Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 17

17:1 מַשָּׂ֖אמַשָּׂאמשא דַּמָּ֑שֶׂקדַּמָּשֶׂקדמשק הִנֵּ֤ההִנֵּההנה דַמֶּ֙שֶׂק֙דַמֶּשֶׂקדמשק מוּסָ֣רמוּסָרמוסר מֵעִ֔ירמֵעִירמעיר וְהָיְתָ֖הוְהָיְתָהוהיתה מְעִ֥ימְעִימעי מַפָּלָֽהמַפָּלָהמפלה׃׃׃ 17:2 עֲזֻב֖וֹתעֲזֻבוֹתעזבות עָרֵ֣יעָרֵיערי עֲרֹעֵ֑רעֲרֹעֵרערער לַעֲדָרִ֣יםלַעֲדָרִיםלעדרים תִּֽהְיֶ֔ינָהתִּהְיֶינָהתהיינה וְרָבְצ֖וּוְרָבְצוּורבצו וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מַחֲרִֽידמַחֲרִידמחריד׃׃׃ 17:3 וְנִשְׁבַּ֤תוְנִשְׁבַּתונשבת מִבְצָר֙מִבְצָרמבצר מֵֽאֶפְרַ֔יִםמֵאֶפְרַיִםמאפרים וּמַמְלָכָ֥הוּמַמְלָכָהוממלכה מִדַּמֶּ֖שֶׂקמִדַּמֶּשֶׂקמדמשק וּשְׁאָ֣רוּשְׁאָרושאר אֲרָ֑םאֲרָםארם כִּכְב֤וֹדכִּכְבוֹדככבוד בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל יִֽהְי֔וּיִהְיוּיהיו נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ ססס 17:4 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא יִדַּ֖ליִדַּלידל כְּב֣וֹדכְּבוֹדכבוד יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב וּמִשְׁמַ֥ןוּמִשְׁמַןומשמן בְּשָׂר֖וֹבְּשָׂרוֹבשרו יֵרָזֶֽהיֵרָזֶהירזה׃׃׃ 17:5 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כֶּֽאֱסֹף֙כֶּאֱסֹףכאסף קָצִ֣ירקָצִירקציר קָמָ֔הקָמָהקמה וּזְרֹע֖וֹוּזְרֹעוֹוזרעו שִׁבֳּלִ֣יםשִׁבֳּלִיםשבלים יִקְצ֑וֹריִקְצוֹריקצור וְהָיָ֛הוְהָיָהוהיה כִּמְלַקֵּ֥טכִּמְלַקֵּטכמלקט שִׁבֳּלִ֖יםשִׁבֳּלִיםשבלים בְּעֵ֥מֶקבְּעֵמֶקבעמק רְפָאִֽיםרְפָאִיםרפאים׃׃׃ 17:6 וְנִשְׁאַרוְנִשְׁאַרונשאר־־־בּ֤וֹבּוֹבו עֽוֹלֵלֹת֙עוֹלֵלֹתעוללת כְּנֹ֣קֶףכְּנֹקֶףכנקף זַ֔יִתזַיִתזית שְׁנַ֧יִםשְׁנַיִםשנים שְׁלֹשָׁ֛השְׁלֹשָׁהשלשה גַּרְגְּרִ֖יםגַּרְגְּרִיםגרגרים בְּרֹ֣אשׁבְּרֹאשׁבראש אָמִ֑יראָמִיראמיר אַרְבָּעָ֣האַרְבָּעָהארבעה חֲמִשָּׁ֗החֲמִשָּׁהחמשה בִּסְעִפֶ֙יהָ֙בִּסְעִפֶיהָבסעפיה פֹּֽרִיָּ֔הפֹּרִיָּהפריה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 17:7 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא יִשְׁעֶ֥היִשְׁעֶהישעה הָאָדָ֖םהָאָדָםהאדם עַלעַלעל־־־עֹשֵׂ֑הוּעֹשֵׂהוּעשהו וְעֵינָ֕יווְעֵינָיוועיניו אֶלאֶלאל־־־קְד֥וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל תִּרְאֶֽינָהתִּרְאֶינָהתראינה׃׃׃ 17:8 וְלֹ֣אוְלֹאולא יִשְׁעֶ֔היִשְׁעֶהישעה אֶלאֶלאל־־־הַֽמִּזְבְּח֖וֹתהַמִּזְבְּחוֹתהמזבחות מַעֲשֵׂ֣המַעֲשֵׂהמעשה יָדָ֑יויָדָיוידיו וַאֲשֶׁ֨רוַאֲשֶׁרואשר עָשׂ֤וּעָשׂוּעשו אֶצְבְּעֹתָיו֙אֶצְבְּעֹתָיואצבעתיו לֹ֣אלֹאלא יִרְאֶ֔היִרְאֶהיראה וְהָאֲשֵׁרִ֖יםוְהָאֲשֵׁרִיםוהאשרים וְהָחַמָּנִֽיםוְהָחַמָּנִיםוהחמנים׃׃׃ 17:9 בַּיּ֨וֹםבַּיּוֹםביום הַה֜וּאהַהוּאההוא יִהְי֣וּיִהְיוּיהיו ׀׀׀ עָרֵ֣יעָרֵיערי מָעֻזּ֗וֹמָעֻזּוֹמעזו כַּעֲזוּבַ֤תכַּעֲזוּבַתכעזובת הַחֹ֙רֶשׁ֙הַחֹרֶשׁהחרש וְהָ֣אָמִ֔ירוְהָאָמִירוהאמיר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָזְב֔וּעָזְבוּעזבו מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְהָיְתָ֖הוְהָיְתָהוהיתה שְׁמָמָֽהשְׁמָמָהשממה׃׃׃ 17:10 כִּ֤יכִּיכי שָׁכַ֙חַתְּ֙שָׁכַחַתְּשכחת אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׁעֵ֔ךְיִשְׁעֵךְישעך וְצ֥וּרוְצוּרוצור מָעֻזֵּ֖ךְמָעֻזֵּךְמעזך לֹ֣אלֹאלא זָכָ֑רְתְּזָכָרְתְּזכרת עַלעַלעל־־־כֵּ֗ןכֵּןכן תִּטְּעִי֙תִּטְּעִיתטעי נִטְעֵ֣ינִטְעֵינטעי נַעֲמָנִ֔יםנַעֲמָנִיםנעמנים וּזְמֹ֥רַתוּזְמֹרַתוזמרת זָ֖רזָרזר תִּזְרָעֶֽנּוּתִּזְרָעֶנּוּתזרענו׃׃׃ 17:11 בְּי֤וֹםבְּיוֹםביום נִטְעֵךְ֙נִטְעֵךְנטעך תְּשַׂגְשֵׂ֔גִיתְּשַׂגְשֵׂגִיתשגשגי וּבַבֹּ֖קֶרוּבַבֹּקֶרובבקר זַרְעֵ֣ךְזַרְעֵךְזרעך תַּפְרִ֑יחִיתַּפְרִיחִיתפריחי נֵ֥דנֵדנד קָצִ֛ירקָצִירקציר בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום נַחֲלָ֖הנַחֲלָהנחלה וּכְאֵ֥בוּכְאֵבוכאב אָנֽוּשׁאָנוּשׁאנוש׃׃׃ ססס 17:12 ה֗וֹיהוֹיהוי הֲמוֹן֙הֲמוֹןהמון עַמִּ֣יםעַמִּיםעמים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים כַּהֲמ֥וֹתכַּהֲמוֹתכהמות יַמִּ֖יםיַמִּיםימים יֶהֱמָי֑וּןיֶהֱמָיוּןיהמיון וּשְׁא֣וֹןוּשְׁאוֹןושאון לְאֻמִּ֔יםלְאֻמִּיםלאמים כִּשְׁא֛וֹןכִּשְׁאוֹןכשאון מַ֥יִםמַיִםמים כַּבִּירִ֖יםכַּבִּירִיםכבירים יִשָּׁאֽוּןיִשָּׁאוּןישאון׃׃׃ 17:13 לְאֻמִּ֗יםלְאֻמִּיםלאמים כִּשְׁא֞וֹןכִּשְׁאוֹןכשאון מַ֤יִםמַיִםמים רַבִּים֙רַבִּיםרבים יִשָּׁא֔וּןיִשָּׁאוּןישאון וְגָ֥עַרוְגָעַרוגער בּ֖וֹבּוֹבו וְנָ֣סוְנָסונס מִמֶּרְחָ֑קמִמֶּרְחָקממרחק וְרֻדַּ֗ףוְרֻדַּףורדף כְּמֹ֤ץכְּמֹץכמץ הָרִים֙הָרִיםהרים לִפְנֵילִפְנֵילפני־־־ר֔וּחַרוּחַרוח וּכְגַלְגַּ֖לוּכְגַלְגַּלוכגלגל לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני סוּפָֽהסוּפָהסופה׃׃׃ 17:14 לְעֵ֥תלְעֵתלעת עֶ֙רֶב֙עֶרֶבערב וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה בַלָּהָ֔הבַלָּהָהבלהה בְּטֶ֥רֶםבְּטֶרֶםבטרם בֹּ֖קֶרבֹּקֶרבקר אֵינֶ֑נּוּאֵינֶנּוּאיננו זֶ֚הזֶהזה חֵ֣לֶקחֵלֶקחלק שׁוֹסֵ֔ינוּשׁוֹסֵינוּשוסינו וְגוֹרָ֖לוְגוֹרָלוגורל לְבֹזְזֵֽינוּלְבֹזְזֵינוּלבזזינו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain