Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 40

40:1 נַחֲמ֥וּנַחֲמוּנחמו נַחֲמ֖וּנַחֲמוּנחמו עַמִּ֑יעַמִּיעמי יֹאמַ֖ריֹאמַריאמר אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 40:2 דַּבְּר֞וּדַּבְּרוּדברו עַלעַלעל־־־לֵ֤בלֵבלב יְרֽוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם וְקִרְא֣וּוְקִרְאוּוקראו אֵלֶ֔יהָאֵלֶיהָאליה כִּ֤יכִּיכי מָֽלְאָה֙מָלְאָהמלאה צְבָאָ֔הּצְבָאָהּצבאה כִּ֥יכִּיכי נִרְצָ֖הנִרְצָהנרצה עֲוֺנָ֑הּעֲוֺנָהּעונה כִּ֤יכִּיכי לָקְחָה֙לָקְחָהלקחה מִיַּ֣דמִיַּדמיד יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּפְלַ֖יִםכִּפְלַיִםכפלים בְּכָלבְּכָלבכל־־־חַטֹּאתֶֽיהָחַטֹּאתֶיהָחטאתיה׃׃׃ ססס 40:3 ק֣וֹלקוֹלקול קוֹרֵ֔אקוֹרֵאקורא בַּמִּדְבָּ֕רבַּמִּדְבָּרבמדבר פַּנּ֖וּפַּנּוּפנו דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך יְהוָ֑היְהוָהיהוה יַשְּׁרוּ֙יַשְּׁרוּישרו בָּעֲרָבָ֔הבָּעֲרָבָהבערבה מְסִלָּ֖המְסִלָּהמסלה לֵאלֹהֵֽינוּלֵאלֹהֵינוּלאלהינו׃׃׃ 40:4 כָּלכָּלכל־־־גֶּיא֙גֶּיאגיא יִנָּשֵׂ֔איִנָּשֵׂאינשא וְכָלוְכָלוכל־־־הַ֥רהַרהר וְגִבְעָ֖הוְגִבְעָהוגבעה יִשְׁפָּ֑לוּיִשְׁפָּלוּישפלו וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה הֶֽעָקֹב֙הֶעָקֹבהעקב לְמִישׁ֔וֹרלְמִישׁוֹרלמישור וְהָרְכָסִ֖יםוְהָרְכָסִיםוהרכסים לְבִקְעָֽהלְבִקְעָהלבקעה׃׃׃ 40:5 וְנִגְלָ֖הוְנִגְלָהונגלה כְּב֣וֹדכְּבוֹדכבוד יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְרָא֤וּוְרָאוּוראו כָלכָלכל־־־בָּשָׂר֙בָּשָׂרבשר יַחְדָּ֔ויַחְדָּויחדו כִּ֛יכִּיכי פִּ֥יפִּיפי יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבֵּֽרדִּבֵּרדבר׃׃׃ ססס 40:6 ק֚וֹלקוֹלקול אֹמֵ֣ראֹמֵראמר קְרָ֔אקְרָאקרא וְאָמַ֖רוְאָמַרואמר מָ֣המָהמה אֶקְרָ֑אאֶקְרָאאקרא כָּלכָּלכל־־־הַבָּשָׂ֣רהַבָּשָׂרהבשר חָצִ֔ירחָצִירחציר וְכָלוְכָלוכל־־־חַסְדּ֖וֹחַסְדּוֹחסדו כְּצִ֥יץכְּצִיץכציץ הַשָּׂדֶֽההַשָּׂדֶההשדה׃׃׃ 40:7 יָבֵ֤שׁיָבֵשׁיבש חָצִיר֙חָצִירחציר נָ֣בֵֽלנָבֵלנבל צִ֔יץצִיץציץ כִּ֛יכִּיכי ר֥וּחַרוּחַרוח יְהוָ֖היְהוָהיהוה נָ֣שְׁבָהנָשְׁבָהנשבה בּ֑וֹבּוֹבו אָכֵ֥ןאָכֵןאכן חָצִ֖ירחָצִירחציר הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 40:8 יָבֵ֥שׁיָבֵשׁיבש חָצִ֖ירחָצִירחציר נָ֣בֵֽלנָבֵלנבל צִ֑יץצִיץציץ וּדְבַרוּדְבַרודבר־־־אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו יָק֥וּםיָקוּםיקום לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ ססס 40:9 עַ֣לעַלעל הַרהַרהר־־־גָּבֹ֤הַגָּבֹהַגבה עֲלִיעֲלִיעלי־־־לָךְ֙לָךְלך מְבַשֶּׂ֣רֶתמְבַשֶּׂרֶתמבשרת צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון הָרִ֤ימִיהָרִימִיהרימי בַכֹּ֙חַ֙בַכֹּחַבכח קוֹלֵ֔ךְקוֹלֵךְקולך מְבַשֶּׂ֖רֶתמְבַשֶּׂרֶתמבשרת יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם הָרִ֙ימִי֙הָרִימִיהרימי אַלאַלאל־־־תִּירָ֔אִיתִּירָאִיתיראי אִמְרִי֙אִמְרִיאמרי לְעָרֵ֣ילְעָרֵילערי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה הִנֵּ֖ההִנֵּההנה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 40:10 הִנֵּ֨ההִנֵּההנה אֲדֹנָ֤יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֙יְהוִהיהוה בְּחָזָ֣קבְּחָזָקבחזק יָב֔וֹאיָבוֹאיבוא וּזְרֹע֖וֹוּזְרֹעוֹוזרעו מֹ֣שְׁלָהמֹשְׁלָהמשלה ל֑וֹלוֹלו הִנֵּ֤ההִנֵּההנה שְׂכָרוֹ֙שְׂכָרוֹשכרו אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו וּפְעֻלָּת֖וֹוּפְעֻלָּתוֹופעלתו לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 40:11 כְּרֹעֶה֙כְּרֹעֶהכרעה עֶדְר֣וֹעֶדְרוֹעדרו יִרְעֶ֔היִרְעֶהירעה בִּזְרֹעוֹ֙בִּזְרֹעוֹבזרעו יְקַבֵּ֣ץיְקַבֵּץיקבץ טְלָאִ֔יםטְלָאִיםטלאים וּבְחֵיק֖וֹוּבְחֵיקוֹובחיקו יִשָּׂ֑איִשָּׂאישא עָל֖וֹתעָלוֹתעלות יְנַהֵֽליְנַהֵלינהל׃׃׃ ססס 40:12 מִֽימִימי־־־מָדַ֨דמָדַדמדד בְּשָׁעֳל֜וֹבְּשָׁעֳלוֹבשעלו מַ֗יִםמַיִםמים וְשָׁמַ֙יִם֙וְשָׁמַיִםושמים בַּזֶּ֣רֶתבַּזֶּרֶתבזרת תִּכֵּ֔ןתִּכֵּןתכן וְכָ֥לוְכָלוכל בַּשָּׁלִ֖שׁבַּשָּׁלִשׁבשלש עֲפַ֣רעֲפַרעפר הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְשָׁקַ֤לוְשָׁקַלושקל בַּפֶּ֙לֶס֙בַּפֶּלֶסבפלס הָרִ֔יםהָרִיםהרים וּגְבָע֖וֹתוּגְבָעוֹתוגבעות בְּמֹאזְנָֽיִםבְּמֹאזְנָיִםבמאזנים׃׃׃ 40:13 מִֽימִימי־־־תִכֵּ֥ןתִכֵּןתכן אֶתאֶתאת־־־ר֖וּחַרוּחַרוח יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש עֲצָת֖וֹעֲצָתוֹעצתו יוֹדִיעֶֽנּוּיוֹדִיעֶנּוּיודיענו׃׃׃ 40:14 אֶתאֶתאת־־־מִ֤ימִימי נוֹעָץ֙נוֹעָץנועץ וַיְבִינֵ֔הוּוַיְבִינֵהוּויבינהו וַֽיְלַמְּדֵ֖הוּוַיְלַמְּדֵהוּוילמדהו בְּאֹ֣רַחבְּאֹרַחבארח מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט וַיְלַמְּדֵ֣הוּוַיְלַמְּדֵהוּוילמדהו דַ֔עַתדַעַתדעת וְדֶ֥רֶךְוְדֶרֶךְודרך תְּבוּנ֖וֹתתְּבוּנוֹתתבונות יוֹדִיעֶֽנּוּיוֹדִיעֶנּוּיודיענו׃׃׃ 40:15 הֵ֤ןהֵןהן גּוֹיִם֙גּוֹיִםגוים כְּמַ֣רכְּמַרכמר מִדְּלִ֔ימִדְּלִימדלי וּכְשַׁ֥חַקוּכְשַׁחַקוכשחק מֹאזְנַ֖יִםמֹאזְנַיִםמאזנים נֶחְשָׁ֑בוּנֶחְשָׁבוּנחשבו הֵ֥ןהֵןהן אִיִּ֖יםאִיִּיםאיים כַּדַּ֥קכַּדַּקכדק יִטּֽוֹליִטּוֹליטול׃׃׃ 40:16 וּלְבָנ֕וֹןוּלְבָנוֹןולבנון אֵ֥יןאֵיןאין דֵּ֖ידֵּידי בָּעֵ֑רבָּעֵרבער וְחַיָּת֔וֹוְחַיָּתוֹוחיתו אֵ֥יןאֵיןאין דֵּ֖ידֵּידי עוֹלָֽהעוֹלָהעולה׃׃׃ ססס 40:17 כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים כְּאַ֣יִןכְּאַיִןכאין נֶגְדּ֑וֹנֶגְדּוֹנגדו מֵאֶ֥פֶסמֵאֶפֶסמאפס וָתֹ֖הוּוָתֹהוּותהו נֶחְשְׁבוּנֶחְשְׁבוּנחשבו־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 40:18 וְאֶלוְאֶלואל־־־מִ֖ימִימי תְּדַמְּי֣וּןתְּדַמְּיוּןתדמיון אֵ֑לאֵלאל וּמַהוּמַהומה־־־דְּמ֖וּתדְּמוּתדמות תַּ֥עַרְכוּתַּעַרְכוּתערכו לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 40:19 הַפֶּ֙סֶל֙הַפֶּסֶלהפסל נָסַ֣ךְנָסַךְנסך חָרָ֔שׁחָרָשׁחרש וְצֹרֵ֖ףוְצֹרֵףוצרף בַּזָּהָ֣בבַּזָּהָבבזהב יְרַקְּעֶ֑נּוּיְרַקְּעֶנּוּירקענו וּרְתֻק֥וֹתוּרְתֻקוֹתורתקות כֶּ֖סֶףכֶּסֶףכסף צוֹרֵֽףצוֹרֵףצורף׃׃׃ 40:20 הַֽמְסֻכָּ֣ןהַמְסֻכָּןהמסכן תְּרוּמָ֔התְּרוּמָהתרומה עֵ֥ץעֵץעץ לֹֽאלֹאלא־־־יִרְקַ֖ביִרְקַבירקב יִבְחָ֑ריִבְחָריבחר חָרָ֤שׁחָרָשׁחרש חָכָם֙חָכָםחכם יְבַקֶּשׁיְבַקֶּשׁיבקש־־־ל֔וֹלוֹלו לְהָכִ֥יןלְהָכִיןלהכין פֶּ֖סֶלפֶּסֶלפסל לֹ֥אלֹאלא יִמּֽוֹטיִמּוֹטימוט׃׃׃ 40:21 הֲל֤וֹאהֲלוֹאהלוא תֵֽדְעוּ֙תֵדְעוּתדעו הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא תִשְׁמָ֔עוּתִשְׁמָעוּתשמעו הֲל֛וֹאהֲלוֹאהלוא הֻגַּ֥דהֻגַּדהגד מֵרֹ֖אשׁמֵרֹאשׁמראש לָכֶ֑םלָכֶםלכם הֲלוֹא֙הֲלוֹאהלוא הֲבִ֣ינֹתֶ֔םהֲבִינֹתֶםהבינתם מוֹסְד֖וֹתמוֹסְדוֹתמוסדות הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 40:22 הַיֹּשֵׁב֙הַיֹּשֵׁבהישב עַלעַלעל־־־ח֣וּגחוּגחוג הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְיֹשְׁבֶ֖יהָוְיֹשְׁבֶיהָוישביה כַּחֲגָבִ֑יםכַּחֲגָבִיםכחגבים הַנּוֹטֶ֤ההַנּוֹטֶההנוטה כַדֹּק֙כַדֹּקכדק שָׁמַ֔יִםשָׁמַיִםשמים וַיִּמְתָּחֵ֥םוַיִּמְתָּחֵםוימתחם כָּאֹ֖הֶלכָּאֹהֶלכאהל לָשָֽׁבֶתלָשָׁבֶתלשבת׃׃׃ 40:23 הַנּוֹתֵ֥ןהַנּוֹתֵןהנותן רוֹזְנִ֖יםרוֹזְנִיםרוזנים לְאָ֑יִןלְאָיִןלאין שֹׁ֥פְטֵישֹׁפְטֵישפטי אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ כַּתֹּ֥הוּכַּתֹּהוּכתהו עָשָֽׂהעָשָׂהעשה׃׃׃ 40:24 אַ֣ףאַףאף בַּלבַּלבל־־־נִטָּ֗עוּנִטָּעוּנטעו אַ֚ףאַףאף בַּלבַּלבל־־־זֹרָ֔עוּזֹרָעוּזרעו אַ֛ףאַףאף בַּלבַּלבל־־־שֹׁרֵ֥שׁשֹׁרֵשׁשרש בָּאָ֖רֶץבָּאָרֶץבארץ גִּזְעָ֑םגִּזְעָםגזעם וְגַםוְגַםוגם־־־נָשַׁ֤ףנָשַׁףנשף בָּהֶם֙בָּהֶםבהם וַיִּבָ֔שׁוּוַיִּבָשׁוּויבשו וּסְעָרָ֖הוּסְעָרָהוסערה כַּקַּ֥שׁכַּקַּשׁכקש תִּשָּׂאֵֽםתִּשָּׂאֵםתשאם׃׃׃ ססס 40:25 וְאֶלוְאֶלואל־־־מִ֥ימִימי תְדַמְּי֖וּנִיתְדַמְּיוּנִיתדמיוני וְאֶשְׁוֶ֑הוְאֶשְׁוֶהואשוה יֹאמַ֖ריֹאמַריאמר קָדֽוֹשׁקָדוֹשׁקדוש׃׃׃ 40:26 שְׂאוּשְׂאוּשאו־־־מָר֨וֹםמָרוֹםמרום עֵינֵיכֶ֤םעֵינֵיכֶםעיניכם וּרְאוּ֙וּרְאוּוראו מִימִימי־־־בָרָ֣אבָרָאברא אֵ֔לֶּהאֵלֶּהאלה הַמּוֹצִ֥יאהַמּוֹצִיאהמוציא בְמִסְפָּ֖רבְמִסְפָּרבמספר צְבָאָ֑םצְבָאָםצבאם לְכֻלָּם֙לְכֻלָּםלכלם בְּשֵׁ֣םבְּשֵׁםבשם יִקְרָ֔איִקְרָאיקרא מֵרֹ֤במֵרֹבמרב אוֹנִים֙אוֹנִיםאונים וְאַמִּ֣יץוְאַמִּיץואמיץ כֹּ֔חַכֹּחַכח אִ֖ישׁאִישׁאיש לֹ֥אלֹאלא נֶעְדָּֽרנֶעְדָּרנעדר׃׃׃ ססס 40:27 לָ֤מָּהלָמָּהלמה תֹאמַר֙תֹאמַרתאמר יַֽעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וּתְדַבֵּ֖רוּתְדַבֵּרותדבר יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל נִסְתְּרָ֤הנִסְתְּרָהנסתרה דַרְכִּי֙דַרְכִּידרכי מֵֽיְהוָ֔המֵיְהוָהמיהוה וּמֵאֱלֹהַ֖יוּמֵאֱלֹהַיומאלהי מִשְׁפָּטִ֥ימִשְׁפָּטִימשפטי יַעֲבֽוֹריַעֲבוֹריעבור׃׃׃ 40:28 הֲל֨וֹאהֲלוֹאהלוא יָדַ֜עְתָּיָדַעְתָּידעת אִםאִםאם־־־לֹ֣אלֹאלא שָׁמַ֗עְתָּשָׁמַעְתָּשמעת אֱלֹהֵ֨יאֱלֹהֵיאלהי עוֹלָ֤םעוֹלָםעולם ׀׀׀ יְהוָה֙יְהוָהיהוה בּוֹרֵא֙בּוֹרֵאבורא קְצ֣וֹתקְצוֹתקצות הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ לֹ֥אלֹאלא יִיעַ֖ףיִיעַףייעף וְלֹ֣אוְלֹאולא יִיגָ֑עיִיגָעייגע אֵ֥יןאֵיןאין חֵ֖קֶרחֵקֶרחקר לִתְבוּנָתֽוֹלִתְבוּנָתוֹלתבונתו׃׃׃ 40:29 נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לַיָּעֵ֖ףלַיָּעֵףליעף כֹּ֑חַכֹּחַכח וּלְאֵ֥יןוּלְאֵיןולאין אוֹנִ֖יםאוֹנִיםאונים עָצְמָ֥העָצְמָהעצמה יַרְבֶּֽהיַרְבֶּהירבה׃׃׃ 40:30 וְיִֽעֲפ֥וּוְיִעֲפוּויעפו נְעָרִ֖יםנְעָרִיםנערים וְיִגָ֑עוּוְיִגָעוּויגעו וּבַחוּרִ֖יםוּבַחוּרִיםובחורים כָּשׁ֥וֹלכָּשׁוֹלכשול יִכָּשֵֽׁלוּיִכָּשֵׁלוּיכשלו׃׃׃ 40:31 וְקוֹיֵ֤וְקוֹיֵוקוי יְהוָה֙יְהוָהיהוה יַחֲלִ֣יפוּיַחֲלִיפוּיחליפו כֹ֔חַכֹחַכח יַעֲל֥וּיַעֲלוּיעלו אֵ֖בֶראֵבֶראבר כַּנְּשָׁרִ֑יםכַּנְּשָׁרִיםכנשרים יָר֙וּצוּ֙יָרוּצוּירוצו וְלֹ֣אוְלֹאולא יִיגָ֔עוּיִיגָעוּייגעו יֵלְכ֖וּיֵלְכוּילכו וְלֹ֥אוְלֹאולא יִיעָֽפוּיִיעָפוּייעפו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain