Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 29

29:1 ה֚וֹיהוֹיהוי אֲרִיאֵ֣לאֲרִיאֵלאריאל אֲרִיאֵ֔לאֲרִיאֵלאריאל קִרְיַ֖תקִרְיַתקרית חָנָ֣החָנָהחנה דָוִ֑דדָוִדדוד סְפ֥וּסְפוּספו שָׁנָ֛השָׁנָהשנה עַלעַלעל־־־שָׁנָ֖השָׁנָהשנה חַגִּ֥יםחַגִּיםחגים יִנְקֹֽפוּיִנְקֹפוּינקפו׃׃׃ 29:2 וַהֲצִיק֖וֹתִיוַהֲצִיקוֹתִיוהציקותי לַֽאֲרִיאֵ֑ללַאֲרִיאֵללאריאל וְהָיְתָ֤הוְהָיְתָהוהיתה תַֽאֲנִיָּה֙תַאֲנִיָּהתאניה וַֽאֲנִיָּ֔הוַאֲנִיָּהואניה וְהָ֥יְתָהוְהָיְתָהוהיתה לִּ֖ילִּילי כַּאֲרִיאֵֽלכַּאֲרִיאֵלכאריאל׃׃׃ 29:3 וְחָנִ֥יתִיוְחָנִיתִיוחניתי כַדּ֖וּרכַדּוּרכדור עָלָ֑יִךְעָלָיִךְעליך וְצַרְתִּ֤יוְצַרְתִּיוצרתי עָלַ֙יִךְ֙עָלַיִךְעליך מֻצָּ֔במֻצָּבמצב וַהֲקִֽימֹתִ֥יוַהֲקִימֹתִיוהקימתי עָלַ֖יִךְעָלַיִךְעליך מְצֻרֹֽתמְצֻרֹתמצרת׃׃׃ 29:4 וְשָׁפַלְתְּ֙וְשָׁפַלְתְּושפלת מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ תְּדַבֵּ֔רִיתְּדַבֵּרִיתדברי וּמֵֽעָפָ֖רוּמֵעָפָרומעפר תִּשַּׁ֣חתִּשַּׁחתשח אִמְרָתֵ֑ךְאִמְרָתֵךְאמרתך וְֽ֠הָיָהוְהָיָהוהיה כְּא֤וֹבכְּאוֹבכאוב מֵאֶ֙רֶץ֙מֵאֶרֶץמארץ קוֹלֵ֔ךְקוֹלֵךְקולך וּמֵעָפָ֖רוּמֵעָפָרומעפר אִמְרָתֵ֥ךְאִמְרָתֵךְאמרתך תְּצַפְצֵֽףתְּצַפְצֵףתצפצף׃׃׃ 29:5 וְהָיָ֛הוְהָיָהוהיה כְּאָבָ֥קכְּאָבָקכאבק דַּ֖קדַּקדק הֲמ֣וֹןהֲמוֹןהמון זָרָ֑יִךְזָרָיִךְזריך וּכְמֹ֤ץוּכְמֹץוכמץ עֹבֵר֙עֹבֵרעבר הֲמ֣וֹןהֲמוֹןהמון עָֽרִיצִ֔יםעָרִיצִיםעריצים וְהָיָ֖הוְהָיָהוהיה לְפֶ֥תַעלְפֶתַעלפתע פִּתְאֹֽםפִּתְאֹםפתאם׃׃׃ 29:6 מֵעִ֨םמֵעִםמעם יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות תִּפָּקֵ֔דתִּפָּקֵדתפקד בְּרַ֥עַםבְּרַעַםברעם וּבְרַ֖עַשׁוּבְרַעַשׁוברעש וְק֣וֹלוְקוֹלוקול גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול סוּפָה֙סוּפָהסופה וּסְעָרָ֔הוּסְעָרָהוסערה וְלַ֖הַבוְלַהַבולהב אֵ֥שׁאֵשׁאש אוֹכֵלָֽהאוֹכֵלָהאוכלה׃׃׃ 29:7 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כַּֽחֲלוֹם֙כַּחֲלוֹםכחלום חֲז֣וֹןחֲזוֹןחזון לַ֔יְלָהלַיְלָהלילה הֲמוֹן֙הֲמוֹןהמון כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים הַצֹּבְאִ֖יםהַצֹּבְאִיםהצבאים עַלעַלעל־־־אֲרִיאֵ֑לאֲרִיאֵלאריאל וְכָלוְכָלוכל־־־צֹבֶ֙יהָ֙צֹבֶיהָצביה וּמְצֹ֣דָתָ֔הּוּמְצֹדָתָהּומצדתה וְהַמְּצִיקִ֖יםוְהַמְּצִיקִיםוהמציקים לָֽהּלָהּלה׃׃׃ 29:8 וְהָיָ֡הוְהָיָהוהיה כַּאֲשֶׁר֩כַּאֲשֶׁרכאשר יַחֲלֹ֨םיַחֲלֹםיחלם הָרָעֵ֜בהָרָעֵבהרעב וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה אוֹכֵ֗לאוֹכֵלאוכל וְהֵקִיץ֮וְהֵקִיץוהקיץ וְרֵיקָ֣הוְרֵיקָהוריקה נַפְשׁוֹ֒נַפְשׁוֹנפשו וְכַאֲשֶׁ֨רוְכַאֲשֶׁרוכאשר יַחֲלֹ֤םיַחֲלֹםיחלם הַצָּמֵא֙הַצָּמֵאהצמא וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה שֹׁתֶ֔השֹׁתֶהשתה וְהֵקִיץ֙וְהֵקִיץוהקיץ וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה עָיֵ֔ףעָיֵףעיף וְנַפְשׁ֖וֹוְנַפְשׁוֹונפשו שׁוֹקֵקָ֑השׁוֹקֵקָהשוקקה כֵּ֣ןכֵּןכן יִֽהְיֶ֗היִהְיֶהיהיה הֲמוֹן֙הֲמוֹןהמון כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים הַצֹּבְאִ֖יםהַצֹּבְאִיםהצבאים עַלעַלעל־־־הַ֥רהַרהר צִיּֽוֹןצִיּוֹןציון׃׃׃ ססס 29:9 הִתְמַהְמְה֣וּהִתְמַהְמְהוּהתמהמהו וּתְמָ֔הוּוּתְמָהוּותמהו הִשְׁתַּֽעַשְׁע֖וּהִשְׁתַּעַשְׁעוּהשתעשעו וָשֹׁ֑עוּוָשֹׁעוּושעו שָֽׁכְר֣וּשָׁכְרוּשכרו וְלֹאוְלֹאולא־־־יַ֔יִןיַיִןיין נָע֖וּנָעוּנעו וְלֹ֥אוְלֹאולא שֵׁכָֽרשֵׁכָרשכר׃׃׃ 29:10 כִּֽיכִּיכי־־־נָסַ֨ךְנָסַךְנסך עֲלֵיכֶ֤םעֲלֵיכֶםעליכם יְהוָה֙יְהוָהיהוה ר֣וּחַרוּחַרוח תַּרְדֵּמָ֔התַּרְדֵּמָהתרדמה וַיְעַצֵּ֖םוַיְעַצֵּםויעצם אֶתאֶתאת־־־עֵֽינֵיכֶ֑םעֵינֵיכֶםעיניכם אֶתאֶתאת־־־הַנְּבִיאִ֛יםהַנְּבִיאִיםהנביאים וְאֶתוְאֶתואת־־־רָאשֵׁיכֶ֥םרָאשֵׁיכֶםראשיכם הַחֹזִ֖יםהַחֹזִיםהחזים כִּסָּֽהכִּסָּהכסה׃׃׃ 29:11 וַתְּהִ֨יוַתְּהִיותהי לָכֶ֜םלָכֶםלכם חָז֣וּתחָזוּתחזות הַכֹּ֗להַכֹּלהכל כְּדִבְרֵי֮כְּדִבְרֵיכדברי הַסֵּ֣פֶרהַסֵּפֶרהספר הֶֽחָתוּם֒הֶחָתוּםהחתום אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־יִתְּנ֣וּיִתְּנוּיתנו אֹת֗וֹאֹתוֹאתו אֶלאֶלאל־־־יוֹדֵ֥עַיוֹדֵעַיודע [הַסֵּפֶר כ][הַסֵּפֶר כ][הספר כ] (סֵ֛פֶר ק)(סֵפֶר ק)(ספר ק) לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר קְרָ֣אקְרָאקרא נָאנָאנא־־־זֶ֑הזֶהזה וְאָמַר֙וְאָמַרואמר לֹ֣אלֹאלא אוּכַ֔לאוּכַלאוכל כִּ֥יכִּיכי חָת֖וּםחָתוּםחתום הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 29:12 וְנִתַּ֣ןוְנִתַּןונתן הַסֵּ֗פֶרהַסֵּפֶרהספר עַל֩עַלעל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יָדַ֥עיָדַעידע סֵ֛פֶרסֵפֶרספר לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר קְרָ֣אקְרָאקרא נָאנָאנא־־־זֶ֑הזֶהזה וְאָמַ֕רוְאָמַרואמר לֹ֥אלֹאלא יָדַ֖עְתִּייָדַעְתִּיידעתי סֵֽפֶרסֵפֶרספר׃׃׃ ססס 29:13 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲדֹנָ֗יאֲדֹנָיאדני יַ֚עַןיַעַןיען כִּ֤יכִּיכי נִגַּשׁ֙נִגַּשׁנגש הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה בְּפִ֤יובְּפִיובפיו וּבִשְׂפָתָיו֙וּבִשְׂפָתָיוובשפתיו כִּבְּד֔וּנִיכִּבְּדוּנִיכבדוני וְלִבּ֖וֹוְלִבּוֹולבו רִחַ֣קרִחַקרחק מִמֶּ֑נִּימִמֶּנִּיממני וַתְּהִ֤יוַתְּהִיותהי יִרְאָתָם֙יִרְאָתָםיראתם אֹתִ֔יאֹתִיאתי מִצְוַ֥תמִצְוַתמצות אֲנָשִׁ֖יםאֲנָשִׁיםאנשים מְלֻמָּדָֽהמְלֻמָּדָהמלמדה׃׃׃ 29:14 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני יוֹסִ֛ףיוֹסִףיוסף לְהַפְלִ֥יאלְהַפְלִיאלהפליא אֶתאֶתאת־־־הָֽעָםהָעָםהעם־־־הַזֶּ֖ההַזֶּההזה הַפְלֵ֣אהַפְלֵאהפלא וָפֶ֑לֶאוָפֶלֶאופלא וְאָֽבְדָה֙וְאָבְדָהואבדה חָכְמַ֣תחָכְמַתחכמת חֲכָמָ֔יוחֲכָמָיוחכמיו וּבִינַ֥תוּבִינַתובינת נְבֹנָ֖יונְבֹנָיונבניו תִּסְתַּתָּֽרתִּסְתַּתָּרתסתתר׃׃׃ ססס 29:15 ה֛וֹיהוֹיהוי הַמַּעֲמִיקִ֥יםהַמַּעֲמִיקִיםהמעמיקים מֵֽיהוָ֖המֵיהוָהמיהוה לַסְתִּ֣רלַסְתִּרלסתר עֵצָ֑העֵצָהעצה וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה בְמַחְשָׁךְ֙בְמַחְשָׁךְבמחשך מַֽעֲשֵׂיהֶ֔םמַעֲשֵׂיהֶםמעשיהם וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו מִ֥ימִימי רֹאֵ֖נוּרֹאֵנוּראנו וּמִ֥יוּמִיומי יוֹדְעֵֽנוּיוֹדְעֵנוּיודענו׃׃׃ 29:16 הַ֨פְכְּכֶ֔םהַפְכְּכֶםהפככם אִםאִםאם־־־כְּחֹ֥מֶרכְּחֹמֶרכחמר הַיֹּצֵ֖רהַיֹּצֵרהיצר יֵֽחָשֵׁ֑ביֵחָשֵׁביחשב כִּֽיכִּיכי־־־יֹאמַ֨ריֹאמַריאמר מַעֲשֶׂ֤המַעֲשֶׂהמעשה לְעֹשֵׂ֙הוּ֙לְעֹשֵׂהוּלעשהו לֹ֣אלֹאלא עָשָׂ֔נִיעָשָׂנִיעשני וְיֵ֛צֶרוְיֵצֶרויצר אָמַ֥ראָמַראמר לְיוֹצְר֖וֹלְיוֹצְרוֹליוצרו לֹ֥אלֹאלא הֵבִֽיןהֵבִיןהבין׃׃׃ 29:17 הֲלוֹאהֲלוֹאהלוא־־־עוֹד֙עוֹדעוד מְעַ֣טמְעַטמעט מִזְעָ֔רמִזְעָרמזער וְשָׁ֥בוְשָׁבושב לְבָנ֖וֹןלְבָנוֹןלבנון לַכַּרְמֶ֑ללַכַּרְמֶללכרמל וְהַכַּרְמֶ֖לוְהַכַּרְמֶלוהכרמל לַיַּ֥עַרלַיַּעַרליער יֵחָשֵֽׁביֵחָשֵׁביחשב׃׃׃ 29:18 וְשָׁמְע֧וּוְשָׁמְעוּושמעו בַיּוֹםבַיּוֹםביום־־־הַה֛וּאהַהוּאההוא הַחֵרְשִׁ֖יםהַחֵרְשִׁיםהחרשים דִּבְרֵידִּבְרֵידברי־־־סֵ֑פֶרסֵפֶרספר וּמֵאֹ֣פֶלוּמֵאֹפֶלומאפל וּמֵחֹ֔שֶׁךְוּמֵחֹשֶׁךְומחשך עֵינֵ֥יעֵינֵיעיני עִוְרִ֖יםעִוְרִיםעורים תִּרְאֶֽינָהתִּרְאֶינָהתראינה׃׃׃ 29:19 וְיָסְפ֧וּוְיָסְפוּויספו עֲנָוִ֛יםעֲנָוִיםענוים בַּֽיהוָ֖הבַּיהוָהביהוה שִׂמְחָ֑השִׂמְחָהשמחה וְאֶבְיוֹנֵ֣יוְאֶבְיוֹנֵיואביוני אָדָ֔םאָדָםאדם בִּקְד֥וֹשׁבִּקְדוֹשׁבקדוש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל יָגִֽילוּיָגִילוּיגילו׃׃׃ 29:20 כִּֽיכִּיכי־־־אָפֵ֥סאָפֵסאפס עָרִ֖יץעָרִיץעריץ וְכָ֣לָהוְכָלָהוכלה לֵ֑ץלֵץלץ וְנִכְרְת֖וּוְנִכְרְתוּונכרתו כָּלכָּלכל־־־שֹׁ֥קְדֵישֹׁקְדֵישקדי אָֽוֶןאָוֶןאון׃׃׃ 29:21 מַחֲטִיאֵ֤ימַחֲטִיאֵימחטיאי אָדָם֙אָדָםאדם בְּדָבָ֔רבְּדָבָרבדבר וְלַמּוֹכִ֥יחַוְלַמּוֹכִיחַולמוכיח בַּשַּׁ֖עַרבַּשַּׁעַרבשער יְקֹשׁ֑וּןיְקֹשׁוּןיקשון וַיַּטּ֥וּוַיַּטּוּויטו בַתֹּ֖הוּבַתֹּהוּבתהו צַדִּֽיקצַדִּיקצדיק׃׃׃ ססס 29:22 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יַֽעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר פָּדָ֖הפָּדָהפדה אֶתאֶתאת־־־אַבְרָהָ֑םאַבְרָהָםאברהם לֹֽאלֹאלא־־־עַתָּ֤העַתָּהעתה יֵבוֹשׁ֙יֵבוֹשׁיבוש יַֽעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וְלֹ֥אוְלֹאולא עַתָּ֖העַתָּהעתה פָּנָ֥יופָּנָיופניו יֶחֱוָֽרוּיֶחֱוָרוּיחורו׃׃׃ 29:23 כִּ֣יכִּיכי בִ֠רְאֹתוֹבִרְאֹתוֹבראתו יְלָדָ֞יויְלָדָיוילדיו מַעֲשֵׂ֥המַעֲשֵׂהמעשה יָדַ֛ייָדַיידי בְּקִרְבּ֖וֹבְּקִרְבּוֹבקרבו יַקְדִּ֣ישֽׁוּיַקְדִּישׁוּיקדישו שְׁמִ֑ישְׁמִישמי וְהִקְדִּ֙ישׁוּ֙וְהִקְדִּישׁוּוהקדישו אֶתאֶתאת־־־קְד֣וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יַֽעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וְאֶתוְאֶתואת־־־אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל יַעֲרִֽיצוּיַעֲרִיצוּיעריצו׃׃׃ 29:24 וְיָדְע֥וּוְיָדְעוּוידעו תֹֽעֵיתֹעֵיתעי־־־ר֖וּחַרוּחַרוח בִּינָ֑הבִּינָהבינה וְרוֹגְנִ֖יםוְרוֹגְנִיםורוגנים יִלְמְדוּיִלְמְדוּילמדו־־־לֶֽקַחלֶקַחלקח׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain