Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 50

50:1 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֵ֣יאֵיאי זֶ֠הזֶהזה סֵ֣פֶרסֵפֶרספר כְּרִית֤וּתכְּרִיתוּתכריתות אִמְּכֶם֙אִמְּכֶםאמכם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שִׁלַּחְתִּ֔יהָשִׁלַּחְתִּיהָשלחתיה א֚וֹאוֹאו מִ֣ימִימי מִנּוֹשַׁ֔ימִנּוֹשַׁימנושי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־מָכַ֥רְתִּימָכַרְתִּימכרתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם ל֑וֹלוֹלו הֵ֤ןהֵןהן בַּעֲוֺנֹֽתֵיכֶם֙בַּעֲוֺנֹתֵיכֶםבעונתיכם נִמְכַּרְתֶּ֔םנִמְכַּרְתֶּםנמכרתם וּבְפִשְׁעֵיכֶ֖םוּבְפִשְׁעֵיכֶםובפשעיכם שֻׁלְּחָ֥השֻׁלְּחָהשלחה אִמְּכֶֽםאִמְּכֶםאמכם׃׃׃ 50:2 מַדּ֨וּעַמַדּוּעַמדוע בָּ֜אתִיבָּאתִיבאתי וְאֵ֣יןוְאֵיןואין אִ֗ישׁאִישׁאיש קָרָֽאתִי֮קָרָאתִיקראתי וְאֵ֣יןוְאֵיןואין עוֹנֶה֒עוֹנֶהעונה הֲקָצ֨וֹרהֲקָצוֹרהקצור קָצְרָ֤הקָצְרָהקצרה יָדִי֙יָדִיידי מִפְּד֔וּתמִפְּדוּתמפדות וְאִםוְאִםואם־־־אֵֽיןאֵיןאין־־־בִּ֥יבִּיבי כֹ֖חַכֹחַכח לְהַצִּ֑יללְהַצִּיללהציל הֵ֣ןהֵןהן בְּגַעֲרָתִ֞יבְּגַעֲרָתִיבגערתי אַחֲרִ֣יבאַחֲרִיבאחריב יָ֗םיָםים אָשִׂ֤יםאָשִׂיםאשים נְהָרוֹת֙נְהָרוֹתנהרות מִדְבָּ֔רמִדְבָּרמדבר תִּבְאַ֤שׁתִּבְאַשׁתבאש דְּגָתָם֙דְּגָתָםדגתם מֵאֵ֣יןמֵאֵיןמאין מַ֔יִםמַיִםמים וְתָמֹ֖תוְתָמֹתותמת בַּצָּמָֽאבַּצָּמָאבצמא׃׃׃ 50:3 אַלְבִּ֥ישׁאַלְבִּישׁאלביש שָׁמַ֖יִםשָׁמַיִםשמים קַדְר֑וּתקַדְרוּתקדרות וְשַׂ֖קוְשַׂקושק אָשִׂ֥יםאָשִׂיםאשים כְּסוּתָֽםכְּסוּתָםכסותם׃׃׃ ססס 50:4 אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִ֗היְהֹוִהיהוה נָ֤תַןנָתַןנתן לִי֙לִילי לְשׁ֣וֹןלְשׁוֹןלשון לִמּוּדִ֔יםלִמּוּדִיםלמודים לָדַ֛עַתלָדַעַתלדעת לָע֥וּתלָעוּתלעות אֶתאֶתאת־־־יָעֵ֖ףיָעֵףיעף דָּבָ֑רדָּבָרדבר יָעִ֣יריָעִיריעיר ׀׀׀ בַּבֹּ֣קֶרבַּבֹּקֶרבבקר בַּבֹּ֗קֶרבַּבֹּקֶרבבקר יָעִ֥יריָעִיריעיר לִי֙לִילי אֹ֔זֶןאֹזֶןאזן לִשְׁמֹ֖עַלִשְׁמֹעַלשמע כַּלִּמּוּדִֽיםכַּלִּמּוּדִיםכלמודים׃׃׃ 50:5 אֲדֹנָ֤יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֙יְהוִהיהוה פָּתַֽחפָּתַחפתח־־־לִ֣ילִילי אֹ֔זֶןאֹזֶןאזן וְאָנֹכִ֖יוְאָנֹכִיואנכי לֹ֣אלֹאלא מָרִ֑יתִימָרִיתִימריתי אָח֖וֹראָחוֹראחור לֹ֥אלֹאלא נְסוּגֹֽתִינְסוּגֹתִינסוגתי׃׃׃ 50:6 גֵּוִי֙גֵּוִיגוי נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי לְמַכִּ֔יםלְמַכִּיםלמכים וּלְחָיַ֖יוּלְחָיַיולחיי לְמֹֽרְטִ֑יםלְמֹרְטִיםלמרטים פָּנַי֙פָּנַיפני לֹ֣אלֹאלא הִסְתַּ֔רְתִּיהִסְתַּרְתִּיהסתרתי מִכְּלִמּ֖וֹתמִכְּלִמּוֹתמכלמות וָרֹֽקוָרֹקורק׃׃׃ 50:7 וַאדֹנָ֤יוַאדֹנָיואדני יְהוִה֙יְהוִהיהוה יַֽעֲזָריַעֲזָריעזר־־־לִ֔ילִילי עַלעַלעל־־־כֵּ֖ןכֵּןכן לֹ֣אלֹאלא נִכְלָ֑מְתִּינִכְלָמְתִּינכלמתי עַלעַלעל־־־כֵּ֞ןכֵּןכן שַׂ֤מְתִּישַׂמְתִּישמתי פָנַי֙פָנַיפני כַּֽחַלָּמִ֔ישׁכַּחַלָּמִישׁכחלמיש וָאֵדַ֖עוָאֵדַעואדע כִּיכִּיכי־־־לֹ֥אלֹאלא אֵבֽוֹשׁאֵבוֹשׁאבוש׃׃׃ 50:8 קָרוֹב֙קָרוֹבקרוב מַצְדִּיקִ֔ימַצְדִּיקִימצדיקי מִֽימִימי־־־יָרִ֥יביָרִיביריב אִתִּ֖יאִתִּיאתי נַ֣עַמְדָהנַעַמְדָהנעמדה יָּ֑חַדיָּחַדיחד מִֽימִימי־־־בַ֥עַלבַעַלבעל מִשְׁפָּטִ֖ימִשְׁפָּטִימשפטי יִגַּ֥שׁיִגַּשׁיגש אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 50:9 הֵ֣ןהֵןהן אֲדֹנָ֤יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֙יְהוִהיהוה יַֽעֲזָריַעֲזָריעזר־־־לִ֔ילִילי מִימִימי־־־ה֖וּאהוּאהוא יַרְשִׁיעֵ֑נִייַרְשִׁיעֵנִיירשיעני הֵ֤ןהֵןהן כֻּלָּם֙כֻּלָּםכלם כַּבֶּ֣גֶדכַּבֶּגֶדכבגד יִבְל֔וּיִבְלוּיבלו עָ֖שׁעָשׁעש יֹאכְלֵֽםיֹאכְלֵםיאכלם׃׃׃ 50:10 מִ֤ימִימי בָכֶם֙בָכֶםבכם יְרֵ֣איְרֵאירא יְהוָ֔היְהוָהיהוה שֹׁמֵ֖עַשֹׁמֵעַשמע בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול עַבְדּ֑וֹעַבְדּוֹעבדו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ הָלַ֣ךְהָלַךְהלך חֲשֵׁכִ֗יםחֲשֵׁכִיםחשכים וְאֵ֥יןוְאֵיןואין נֹ֙גַהּ֙נֹגַהּנגה ל֔וֹלוֹלו יִבְטַח֙יִבְטַחיבטח בְּשֵׁ֣םבְּשֵׁםבשם יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְיִשָּׁעֵ֖ןוְיִשָּׁעֵןוישען בֵּאלֹהָֽיובֵּאלֹהָיובאלהיו׃׃׃ 50:11 הֵ֧ןהֵןהן כֻּלְּכֶ֛םכֻּלְּכֶםכלכם קֹ֥דְחֵיקֹדְחֵיקדחי אֵ֖שׁאֵשׁאש מְאַזְּרֵ֣ימְאַזְּרֵימאזרי זִיק֑וֹתזִיקוֹתזיקות לְכ֣וּלְכוּלכו ׀׀׀ בְּא֣וּרבְּאוּרבאור אֶשְׁכֶ֗םאֶשְׁכֶםאשכם וּבְזִיקוֹת֙וּבְזִיקוֹתובזיקות בִּֽעַרְתֶּ֔םבִּעַרְתֶּםבערתם מִיָּדִי֙מִיָּדִימידי הָיְתָההָיְתָההיתה־־־זֹּ֣אתזֹּאתזאת לָכֶ֔םלָכֶםלכם לְמַעֲצֵבָ֖הלְמַעֲצֵבָהלמעצבה תִּשְׁכָּבֽוּןתִּשְׁכָּבוּןתשכבון׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain