Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 54

54:1 רָנִּ֥ירָנִּירני עֲקָרָ֖העֲקָרָהעקרה לֹ֣אלֹאלא יָלָ֑דָהיָלָדָהילדה פִּצְחִ֨יפִּצְחִיפצחי רִנָּ֤הרִנָּהרנה וְצַהֲלִי֙וְצַהֲלִיוצהלי לֹאלֹאלא־־־חָ֔לָהחָלָהחלה כִּֽיכִּיכי־־־רַבִּ֧יםרַבִּיםרבים בְּֽנֵיבְּנֵיבני־־־שׁוֹמֵמָ֛השׁוֹמֵמָהשוממה מִבְּנֵ֥ימִבְּנֵימבני בְעוּלָ֖הבְעוּלָהבעולה אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 54:2 הַרְחִ֣יבִיהַרְחִיבִיהרחיבי ׀׀׀ מְק֣וֹםמְקוֹםמקום אָהֳלֵ֗ךְאָהֳלֵךְאהלך וִירִיע֧וֹתוִירִיעוֹתויריעות מִשְׁכְּנוֹתַ֛יִךְמִשְׁכְּנוֹתַיִךְמשכנותיך יַטּ֖וּיַטּוּיטו אַלאַלאל־־־תַּחְשֹׂ֑כִיתַּחְשֹׂכִיתחשכי הַאֲרִ֙יכִי֙הַאֲרִיכִיהאריכי מֵֽיתָרַ֔יִךְמֵיתָרַיִךְמיתריך וִיתֵדֹתַ֖יִךְוִיתֵדֹתַיִךְויתדתיך חַזֵּֽקִיחַזֵּקִיחזקי׃׃׃ 54:3 כִּיכִּיכי־־־יָמִ֥יןיָמִיןימין וּשְׂמֹ֖אולוּשְׂמֹאולושמאול תִּפְרֹ֑צִיתִּפְרֹצִיתפרצי וְזַרְעֵךְ֙וְזַרְעֵךְוזרעך גּוֹיִ֣םגּוֹיִםגוים יִירָ֔שׁיִירָשׁיירש וְעָרִ֥יםוְעָרִיםוערים נְשַׁמּ֖וֹתנְשַׁמּוֹתנשמות יוֹשִֽׁיבוּיוֹשִׁיבוּיושיבו׃׃׃ 54:4 אַלאַלאל־־־תִּֽירְאִי֙תִּירְאִיתיראי כִּיכִּיכי־־־לֹ֣אלֹאלא תֵב֔וֹשִׁיתֵבוֹשִׁיתבושי וְאַלוְאַלואל־־־תִּכָּלְמִ֖יתִּכָּלְמִיתכלמי כִּ֣יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא תַחְפִּ֑ירִיתַחְפִּירִיתחפירי כִּ֣יכִּיכי בֹ֤שֶׁתבֹשֶׁתבשת עֲלוּמַ֙יִךְ֙עֲלוּמַיִךְעלומיך תִּשְׁכָּ֔חִיתִּשְׁכָּחִיתשכחי וְחֶרְפַּ֥תוְחֶרְפַּתוחרפת אַלְמְנוּתַ֖יִךְאַלְמְנוּתַיִךְאלמנותיך לֹ֥אלֹאלא תִזְכְּרִיתִזְכְּרִיתזכרי־־־עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 54:5 כִּ֤יכִּיכי בֹעֲלַ֙יִךְ֙בֹעֲלַיִךְבעליך עֹשַׂ֔יִךְעֹשַׂיִךְעשיך יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות שְׁמ֑וֹשְׁמוֹשמו וְגֹֽאֲלֵךְ֙וְגֹאֲלֵךְוגאלך קְד֣וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי כָלכָלכל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ יִקָּרֵֽאיִקָּרֵאיקרא׃׃׃ 54:6 כִּֽיכִּיכי־־־כְאִשָּׁ֧הכְאִשָּׁהכאשה עֲזוּבָ֛העֲזוּבָהעזובה וַעֲצ֥וּבַתוַעֲצוּבַתועצובת ר֖וּחַרוּחַרוח קְרָאָ֣ךְקְרָאָךְקראך יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְאֵ֧שֶׁתוְאֵשֶׁתואשת נְעוּרִ֛יםנְעוּרִיםנעורים כִּ֥יכִּיכי תִמָּאֵ֖סתִמָּאֵסתמאס אָמַ֥ראָמַראמר אֱלֹהָֽיִךְאֱלֹהָיִךְאלהיך׃׃׃ 54:7 בְּרֶ֥גַעבְּרֶגַעברגע קָטֹ֖ןקָטֹןקטן עֲזַבְתִּ֑יךְעֲזַבְתִּיךְעזבתיך וּבְרַחֲמִ֥יםוּבְרַחֲמִיםוברחמים גְּדֹלִ֖יםגְּדֹלִיםגדלים אֲקַבְּצֵֽךְאֲקַבְּצֵךְאקבצך׃׃׃ 54:8 בְּשֶׁ֣צֶףבְּשֶׁצֶףבשצף קֶ֗צֶףקֶצֶףקצף הִסְתַּ֨רְתִּיהִסְתַּרְתִּיהסתרתי פָנַ֥יפָנַיפני רֶ֙גַע֙רֶגַערגע מִמֵּ֔ךְמִמֵּךְממך וּבְחֶ֥סֶדוּבְחֶסֶדובחסד עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם רִֽחַמְתִּ֑יךְרִחַמְתִּיךְרחמתיך אָמַ֥ראָמַראמר גֹּאֲלֵ֖ךְגֹּאֲלֵךְגאלך יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 54:9 כִּיכִּיכי־־־מֵ֥ימֵימי נֹ֙חַ֙נֹחַנח זֹ֣אתזֹאתזאת לִ֔ילִילי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֗עְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי מֵעֲבֹ֥רמֵעֲבֹרמעבר מֵימֵימי־־־נֹ֛חַנֹחַנח ע֖וֹדעוֹדעוד עַלעַלעל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ כֵּ֥ןכֵּןכן נִשְׁבַּ֛עְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי מִקְּצֹ֥ףמִקְּצֹףמקצף עָלַ֖יִךְעָלַיִךְעליך וּמִגְּעָרוּמִגְּעָרומגער־־־בָּֽךְבָּךְבך׃׃׃ 54:10 כִּ֤יכִּיכי הֶֽהָרִים֙הֶהָרִיםההרים יָמ֔וּשׁוּיָמוּשׁוּימושו וְהַגְּבָע֖וֹתוְהַגְּבָעוֹתוהגבעות תְּמוּטֶ֑נָהתְּמוּטֶנָהתמוטנה וְחַסְדִּ֞יוְחַסְדִּיוחסדי מֵאִתֵּ֣ךְמֵאִתֵּךְמאתך לֹֽאלֹאלא־־־יָמ֗וּשׁיָמוּשׁימוש וּבְרִ֤יתוּבְרִיתוברית שְׁלוֹמִי֙שְׁלוֹמִישלומי לֹ֣אלֹאלא תָמ֔וּטתָמוּטתמוט אָמַ֥ראָמַראמר מְרַחֲמֵ֖ךְמְרַחֲמֵךְמרחמך יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 54:11 עֲנִיָּ֥העֲנִיָּהעניה סֹעֲרָ֖הסֹעֲרָהסערה לֹ֣אלֹאלא נֻחָ֑מָהנֻחָמָהנחמה הִנֵּ֨ההִנֵּההנה אָנֹכִ֜יאָנֹכִיאנכי מַרְבִּ֤יץמַרְבִּיץמרביץ בַּפּוּךְ֙בַּפּוּךְבפוך אֲבָנַ֔יִךְאֲבָנַיִךְאבניך וִיסַדְתִּ֖יךְוִיסַדְתִּיךְויסדתיך בַּסַּפִּירִֽיםבַּסַּפִּירִיםבספירים׃׃׃ 54:12 וְשַׂמְתִּ֤יוְשַׂמְתִּיושמתי כַּֽדְכֹד֙כַּדְכֹדכדכד שִׁמְשֹׁתַ֔יִךְשִׁמְשֹׁתַיִךְשמשתיך וּשְׁעָרַ֖יִךְוּשְׁעָרַיִךְושעריך לְאַבְנֵ֣ילְאַבְנֵילאבני אֶקְדָּ֑חאֶקְדָּחאקדח וְכָלוְכָלוכל־־־גְּבוּלֵ֖ךְגְּבוּלֵךְגבולך לְאַבְנֵילְאַבְנֵילאבני־־־חֵֽפֶץחֵפֶץחפץ׃׃׃ 54:13 וְכָלוְכָלוכל־־־בָּנַ֖יִךְבָּנַיִךְבניך לִמּוּדֵ֣ילִמּוּדֵילמודי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְרַ֖בוְרַבורב שְׁל֥וֹםשְׁלוֹםשלום בָּנָֽיִךְבָּנָיִךְבניך׃׃׃ 54:14 בִּצְדָקָ֖הבִּצְדָקָהבצדקה תִּכּוֹנָ֑נִיתִּכּוֹנָנִיתכונני רַחֲקִ֤ירַחֲקִירחקי מֵעֹ֙שֶׁק֙מֵעֹשֶׁקמעשק כִּֽיכִּיכי־־־לֹ֣אלֹאלא תִירָ֔אִיתִירָאִיתיראי וּמִ֨מְּחִתָּ֔הוּמִמְּחִתָּהוממחתה כִּ֥יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־תִקְרַ֖בתִקְרַבתקרב אֵלָֽיִךְאֵלָיִךְאליך׃׃׃ 54:15 הֵ֣ןהֵןהן גּ֥וֹרגּוֹרגור יָג֛וּריָגוּריגור אֶ֖פֶסאֶפֶסאפס מֵֽאוֹתִ֑ימֵאוֹתִימאותי מִימִימי־־־גָ֥רגָרגר אִתָּ֖ךְאִתָּךְאתך עָלַ֥יִךְעָלַיִךְעליך יִפּֽוֹליִפּוֹליפול׃׃׃ 54:16 [הֵן כ][הֵן כ][הן כ] (הִנֵּ֤ה ק)(הִנֵּה ק)(הנה ק) אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי בָּרָ֣אתִיבָּרָאתִיבראתי חָרָ֔שׁחָרָשׁחרש נֹפֵ֙חַ֙נֹפֵחַנפח בְּאֵ֣שׁבְּאֵשׁבאש פֶּחָ֔םפֶּחָםפחם וּמוֹצִ֥יאוּמוֹצִיאומוציא כְלִ֖יכְלִיכלי לְמַעֲשֵׂ֑הוּלְמַעֲשֵׂהוּלמעשהו וְאָנֹכִ֛יוְאָנֹכִיואנכי בָּרָ֥אתִיבָּרָאתִיבראתי מַשְׁחִ֖יתמַשְׁחִיתמשחית לְחַבֵּֽללְחַבֵּללחבל׃׃׃ 54:17 כָּלכָּלכל־־־כְּלִ֞יכְּלִיכלי יוּצַ֤ריוּצַריוצר עָלַ֙יִךְ֙עָלַיִךְעליך לֹ֣אלֹאלא יִצְלָ֔חיִצְלָחיצלח וְכָלוְכָלוכל־־־לָשׁ֛וֹןלָשׁוֹןלשון תָּֽקוּםתָּקוּםתקום־־־אִתָּ֥ךְאִתָּךְאתך לַמִּשְׁפָּ֖טלַמִּשְׁפָּטלמשפט תַּרְשִׁ֑יעִיתַּרְשִׁיעִיתרשיעי זֹ֡אתזֹאתזאת נַחֲלַת֩נַחֲלַתנחלת עַבְדֵ֨יעַבְדֵיעבדי יְהוָ֧היְהוָהיהוה וְצִדְקָתָ֛םוְצִדְקָתָםוצדקתם מֵאִתִּ֖ימֵאִתִּימאתי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain