Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 45

45:1 כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָה֮יְהוָהיהוה לִמְשִׁיחוֹ֮לִמְשִׁיחוֹלמשיחו לְכ֣וֹרֶשׁלְכוֹרֶשׁלכורש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֶחֱזַ֣קְתִּיהֶחֱזַקְתִּיהחזקתי בִֽימִינ֗וֹבִימִינוֹבימינו לְרַדלְרַדלרד־־־לְפָנָיו֙לְפָנָיולפניו גּוֹיִ֔םגּוֹיִםגוים וּמָתְנֵ֥יוּמָתְנֵיומתני מְלָכִ֖יםמְלָכִיםמלכים אֲפַתֵּ֑חַאֲפַתֵּחַאפתח לִפְתֹּ֤חַלִפְתֹּחַלפתח לְפָנָיו֙לְפָנָיולפניו דְּלָתַ֔יִםדְּלָתַיִםדלתים וּשְׁעָרִ֖יםוּשְׁעָרִיםושערים לֹ֥אלֹאלא יִסָּגֵֽרוּיִסָּגֵרוּיסגרו׃׃׃ 45:2 אֲנִי֙אֲנִיאני לְפָנֶ֣יךָלְפָנֶיךָלפניך אֵלֵ֔ךְאֵלֵךְאלך וַהֲדוּרִ֖יםוַהֲדוּרִיםוהדורים [אֹושִׁר כ][אֹושִׁר כ][אושר כ] (אֲיַשֵּׁ֑ר ק)(אֲיַשֵּׁר ק)(אישר ק) דַּלְת֤וֹתדַּלְתוֹתדלתות נְחוּשָׁה֙נְחוּשָׁהנחושה אֲשַׁבֵּ֔ראֲשַׁבֵּראשבר וּבְרִיחֵ֥יוּבְרִיחֵיובריחי בַרְזֶ֖לבַרְזֶלברזל אֲגַדֵּֽעַאֲגַדֵּעַאגדע׃׃׃ 45:3 וְנָתַתִּ֤יוְנָתַתִּיונתתי לְךָ֙לְךָלך אוֹצְר֣וֹתאוֹצְרוֹתאוצרות חֹ֔שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך וּמַטְמֻנֵ֖יוּמַטְמֻנֵיומטמני מִסְתָּרִ֑יםמִסְתָּרִיםמסתרים לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען תֵּדַ֗עתֵּדַעתדע כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֧יאֲנִיאני יְהוָ֛היְהוָהיהוה הַקּוֹרֵ֥אהַקּוֹרֵאהקורא בְשִׁמְךָ֖בְשִׁמְךָבשמך אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 45:4 לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען עַבְדִּ֣יעַבְדִּיעבדי יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וְיִשְׂרָאֵ֖לוְיִשְׂרָאֵלוישראל בְּחִירִ֑יבְּחִירִיבחירי וָאֶקְרָ֤אוָאֶקְרָאואקרא לְךָ֙לְךָלך בִּשְׁמֶ֔ךָבִּשְׁמֶךָבשמך אֲכַנְּךָ֖אֲכַנְּךָאכנך וְלֹ֥אוְלֹאולא יְדַעְתָּֽנִייְדַעְתָּנִיידעתני׃׃׃ 45:5 אֲנִ֤יאֲנִיאני יְהוָה֙יְהוָהיהוה וְאֵ֣יןוְאֵיןואין ע֔וֹדעוֹדעוד זוּלָתִ֖יזוּלָתִיזולתי אֵ֣יןאֵיןאין אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים אֲאַזֶּרְךָ֖אֲאַזֶּרְךָאאזרך וְלֹ֥אוְלֹאולא יְדַעְתָּֽנִייְדַעְתָּנִיידעתני׃׃׃ 45:6 לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען יֵדְע֗וּיֵדְעוּידעו מִמִּזְרַחמִמִּזְרַחממזרח־־־שֶׁ֙מֶשׁ֙שֶׁמֶשׁשמש וּמִמַּ֣עֲרָבָ֔הּוּמִמַּעֲרָבָהּוממערבה כִּיכִּיכי־־־אֶ֖פֶסאֶפֶסאפס בִּלְעָדָ֑יבִּלְעָדָיבלעדי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְאֵ֥יןוְאֵיןואין עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 45:7 יוֹצֵ֥ריוֹצֵריוצר אוֹר֙אוֹראור וּבוֹרֵ֣אוּבוֹרֵאובורא חֹ֔שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך עֹשֶׂ֥העֹשֶׂהעשה שָׁל֖וֹםשָׁלוֹםשלום וּב֣וֹרֵאוּבוֹרֵאובורא רָ֑ערָערע אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה עֹשֶׂ֥העֹשֶׂהעשה כָלכָלכל־־־אֵֽלֶּהאֵלֶּהאלה׃׃׃ ססס 45:8 הַרְעִ֤יפוּהַרְעִיפוּהרעיפו שָׁמַ֙יִם֙שָׁמַיִםשמים מִמַּ֔עַלמִמַּעַלממעל וּשְׁחָקִ֖יםוּשְׁחָקִיםושחקים יִזְּלוּיִזְּלוּיזלו־־־צֶ֑דֶקצֶדֶקצדק תִּפְתַּחתִּפְתַּחתפתח־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ וְיִפְרוּוְיִפְרוּויפרו־־־יֶ֗שַׁעיֶשַׁעישע וּצְדָקָ֤הוּצְדָקָהוצדקה תַצְמִ֙יחַ֙תַצְמִיחַתצמיח יַ֔חַדיַחַדיחד אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּרָאתִֽיובְּרָאתִיובראתיו׃׃׃ ססס 45:9 ה֗וֹיהוֹיהוי רָ֚ברָברב אֶתאֶתאת־־־יֹ֣צְר֔וֹיֹצְרוֹיצרו חֶ֖רֶשׂחֶרֶשׂחרש אֶתאֶתאת־־־חַרְשֵׂ֣יחַרְשֵׂיחרשי אֲדָמָ֑האֲדָמָהאדמה הֲיֹאמַ֨רהֲיֹאמַרהיאמר חֹ֤מֶרחֹמֶרחמר לְיֹֽצְרוֹ֙לְיֹצְרוֹליצרו מַֽהמַהמה־־־תַּעֲשֶׂ֔התַּעֲשֶׂהתעשה וּפָעָלְךָ֖וּפָעָלְךָופעלך אֵיןאֵיןאין־־־יָדַ֥יִםיָדַיִםידים לֽוֹלוֹלו׃׃׃ ססס 45:10 ה֛וֹיהוֹיהוי אֹמֵ֥ראֹמֵראמר לְאָ֖בלְאָבלאב מַהמַהמה־־־תּוֹלִ֑ידתּוֹלִידתוליד וּלְאִשָּׁ֖הוּלְאִשָּׁהולאשה מַהמַהמה־־־תְּחִילִֽיןתְּחִילִיןתחילין׃׃׃ ססס 45:11 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֧ראָמַראמר יְהוָ֛היְהוָהיהוה קְד֥וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וְיֹצְר֑וֹוְיֹצְרוֹויצרו הָאֹתִיּ֣וֹתהָאֹתִיּוֹתהאתיות שְׁאָל֔וּנִישְׁאָלוּנִישאלוני עַלעַלעל־־־בָּנַ֛יבָּנַיבני וְעַלוְעַלועל־־־פֹּ֥עַלפֹּעַלפעל יָדַ֖ייָדַיידי תְּצַוֻּֽנִיתְּצַוֻּנִיתצוני׃׃׃ 45:12 אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי עָשִׂ֣יתִיעָשִׂיתִיעשיתי אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ וְאָדָ֖םוְאָדָםואדם עָלֶ֣יהָעָלֶיהָעליה בָרָ֑אתִיבָרָאתִיבראתי אֲנִ֗יאֲנִיאני יָדַי֙יָדַיידי נָט֣וּנָטוּנטו שָׁמַ֔יִםשָׁמַיִםשמים וְכָלוְכָלוכל־־־צְבָאָ֖םצְבָאָםצבאם צִוֵּֽיתִיצִוֵּיתִיצויתי׃׃׃ 45:13 אָנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי הַעִירֹתִ֣הֽוּהַעִירֹתִהוּהעירתהו בְצֶ֔דֶקבְצֶדֶקבצדק וְכָלוְכָלוכל־־־דְּרָכָ֖יודְּרָכָיודרכיו אֲיַשֵּׁ֑ראֲיַשֵּׁראישר הֽוּאהוּאהוא־־־יִבְנֶ֤היִבְנֶהיבנה עִירִי֙עִירִיעירי וְגָלוּתִ֣יוְגָלוּתִיוגלותי יְשַׁלֵּ֔חַיְשַׁלֵּחַישלח לֹ֤אלֹאלא בִמְחִיר֙בִמְחִירבמחיר וְלֹ֣אוְלֹאולא בְשֹׁ֔חַדבְשֹׁחַדבשחד אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ פפפ
45:14 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה יְגִ֨יעַיְגִיעַיגיע מִצְרַ֥יִםמִצְרַיִםמצרים וּֽסְחַרוּסְחַרוסחר־־־כּוּשׁ֮כּוּשׁכוש וּסְבָאִים֮וּסְבָאִיםוסבאים אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי מִדָּה֒מִדָּהמדה עָלַ֤יִךְעָלַיִךְעליך יַעֲבֹ֙רוּ֙יַעֲבֹרוּיעברו וְלָ֣ךְוְלָךְולך יִֽהְי֔וּיִהְיוּיהיו אַחֲרַ֣יִךְאַחֲרַיִךְאחריך יֵלֵ֔כוּיֵלֵכוּילכו בַּזִּקִּ֖יםבַּזִּקִּיםבזקים יַעֲבֹ֑רוּיַעֲבֹרוּיעברו וְאֵלַ֤יִךְוְאֵלַיִךְואליך יִֽשְׁתַּחֲוּוּ֙יִשְׁתַּחֲוּוּישתחוו אֵלַ֣יִךְאֵלַיִךְאליך יִתְפַּלָּ֔לוּיִתְפַּלָּלוּיתפללו אַ֣ךְאַךְאך בָּ֥ךְבָּךְבך אֵ֛לאֵלאל וְאֵ֥יןוְאֵיןואין ע֖וֹדעוֹדעוד אֶ֥פֶסאֶפֶסאפס אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 45:15 אָכֵ֕ןאָכֵןאכן אַתָּ֖האַתָּהאתה אֵ֣לאֵלאל מִסְתַּתֵּ֑רמִסְתַּתֵּרמסתתר אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מוֹשִֽׁיעַמוֹשִׁיעַמושיע׃׃׃ 45:16 בּ֥וֹשׁוּבּוֹשׁוּבושו וְגַֽםוְגַםוגם־־־נִכְלְמ֖וּנִכְלְמוּנכלמו כֻּלָּ֑םכֻּלָּםכלם יַחְדָּו֙יַחְדָּויחדו הָלְכ֣וּהָלְכוּהלכו בַכְּלִמָּ֔הבַכְּלִמָּהבכלמה חָרָשֵׁ֖יחָרָשֵׁיחרשי צִירִֽיםצִירִיםצירים׃׃׃ 45:17 יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל נוֹשַׁ֣ענוֹשַׁענושע בַּיהוָ֔הבַּיהוָהביהוה תְּשׁוּעַ֖תתְּשׁוּעַתתשועת עוֹלָמִ֑יםעוֹלָמִיםעולמים לֹאלֹאלא־־־תֵבֹ֥שׁוּתֵבֹשׁוּתבשו וְלֹאוְלֹאולא־־־תִכָּלְמ֖וּתִכָּלְמוּתכלמו עַדעַדעד־־־ע֥וֹלְמֵיעוֹלְמֵיעולמי עַֽדעַדעד׃׃׃ פפפ
45:18 כִּ֣יכִּיכי כֹ֣הכֹהכה אָֽמַראָמַראמר־־־יְ֠הוָהיְהוָהיהוה בּוֹרֵ֨אבּוֹרֵאבורא הַשָּׁמַ֜יִםהַשָּׁמַיִםהשמים ה֣וּאהוּאהוא הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים יֹצֵ֨ריֹצֵריצר הָאָ֤רֶץהָאָרֶץהארץ וְעֹשָׂהּ֙וְעֹשָׂהּועשה ה֣וּאהוּאהוא כֽוֹנְנָ֔הּכוֹנְנָהּכוננה לֹאלֹאלא־־־תֹ֥הוּתֹהוּתהו בְרָאָ֖הּבְרָאָהּבראה לָשֶׁ֣בֶתלָשֶׁבֶתלשבת יְצָרָ֑הּיְצָרָהּיצרה אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְאֵ֥יןוְאֵיןואין עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 45:19 לֹ֧אלֹאלא בַסֵּ֣תֶרבַסֵּתֶרבסתר דִּבַּ֗רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי בִּמְקוֹם֙בִּמְקוֹםבמקום אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ חֹ֔שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך לֹ֥אלֹאלא אָמַ֛רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי לְזֶ֥רַעלְזֶרַעלזרע יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב תֹּ֣הוּתֹּהוּתהו בַקְּשׁ֑וּנִיבַקְּשׁוּנִיבקשוני אֲנִ֤יאֲנִיאני יְהוָה֙יְהוָהיהוה דֹּבֵ֣רדֹּבֵרדבר צֶ֔דֶקצֶדֶקצדק מַגִּ֖ידמַגִּידמגיד מֵישָׁרִֽיםמֵישָׁרִיםמישרים׃׃׃ 45:20 הִקָּבְצ֥וּהִקָּבְצוּהקבצו וָבֹ֛אוּוָבֹאוּובאו הִֽתְנַגְּשׁ֥וּהִתְנַגְּשׁוּהתנגשו יַחְדָּ֖ויַחְדָּויחדו פְּלִיטֵ֣יפְּלִיטֵיפליטי הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים לֹ֣אלֹאלא יָדְע֗וּיָדְעוּידעו הַנֹּֽשְׂאִים֙הַנֹּשְׂאִיםהנשאים אֶתאֶתאת־־־עֵ֣ץעֵץעץ פִּסְלָ֔םפִּסְלָםפסלם וּמִתְפַּלְלִ֔יםוּמִתְפַּלְלִיםומתפללים אֶלאֶלאל־־־אֵ֖לאֵלאל לֹ֥אלֹאלא יוֹשִֽׁיעַיוֹשִׁיעַיושיע׃׃׃ 45:21 הַגִּ֣ידוּהַגִּידוּהגידו וְהַגִּ֔ישׁוּוְהַגִּישׁוּוהגישו אַ֥ףאַףאף יִֽוָּעֲצ֖וּיִוָּעֲצוּיועצו יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו מִ֣ימִימי הִשְׁמִיעַ֩הִשְׁמִיעַהשמיע זֹ֨אתזֹאתזאת מִקֶּ֜דֶםמִקֶּדֶםמקדם מֵאָ֣זמֵאָזמאז הִגִּידָ֗הּהִגִּידָהּהגידה הֲל֨וֹאהֲלוֹאהלוא אֲנִ֤יאֲנִיאני יְהוָה֙יְהוָהיהוה וְאֵֽיןוְאֵיןואין־־־ע֤וֹדעוֹדעוד אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים מִבַּלְעָדַ֔ימִבַּלְעָדַימבלעדי אֵֽלאֵלאל־־־צַדִּ֣יקצַדִּיקצדיק וּמוֹשִׁ֔יעַוּמוֹשִׁיעַומושיע אַ֖יִןאַיִןאין זוּלָתִֽיזוּלָתִיזולתי׃׃׃ 45:22 פְּנוּפְּנוּפנו־־־אֵלַ֥יאֵלַיאלי וְהִוָּשְׁע֖וּוְהִוָּשְׁעוּוהושעו כָּלכָּלכל־־־אַפְסֵיאַפְסֵיאפסי־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ כִּ֥יכִּיכי אֲנִיאֲנִיאני־־־אֵ֖לאֵלאל וְאֵ֥יןוְאֵיןואין עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 45:23 בִּ֣יבִּיבי נִשְׁבַּ֔עְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי יָצָ֨איָצָאיצא מִפִּ֧ימִפִּימפי צְדָקָ֛הצְדָקָהצדקה דָּבָ֖רדָּבָרדבר וְלֹ֣אוְלֹאולא יָשׁ֑וּביָשׁוּבישוב כִּיכִּיכי־־־לִי֙לִילי תִּכְרַ֣עתִּכְרַעתכרע כָּלכָּלכל־־־בֶּ֔רֶךְבֶּרֶךְברך תִּשָּׁבַ֖עתִּשָּׁבַעתשבע כָּלכָּלכל־־־לָשֽׁוֹןלָשׁוֹןלשון׃׃׃ 45:24 אַ֧ךְאַךְאך בַּיהוָ֛הבַּיהוָהביהוה לִ֥ילִילי אָמַ֖ראָמַראמר צְדָק֣וֹתצְדָקוֹתצדקות וָעֹ֑זוָעֹזועז עָדָיו֙עָדָיועדיו יָב֣וֹאיָבוֹאיבוא וְיֵבֹ֔שׁוּוְיֵבֹשׁוּויבשו כֹּ֖לכֹּלכל הַנֶּחֱרִ֥יםהַנֶּחֱרִיםהנחרים בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 45:25 בַּיהוָ֛הבַּיהוָהביהוה יִצְדְּק֥וּיִצְדְּקוּיצדקו וְיִֽתְהַלְל֖וּוְיִתְהַלְלוּויתהללו כָּלכָּלכל־־־זֶ֥רַעזֶרַעזרע יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain