Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 57

57:1 הַצַּדִּ֣יקהַצַּדִּיקהצדיק אָבָ֔דאָבָדאבד וְאֵ֥יןוְאֵיןואין אִ֖ישׁאִישׁאיש שָׂ֣םשָׂםשם עַלעַלעל־־־לֵ֑בלֵבלב וְאַנְשֵׁיוְאַנְשֵׁיואנשי־־־חֶ֤סֶדחֶסֶדחסד נֶֽאֱסָפִים֙נֶאֱסָפִיםנאספים בְּאֵ֣יןבְּאֵיןבאין מֵבִ֔יןמֵבִיןמבין כִּֽיכִּיכי־־־מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני הָרָעָ֖ההָרָעָההרעה נֶאֱסַ֥ףנֶאֱסַףנאסף הַצַּדִּֽיקהַצַּדִּיקהצדיק׃׃׃ 57:2 יָב֣וֹאיָבוֹאיבוא שָׁל֔וֹםשָׁלוֹםשלום יָנ֖וּחוּיָנוּחוּינוחו עַלעַלעל־־־מִשְׁכְּבוֹתָ֑םמִשְׁכְּבוֹתָםמשכבותם הֹלֵ֖ךְהֹלֵךְהלך נְכֹחֽוֹנְכֹחוֹנכחו׃׃׃ 57:3 וְאַתֶּ֥םוְאַתֶּםואתם קִרְבוּקִרְבוּקרבו־־־הֵ֖נָּההֵנָּההנה בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עֹנְנָ֑העֹנְנָהעננה זֶ֥רַעזֶרַעזרע מְנָאֵ֖ףמְנָאֵףמנאף וַתִּזְנֶֽהוַתִּזְנֶהותזנה׃׃׃ 57:4 עַלעַלעל־־־מִי֙מִימי תִּתְעַנָּ֔גוּתִּתְעַנָּגוּתתענגו עַלעַלעל־־־מִ֛ימִימי תַּרְחִ֥יבוּתַּרְחִיבוּתרחיבו פֶ֖הפֶהפה תַּאֲרִ֣יכוּתַּאֲרִיכוּתאריכו לָשׁ֑וֹןלָשׁוֹןלשון הֲלֽוֹאהֲלוֹאהלוא־־־אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם יִלְדֵייִלְדֵיילדי־־־פֶ֖שַׁעפֶשַׁעפשע זֶ֥רַעזֶרַעזרע שָֽׁקֶרשָׁקֶרשקר׃׃׃ 57:5 הַנֵּֽחָמִים֙הַנֵּחָמִיםהנחמים בָּֽאֵלִ֔יםבָּאֵלִיםבאלים תַּ֖חַתתַּחַתתחת כָּלכָּלכל־־־עֵ֣ץעֵץעץ רַעֲנָ֑ןרַעֲנָןרענן שֹׁחֲטֵ֤ישֹׁחֲטֵישחטי הַיְלָדִים֙הַיְלָדִיםהילדים בַּנְּחָלִ֔יםבַּנְּחָלִיםבנחלים תַּ֖חַתתַּחַתתחת סְעִפֵ֥יסְעִפֵיסעפי הַסְּלָעִֽיםהַסְּלָעִיםהסלעים׃׃׃ 57:6 בְּחַלְּקֵיבְּחַלְּקֵיבחלקי־־־נַ֣חַלנַחַלנחל חֶלְקֵ֔ךְחֶלְקֵךְחלקך הֵ֥םהֵםהם הֵ֖םהֵםהם גּוֹרָלֵ֑ךְגּוֹרָלֵךְגורלך גַּםגַּםגם־־־לָהֶ֞םלָהֶםלהם שָׁפַ֥כְתְּשָׁפַכְתְּשפכת נֶ֙סֶךְ֙נֶסֶךְנסך הֶעֱלִ֣יתהֶעֱלִיתהעלית מִנְחָ֔המִנְחָהמנחה הַ֥עַלהַעַלהעל אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה אֶנָּחֵֽםאֶנָּחֵםאנחם׃׃׃ 57:7 עַ֤לעַלעל הַרהַרהר־־־גָּבֹ֙הַּ֙גָּבֹהַּגבה וְנִשָּׂ֔אוְנִשָּׂאונשא שַׂ֖מְתְּשַׂמְתְּשמת מִשְׁכָּבֵ֑ךְמִשְׁכָּבֵךְמשכבך גַּםגַּםגם־־־שָׁ֥םשָׁםשם עָלִ֖יתעָלִיתעלית לִזְבֹּ֥חַלִזְבֹּחַלזבח זָֽבַחזָבַחזבח׃׃׃ 57:8 וְאַחַ֤רוְאַחַרואחר הַדֶּ֙לֶת֙הַדֶּלֶתהדלת וְהַמְּזוּזָ֔הוְהַמְּזוּזָהוהמזוזה שַׂ֖מְתְּשַׂמְתְּשמת זִכְרוֹנֵ֑ךְזִכְרוֹנֵךְזכרונך כִּ֣יכִּיכי מֵאִתִּ֞ימֵאִתִּימאתי גִּלִּ֣יתגִּלִּיתגלית וַֽתַּעֲלִ֗יוַתַּעֲלִיותעלי הִרְחַ֤בְתְּהִרְחַבְתְּהרחבת מִשְׁכָּבֵךְ֙מִשְׁכָּבֵךְמשכבך וַתִּכְרָתוַתִּכְרָתותכרת־־־לָ֣ךְלָךְלך מֵהֶ֔םמֵהֶםמהם אָהַ֥בְתְּאָהַבְתְּאהבת מִשְׁכָּבָ֖םמִשְׁכָּבָםמשכבם יָ֥דיָדיד חָזִֽיתחָזִיתחזית׃׃׃ 57:9 וַתָּשֻׁ֤רִיוַתָּשֻׁרִיותשרי לַמֶּ֙לֶךְ֙לַמֶּלֶךְלמלך בַּשֶּׁ֔מֶןבַּשֶּׁמֶןבשמן וַתַּרְבִּ֖יוַתַּרְבִּיותרבי רִקֻּחָ֑יִךְרִקֻּחָיִךְרקחיך וַתְּשַׁלְּחִ֤יוַתְּשַׁלְּחִיותשלחי צִרַ֙יִךְ֙צִרַיִךְצריך עַדעַדעד־־־מֵ֣רָחֹ֔קמֵרָחֹקמרחק וַתַּשְׁפִּ֖ילִיוַתַּשְׁפִּילִיותשפילי עַדעַדעד־־־שְׁאֽוֹלשְׁאוֹלשאול׃׃׃ 57:10 בְּרֹ֤בבְּרֹבברב דַּרְכֵּךְ֙דַּרְכֵּךְדרכך יָגַ֔עַתְּיָגַעַתְּיגעת לֹ֥אלֹאלא אָמַ֖רְתְּאָמַרְתְּאמרת נוֹאָ֑שׁנוֹאָשׁנואש חַיַּ֤תחַיַּתחית יָדֵךְ֙יָדֵךְידך מָצָ֔אתמָצָאתמצאת עַלעַלעל־־־כֵּ֖ןכֵּןכן לֹ֥אלֹאלא חָלִֽיתחָלִיתחלית׃׃׃ 57:11 וְאֶתוְאֶתואת־־־מִ֞ימִימי דָּאַ֤גְתְּדָּאַגְתְּדאגת וַתִּֽירְאִי֙וַתִּירְאִיותיראי כִּ֣יכִּיכי תְכַזֵּ֔בִיתְכַזֵּבִיתכזבי וְאוֹתִי֙וְאוֹתִיואותי לֹ֣אלֹאלא זָכַ֔רְתְּזָכַרְתְּזכרת לֹאלֹאלא־־־שַׂ֖מְתְּשַׂמְתְּשמת עַלעַלעל־־־לִבֵּ֑ךְלִבֵּךְלבך הֲלֹ֨אהֲלֹאהלא אֲנִ֤יאֲנִיאני מַחְשֶׁה֙מַחְשֶׁהמחשה וּמֵ֣עֹלָ֔םוּמֵעֹלָםומעלם וְאוֹתִ֖יוְאוֹתִיואותי לֹ֥אלֹאלא תִירָֽאִיתִירָאִיתיראי׃׃׃ 57:12 אֲנִ֥יאֲנִיאני אַגִּ֖ידאַגִּידאגיד צִדְקָתֵ֑ךְצִדְקָתֵךְצדקתך וְאֶֽתוְאֶתואת־־־מַעֲשַׂ֖יִךְמַעֲשַׂיִךְמעשיך וְלֹ֥אוְלֹאולא יוֹעִילֽוּךְיוֹעִילוּךְיועילוך׃׃׃ 57:13 בְּזַֽעֲקֵךְ֙בְּזַעֲקֵךְבזעקך יַצִּילֻ֣ךְיַצִּילֻךְיצילך קִבּוּצַ֔יִךְקִבּוּצַיִךְקבוציך וְאֶתוְאֶתואת־־־כֻּלָּ֥םכֻּלָּםכלם יִשָּׂאיִשָּׂאישא־־־ר֖וּחַרוּחַרוח יִקַּחיִקַּחיקח־־־הָ֑בֶלהָבֶלהבל וְהַחוֹסֶ֥הוְהַחוֹסֶהוהחוסה בִי֙בִיבי יִנְחַליִנְחַלינחל־־־אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ וְיִירַ֖שׁוְיִירַשׁויירש הַרהַרהר־־־קָדְשִֽׁיקָדְשִׁיקדשי׃׃׃ 57:14 וְאָמַ֥רוְאָמַרואמר סֹֽלּוּסֹלּוּסלו־־־סֹ֖לּוּסֹלּוּסלו פַּנּוּפַּנּוּפנו־־־דָ֑רֶךְדָרֶךְדרך הָרִ֥ימוּהָרִימוּהרימו מִכְשׁ֖וֹלמִכְשׁוֹלמכשול מִדֶּ֥רֶךְמִדֶּרֶךְמדרך עַמִּֽיעַמִּיעמי׃׃׃ ססס 57:15 כִּי֩כִּיכי כֹ֨הכֹהכה אָמַ֜ראָמַראמר רָ֣םרָםרם וְנִשָּׂ֗אוְנִשָּׂאונשא שֹׁכֵ֥ןשֹׁכֵןשכן עַד֙עַדעד וְקָד֣וֹשׁוְקָדוֹשׁוקדוש שְׁמ֔וֹשְׁמוֹשמו מָר֥וֹםמָרוֹםמרום וְקָד֖וֹשׁוְקָדוֹשׁוקדוש אֶשְׁכּ֑וֹןאֶשְׁכּוֹןאשכון וְאֶתוְאֶתואת־־־דַּכָּא֙דַּכָּאדכא וּשְׁפַלוּשְׁפַלושפל־־־ר֔וּחַרוּחַרוח לְהַחֲיוֹת֙לְהַחֲיוֹתלהחיות ר֣וּחַרוּחַרוח שְׁפָלִ֔יםשְׁפָלִיםשפלים וּֽלְהַחֲי֖וֹתוּלְהַחֲיוֹתולהחיות לֵ֥בלֵבלב נִדְכָּאִֽיםנִדְכָּאִיםנדכאים׃׃׃ 57:16 כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא לְעוֹלָם֙לְעוֹלָםלעולם אָרִ֔יבאָרִיבאריב וְלֹ֥אוְלֹאולא לָנֶ֖צַחלָנֶצַחלנצח אֶקְּצ֑וֹףאֶקְּצוֹףאקצוף כִּיכִּיכי־־־ר֙וּחַ֙רוּחַרוח מִלְּפָנַ֣ימִלְּפָנַימלפני יַֽעֲט֔וֹףיַעֲטוֹףיעטוף וּנְשָׁמ֖וֹתוּנְשָׁמוֹתונשמות אֲנִ֥יאֲנִיאני עָשִֽׂיתִיעָשִׂיתִיעשיתי׃׃׃ 57:17 בַּעֲוֺ֥ןבַּעֲוֺןבעון בִּצְע֛וֹבִּצְעוֹבצעו קָצַ֥פְתִּיקָצַפְתִּיקצפתי וְאַכֵּ֖הוּוְאַכֵּהוּואכהו הַסְתֵּ֣רהַסְתֵּרהסתר וְאֶקְצֹ֑ףוְאֶקְצֹףואקצף וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך שׁוֹבָ֖בשׁוֹבָבשובב בְּדֶ֥רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך לִבּֽוֹלִבּוֹלבו׃׃׃ 57:18 דְּרָכָ֥יודְּרָכָיודרכיו רָאִ֖יתִירָאִיתִיראיתי וְאֶרְפָּאֵ֑הוּוְאֶרְפָּאֵהוּוארפאהו וְאַנְחֵ֕הוּוְאַנְחֵהוּואנחהו וַאֲשַׁלֵּ֧םוַאֲשַׁלֵּםואשלם נִֽחֻמִ֛יםנִחֻמִיםנחמים ל֖וֹלוֹלו וְלַאֲבֵלָֽיווְלַאֲבֵלָיוולאבליו׃׃׃ 57:19 בּוֹרֵ֖אבּוֹרֵאבורא [נוּב כ][נוּב כ][נוב כ] (נִ֣יב ק)(נִיב ק)(ניב ק) שְׂפָתָ֑יִםשְׂפָתָיִםשפתים שָׁל֨וֹםשָׁלוֹםשלום ׀׀׀ שָׁל֜וֹםשָׁלוֹםשלום לָרָח֧וֹקלָרָחוֹקלרחוק וְלַקָּר֛וֹבוְלַקָּרוֹבולקרוב אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה וּרְפָאתִֽיווּרְפָאתִיוורפאתיו׃׃׃ 57:20 וְהָרְשָׁעִ֖יםוְהָרְשָׁעִיםוהרשעים כַּיָּ֣םכַּיָּםכים נִגְרָ֑שׁנִגְרָשׁנגרש כִּ֤יכִּיכי הַשְׁקֵט֙הַשְׁקֵטהשקט לֹ֣אלֹאלא יוּכָ֔ליוּכָליוכל וַיִּגְרְשׁ֥וּוַיִּגְרְשׁוּויגרשו מֵימָ֖יומֵימָיומימיו רֶ֥פֶשׁרֶפֶשׁרפש וָטִֽיטוָטִיטוטיט׃׃׃ 57:21 אֵ֣יןאֵיןאין שָׁל֔וֹםשָׁלוֹםשלום אָמַ֥ראָמַראמר אֱלֹהַ֖יאֱלֹהַיאלהי לָרְשָׁעִֽיםלָרְשָׁעִיםלרשעים׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain