Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 58

58:1 קְרָ֤אקְרָאקרא בְגָרוֹן֙בְגָרוֹןבגרון אַלאַלאל־־־תַּחְשֹׂ֔ךְתַּחְשֹׂךְתחשך כַּשּׁוֹפָ֖רכַּשּׁוֹפָרכשופר הָרֵ֣םהָרֵםהרם קוֹלֶ֑ךָקוֹלֶךָקולך וְהַגֵּ֤דוְהַגֵּדוהגד לְעַמִּי֙לְעַמִּילעמי פִּשְׁעָ֔םפִּשְׁעָםפשעם וּלְבֵ֥יתוּלְבֵיתולבית יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב חַטֹּאתָֽםחַטֹּאתָםחטאתם׃׃׃ 58:2 וְאוֹתִ֗יוְאוֹתִיואותי י֥וֹםיוֹםיום יוֹם֙יוֹםיום יִדְרֹשׁ֔וּןיִדְרֹשׁוּןידרשון וְדַ֥עַתוְדַעַתודעת דְּרָכַ֖ידְּרָכַידרכי יֶחְפָּצ֑וּןיֶחְפָּצוּןיחפצון כְּג֞וֹיכְּגוֹיכגוי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צְדָקָ֣הצְדָקָהצדקה עָשָׂ֗העָשָׂהעשה וּמִשְׁפַּ֤טוּמִשְׁפַּטומשפט אֱלֹהָיו֙אֱלֹהָיואלהיו לֹ֣אלֹאלא עָזָ֔בעָזָבעזב יִשְׁאָל֙וּנִי֙יִשְׁאָלוּנִיישאלוני מִשְׁפְּטֵימִשְׁפְּטֵימשפטי־־־צֶ֔דֶקצֶדֶקצדק קִרְבַ֥תקִרְבַתקרבת אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים יֶחְפָּצֽוּןיֶחְפָּצוּןיחפצון׃׃׃ 58:3 לָ֤מָּהלָמָּהלמה צַּ֙מְנוּ֙צַּמְנוּצמנו וְלֹ֣אוְלֹאולא רָאִ֔יתָרָאִיתָראית עִנִּ֥ינוּעִנִּינוּענינו נַפְשֵׁ֖נוּנַפְשֵׁנוּנפשנו וְלֹ֣אוְלֹאולא תֵדָ֑עתֵדָעתדע הֵ֣ןהֵןהן בְּי֤וֹםבְּיוֹםביום צֹֽמְכֶם֙צֹמְכֶםצמכם תִּמְצְאוּתִּמְצְאוּתמצאו־־־חֵ֔פֶץחֵפֶץחפץ וְכָלוְכָלוכל־־־עַצְּבֵיכֶ֖םעַצְּבֵיכֶםעצביכם תִּנְגֹּֽשׂוּתִּנְגֹּשׂוּתנגשו׃׃׃ 58:4 הֵ֣ןהֵןהן לְרִ֤יבלְרִיבלריב וּמַצָּה֙וּמַצָּהומצה תָּצ֔וּמוּתָּצוּמוּתצומו וּלְהַכּ֖וֹתוּלְהַכּוֹתולהכות בְּאֶגְרֹ֣ףבְּאֶגְרֹףבאגרף רֶ֑שַׁערֶשַׁערשע לֹאלֹאלא־־־תָצ֣וּמוּתָצוּמוּתצומו כַיּ֔וֹםכַיּוֹםכיום לְהַשְׁמִ֥יעַלְהַשְׁמִיעַלהשמיע בַּמָּר֖וֹםבַּמָּרוֹםבמרום קוֹלְכֶֽםקוֹלְכֶםקולכם׃׃׃ 58:5 הֲכָזֶ֗ההֲכָזֶההכזה יִֽהְיֶה֙יִהְיֶהיהיה צ֣וֹםצוֹםצום אֶבְחָרֵ֔הוּאֶבְחָרֵהוּאבחרהו י֛וֹםיוֹםיום עַנּ֥וֹתעַנּוֹתענות אָדָ֖םאָדָםאדם נַפְשׁ֑וֹנַפְשׁוֹנפשו הֲלָכֹ֨ףהֲלָכֹףהלכף כְּאַגְמֹ֜ןכְּאַגְמֹןכאגמן רֹאשׁ֗וֹרֹאשׁוֹראשו וְשַׂ֤קוְשַׂקושק וָאֵ֙פֶר֙וָאֵפֶרואפר יַצִּ֔יעַיַצִּיעַיציע הֲלָזֶה֙הֲלָזֶההלזה תִּקְרָאתִּקְרָאתקרא־־־צ֔וֹםצוֹםצום וְי֥וֹםוְיוֹםויום רָצ֖וֹןרָצוֹןרצון לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 58:6 הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא זֶה֮זֶהזה צ֣וֹםצוֹםצום אֶבְחָרֵהוּ֒אֶבְחָרֵהוּאבחרהו פַּתֵּ֙חַ֙פַּתֵּחַפתח חַרְצֻבּ֣וֹתחַרְצֻבּוֹתחרצבות רֶ֔שַׁערֶשַׁערשע הַתֵּ֖רהַתֵּרהתר אֲגֻדּ֣וֹתאֲגֻדּוֹתאגדות מוֹטָ֑המוֹטָהמוטה וְשַׁלַּ֤חוְשַׁלַּחושלח רְצוּצִים֙רְצוּצִיםרצוצים חָפְשִׁ֔יםחָפְשִׁיםחפשים וְכָלוְכָלוכל־־־מוֹטָ֖המוֹטָהמוטה תְּנַתֵּֽקוּתְּנַתֵּקוּתנתקו׃׃׃ 58:7 הֲל֨וֹאהֲלוֹאהלוא פָרֹ֤ספָרֹספרס לָֽרָעֵב֙לָרָעֵבלרעב לַחְמֶ֔ךָלַחְמֶךָלחמך וַעֲנִיִּ֥יםוַעֲנִיִּיםועניים מְרוּדִ֖יםמְרוּדִיםמרודים תָּ֣בִיאתָּבִיאתביא בָ֑יִתבָיִתבית כִּֽיכִּיכי־־־תִרְאֶ֤התִרְאֶהתראה עָרֹם֙עָרֹםערם וְכִסִּית֔וֹוְכִסִּיתוֹוכסיתו וּמִבְּשָׂרְךָ֖וּמִבְּשָׂרְךָומבשרך לֹ֥אלֹאלא תִתְעַלָּֽםתִתְעַלָּםתתעלם׃׃׃ 58:8 אָ֣זאָזאז יִבָּקַ֤עיִבָּקַעיבקע כַּשַּׁ֙חַר֙כַּשַּׁחַרכשחר אוֹרֶ֔ךָאוֹרֶךָאורך וַאֲרֻכָתְךָ֖וַאֲרֻכָתְךָוארכתך מְהֵרָ֣המְהֵרָהמהרה תִצְמָ֑חתִצְמָחתצמח וְהָלַ֤ךְוְהָלַךְוהלך לְפָנֶ֙יךָ֙לְפָנֶיךָלפניך צִדְקֶ֔ךָצִדְקֶךָצדקך כְּב֥וֹדכְּבוֹדכבוד יְהוָ֖היְהוָהיהוה יַאַסְפֶֽךָיַאַסְפֶךָיאספך׃׃׃ 58:9 אָ֤זאָזאז תִּקְרָא֙תִּקְרָאתקרא וַיהוָ֣הוַיהוָהויהוה יַעֲנֶ֔היַעֲנֶהיענה תְּשַׁוַּ֖עתְּשַׁוַּעתשוע וְיֹאמַ֣רוְיֹאמַרויאמר הִנֵּ֑נִיהִנֵּנִיהנני אִםאִםאם־־־תָּסִ֤ירתָּסִירתסיר מִתּֽוֹכְךָ֙מִתּוֹכְךָמתוכך מוֹטָ֔המוֹטָהמוטה שְׁלַ֥חשְׁלַחשלח אֶצְבַּ֖עאֶצְבַּעאצבע וְדַבֶּרוְדַבֶּרודבר־־־אָֽוֶןאָוֶןאון׃׃׃ 58:10 וְתָפֵ֤קוְתָפֵקותפק לָֽרָעֵב֙לָרָעֵבלרעב נַפְשֶׁ֔ךָנַפְשֶׁךָנפשך וְנֶ֥פֶשׁוְנֶפֶשׁונפש נַעֲנָ֖הנַעֲנָהנענה תַּשְׂבִּ֑יעַתַּשְׂבִּיעַתשביע וְזָרַ֤חוְזָרַחוזרח בַּחֹ֙שֶׁךְ֙בַּחֹשֶׁךְבחשך אוֹרֶ֔ךָאוֹרֶךָאורך וַאֲפֵלָתְךָ֖וַאֲפֵלָתְךָואפלתך כַּֽצָּהֳרָֽיִםכַּצָּהֳרָיִםכצהרים׃׃׃ 58:11 וְנָחֲךָ֣וְנָחֲךָונחך יְהוָה֮יְהוָהיהוה תָּמִיד֒תָּמִידתמיד וְהִשְׂבִּ֤יעַוְהִשְׂבִּיעַוהשביע בְּצַחְצָחוֹת֙בְּצַחְצָחוֹתבצחצחות נַפְשֶׁ֔ךָנַפְשֶׁךָנפשך וְעַצְמֹתֶ֖יךָוְעַצְמֹתֶיךָועצמתיך יַחֲלִ֑יץיַחֲלִיץיחליץ וְהָיִ֙יתָ֙וְהָיִיתָוהיית כְּגַ֣ןכְּגַןכגן רָוֶ֔הרָוֶהרוה וּכְמוֹצָ֣אוּכְמוֹצָאוכמוצא מַ֔יִםמַיִםמים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יְכַזְּב֖וּיְכַזְּבוּיכזבו מֵימָֽיומֵימָיומימיו׃׃׃ 58:12 וּבָנ֤וּוּבָנוּובנו מִמְּךָ֙מִמְּךָממך חָרְב֣וֹתחָרְבוֹתחרבות עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם מוֹסְדֵ֥ימוֹסְדֵימוסדי דוֹרדוֹרדור־־־וָד֖וֹרוָדוֹרודור תְּקוֹמֵ֑םתְּקוֹמֵםתקומם וְקֹרָ֤אוְקֹרָאוקרא לְךָ֙לְךָלך גֹּדֵ֣רגֹּדֵרגדר פֶּ֔רֶץפֶּרֶץפרץ מְשֹׁבֵ֥במְשֹׁבֵבמשבב נְתִיב֖וֹתנְתִיבוֹתנתיבות לָשָֽׁבֶתלָשָׁבֶתלשבת׃׃׃ 58:13 אִםאִםאם־־־תָּשִׁ֤יבתָּשִׁיבתשיב מִשַּׁבָּת֙מִשַּׁבָּתמשבת רַגְלֶ֔ךָרַגְלֶךָרגלך עֲשׂ֥וֹתעֲשׂוֹתעשות חֲפָצֶ֖יךָחֲפָצֶיךָחפציך בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום קָדְשִׁ֑יקָדְשִׁיקדשי וְקָרָ֨אתָוְקָרָאתָוקראת לַשַּׁבָּ֜תלַשַּׁבָּתלשבת עֹ֗נֶגעֹנֶגענג לִקְד֤וֹשׁלִקְדוֹשׁלקדוש יְהוָה֙יְהוָהיהוה מְכֻבָּ֔דמְכֻבָּדמכבד וְכִבַּדְתּוֹ֙וְכִבַּדְתּוֹוכבדתו מֵעֲשׂ֣וֹתמֵעֲשׂוֹתמעשות דְּרָכֶ֔יךָדְּרָכֶיךָדרכיך מִמְּצ֥וֹאמִמְּצוֹאממצוא חֶפְצְךָ֖חֶפְצְךָחפצך וְדַבֵּ֥רוְדַבֵּרודבר דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ 58:14 אָ֗זאָזאז תִּתְעַנַּג֙תִּתְעַנַּגתתענג עַלעַלעל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְהִרְכַּבְתִּ֖יךָוְהִרְכַּבְתִּיךָוהרכבתיך עַלעַלעל־־־בָּ֣מֳותֵיבָּמֳותֵיבמותי אָ֑רֶץאָרֶץארץ וְהַאֲכַלְתִּ֗יךָוְהַאֲכַלְתִּיךָוהאכלתיך נַחֲלַת֙נַחֲלַתנחלת יַעֲקֹ֣ביַעֲקֹביעקב אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך כִּ֛יכִּיכי פִּ֥יפִּיפי יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבֵּֽרדִּבֵּרדבר׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain