Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Hosea 10

10:1 גֶּ֤פֶןגֶּפֶןגפן בּוֹקֵק֙בּוֹקֵקבוקק יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל פְּרִ֖יפְּרִיפרי יְשַׁוֶּהיְשַׁוֶּהישוה־־־לּ֑וֹלּוֹלו כְּרֹ֣בכְּרֹבכרב לְפִרְי֗וֹלְפִרְיוֹלפריו הִרְבָּה֙הִרְבָּההרבה לַֽמִּזְבְּח֔וֹתלַמִּזְבְּחוֹתלמזבחות כְּט֣וֹבכְּטוֹבכטוב לְאַרְצ֔וֹלְאַרְצוֹלארצו הֵיטִ֖יבוּהֵיטִיבוּהיטיבו מַצֵּבֽוֹתמַצֵּבוֹתמצבות׃׃׃ 10:2 חָלַ֥קחָלַקחלק לִבָּ֖םלִבָּםלבם עַתָּ֣העַתָּהעתה יֶאְשָׁ֑מוּיֶאְשָׁמוּיאשמו ה֚וּאהוּאהוא יַעֲרֹ֣ףיַעֲרֹףיערף מִזְבְּחוֹתָ֔םמִזְבְּחוֹתָםמזבחותם יְשֹׁדֵ֖דיְשֹׁדֵדישדד מַצֵּבוֹתָֽםמַצֵּבוֹתָםמצבותם׃׃׃ 10:3 כִּ֤יכִּיכי עַתָּה֙עַתָּהעתה יֹֽאמְר֔וּיֹאמְרוּיאמרו אֵ֥יןאֵיןאין מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך לָ֑נוּלָנוּלנו כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא יָרֵ֙אנוּ֙יָרֵאנוּיראנו אֶתאֶתאת־־־יְהֹוָ֔היְהֹוָהיהוה וְהַמֶּ֖לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך מַהמַהמה־־־יַּֽעֲשֶׂהיַּעֲשֶׂהיעשה־־־לָּֽנוּלָּנוּלנו׃׃׃ 10:4 דִּבְּר֣וּדִּבְּרוּדברו דְבָרִ֔יםדְבָרִיםדברים אָל֥וֹתאָלוֹתאלות שָׁ֖וְאשָׁוְאשוא כָּרֹ֣תכָּרֹתכרת בְּרִ֑יתבְּרִיתברית וּפָרַ֤חוּפָרַחופרח כָּרֹאשׁ֙כָּרֹאשׁכראש מִשְׁפָּ֔טמִשְׁפָּטמשפט עַ֖לעַלעל תַּלְמֵ֥יתַּלְמֵיתלמי שָׂדָֽישָׂדָישדי׃׃׃ 10:5 לְעֶגְלוֹת֙לְעֶגְלוֹתלעגלות בֵּ֣יתבֵּיתבית אָ֔וֶןאָוֶןאון יָג֖וּרוּיָגוּרוּיגורו שְׁכַ֣ןשְׁכַןשכן שֹֽׁמְר֑וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון כִּיכִּיכי־־־אָבַ֨לאָבַלאבל עָלָ֜יועָלָיועליו עַמּ֗וֹעַמּוֹעמו וּכְמָרָיו֙וּכְמָרָיווכמריו עָלָ֣יועָלָיועליו יָגִ֔ילוּיָגִילוּיגילו עַלעַלעל־־־כְּבוֹד֖וֹכְּבוֹדוֹכבודו כִּֽיכִּיכי־־־גָלָ֥הגָלָהגלה מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 10:6 גַּםגַּםגם־־־אוֹתוֹ֙אוֹתוֹאותו לְאַשּׁ֣וּרלְאַשּׁוּרלאשור יוּבָ֔ליוּבָליובל מִנְחָ֖המִנְחָהמנחה לְמֶ֣לֶךְלְמֶלֶךְלמלך יָרֵ֑ביָרֵבירב בָּשְׁנָה֙בָּשְׁנָהבשנה אֶפְרַ֣יִםאֶפְרַיִםאפרים יִקָּ֔חיִקָּחיקח וְיֵב֥וֹשׁוְיֵבוֹשׁויבוש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מֵעֲצָתֽוֹמֵעֲצָתוֹמעצתו׃׃׃ 10:7 נִדְמֶ֥הנִדְמֶהנדמה שֹׁמְר֖וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון מַלְכָּ֑הּמַלְכָּהּמלכה כְּקֶ֖צֶףכְּקֶצֶףכקצף עַלעַלעל־־־פְּנֵיפְּנֵיפני־־־מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 10:8 וְנִשְׁמְד֞וּוְנִשְׁמְדוּונשמדו בָּמ֣וֹתבָּמוֹתבמות אָ֗וֶןאָוֶןאון חַטַּאת֙חַטַּאתחטאת יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל ק֣וֹץקוֹץקוץ וְדַרְדַּ֔רוְדַרְדַּרודרדר יַעֲלֶ֖היַעֲלֶהיעלה עַלעַלעל־־־מִזְבְּחוֹתָ֑םמִזְבְּחוֹתָםמזבחותם וְאָמְר֤וּוְאָמְרוּואמרו לֶֽהָרִים֙לֶהָרִיםלהרים כַּסּ֔וּנוּכַּסּוּנוּכסונו וְלַגְּבָע֖וֹתוְלַגְּבָעוֹתולגבעות נִפְל֥וּנִפְלוּנפלו עָלֵֽינוּעָלֵינוּעלינו׃׃׃ ססס 10:9 מִימֵי֙מִימֵימימי הַגִּבְעָ֔ההַגִּבְעָההגבעה חָטָ֖אתָחָטָאתָחטאת יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל שָׁ֣םשָׁםשם עָמָ֔דוּעָמָדוּעמדו לֹֽאלֹאלא־־־תַשִּׂיגֵ֧םתַשִּׂיגֵםתשיגם בַּגִּבְעָ֛הבַּגִּבְעָהבגבעה מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה עַלעַלעל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עַֽלְוָֽהעַלְוָהעלוה׃׃׃ 10:10 בְּאַוָּתִ֖יבְּאַוָּתִיבאותי וְאֶסֳּרֵ֑םוְאֶסֳּרֵםואסרם וְאֻסְּפ֤וּוְאֻסְּפוּואספו עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם עַמִּ֔יםעַמִּיםעמים בְּאָסְרָ֖םבְּאָסְרָםבאסרם לִשְׁתֵּ֥ילִשְׁתֵּילשתי [עֵינֹתָם כ][עֵינֹתָם כ][עינתם כ] (עוֹנֹתָֽם ק)(עוֹנֹתָם ק)(עונתם ק)׃׃׃ 10:11 וְאֶפְרַ֜יִםוְאֶפְרַיִםואפרים עֶגְלָ֤העֶגְלָהעגלה מְלֻמָּדָה֙מְלֻמָּדָהמלמדה אֹהַ֣בְתִּיאֹהַבְתִּיאהבתי לָד֔וּשׁלָדוּשׁלדוש וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני עָבַ֔רְתִּיעָבַרְתִּיעברתי עַלעַלעל־־־ט֖וּבטוּבטוב צַוָּארָ֑הּצַוָּארָהּצוארה אַרְכִּ֤יבאַרְכִּיבארכיב אֶפְרַ֙יִם֙אֶפְרַיִםאפרים יַחֲר֣וֹשׁיַחֲרוֹשׁיחרוש יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה יְשַׂדֶּדיְשַׂדֶּדישדד־־־ל֖וֹלוֹלו יַעֲקֹֽביַעֲקֹביעקב׃׃׃ 10:12 זִרְע֨וּזִרְעוּזרעו לָכֶ֤םלָכֶםלכם לִצְדָקָה֙לִצְדָקָהלצדקה קִצְר֣וּקִצְרוּקצרו לְפִילְפִילפי־־־חֶ֔סֶדחֶסֶדחסד נִ֥ירוּנִירוּנירו לָכֶ֖םלָכֶםלכם נִ֑ירנִירניר וְעֵת֙וְעֵתועת לִדְר֣וֹשׁלִדְרוֹשׁלדרוש אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַדעַדעד־־־יָב֕וֹאיָבוֹאיבוא וְיֹרֶ֥הוְיֹרֶהוירה צֶ֖דֶקצֶדֶקצדק לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 10:13 חֲרַשְׁתֶּםחֲרַשְׁתֶּםחרשתם־־־רֶ֛שַׁערֶשַׁערשע עַוְלָ֥תָהעַוְלָתָהעולתה קְצַרְתֶּ֖םקְצַרְתֶּםקצרתם אֲכַלְתֶּ֣םאֲכַלְתֶּםאכלתם פְּרִיפְּרִיפרי־־־כָ֑חַשׁכָחַשׁכחש כִּֽיכִּיכי־־־בָטַ֥חְתָּבָטַחְתָּבטחת בְדַרְכְּךָ֖בְדַרְכְּךָבדרכך בְּרֹ֥בבְּרֹבברב גִּבּוֹרֶֽיךָגִּבּוֹרֶיךָגבוריך׃׃׃ 10:14 וְקָ֣אםוְקָאםוקאם שָׁאוֹן֮שָׁאוֹןשאון בְּעַמֶּךָ֒בְּעַמֶּךָבעמך וְכָלוְכָלוכל־־־מִבְצָרֶ֣יךָמִבְצָרֶיךָמבצריך יוּשַּׁ֔דיוּשַּׁדיושד כְּשֹׁ֧דכְּשֹׁדכשד שַֽׁלְמַ֛ןשַׁלְמַןשלמן בֵּ֥יתבֵּיתבית אַֽרְבֵ֖אלאַרְבֵאלארבאל בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום מִלְחָמָ֑המִלְחָמָהמלחמה אֵ֥םאֵםאם עַלעַלעל־־־בָּנִ֖יםבָּנִיםבנים רֻטָּֽשָׁהרֻטָּשָׁהרטשה׃׃׃ 10:15 כָּ֗כָהכָּכָהככה עָשָׂ֤העָשָׂהעשה לָכֶם֙לָכֶםלכם בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֔לאֵלאל מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני רָעַ֣תרָעַתרעת רָֽעַתְכֶ֑םרָעַתְכֶםרעתכם בַּשַּׁ֕חַרבַּשַּׁחַרבשחר נִדְמֹ֥הנִדְמֹהנדמה נִדְמָ֖הנִדְמָהנדמה מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain