Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Hosea 9

9:1 אַלאַלאל־־־תִּשְׂמַ֨חתִּשְׂמַחתשמח יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־גִּיל֙גִּילגיל כָּֽעַמִּ֔יםכָּעַמִּיםכעמים כִּ֥יכִּיכי זָנִ֖יתָזָנִיתָזנית מֵעַ֣למֵעַלמעל אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אָהַ֣בְתָּאָהַבְתָּאהבת אֶתְנָ֔ןאֶתְנָןאתנן עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־גָּרְנ֥וֹתגָּרְנוֹתגרנות דָּגָֽןדָּגָןדגן׃׃׃ 9:2 גֹּ֥רֶןגֹּרֶןגרן וָיֶ֖קֶבוָיֶקֶבויקב לֹ֣אלֹאלא יִרְעֵ֑םיִרְעֵםירעם וְתִיר֖וֹשׁוְתִירוֹשׁותירוש יְכַ֥חֶשׁיְכַחֶשׁיכחש בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 9:3 לֹ֥אלֹאלא יֵשְׁב֖וּיֵשְׁבוּישבו בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְשָׁ֤בוְשָׁבושב אֶפְרַ֙יִם֙אֶפְרַיִםאפרים מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וּבְאַשּׁ֖וּרוּבְאַשּׁוּרובאשור טָמֵ֥אטָמֵאטמא יֹאכֵֽלוּיֹאכֵלוּיאכלו׃׃׃ 9:4 לֹאלֹאלא־־־יִסְּכ֨וּיִסְּכוּיסכו לַיהוָ֥הלַיהוָהליהוה ׀׀׀ יַיִן֮יַיִןיין וְלֹ֣אוְלֹאולא יֶֽעֶרְבוּיֶעֶרְבוּיערבו־־־לוֹ֒לוֹלו זִבְחֵיהֶ֗םזִבְחֵיהֶםזבחיהם כְּלֶ֤חֶםכְּלֶחֶםכלחם אוֹנִים֙אוֹנִיםאונים לָהֶ֔םלָהֶםלהם כָּלכָּלכל־־־אֹכְלָ֖יואֹכְלָיואכליו יִטַמָּ֑אוּיִטַמָּאוּיטמאו כִּֽיכִּיכי־־־לַחְמָ֣םלַחְמָםלחמם לְנַפְשָׁ֔םלְנַפְשָׁםלנפשם לֹ֥אלֹאלא יָב֖וֹאיָבוֹאיבוא בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 9:5 מַֽהמַהמה־־־תַּעֲשׂ֖וּתַּעֲשׂוּתעשו לְי֣וֹםלְיוֹםליום מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וּלְי֖וֹםוּלְיוֹםוליום חַגחַגחג־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 9:6 כִּֽיכִּיכי־־־הִנֵּ֤ההִנֵּההנה הָֽלְכוּ֙הָלְכוּהלכו מִשֹּׁ֔דמִשֹּׁדמשד מִצְרַ֥יִםמִצְרַיִםמצרים תְּקַבְּצֵ֖םתְּקַבְּצֵםתקבצם מֹ֣ףמֹףמף תְּקַבְּרֵ֑םתְּקַבְּרֵםתקברם מַחְמַ֣דמַחְמַדמחמד לְכַסְפָּ֗םלְכַסְפָּםלכספם קִמּוֹשׂ֙קִמּוֹשׂקמוש יִֽירָשֵׁ֔םיִירָשֵׁםיירשם ח֖וֹחַחוֹחַחוח בְּאָהֳלֵיהֶֽםבְּאָהֳלֵיהֶםבאהליהם׃׃׃ 9:7 בָּ֣אוּבָּאוּבאו ׀׀׀ יְמֵ֣ייְמֵיימי הַפְּקֻדָּ֗ההַפְּקֻדָּההפקדה בָּ֚אוּבָּאוּבאו יְמֵ֣ייְמֵיימי הַשִׁלֻּ֔םהַשִׁלֻּםהשלם יֵדְע֖וּיֵדְעוּידעו יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אֱוִ֣ילאֱוִילאויל הַנָּבִ֗יאהַנָּבִיאהנביא מְשֻׁגָּע֙מְשֻׁגָּעמשגע אִ֣ישׁאִישׁאיש הָר֔וּחַהָרוּחַהרוח עַ֚לעַלעל רֹ֣ברֹברב עֲוֺנְךָ֔עֲוֺנְךָעונך וְרַבָּ֖הוְרַבָּהורבה מַשְׂטֵמָֽהמַשְׂטֵמָהמשטמה׃׃׃ 9:8 צֹפֶ֥הצֹפֶהצפה אֶפְרַ֖יִםאֶפְרַיִםאפרים עִםעִםעם־־־אֱלֹהָ֑יאֱלֹהָיאלהי נָבִ֞יאנָבִיאנביא פַּ֤חפַּחפח יָקוֹשׁ֙יָקוֹשׁיקוש עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־דְּרָכָ֔יודְּרָכָיודרכיו מַשְׂטֵמָ֖המַשְׂטֵמָהמשטמה בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית אֱלֹהָֽיואֱלֹהָיואלהיו׃׃׃ 9:9 הֶעְמִֽיקוּהֶעְמִיקוּהעמיקו־־־שִׁחֵ֖תוּשִׁחֵתוּשחתו כִּימֵ֣יכִּימֵיכימי הַגִּבְעָ֑ההַגִּבְעָההגבעה יִזְכּ֣וֹריִזְכּוֹריזכור עֲוֺנָ֔םעֲוֺנָםעונם יִפְק֖וֹדיִפְקוֹדיפקוד חַטֹּאותָֽםחַטֹּאותָםחטאותם׃׃׃ ססס 9:10 כַּעֲנָבִ֣יםכַּעֲנָבִיםכענבים בַּמִּדְבָּ֗רבַּמִּדְבָּרבמדבר מָצָ֙אתִי֙מָצָאתִימצאתי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כְּבִכּוּרָ֤הכְּבִכּוּרָהכבכורה בִתְאֵנָה֙בִתְאֵנָהבתאנה בְּרֵ֣אשִׁיתָ֔הּבְּרֵאשִׁיתָהּבראשיתה רָאִ֖יתִירָאִיתִיראיתי אֲבֽוֹתֵיכֶ֑םאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם הֵ֜מָּההֵמָּההמה בָּ֣אוּבָּאוּבאו בַֽעַלבַעַלבעל־־־פְּע֗וֹרפְּעוֹרפעור וַיִּנָּֽזְרוּ֙וַיִּנָּזְרוּוינזרו לַבֹּ֔שֶׁתלַבֹּשֶׁתלבשת וַיִּהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו שִׁקּוּצִ֖יםשִׁקּוּצִיםשקוצים כְּאָהֳבָֽםכְּאָהֳבָםכאהבם׃׃׃ 9:11 אֶפְרַ֕יִםאֶפְרַיִםאפרים כָּע֖וֹףכָּעוֹףכעוף יִתְעוֹפֵ֣ףיִתְעוֹפֵףיתעופף כְּבוֹדָ֑םכְּבוֹדָםכבודם מִלֵּדָ֥המִלֵּדָהמלדה וּמִבֶּ֖טֶןוּמִבֶּטֶןומבטן וּמֵהֵרָיֽוֹןוּמֵהֵרָיוֹןומהריון׃׃׃ 9:12 כִּ֤יכִּיכי אִםאִםאם־־־יְגַדְּלוּ֙יְגַדְּלוּיגדלו אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיהֶ֔םבְּנֵיהֶםבניהם וְשִׁכַּלְתִּ֖יםוְשִׁכַּלְתִּיםושכלתים מֵֽאָדָ֑םמֵאָדָםמאדם כִּֽיכִּיכי־־־גַםגַםגם־־־א֥וֹיאוֹיאוי לָהֶ֖םלָהֶםלהם בְּשׂוּרִ֥יבְּשׂוּרִיבשורי מֵהֶֽםמֵהֶםמהם׃׃׃ 9:13 אֶפְרַ֛יִםאֶפְרַיִםאפרים כַּאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־רָאִ֥יתִירָאִיתִיראיתי לְצ֖וֹרלְצוֹרלצור שְׁתוּלָ֣השְׁתוּלָהשתולה בְנָוֶ֑הבְנָוֶהבנוה וְאֶפְרַ֕יִםוְאֶפְרַיִםואפרים לְהוֹצִ֥יאלְהוֹצִיאלהוציא אֶלאֶלאל־־־הֹרֵ֖גהֹרֵגהרג בָּנָֽיובָּנָיובניו׃׃׃ 9:14 תֵּןתֵּןתן־־־לָהֶ֥םלָהֶםלהם יְהוָ֖היְהוָהיהוה מַהמַהמה־־־תִּתֵּ֑ןתִּתֵּןתתן תֵּןתֵּןתן־־־לָהֶם֙לָהֶםלהם רֶ֣חֶםרֶחֶםרחם מַשְׁכִּ֔ילמַשְׁכִּילמשכיל וְשָׁדַ֖יִםוְשָׁדַיִםושדים צֹמְקִֽיםצֹמְקִיםצמקים׃׃׃ 9:15 כָּלכָּלכל־־־רָעָתָ֤םרָעָתָםרעתם בַּגִּלְגָּל֙בַּגִּלְגָּלבגלגל כִּֽיכִּיכי־־־שָׁ֣םשָׁםשם שְׂנֵאתִ֔יםשְׂנֵאתִיםשנאתים עַ֚לעַלעל רֹ֣עַרֹעַרע מַֽעַלְלֵיהֶ֔םמַעַלְלֵיהֶםמעלליהם מִבֵּיתִ֖ימִבֵּיתִימביתי אֲגָרְשֵׁ֑םאֲגָרְשֵׁםאגרשם לֹ֤אלֹאלא אוֹסֵף֙אוֹסֵףאוסף אַהֲבָתָ֔םאַהֲבָתָםאהבתם כָּלכָּלכל־־־שָׂרֵיהֶ֖םשָׂרֵיהֶםשריהם סֹרְרִֽיםסֹרְרִיםסררים׃׃׃ 9:16 הֻכָּ֣ההֻכָּההכה אֶפְרַ֔יִםאֶפְרַיִםאפרים שָׁרְשָׁ֥םשָׁרְשָׁםשרשם יָבֵ֖שׁיָבֵשׁיבש פְּרִ֣יפְּרִיפרי [בְלִי כ][בְלִי כ][בלי כ] (בַֽל ק)(בַל ק)(בל ק) יַעֲשׂ֑וּןיַעֲשׂוּןיעשון גַּ֚םגַּםגם כִּ֣יכִּיכי יֵֽלֵד֔וּןיֵלֵדוּןילדון וְהֵמַתִּ֖יוְהֵמַתִּיוהמתי מַחֲמַדֵּ֥ימַחֲמַדֵּימחמדי בִטְנָֽםבִטְנָםבטנם׃׃׃ ססס 9:17 יִמְאָסֵ֣םיִמְאָסֵםימאסם אֱלֹהַ֔יאֱלֹהַיאלהי כִּ֛יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא שָׁמְע֖וּשָׁמְעוּשמעו ל֑וֹלוֹלו וְיִהְי֥וּוְיִהְיוּויהיו נֹדְדִ֖יםנֹדְדִיםנדדים בַּגּוֹיִֽםבַּגּוֹיִםבגוים׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain