Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Hosea 4

4:1 שִׁמְע֥וּשִׁמְעוּשמעו דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֣יכִּיכי רִ֤יברִיבריב לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה עִםעִםעם־־־יוֹשְׁבֵ֣ייוֹשְׁבֵייושבי הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ כִּ֠יכִּיכי אֵיןאֵיןאין־־־אֱמֶ֧תאֱמֶתאמת וְֽאֵיןוְאֵיןואין־־־חֶ֛סֶדחֶסֶדחסד וְאֵֽיןוְאֵיןואין־־־דַּ֥עַתדַּעַתדעת אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 4:2 אָלֹ֣האָלֹהאלה וְכַחֵ֔שׁוְכַחֵשׁוכחש וְרָצֹ֥חַוְרָצֹחַורצח וְגָנֹ֖בוְגָנֹבוגנב וְנָאֹ֑ףוְנָאֹףונאף פָּרָ֕צוּפָּרָצוּפרצו וְדָמִ֥יםוְדָמִיםודמים בְּדָמִ֖יםבְּדָמִיםבדמים נָגָֽעוּנָגָעוּנגעו׃׃׃ 4:3 עַלעַלעל־־־כֵּ֣ןכֵּןכן ׀׀׀ תֶּאֱבַ֣לתֶּאֱבַלתאבל הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ וְאֻמְלַל֙וְאֻמְלַלואמלל כָּלכָּלכל־־־יוֹשֵׁ֣ביוֹשֵׁביושב בָּ֔הּבָּהּבה בְּחַיַּ֥תבְּחַיַּתבחית הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה וּבְע֣וֹףוּבְעוֹףובעוף הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים וְגַםוְגַםוגם־־־דְּגֵ֥ידְּגֵידגי הַיָּ֖םהַיָּםהים יֵאָסֵֽפוּיֵאָסֵפוּיאספו׃׃׃ 4:4 אַ֥ךְאַךְאך אִ֛ישׁאִישׁאיש אַלאַלאל־־־יָרֵ֖ביָרֵבירב וְאַלוְאַלואל־־־יוֹכַ֣חיוֹכַחיוכח אִ֑ישׁאִישׁאיש וְעַמְּךָ֖וְעַמְּךָועמך כִּמְרִיבֵ֥יכִּמְרִיבֵיכמריבי כֹהֵֽןכֹהֵןכהן׃׃׃ 4:5 וְכָשַׁלְתָּ֣וְכָשַׁלְתָּוכשלת הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום וְכָשַׁ֧לוְכָשַׁלוכשל גַּםגַּםגם־־־נָבִ֛יאנָבִיאנביא עִמְּךָ֖עִמְּךָעמך לָ֑יְלָהלָיְלָהלילה וְדָמִ֖יתִיוְדָמִיתִיודמיתי אִמֶּֽךָאִמֶּךָאמך׃׃׃ 4:6 נִדְמ֥וּנִדְמוּנדמו עַמִּ֖יעַמִּיעמי מִבְּלִ֣ימִבְּלִימבלי הַדָּ֑עַתהַדָּעַתהדעת כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֞האַתָּהאתה הַדַּ֣עַתהַדַּעַתהדעת מָאַ֗סְתָּמָאַסְתָּמאסת וְאֶמְאָֽסְאךָ֙וְאֶמְאָסְאךָואמאסאך מִכַּהֵ֣ןמִכַּהֵןמכהן לִ֔ילִילי וַתִּשְׁכַּח֙וַתִּשְׁכַּחותשכח תּוֹרַ֣תתּוֹרַתתורת אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֶשְׁכַּ֥חאֶשְׁכַּחאשכח בָּנֶ֖יךָבָּנֶיךָבניך גַּםגַּםגם־־־אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 4:7 כְּרֻבָּ֖םכְּרֻבָּםכרבם כֵּ֣ןכֵּןכן חָֽטְאוּחָטְאוּחטאו־־־לִ֑ילִילי כְּבוֹדָ֖םכְּבוֹדָםכבודם בְּקָל֥וֹןבְּקָלוֹןבקלון אָמִֽיראָמִיראמיר׃׃׃ 4:8 חַטַּ֥אתחַטַּאתחטאת עַמִּ֖יעַמִּיעמי יֹאכֵ֑לוּיֹאכֵלוּיאכלו וְאֶלוְאֶלואל־־־עֲוֺנָ֖םעֲוֺנָםעונם יִשְׂא֥וּיִשְׂאוּישאו נַפְשֽׁוֹנַפְשׁוֹנפשו׃׃׃ 4:9 וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה כָעָ֖םכָעָםכעם כַּכֹּהֵ֑ןכַּכֹּהֵןככהן וּפָקַדְתִּ֤יוּפָקַדְתִּיופקדתי עָלָיו֙עָלָיועליו דְּרָכָ֔יודְּרָכָיודרכיו וּמַעֲלָלָ֖יווּמַעֲלָלָיוומעלליו אָשִׁ֥יבאָשִׁיבאשיב לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 4:10 וְאָֽכְלוּ֙וְאָכְלוּואכלו וְלֹ֣אוְלֹאולא יִשְׂבָּ֔עוּיִשְׂבָּעוּישבעו הִזְנ֖וּהִזְנוּהזנו וְלֹ֣אוְלֹאולא יִפְרֹ֑צוּיִפְרֹצוּיפרצו כִּֽיכִּיכי־־־אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה עָזְב֖וּעָזְבוּעזבו לִשְׁמֹֽרלִשְׁמֹרלשמר׃׃׃ 4:11 זְנ֛וּתזְנוּתזנות וְיַ֥יִןוְיַיִןויין וְתִיר֖וֹשׁוְתִירוֹשׁותירוש יִֽקַּֽחיִקַּחיקח־־־לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 4:12 עַמִּי֙עַמִּיעמי בְּעֵצ֣וֹבְּעֵצוֹבעצו יִשְׁאָ֔ליִשְׁאָלישאל וּמַקְל֖וֹוּמַקְלוֹומקלו יַגִּ֣ידיַגִּידיגיד ל֑וֹלוֹלו כִּ֣יכִּיכי ר֤וּחַרוּחַרוח זְנוּנִים֙זְנוּנִיםזנונים הִתְעָ֔ההִתְעָההתעה וַיִּזְנ֖וּוַיִּזְנוּויזנו מִתַּ֥חַתמִתַּחַתמתחת אֱלֹהֵיהֶֽםאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם׃׃׃ 4:13 עַלעַלעל־־־רָאשֵׁ֨ירָאשֵׁיראשי הֶהָרִ֜יםהֶהָרִיםההרים יְזַבֵּ֗חוּיְזַבֵּחוּיזבחו וְעַלוְעַלועל־־־הַגְּבָעוֹת֙הַגְּבָעוֹתהגבעות יְקַטֵּ֔רוּיְקַטֵּרוּיקטרו תַּ֣חַתתַּחַתתחת אַלּ֧וֹןאַלּוֹןאלון וְלִבְנֶ֛הוְלִבְנֶהולבנה וְאֵלָ֖הוְאֵלָהואלה כִּ֣יכִּיכי ט֣וֹבטוֹבטוב צִלָּ֑הּצִלָּהּצלה עַלעַלעל־־־כֵּ֗ןכֵּןכן תִּזְנֶ֙ינָה֙תִּזְנֶינָהתזנינה בְּנ֣וֹתֵיכֶ֔םבְּנוֹתֵיכֶםבנותיכם וְכַלּוֹתֵיכֶ֖םוְכַלּוֹתֵיכֶםוכלותיכם תְּנָאַֽפְנָהתְּנָאַפְנָהתנאפנה׃׃׃ 4:14 לֹֽאלֹאלא־־־אֶפְק֨וֹדאֶפְקוֹדאפקוד עַלעַלעל־־־בְּנוֹתֵיכֶ֜םבְּנוֹתֵיכֶםבנותיכם כִּ֣יכִּיכי תִזְנֶ֗ינָהתִזְנֶינָהתזנינה וְעַלוְעַלועל־־־כַּלּֽוֹתֵיכֶם֙כַּלּוֹתֵיכֶםכלותיכם כִּ֣יכִּיכי תְנָאַ֔פְנָהתְנָאַפְנָהתנאפנה כִּיכִּיכי־־־הֵם֙הֵםהם עִםעִםעם־־־הַזֹּנ֣וֹתהַזֹּנוֹתהזנות יְפָרֵ֔דוּיְפָרֵדוּיפרדו וְעִםוְעִםועם־־־הַקְּדֵשׁ֖וֹתהַקְּדֵשׁוֹתהקדשות יְזַבֵּ֑חוּיְזַבֵּחוּיזבחו וְעָ֥םוְעָםועם לֹֽאלֹאלא־־־יָבִ֖יןיָבִיןיבין יִלָּבֵֽטיִלָּבֵטילבט׃׃׃ 4:15 אִםאִםאם־־־זֹנֶ֤הזֹנֶהזנה אַתָּה֙אַתָּהאתה יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אַלאַלאל־־־יֶאְשַׁ֖םיֶאְשַׁםיאשם יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וְאַלוְאַלואל־־־תָּבֹ֣אוּתָּבֹאוּתבאו הַגִּלְגָּ֗להַגִּלְגָּלהגלגל וְאַֽלוְאַלואל־־־תַּעֲלוּ֙תַּעֲלוּתעלו בֵּ֣יתבֵּיתבית אָ֔וֶןאָוֶןאון וְאַלוְאַלואל־־־תִּשָּׁבְע֖וּתִּשָּׁבְעוּתשבעו חַיחַיחי־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 4:16 כִּ֚יכִּיכי כְּפָרָ֣הכְּפָרָהכפרה סֹֽרֵרָ֔הסֹרֵרָהסררה סָרַ֖רסָרַרסרר יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל עַתָּה֙עַתָּהעתה יִרְעֵ֣םיִרְעֵםירעם יְהוָ֔היְהוָהיהוה כְּכֶ֖בֶשׂכְּכֶבֶשׂככבש בַּמֶּרְחָֽבבַּמֶּרְחָבבמרחב׃׃׃ 4:17 חֲב֧וּרחֲבוּרחבור עֲצַבִּ֛יםעֲצַבִּיםעצבים אֶפְרָ֖יִםאֶפְרָיִםאפרים הַֽנַּֽחהַנַּחהנח־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 4:18 סָ֖רסָרסר סָבְאָ֑םסָבְאָםסבאם הַזְנֵ֣ההַזְנֵההזנה הִזְנ֔וּהִזְנוּהזנו אָהֲב֥וּאָהֲבוּאהבו הֵב֛וּהֵבוּהבו קָל֖וֹןקָלוֹןקלון מָגִנֶּֽיהָמָגִנֶּיהָמגניה׃׃׃ 4:19 צָרַ֥רצָרַרצרר ר֛וּחַרוּחַרוח אוֹתָ֖הּאוֹתָהּאותה בִּכְנָפֶ֑יהָבִּכְנָפֶיהָבכנפיה וְיֵבֹ֖שׁוּוְיֵבֹשׁוּויבשו מִזִּבְחוֹתָֽםמִזִּבְחוֹתָםמזבחותם ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain