Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Hosea 5

5:1 שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־זֹ֨אתזֹאתזאת הַכֹּהֲנִ֜יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהַקְשִׁ֣יבוּוְהַקְשִׁיבוּוהקשיבו ׀׀׀ בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וּבֵ֤יתוּבֵיתובית הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך הַאֲזִ֔ינוּהַאֲזִינוּהאזינו כִּ֥יכִּיכי לָכֶ֖םלָכֶםלכם הַמִּשְׁפָּ֑טהַמִּשְׁפָּטהמשפט כִּֽיכִּיכי־־־פַח֙פַחפח הֱיִיתֶ֣םהֱיִיתֶםהייתם לְמִצְפָּ֔הלְמִצְפָּהלמצפה וְרֶ֖שֶׁתוְרֶשֶׁתורשת פְּרוּשָׂ֥הפְּרוּשָׂהפרושה עַלעַלעל־־־תָּבֽוֹרתָּבוֹרתבור׃׃׃ 5:2 וְשַׁחֲטָ֥הוְשַׁחֲטָהושחטה שֵׂטִ֖יםשֵׂטִיםשטים הֶעְמִ֑יקוּהֶעְמִיקוּהעמיקו וַאֲנִ֖יוַאֲנִיואני מוּסָ֥רמוּסָרמוסר לְכֻלָּֽםלְכֻלָּםלכלם׃׃׃ 5:3 אֲנִי֙אֲנִיאני יָדַ֣עְתִּייָדַעְתִּיידעתי אֶפְרַ֔יִםאֶפְרַיִםאפרים וְיִשְׂרָאֵ֖לוְיִשְׂרָאֵלוישראל לֹֽאלֹאלא־־־נִכְחַ֣דנִכְחַדנכחד מִמֶּ֑נִּימִמֶּנִּיממני כִּ֤יכִּיכי עַתָּה֙עַתָּהעתה הִזְנֵ֣יתָהִזְנֵיתָהזנית אֶפְרַ֔יִםאֶפְרַיִםאפרים נִטְמָ֖אנִטְמָאנטמא יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 5:4 לֹ֤אלֹאלא יִתְּנוּ֙יִתְּנוּיתנו מַ֣עַלְלֵיהֶ֔םמַעַלְלֵיהֶםמעלליהם לָשׁ֖וּבלָשׁוּבלשוב אֶלאֶלאל־־־אֱלֹֽהֵיהֶ֑םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם כִּ֣יכִּיכי ר֤וּחַרוּחַרוח זְנוּנִים֙זְנוּנִיםזנונים בְּקִרְבָּ֔םבְּקִרְבָּםבקרבם וְאֶתוְאֶתואת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֹ֥אלֹאלא יָדָֽעוּיָדָעוּידעו׃׃׃ 5:5 וְעָנָ֥הוְעָנָהוענה גְאֽוֹןגְאוֹןגאון־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בְּפָנָ֑יובְּפָנָיובפניו וְיִשְׂרָאֵ֣לוְיִשְׂרָאֵלוישראל וְאֶפְרַ֗יִםוְאֶפְרַיִםואפרים יִכָּֽשְׁלוּ֙יִכָּשְׁלוּיכשלו בַּעֲוֺנָ֔םבַּעֲוֺנָםבעונם כָּשַׁ֥לכָּשַׁלכשל גַּםגַּםגם־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה עִמָּֽםעִמָּםעמם׃׃׃ 5:6 בְּצֹאנָ֣םבְּצֹאנָםבצאנם וּבִבְקָרָ֗םוּבִבְקָרָםובבקרם יֵֽלְכ֛וּיֵלְכוּילכו לְבַקֵּ֥שׁלְבַקֵּשׁלבקש אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְלֹ֣אוְלֹאולא יִמְצָ֑אוּיִמְצָאוּימצאו חָלַ֖ץחָלַץחלץ מֵהֶֽםמֵהֶםמהם׃׃׃ 5:7 בַּיהוָ֣הבַּיהוָהביהוה בָּגָ֔דוּבָּגָדוּבגדו כִּֽיכִּיכי־־־בָנִ֥יםבָנִיםבנים זָרִ֖יםזָרִיםזרים יָלָ֑דוּיָלָדוּילדו עַתָּ֛העַתָּהעתה יֹאכְלֵ֥םיֹאכְלֵםיאכלם חֹ֖דֶשׁחֹדֶשׁחדש אֶתאֶתאת־־־חֶלְקֵיהֶֽםחֶלְקֵיהֶםחלקיהם׃׃׃ ססס 5:8 תִּקְע֤וּתִּקְעוּתקעו שׁוֹפָר֙שׁוֹפָרשופר בַּגִּבְעָ֔הבַּגִּבְעָהבגבעה חֲצֹצְרָ֖החֲצֹצְרָהחצצרה בָּרָמָ֑הבָּרָמָהברמה הָרִ֙יעוּ֙הָרִיעוּהריעו בֵּ֣יתבֵּיתבית אָ֔וֶןאָוֶןאון אַחֲרֶ֖יךָאַחֲרֶיךָאחריך בִּנְיָמִֽיןבִּנְיָמִיןבנימין׃׃׃ 5:9 אֶפְרַ֙יִם֙אֶפְרַיִםאפרים לְשַׁמָּ֣הלְשַׁמָּהלשמה תִֽהְיֶ֔התִהְיֶהתהיה בְּי֖וֹםבְּיוֹםביום תּֽוֹכֵחָ֑התּוֹכֵחָהתוכחה בְּשִׁבְטֵי֙בְּשִׁבְטֵיבשבטי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הוֹדַ֖עְתִּיהוֹדַעְתִּיהודעתי נֶאֱמָנָֽהנֶאֱמָנָהנאמנה׃׃׃ 5:10 הָיוּ֙הָיוּהיו שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה כְּמַסִּיגֵ֖יכְּמַסִּיגֵיכמסיגי גְּב֑וּלגְּבוּלגבול עֲלֵיהֶ֕םעֲלֵיהֶםעליהם אֶשְׁפּ֥וֹךְאֶשְׁפּוֹךְאשפוך כַּמַּ֖יִםכַּמַּיִםכמים עֶבְרָתִֽיעֶבְרָתִיעברתי׃׃׃ 5:11 עָשׁ֥וּקעָשׁוּקעשוק אֶפְרַ֖יִםאֶפְרַיִםאפרים רְצ֣וּץרְצוּץרצוץ מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט כִּ֣יכִּיכי הוֹאִ֔ילהוֹאִילהואיל הָלַ֖ךְהָלַךְהלך אַחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־צָֽוצָוצו׃׃׃ 5:12 וַאֲנִ֥יוַאֲנִיואני כָעָ֖שׁכָעָשׁכעש לְאֶפְרָ֑יִםלְאֶפְרָיִםלאפרים וְכָרָקָ֖בוְכָרָקָבוכרקב לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 5:13 וַיַּ֨רְאוַיַּרְאוירא אֶפְרַ֜יִםאֶפְרַיִםאפרים אֶתאֶתאת־־־חָלְי֗וֹחָלְיוֹחליו וִֽיהוּדָה֙וִיהוּדָהויהודה אֶתאֶתאת־־־מְזֹר֔וֹמְזֹרוֹמזרו וַיֵּ֤לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אֶפְרַ֙יִם֙אֶפְרַיִםאפרים אֶלאֶלאל־־־אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור וַיִּשְׁלַ֖חוַיִּשְׁלַחוישלח אֶלאֶלאל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יָרֵ֑ביָרֵבירב וְה֗וּאוְהוּאוהוא לֹ֤אלֹאלא יוּכַל֙יוּכַליוכל לִרְפֹּ֣אלִרְפֹּאלרפא לָכֶ֔םלָכֶםלכם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִגְהֶ֥היִגְהֶהיגהה מִכֶּ֖םמִכֶּםמכם מָזֽוֹרמָזוֹרמזור׃׃׃ 5:14 כִּ֣יכִּיכי אָנֹכִ֤יאָנֹכִיאנכי כַשַּׁ֙חַל֙כַשַּׁחַלכשחל לְאֶפְרַ֔יִםלְאֶפְרַיִםלאפרים וְכַכְּפִ֖ירוְכַכְּפִירוככפיר לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה אֲנִ֨יאֲנִיאני אֲנִ֤יאֲנִיאני אֶטְרֹף֙אֶטְרֹףאטרף וְאֵלֵ֔ךְוְאֵלֵךְואלך אֶשָּׂ֖אאֶשָּׂאאשא וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מַצִּֽילמַצִּילמציל׃׃׃ 5:15 אֵלֵ֤ךְאֵלֵךְאלך אָשׁ֙וּבָה֙אָשׁוּבָהאשובה אֶלאֶלאל־־־מְקוֹמִ֔ימְקוֹמִימקומי עַ֥דעַדעד אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־יֶאְשְׁמ֖וּיֶאְשְׁמוּיאשמו וּבִקְשׁ֣וּוּבִקְשׁוּובקשו פָנָ֑יפָנָיפני בַּצַּ֥רבַּצַּרבצר לָהֶ֖םלָהֶםלהם יְשַׁחֲרֻֽנְנִייְשַׁחֲרֻנְנִיישחרנני׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain