Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 23

23:1 מַשָּׂ֖אמַשָּׂאמשא צֹ֑רצֹרצר הֵילִ֣ילוּהֵילִילוּהילילו ׀׀׀ אֳנִיּ֣וֹתאֳנִיּוֹתאניות תַּרְשִׁ֗ישׁתַּרְשִׁישׁתרשיש כִּֽיכִּיכי־־־שֻׁדַּ֤דשֻׁדַּדשדד מִבַּ֙יִת֙מִבַּיִתמבית מִבּ֔וֹאמִבּוֹאמבוא מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ כִּתִּ֖יםכִּתִּיםכתים נִגְלָהנִגְלָהנגלה־־־לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 23:2 דֹּ֖מּוּדֹּמּוּדמו יֹ֣שְׁבֵייֹשְׁבֵיישבי אִ֑יאִיאי סֹחֵ֥רסֹחֵרסחר צִיד֛וֹןצִידוֹןצידון עֹבֵ֥רעֹבֵרעבר יָ֖םיָםים מִלְאֽוּךְמִלְאוּךְמלאוך׃׃׃ 23:3 וּבְמַ֤יִםוּבְמַיִםובמים רַבִּים֙רַבִּיםרבים זֶ֣רַעזֶרַעזרע שִׁחֹ֔רשִׁחֹרשחר קְצִ֥ירקְצִירקציר יְא֖וֹריְאוֹריאור תְּבֽוּאָתָ֑הּתְּבוּאָתָהּתבואתה וַתְּהִ֖יוַתְּהִיותהי סְחַ֥רסְחַרסחר גּוֹיִֽםגּוֹיִםגוים׃׃׃ 23:4 בּ֣וֹשִׁיבּוֹשִׁיבושי צִיד֔וֹןצִידוֹןצידון כִּֽיכִּיכי־־־אָמַ֣ראָמַראמר יָ֔םיָםים מָע֥וֹזמָעוֹזמעוז הַיָּ֖םהַיָּםהים לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לֹֽאלֹאלא־־־חַ֣לְתִּיחַלְתִּיחלתי וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָלַ֗דְתִּייָלַדְתִּיילדתי וְלֹ֥אוְלֹאולא גִדַּ֛לְתִּיגִדַּלְתִּיגדלתי בַּחוּרִ֖יםבַּחוּרִיםבחורים רוֹמַ֥מְתִּירוֹמַמְתִּירוממתי בְתוּלֽוֹתבְתוּלוֹתבתולות׃׃׃ 23:5 כַּֽאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־שֵׁ֖מַעשֵׁמַעשמע לְמִצְרָ֑יִםלְמִצְרָיִםלמצרים יָחִ֖ילוּיָחִילוּיחילו כְּשֵׁ֥מַעכְּשֵׁמַעכשמע צֹֽרצֹרצר׃׃׃ 23:6 עִבְר֖וּעִבְרוּעברו תַּרְשִׁ֑ישָׁהתַּרְשִׁישָׁהתרשישה הֵילִ֖ילוּהֵילִילוּהילילו יֹ֥שְׁבֵייֹשְׁבֵיישבי אִֽיאִיאי׃׃׃ 23:7 הֲזֹ֥אתהֲזֹאתהזאת לָכֶ֖םלָכֶםלכם עַלִּיזָ֑העַלִּיזָהעליזה מִֽימֵימִימֵימימי־־־קֶ֤דֶםקֶדֶםקדם קַדְמָתָהּ֙קַדְמָתָהּקדמתה יֹבִל֣וּהָיֹבִלוּהָיבלוה רַגְלֶ֔יהָרַגְלֶיהָרגליה מֵֽרָח֖וֹקמֵרָחוֹקמרחוק לָגֽוּרלָגוּרלגור׃׃׃ 23:8 מִ֚ימִימי יָעַ֣ץיָעַץיעץ זֹ֔אתזֹאתזאת עַלעַלעל־־־צֹ֖רצֹרצר הַמַּֽעֲטִירָ֑ההַמַּעֲטִירָההמעטירה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר סֹחֲרֶ֙יה֙סֹחֲרֶיהסחריה שָׂרִ֔יםשָׂרִיםשרים כִּנְעָנֶ֖יהָכִּנְעָנֶיהָכנעניה נִכְבַּדֵּינִכְבַּדֵּינכבדי־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 23:9 יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות יְעָצָ֑הּיְעָצָהּיעצה לְחַלֵּל֙לְחַלֵּללחלל גְּא֣וֹןגְּאוֹןגאון כָּלכָּלכל־־־צְבִ֔יצְבִיצבי לְהָקֵ֖ללְהָקֵללהקל כָּלכָּלכל־־־נִכְבַּדֵּינִכְבַּדֵּינכבדי־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 23:10 עִבְרִ֥יעִבְרִיעברי אַרְצֵ֖ךְאַרְצֵךְארצך כַּיְאֹ֑רכַּיְאֹרכיאר בַּתבַּתבת־־־תַּרְשִׁ֕ישׁתַּרְשִׁישׁתרשיש אֵ֖יןאֵיןאין מֵ֥זַחמֵזַחמזח עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 23:11 יָדוֹ֙יָדוֹידו נָטָ֣הנָטָהנטה עַלעַלעל־־־הַיָּ֔םהַיָּםהים הִרְגִּ֖יזהִרְגִּיזהרגיז מַמְלָכ֑וֹתמַמְלָכוֹתממלכות יְהוָה֙יְהוָהיהוה צִוָּ֣הצִוָּהצוה אֶלאֶלאל־־־כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען לַשְׁמִ֖דלַשְׁמִדלשמד מָעֻזְנֶֽיהָמָעֻזְנֶיהָמעזניה׃׃׃ 23:12 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֹֽאלֹאלא־־־תוֹסִ֥יפִיתוֹסִיפִיתוסיפי ע֖וֹדעוֹדעוד לַעְל֑וֹזלַעְלוֹזלעלוז הַֽמְעֻשָּׁקָ֞ההַמְעֻשָּׁקָההמעשקה בְּתוּלַ֣תבְּתוּלַתבתולת בַּתבַּתבת־־־צִיד֗וֹןצִידוֹןצידון [כִּתִּיִּים כ][כִּתִּיִּים כ][כתיים כ] (כִּתִּים֙ ק)(כִּתִּים ק)(כתים ק) ק֣וּמִיקוּמִיקומי עֲבֹ֔רִיעֲבֹרִיעברי גַּםגַּםגם־־־שָׁ֖םשָׁםשם לֹאלֹאלא־־־יָנ֥וּחַֽיָנוּחַינוח לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 23:13 הֵ֣ןהֵןהן ׀׀׀ אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כַּשְׂדִּ֗יםכַּשְׂדִּיםכשדים זֶ֤הזֶהזה הָעָם֙הָעָםהעם לֹ֣אלֹאלא הָיָ֔ההָיָההיה אַשּׁ֖וּראַשּׁוּראשור יְסָדָ֣הּיְסָדָהּיסדה לְצִיִּ֑יםלְצִיִּיםלציים הֵקִ֣ימוּהֵקִימוּהקימו [בְחִינָיו כ][בְחִינָיו כ][בחיניו כ] (בַחוּנָ֗יו ק)(בַחוּנָיו ק)(בחוניו ק) עֹרְרוּ֙עֹרְרוּעררו אַרְמְנוֹתֶ֔יהָאַרְמְנוֹתֶיהָארמנותיה שָׂמָ֖הּשָׂמָהּשמה לְמַפֵּלָֽהלְמַפֵּלָהלמפלה׃׃׃ 23:14 הֵילִ֖ילוּהֵילִילוּהילילו אֳנִיּ֣וֹתאֳנִיּוֹתאניות תַּרְשִׁ֑ישׁתַּרְשִׁישׁתרשיש כִּ֥יכִּיכי שֻׁדַּ֖דשֻׁדַּדשדד מָעֻזְּכֶֽןמָעֻזְּכֶןמעזכן׃׃׃ ססס 23:15 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא וְנִשְׁכַּ֤חַתוְנִשְׁכַּחַתונשכחת צֹר֙צֹרצר שִׁבְעִ֣יםשִׁבְעִיםשבעים שָׁנָ֔השָׁנָהשנה כִּימֵ֖יכִּימֵיכימי מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אֶחָ֑דאֶחָדאחד מִקֵּ֞ץמִקֵּץמקץ שִׁבְעִ֤יםשִׁבְעִיםשבעים שָׁנָה֙שָׁנָהשנה יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לְצֹ֔רלְצֹרלצר כְּשִׁירַ֖תכְּשִׁירַתכשירת הַזּוֹנָֽההַזּוֹנָההזונה׃׃׃ 23:16 קְחִ֥יקְחִיקחי כִנּ֛וֹרכִנּוֹרכנור סֹ֥בִּיסֹבִּיסבי עִ֖ירעִירעיר זוֹנָ֣הזוֹנָהזונה נִשְׁכָּחָ֑הנִשְׁכָּחָהנשכחה הֵיטִ֤יבִיהֵיטִיבִיהיטיבי נַגֵּן֙נַגֵּןנגן הַרְבִּיהַרְבִּיהרבי־־־שִׁ֔ירשִׁירשיר לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען תִּזָּכֵֽרִיתִּזָּכֵרִיתזכרי׃׃׃ 23:17 וְהָיָ֞הוְהָיָהוהיה מִקֵּ֣ץמִקֵּץמקץ ׀׀׀ שִׁבְעִ֣יםשִׁבְעִיםשבעים שָׁנָ֗השָׁנָהשנה יִפְקֹ֤דיִפְקֹדיפקד יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־צֹ֔רצֹרצר וְשָׁבָ֖הוְשָׁבָהושבה לְאֶתְנַנָּ֑הלְאֶתְנַנָּהלאתננה וְזָֽנְתָ֛הוְזָנְתָהוזנתה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מַמְלְכ֥וֹתמַמְלְכוֹתממלכות הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ 23:18 וְהָיָ֨הוְהָיָהוהיה סַחְרָ֜הּסַחְרָהּסחרה וְאֶתְנַנָּ֗הּוְאֶתְנַנָּהּואתננה קֹ֚דֶשׁקֹדֶשׁקדש לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה לֹ֥אלֹאלא יֵֽאָצֵ֖ריֵאָצֵריאצר וְלֹ֣אוְלֹאולא יֵֽחָסֵ֑ןיֵחָסֵןיחסן כִּ֣יכִּיכי לַיֹּשְׁבִ֞יםלַיֹּשְׁבִיםלישבים לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני יְהוָה֙יְהוָהיהוה יִֽהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה סַחְרָ֔הּסַחְרָהּסחרה לֶאֱכֹ֥ללֶאֱכֹללאכל לְשָׂבְעָ֖הלְשָׂבְעָהלשבעה וְלִמְכַסֶּ֥הוְלִמְכַסֶּהולמכסה עָתִֽיקעָתִיקעתיק׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain