶהוזה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תַּֽעֲשֶׂ֖התַּעֲשֶׂהתעשה אֹתָ֑הּאֹתָהּאתה שְׁלֹ֧שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֣וֹתמֵאוֹתמאות אַמָּ֗האַמָּהאמה אֹ֚רֶךְאֹרֶךְארך הַתֵּבָ֔ההַתֵּבָההתבה חֲמִשִּׁ֤יםחֲמִשִּׁיםחמשים אַמָּה֙אַמָּהאמה רָחְבָּ֔הּרָחְבָּהּרחבה וּשְׁלֹשִׁ֥יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים אַמָּ֖האַמָּהאמה קוֹמָתָֽהּקוֹמָתָהּקומתה׃׃׃ 6:16 צֹ֣הַרצֹהַרצהר ׀׀׀ תַּֽעֲשֶׂ֣התַּעֲשֶׂהתעשה לַתֵּבָ֗הלַתֵּבָהלתבה וְאֶלוְאֶלואל־־־אַמָּה֙אַמָּהאמה תְּכַלֶ֣נָּהתְּכַלֶנָּהתכלנה מִלְמַ֔עְלָהמִלְמַעְלָהמלמעלה וּפֶ֥תַחוּפֶתַחופתח הַתֵּבָ֖ההַתֵּבָההתבה בְּצִדָּ֣הּבְּצִדָּהּבצדה תָּשִׂ֑יםתָּשִׂיםתשים תַּחְתִּיִּ֛םתַּחְתִּיִּםתחתים שְׁנִיִּ֥םשְׁנִיִּםשנים וּשְׁלִשִׁ֖יםוּשְׁלִשִׁיםושלשים תַּֽעֲשֶֽׂהָתַּעֲשֶׂהָתעשה׃׃׃ 6:17 וַאֲנִ֗יוַאֲנִיואני הִנְנִי֩הִנְנִיהנני מֵבִ֨יאמֵבִיאמביא אֶתאֶתאת־־־הַמַּבּ֥וּלהַמַּבּוּלהמבול מַ֙יִם֙מַיִםמים עַלעַלעל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ לְשַׁחֵ֣תלְשַׁחֵתלשחת כָּלכָּלכל־־־בָּשָׂ֗רבָּשָׂרבשר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בּוֹ֙בּוֹבו ר֣וּחַרוּחַרוח חַיִּ֔יםחַיִּיםחיים מִתַּ֖חַתמִתַּחַתמתחת הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים כֹּ֥לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּאָ֖רֶץבָּאָרֶץבארץ יִגְוָֽעיִגְוָעיגוע׃׃׃ 6:18 וַהֲקִמֹתִ֥יוַהֲקִמֹתִיוהקמתי אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֖יבְּרִיתִיבריתי אִתָּ֑ךְאִתָּךְאתך וּבָאתָ֙וּבָאתָובאת אֶלאֶלאל־־־הַתֵּבָ֔ההַתֵּבָההתבה אַתָּ֕האַתָּהאתה וּבָנֶ֛יךָוּבָנֶיךָובניך וְאִשְׁתְּךָ֥וְאִשְׁתְּךָואשתך וּנְשֵֽׁיוּנְשֵׁיונשי־־־בָנֶ֖יךָבָנֶיךָבניך אִתָּֽךְאִתָּךְאתך׃׃׃ 6:19 וּמִכָּלוּמִכָּלומכל־־־הָ֠חַיהָחַיהחי מִֽכָּלמִכָּלמכל־־־בָּשָׂ֞רבָּשָׂרבשר שְׁנַ֧יִםשְׁנַיִםשנים מִכֹּ֛למִכֹּלמכל תָּבִ֥יאתָּבִיאתביא אֶלאֶלאל־־־הַתֵּבָ֖ההַתֵּבָההתבה לְהַחֲיֹ֣תלְהַחֲיֹתלהחית אִתָּ֑ךְאִתָּךְאתך זָכָ֥רזָכָרזכר וּנְקֵבָ֖הוּנְקֵבָהונקבה יִֽהְיֽוּיִהְיוּיהיו׃׃׃ 6:20 מֵהָע֣וֹףמֵהָעוֹףמהעוף לְמִינֵ֗הוּלְמִינֵהוּלמינהו וּמִןוּמִןומן־־־הַבְּהֵמָה֙הַבְּהֵמָההבהמה לְמִינָ֔הּלְמִינָהּלמינה מִכֹּ֛למִכֹּלמכל רֶ֥מֶשׂרֶמֶשׂרמש הָֽאֲדָמָ֖ההָאֲדָמָההאדמה לְמִינֵ֑הוּלְמִינֵהוּלמינהו שְׁנַ֧יִםשְׁנַיִםשנים מִכֹּ֛למִכֹּלמכל יָבֹ֥אוּיָבֹאוּיבאו אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך לְהַֽחֲיֽוֹתלְהַחֲיוֹתלהחיות׃׃׃ 6:21 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה קַחקַחקח־־־לְךָ֗לְךָלך מִכָּלמִכָּלמכל־־־מַֽאֲכָל֙מַאֲכָלמאכל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יֵֽאָכֵ֔ליֵאָכֵליאכל וְאָסַפְתָּ֖וְאָסַפְתָּואספת אֵלֶ֑יךָאֵלֶיךָאליך וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה לְךָ֛לְךָלך וְלָהֶ֖םוְלָהֶםולהם לְאָכְלָֽהלְאָכְלָהלאכלה׃׃׃ 6:22 וַיַּ֖עַשׂוַיַּעַשׂויעש נֹ֑חַנֹחַנח כְּ֠כֹלכְּכֹלככל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה אֹת֛וֹאֹתוֹאתו אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים כֵּ֥ןכֵּןכן עָשָֽׂהעָשָׂהעשה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain