Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 3

3:1 כִּי֩כִּיכי הִנֵּ֨ההִנֵּההנה הָאָד֜וֹןהָאָדוֹןהאדון יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֗וֹתצְבָאוֹתצבאות מֵסִ֤ירמֵסִירמסיר מִירוּשָׁלִַ֙ם֙מִירוּשָׁלִַםמירושלם וּמִ֣יהוּדָ֔הוּמִיהוּדָהומיהודה מַשְׁעֵ֖ןמַשְׁעֵןמשען וּמַשְׁעֵנָ֑הוּמַשְׁעֵנָהומשענה כֹּ֚לכֹּלכל מִשְׁעַןמִשְׁעַןמשען־־־לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם וְכֹ֖לוְכֹלוכל מִשְׁעַןמִשְׁעַןמשען־־־מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 3:2 גִּבּ֖וֹרגִּבּוֹרגבור וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש מִלְחָמָ֑המִלְחָמָהמלחמה שׁוֹפֵ֥טשׁוֹפֵטשופט וְנָבִ֖יאוְנָבִיאונביא וְקֹסֵ֥םוְקֹסֵםוקסם וְזָקֵֽןוְזָקֵןוזקן׃׃׃ 3:3 שַׂרשַׂרשר־־־חֲמִשִּׁ֖יםחֲמִשִּׁיםחמשים וּנְשׂ֣וּאוּנְשׂוּאונשוא פָנִ֑יםפָנִיםפנים וְיוֹעֵ֛ץוְיוֹעֵץויועץ וַחֲכַ֥םוַחֲכַםוחכם חֲרָשִׁ֖יםחֲרָשִׁיםחרשים וּנְב֥וֹןוּנְבוֹןונבון לָֽחַשׁלָחַשׁלחש׃׃׃ 3:4 וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי נְעָרִ֖יםנְעָרִיםנערים שָׂרֵיהֶ֑םשָׂרֵיהֶםשריהם וְתַעֲלוּלִ֖יםוְתַעֲלוּלִיםותעלולים יִמְשְׁלוּיִמְשְׁלוּימשלו־־־בָֽםבָםבם׃׃׃ 3:5 וְנִגַּ֣שׂוְנִגַּשׂונגש הָעָ֔םהָעָםהעם אִ֥ישׁאִישׁאיש בְּאִ֖ישׁבְּאִישׁבאיש וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש בְּרֵעֵ֑הוּבְּרֵעֵהוּברעהו יִרְהֲב֗וּיִרְהֲבוּירהבו הַנַּ֙עַר֙הַנַּעַרהנער בַּזָּקֵ֔ןבַּזָּקֵןבזקן וְהַנִּקְלֶ֖הוְהַנִּקְלֶהוהנקלה בַּנִּכְבָּֽדבַּנִּכְבָּדבנכבד׃׃׃ 3:6 כִּֽיכִּיכי־־־יִתְפֹּ֨שׂיִתְפֹּשׂיתפש אִ֤ישׁאִישׁאיש בְּאָחִיו֙בְּאָחִיובאחיו בֵּ֣יתבֵּיתבית אָבִ֔יואָבִיואביו שִׂמְלָ֣השִׂמְלָהשמלה לְכָ֔הלְכָהלכה קָצִ֖יןקָצִיןקצין תִּֽהְיֶהתִּהְיֶהתהיה־־־לָּ֑נוּלָּנוּלנו וְהַמַּכְשֵׁלָ֥הוְהַמַּכְשֵׁלָהוהמכשלה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת תַּ֥חַתתַּחַתתחת יָדֶֽךָיָדֶךָידך׃׃׃ 3:7 יִשָּׂא֩יִשָּׂאישא בַיּ֨וֹםבַיּוֹםביום הַה֤וּאהַהוּאההוא ׀׀׀ לֵאמֹר֙לֵאמֹרלאמר לֹאלֹאלא־־־אֶהְיֶ֣האֶהְיֶהאהיה חֹבֵ֔שׁחֹבֵשׁחבש וּבְבֵיתִ֕יוּבְבֵיתִיובביתי אֵ֥יןאֵיןאין לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם וְאֵ֣יןוְאֵיןואין שִׂמְלָ֑השִׂמְלָהשמלה לֹ֥אלֹאלא תְשִׂימֻ֖נִיתְשִׂימֻנִיתשימני קְצִ֥יןקְצִיןקצין עָֽםעָםעם׃׃׃ 3:8 כִּ֤יכִּיכי כָשְׁלָה֙כָשְׁלָהכשלה יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וִיהוּדָ֖הוִיהוּדָהויהודה נָפָ֑לנָפָלנפל כִּֽיכִּיכי־־־לְשׁוֹנָ֤םלְשׁוֹנָםלשונם וּמַֽעַלְלֵיהֶם֙וּמַעַלְלֵיהֶםומעלליהם אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה לַמְר֖וֹתלַמְרוֹתלמרות עֵנֵ֥יעֵנֵיעני כְבוֹדֽוֹכְבוֹדוֹכבודו׃׃׃ 3:9 הַכָּרַ֤תהַכָּרַתהכרת פְּנֵיהֶם֙פְּנֵיהֶםפניהם עָ֣נְתָהעָנְתָהענתה בָּ֔םבָּםבם וְחַטָּאתָ֛םוְחַטָּאתָםוחטאתם כִּסְדֹ֥םכִּסְדֹםכסדם הִגִּ֖ידוּהִגִּידוּהגידו לֹ֣אלֹאלא כִחֵ֑דוּכִחֵדוּכחדו א֣וֹיאוֹיאוי לְנַפְשָׁ֔םלְנַפְשָׁםלנפשם כִּֽיכִּיכי־־־גָמְל֥וּגָמְלוּגמלו לָהֶ֖םלָהֶםלהם רָעָֽהרָעָהרעה׃׃׃ 3:10 אִמְר֥וּאִמְרוּאמרו צַדִּ֖יקצַדִּיקצדיק כִּיכִּיכי־־־ט֑וֹבטוֹבטוב כִּֽיכִּיכי־־־פְרִ֥יפְרִיפרי מַעַלְלֵיהֶ֖םמַעַלְלֵיהֶםמעלליהם יֹאכֵֽלוּיֹאכֵלוּיאכלו׃׃׃ 3:11 א֖וֹיאוֹיאוי לְרָשָׁ֣עלְרָשָׁעלרשע רָ֑ערָערע כִּֽיכִּיכי־־־גְמ֥וּלגְמוּלגמול יָדָ֖יויָדָיוידיו יֵעָ֥שֶׂהיֵעָשֶׂהיעשה לּֽוֹלּוֹלו׃׃׃ 3:12 עַמִּי֙עַמִּיעמי נֹגְשָׂ֣יונֹגְשָׂיונגשיו מְעוֹלֵ֔למְעוֹלֵלמעולל וְנָשִׁ֖יםוְנָשִׁיםונשים מָ֣שְׁלוּמָשְׁלוּמשלו ב֑וֹבוֹבו עַמִּי֙עַמִּיעמי מְאַשְּׁרֶ֣יךָמְאַשְּׁרֶיךָמאשריך מַתְעִ֔יםמַתְעִיםמתעים וְדֶ֥רֶךְוְדֶרֶךְודרך אֹֽרְחֹתֶ֖יךָאֹרְחֹתֶיךָארחתיך בִּלֵּֽעוּבִּלֵּעוּבלעו׃׃׃ ססס 3:13 נִצָּ֥בנִצָּבנצב לָרִ֖יבלָרִיבלריב יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְעֹמֵ֖דוְעֹמֵדועמד לָדִ֥יןלָדִיןלדין עַמִּֽיםעַמִּיםעמים׃׃׃ 3:14 יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּמִשְׁפָּ֣טבְּמִשְׁפָּטבמשפט יָב֔וֹאיָבוֹאיבוא עִםעִםעם־־־זִקְנֵ֥יזִקְנֵיזקני עַמּ֖וֹעַמּוֹעמו וְשָׂרָ֑יווְשָׂרָיוושריו וְאַתֶּם֙וְאַתֶּםואתם בִּֽעַרְתֶּ֣םבִּעַרְתֶּםבערתם הַכֶּ֔רֶםהַכֶּרֶםהכרם גְּזֵלַ֥תגְּזֵלַתגזלת הֶֽעָנִ֖יהֶעָנִיהעני בְּבָתֵּיכֶֽםבְּבָתֵּיכֶםבבתיכם׃׃׃ 3:15 [מַלָּכֶם כ][מַלָּכֶם כ][מלכם כ] (מַה ק)(מַה ק)(מה ק) (לָּכֶם֙ ק)(לָּכֶם ק)(לכם ק) תְּדַכְּא֣וּתְּדַכְּאוּתדכאו עַמִּ֔יעַמִּיעמי וּפְנֵ֥יוּפְנֵיופני עֲנִיִּ֖יםעֲנִיִּיםעניים תִּטְחָ֑נוּתִּטְחָנוּתטחנו נְאֻםנְאֻםנאם־־־אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֖היְהוִהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ ססס 3:16 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה יַ֚עַןיַעַןיען כִּ֤יכִּיכי גָֽבְהוּ֙גָבְהוּגבהו בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון וַתֵּלַ֙כְנָה֙וַתֵּלַכְנָהותלכנה [נְטוֹּות כ][נְטוֹּות כ][נטוות כ] (נְטוּי֣וֹת ק)(נְטוּיוֹת ק)(נטויות ק) גָּר֔וֹןגָּרוֹןגרון וּֽמְשַׂקְּר֖וֹתוּמְשַׂקְּרוֹתומשקרות עֵינָ֑יִםעֵינָיִםעינים הָל֤וֹךְהָלוֹךְהלוך וְטָפֹף֙וְטָפֹףוטפף תֵּלַ֔כְנָהתֵּלַכְנָהתלכנה וּבְרַגְלֵיהֶ֖םוּבְרַגְלֵיהֶםוברגליהם תְּעַכַּֽסְנָהתְּעַכַּסְנָהתעכסנה׃׃׃ 3:17 וְשִׂפַּ֣חוְשִׂפַּחושפח אֲדֹנָ֔יאֲדֹנָיאדני קָדְקֹ֖דקָדְקֹדקדקד בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות צִיּ֑וֹןצִיּוֹןציון וַיהוָ֖הוַיהוָהויהוה פָּתְהֵ֥ןפָּתְהֵןפתהן יְעָרֶֽהיְעָרֶהיערה׃׃׃ ססס 3:18 בַּיּ֨וֹםבַּיּוֹםביום הַה֜וּאהַהוּאההוא יָסִ֣יריָסִיריסיר אֲדֹנָ֗יאֲדֹנָיאדני אֵ֣תאֵתאת תִּפְאֶ֧רֶתתִּפְאֶרֶתתפארת הָעֲכָסִ֛יםהָעֲכָסִיםהעכסים וְהַשְּׁבִיסִ֖יםוְהַשְּׁבִיסִיםוהשביסים וְהַשַּׂהֲרֹנִֽיםוְהַשַּׂהֲרֹנִיםוהשהרנים׃׃׃ 3:19 הַנְּטִיפ֥וֹתהַנְּטִיפוֹתהנטיפות וְהַשֵּׁיר֖וֹתוְהַשֵּׁירוֹתוהשירות וְהָֽרְעָלֽוֹתוְהָרְעָלוֹתוהרעלות׃׃׃ 3:20 הַפְּאֵרִ֤יםהַפְּאֵרִיםהפארים וְהַצְּעָדוֹת֙וְהַצְּעָדוֹתוהצעדות וְהַקִּשֻּׁרִ֔יםוְהַקִּשֻּׁרִיםוהקשרים וּבָתֵּ֥יוּבָתֵּיובתי הַנֶּ֖פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש וְהַלְּחָשִֽׁיםוְהַלְּחָשִׁיםוהלחשים׃׃׃ 3:21 הַטַּבָּע֖וֹתהַטַּבָּעוֹתהטבעות וְנִזְמֵ֥יוְנִזְמֵיונזמי הָאָֽףהָאָףהאף׃׃׃ 3:22 הַמַּֽחֲלָצוֹת֙הַמַּחֲלָצוֹתהמחלצות וְהַמַּ֣עֲטָפ֔וֹתוְהַמַּעֲטָפוֹתוהמעטפות וְהַמִּטְפָּח֖וֹתוְהַמִּטְפָּחוֹתוהמטפחות וְהָחֲרִיטִֽיםוְהָחֲרִיטִיםוהחריטים׃׃׃ 3:23 וְהַגִּלְיֹנִים֙וְהַגִּלְיֹנִיםוהגלינים וְהַסְּדִינִ֔יםוְהַסְּדִינִיםוהסדינים וְהַצְּנִיפ֖וֹתוְהַצְּנִיפוֹתוהצניפות וְהָרְדִידִֽיםוְהָרְדִידִיםוהרדידים׃׃׃ 3:24 וְהָיָה֩וְהָיָהוהיה תַ֨חַתתַחַתתחת בֹּ֜שֶׂםבֹּשֶׂםבשם מַ֣קמַקמק יִֽהְיֶ֗היִהְיֶהיהיה וְתַ֨חַתוְתַחַתותחת חֲגוֹרָ֤החֲגוֹרָהחגורה נִקְפָּה֙נִקְפָּהנקפה וְתַ֨חַתוְתַחַתותחת מַעֲשֶׂ֤המַעֲשֶׂהמעשה מִקְשֶׁה֙מִקְשֶׁהמקשה קָרְחָ֔הקָרְחָהקרחה וְתַ֥חַתוְתַחַתותחת פְּתִיגִ֖ילפְּתִיגִילפתיגיל מַחֲגֹ֣רֶתמַחֲגֹרֶתמחגרת שָׂ֑קשָׂקשק כִּיכִּיכי־־־תַ֖חַתתַחַתתחת יֹֽפִייֹפִייפי׃׃׃ 3:25 מְתַ֖יִךְמְתַיִךְמתיך בַּחֶ֣רֶבבַּחֶרֶבבחרב יִפֹּ֑לוּיִפֹּלוּיפלו וּגְבוּרָתֵ֖ךְוּגְבוּרָתֵךְוגבורתך בַּמִּלְחָמָֽהבַּמִּלְחָמָהבמלחמה׃׃׃ 3:26 וְאָנ֥וּוְאָנוּואנו וְאָבְל֖וּוְאָבְלוּואבלו פְּתָחֶ֑יהָפְּתָחֶיהָפתחיה וְנִקָּ֖תָהוְנִקָּתָהונקתה לָאָ֥רֶץלָאָרֶץלארץ תֵּשֵֽׁבתֵּשֵׁבתשב׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain