Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Hosea 12

12:1 סְבָבֻ֤נִיסְבָבֻנִיסבבני בְכַ֙חַשׁ֙בְכַחַשׁבכחש אֶפְרַ֔יִםאֶפְרַיִםאפרים וּבְמִרְמָ֖הוּבְמִרְמָהובמרמה בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וִֽיהוּדָ֗הוִיהוּדָהויהודה עֹ֥דעֹדעד רָד֙רָדרד עִםעִםעם־־־אֵ֔לאֵלאל וְעִםוְעִםועם־־־קְדוֹשִׁ֖יםקְדוֹשִׁיםקדושים נֶאֱמָֽןנֶאֱמָןנאמן׃׃׃ 12:2 אֶפְרַ֜יִםאֶפְרַיִםאפרים רֹעֶ֥הרֹעֶהרעה ר֙וּחַ֙רוּחַרוח וְרֹדֵ֣ףוְרֹדֵףורדף קָדִ֔יםקָדִיםקדים כָּלכָּלכל־־־הַיּ֕וֹםהַיּוֹםהיום כָּזָ֥בכָּזָבכזב וָשֹׁ֖דוָשֹׁדושד יַרְבֶּ֑היַרְבֶּהירבה וּבְרִית֙וּבְרִיתוברית עִםעִםעם־־־אַשּׁ֣וּראַשּׁוּראשור יִכְרֹ֔תוּיִכְרֹתוּיכרתו וְשֶׁ֖מֶןוְשֶׁמֶןושמן לְמִצְרַ֥יִםלְמִצְרַיִםלמצרים יוּבָֽליוּבָליובל׃׃׃ 12:3 וְרִ֥יבוְרִיבוריב לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה עִםעִםעם־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וְלִפְקֹ֤דוְלִפְקֹדולפקד עַֽלעַלעל־־־יַעֲקֹב֙יַעֲקֹביעקב כִּדְרָכָ֔יוכִּדְרָכָיוכדרכיו כְּמַעֲלָלָ֖יוכְּמַעֲלָלָיוכמעלליו יָשִׁ֥יביָשִׁיבישיב לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 12:4 בַּבֶּ֖טֶןבַּבֶּטֶןבבטן עָקַ֣בעָקַבעקב אֶתאֶתאת־־־אָחִ֑יואָחִיואחיו וּבְאוֹנ֖וֹוּבְאוֹנוֹובאונו שָׂרָ֥השָׂרָהשרה אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 12:5 וָיָּ֤שַׂרוָיָּשַׂרוישר אֶלאֶלאל־־־מַלְאָךְ֙מַלְאָךְמלאך וַיֻּכָ֔לוַיֻּכָלויכל בָּכָ֖הבָּכָהבכה וַיִּתְחַנֶּןוַיִּתְחַנֶּןויתחנן־־־ל֑וֹלוֹלו בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵל֙אֵלאל יִמְצָאֶ֔נּוּיִמְצָאֶנּוּימצאנו וְשָׁ֖םוְשָׁםושם יְדַבֵּ֥ריְדַבֵּרידבר עִמָּֽנוּעִמָּנוּעמנו׃׃׃ 12:6 וַֽיהוָ֖הוַיהוָהויהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי הַצְּבָא֑וֹתהַצְּבָאוֹתהצבאות יְהוָ֖היְהוָהיהוה זִכְרֽוֹזִכְרוֹזכרו׃׃׃ 12:7 וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה בֵּאלֹהֶ֣יךָבֵּאלֹהֶיךָבאלהיך תָשׁ֑וּבתָשׁוּבתשוב חֶ֤סֶדחֶסֶדחסד וּמִשְׁפָּט֙וּמִשְׁפָּטומשפט שְׁמֹ֔רשְׁמֹרשמר וְקַוֵּ֥הוְקַוֵּהוקוה אֶלאֶלאל־־־אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך תָּמִֽידתָּמִידתמיד׃׃׃ 12:8 כְּנַ֗עַןכְּנַעַןכנען בְּיָד֛וֹבְּיָדוֹבידו מֹאזְנֵ֥ימֹאזְנֵימאזני מִרְמָ֖המִרְמָהמרמה לַעֲשֹׁ֥קלַעֲשֹׁקלעשק אָהֵֽבאָהֵבאהב׃׃׃ 12:9 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶפְרַ֔יִםאֶפְרַיִםאפרים אַ֣ךְאַךְאך עָשַׁ֔רְתִּיעָשַׁרְתִּיעשרתי מָצָ֥אתִימָצָאתִימצאתי א֖וֹןאוֹןאון לִ֑ילִילי כָּלכָּלכל־־־יְגִיעַ֕ייְגִיעַייגיעי לֹ֥אלֹאלא יִמְצְאוּיִמְצְאוּימצאו־־־לִ֖ילִילי עָוֺ֥ןעָוֺןעון אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־חֵֽטְאחֵטְאחטא׃׃׃ 12:10 וְאָנֹכִ֛יוְאָנֹכִיואנכי יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים עֹ֛דעֹדעד אוֹשִֽׁיבְךָ֥אוֹשִׁיבְךָאושיבך בָאֳהָלִ֖יםבָאֳהָלִיםבאהלים כִּימֵ֥יכִּימֵיכימי מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 12:11 וְדִבַּ֙רְתִּי֙וְדִבַּרְתִּיודברתי עַלעַלעל־־־הַנְּבִיאִ֔יםהַנְּבִיאִיםהנביאים וְאָנֹכִ֖יוְאָנֹכִיואנכי חָז֣וֹןחָזוֹןחזון הִרְבֵּ֑יתִיהִרְבֵּיתִיהרביתי וּבְיַ֥דוּבְיַדוביד הַנְּבִיאִ֖יםהַנְּבִיאִיםהנביאים אֲדַמֶּֽהאֲדַמֶּהאדמה׃׃׃ 12:12 אִםאִםאם־־־גִּלְעָ֥דגִּלְעָדגלעד אָ֙וֶן֙אָוֶןאון אַךְאַךְאך־־־שָׁ֣וְאשָׁוְאשוא הָי֔וּהָיוּהיו בַּגִּלְגָּ֖לבַּגִּלְגָּלבגלגל שְׁוָרִ֣יםשְׁוָרִיםשורים זִבֵּ֑חוּזִבֵּחוּזבחו גַּ֤םגַּםגם מִזְבְּחוֹתָם֙מִזְבְּחוֹתָםמזבחותם כְּגַלִּ֔יםכְּגַלִּיםכגלים עַ֖לעַלעל תַּלְמֵ֥יתַּלְמֵיתלמי שָׂדָֽישָׂדָישדי׃׃׃ 12:13 וַיִּבְרַ֥חוַיִּבְרַחויברח יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב שְׂדֵ֣השְׂדֵהשדה אֲרָ֑םאֲרָםארם וַיַּעֲבֹ֤דוַיַּעֲבֹדויעבד יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל בְּאִשָּׁ֔הבְּאִשָּׁהבאשה וּבְאִשָּׁ֖הוּבְאִשָּׁהובאשה שָׁמָֽרשָׁמָרשמר׃׃׃ 12:14 וּבְנָבִ֕יאוּבְנָבִיאובנביא הֶעֱלָ֧ההֶעֱלָההעלה יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מִמִּצְרָ֑יִםמִמִּצְרָיִםממצרים וּבְנָבִ֖יאוּבְנָבִיאובנביא נִשְׁמָֽרנִשְׁמָרנשמר׃׃׃ 12:15 הִכְעִ֥יסהִכְעִיסהכעיס אֶפְרַ֖יִםאֶפְרַיִםאפרים תַּמְרוּרִ֑יםתַּמְרוּרִיםתמרורים וְדָמָיו֙וְדָמָיוודמיו עָלָ֣יועָלָיועליו יִטּ֔וֹשׁיִטּוֹשׁיטוש וְחֶ֨רְפָּת֔וֹוְחֶרְפָּתוֹוחרפתו יָשִׁ֥יביָשִׁיבישיב ל֖וֹלוֹלו אֲדֹנָֽיואֲדֹנָיואדניו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain