Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 59

59:1 הֵ֛ןהֵןהן לֹֽאלֹאלא־־־קָצְרָ֥הקָצְרָהקצרה יַדיַדיד־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה מֵֽהוֹשִׁ֑יעַמֵהוֹשִׁיעַמהושיע וְלֹאוְלֹאולא־־־כָבְדָ֥הכָבְדָהכבדה אָזְנ֖וֹאָזְנוֹאזנו מִשְּׁמֽוֹעַמִשְּׁמוֹעַמשמוע׃׃׃ 59:2 כִּ֤יכִּיכי אִםאִםאם־־־עֲוֺנֹֽתֵיכֶם֙עֲוֺנֹתֵיכֶםעונתיכם הָי֣וּהָיוּהיו מַבְדִּלִ֔יםמַבְדִּלִיםמבדלים בֵּינֵכֶ֕םבֵּינֵכֶםבינכם לְבֵ֖יןלְבֵיןלבין אֱלֹֽהֵיכֶ֑םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְחַטֹּֽאותֵיכֶ֗םוְחַטֹּאותֵיכֶםוחטאותיכם הִסְתִּ֧ירוּהִסְתִּירוּהסתירו פָנִ֛יםפָנִיםפנים מִכֶּ֖םמִכֶּםמכם מִשְּׁמֽוֹעַמִשְּׁמוֹעַמשמוע׃׃׃ 59:3 כִּ֤יכִּיכי כַפֵּיכֶם֙כַפֵּיכֶםכפיכם נְגֹאֲל֣וּנְגֹאֲלוּנגאלו בַדָּ֔םבַדָּםבדם וְאֶצְבְּעוֹתֵיכֶ֖םוְאֶצְבְּעוֹתֵיכֶםואצבעותיכם בֶּֽעָוֺ֑ןבֶּעָוֺןבעון שִׂפְתֽוֹתֵיכֶם֙שִׂפְתוֹתֵיכֶםשפתותיכם דִּבְּרוּדִּבְּרוּדברו־־־שֶׁ֔קֶרשֶׁקֶרשקר לְשׁוֹנְכֶ֖םלְשׁוֹנְכֶםלשונכם עַוְלָ֥העַוְלָהעולה תֶהְגֶּֽהתֶהְגֶּהתהגה׃׃׃ 59:4 אֵיןאֵיןאין־־־קֹרֵ֣אקֹרֵאקרא בְצֶ֔דֶקבְצֶדֶקבצדק וְאֵ֥יןוְאֵיןואין נִשְׁפָּ֖טנִשְׁפָּטנשפט בֶּאֱמוּנָ֑הבֶּאֱמוּנָהבאמונה בָּט֤וֹחַבָּטוֹחַבטוח עַלעַלעל־־־תֹּ֙הוּ֙תֹּהוּתהו וְדַבֶּרוְדַבֶּרודבר־־־שָׁ֔וְאשָׁוְאשוא הָר֥וֹהָרוֹהרו עָמָ֖לעָמָלעמל וְהוֹלֵ֥ידוְהוֹלֵידוהוליד אָֽוֶןאָוֶןאון׃׃׃ 59:5 בֵּיצֵ֤יבֵּיצֵיביצי צִפְעוֹנִי֙צִפְעוֹנִיצפעוני בִּקֵּ֔עוּבִּקֵּעוּבקעו וְקוּרֵ֥יוְקוּרֵיוקורי עַכָּבִ֖ישׁעַכָּבִישׁעכביש יֶאֱרֹ֑גוּיֶאֱרֹגוּיארגו הָאֹכֵ֤להָאֹכֵלהאכל מִבֵּֽיצֵיהֶם֙מִבֵּיצֵיהֶםמביציהם יָמ֔וּתיָמוּתימות וְהַזּוּרֶ֖הוְהַזּוּרֶהוהזורה תִּבָּקַ֥עתִּבָּקַעתבקע אֶפְעֶֽהאֶפְעֶהאפעה׃׃׃ 59:6 קֽוּרֵיהֶם֙קוּרֵיהֶםקוריהם לֹאלֹאלא־־־יִהְי֣וּיִהְיוּיהיו לְבֶ֔גֶדלְבֶגֶדלבגד וְלֹ֥אוְלֹאולא יִתְכַּסּ֖וּיִתְכַּסּוּיתכסו בְּמַֽעֲשֵׂיהֶ֑םבְּמַעֲשֵׂיהֶםבמעשיהם מַֽעֲשֵׂיהֶם֙מַעֲשֵׂיהֶםמעשיהם מַֽעֲשֵׂימַעֲשֵׂימעשי־־־אָ֔וֶןאָוֶןאון וּפֹ֥עַלוּפֹעַלופעל חָמָ֖סחָמָסחמס בְּכַפֵּיהֶֽםבְּכַפֵּיהֶםבכפיהם׃׃׃ 59:7 רַגְלֵיהֶם֙רַגְלֵיהֶםרגליהם לָרַ֣עלָרַעלרע יָרֻ֔צוּיָרֻצוּירצו וִֽימַהֲר֔וּוִימַהֲרוּוימהרו לִשְׁפֹּ֖ךְלִשְׁפֹּךְלשפך דָּ֣םדָּםדם נָקִ֑ינָקִינקי מַחְשְׁבֽוֹתֵיהֶם֙מַחְשְׁבוֹתֵיהֶםמחשבותיהם מַחְשְׁב֣וֹתמַחְשְׁבוֹתמחשבות אָ֔וֶןאָוֶןאון שֹׁ֥דשֹׁדשד וָשֶׁ֖בֶרוָשֶׁבֶרושבר בִּמְסִלּוֹתָֽםבִּמְסִלּוֹתָםבמסלותם׃׃׃ 59:8 דֶּ֤רֶךְדֶּרֶךְדרך שָׁלוֹם֙שָׁלוֹםשלום לֹ֣אלֹאלא יָדָ֔עוּיָדָעוּידעו וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מִשְׁפָּ֖טמִשְׁפָּטמשפט בְּמַעְגְּלוֹתָ֑םבְּמַעְגְּלוֹתָםבמעגלותם נְתִיבֽוֹתֵיהֶם֙נְתִיבוֹתֵיהֶםנתיבותיהם עִקְּשׁ֣וּעִקְּשׁוּעקשו לָהֶ֔םלָהֶםלהם כֹּ֚לכֹּלכל דֹּרֵ֣ךְדֹּרֵךְדרך בָּ֔הּבָּהּבה לֹ֥אלֹאלא יָדַ֖עיָדַעידע שָׁלֽוֹםשָׁלוֹםשלום׃׃׃ 59:9 עַלעַלעל־־־כֵּ֗ןכֵּןכן רָחַ֤קרָחַקרחק מִשְׁפָּט֙מִשְׁפָּטמשפט מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו וְלֹ֥אוְלֹאולא תַשִּׂיגֵ֖נוּתַשִּׂיגֵנוּתשיגנו צְדָקָ֑הצְדָקָהצדקה נְקַוֶּ֤הנְקַוֶּהנקוה לָאוֹר֙לָאוֹרלאור וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־חֹ֔שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך לִנְגֹה֖וֹתלִנְגֹהוֹתלנגהות בָּאֲפֵל֥וֹתבָּאֲפֵלוֹתבאפלות נְהַלֵּֽךְנְהַלֵּךְנהלך׃׃׃ 59:10 נְגַֽשְׁשָׁ֤הנְגַשְׁשָׁהנגששה כַֽעִוְרִים֙כַעִוְרִיםכעורים קִ֔ירקִירקיר וּכְאֵ֥יןוּכְאֵיןוכאין עֵינַ֖יִםעֵינַיִםעינים נְגַשֵּׁ֑שָׁהנְגַשֵּׁשָׁהנגששה כָּשַׁ֤לְנוּכָּשַׁלְנוּכשלנו בַֽצָּהֳרַ֙יִם֙בַצָּהֳרַיִםבצהרים כַּנֶּ֔שֶׁףכַּנֶּשֶׁףכנשף בָּאַשְׁמַנִּ֖יםבָּאַשְׁמַנִּיםבאשמנים כַּמֵּתִֽיםכַּמֵּתִיםכמתים׃׃׃ 59:11 נֶהֱמֶ֤הנֶהֱמֶהנהמה כַדֻּבִּים֙כַדֻּבִּיםכדבים כֻּלָּ֔נוּכֻּלָּנוּכלנו וְכַיּוֹנִ֖יםוְכַיּוֹנִיםוכיונים הָגֹ֣ההָגֹההגה נֶהְגֶּ֑הנֶהְגֶּהנהגה נְקַוֶּ֤הנְקַוֶּהנקוה לַמִּשְׁפָּט֙לַמִּשְׁפָּטלמשפט וָאַ֔יִןוָאַיִןואין לִֽישׁוּעָ֖הלִישׁוּעָהלישועה רָחֲקָ֥הרָחֲקָהרחקה מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 59:12 כִּֽיכִּיכי־־־רַבּ֤וּרַבּוּרבו פְשָׁעֵ֙ינוּ֙פְשָׁעֵינוּפשעינו נֶגְדֶּ֔ךָנֶגְדֶּךָנגדך וְחַטֹּאותֵ֖ינוּוְחַטֹּאותֵינוּוחטאותינו עָ֣נְתָהעָנְתָהענתה בָּ֑נוּבָּנוּבנו כִּֽיכִּיכי־־־פְשָׁעֵ֣ינוּפְשָׁעֵינוּפשעינו אִתָּ֔נוּאִתָּנוּאתנו וַעֲוֺנֹתֵ֖ינוּוַעֲוֺנֹתֵינוּועונתינו יְדַֽעֲנֽוּםיְדַעֲנוּםידענום׃׃׃ 59:13 פָּשֹׁ֤עַפָּשֹׁעַפשע וְכַחֵשׁ֙וְכַחֵשׁוכחש בַּֽיהוָ֔הבַּיהוָהביהוה וְנָס֖וֹגוְנָסוֹגונסוג מֵאַחַ֣רמֵאַחַרמאחר אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו דַּבֶּרדַּבֶּרדבר־־־עֹ֣שֶׁקעֹשֶׁקעשק וְסָרָ֔הוְסָרָהוסרה הֹר֧וֹהֹרוֹהרו וְהֹג֛וֹוְהֹגוֹוהגו מִלֵּ֖במִלֵּבמלב דִּבְרֵידִּבְרֵידברי־־־שָֽׁקֶרשָׁקֶרשקר׃׃׃ 59:14 וְהֻסַּ֤גוְהֻסַּגוהסג אָחוֹר֙אָחוֹראחור מִשְׁפָּ֔טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָ֖הוּצְדָקָהוצדקה מֵרָח֣וֹקמֵרָחוֹקמרחוק תַּעֲמֹ֑דתַּעֲמֹדתעמד כִּֽיכִּיכי־־־כָשְׁלָ֤הכָשְׁלָהכשלה בָֽרְחוֹב֙בָרְחוֹבברחוב אֱמֶ֔תאֱמֶתאמת וּנְכֹחָ֖הוּנְכֹחָהונכחה לֹאלֹאלא־־־תוּכַ֥לתוּכַלתוכל לָבֽוֹאלָבוֹאלבוא׃׃׃ 59:15 וַתְּהִ֤יוַתְּהִיותהי הָֽאֱמֶת֙הָאֱמֶתהאמת נֶעְדֶּ֔רֶתנֶעְדֶּרֶתנעדרת וְסָ֥רוְסָרוסר מֵרָ֖עמֵרָעמרע מִשְׁתּוֹלֵ֑למִשְׁתּוֹלֵלמשתולל וַיַּ֧רְאוַיַּרְאוירא יְהוָ֛היְהוָהיהוה וַיֵּ֥רַעוַיֵּרַעוירע בְּעֵינָ֖יובְּעֵינָיובעיניו כִּֽיכִּיכי־־־אֵ֥יןאֵיןאין מִשְׁפָּֽטמִשְׁפָּטמשפט׃׃׃ 59:16 וַיַּרְא֙וַיַּרְאוירא כִּֽיכִּיכי־־־אֵ֣יןאֵיןאין אִ֔ישׁאִישׁאיש וַיִּשְׁתּוֹמֵ֖םוַיִּשְׁתּוֹמֵםוישתומם כִּ֣יכִּיכי אֵ֣יןאֵיןאין מַפְגִּ֑יעַמַפְגִּיעַמפגיע וַתּ֤וֹשַֽׁעוַתּוֹשַׁעותושע לוֹ֙לוֹלו זְרֹע֔וֹזְרֹעוֹזרעו וְצִדְקָת֖וֹוְצִדְקָתוֹוצדקתו הִ֥יאהִיאהיא סְמָכָֽתְהוּסְמָכָתְהוּסמכתהו׃׃׃ 59:17 וַיִּלְבַּ֤שׁוַיִּלְבַּשׁוילבש צְדָקָה֙צְדָקָהצדקה כַּשִּׁרְיָ֔ןכַּשִּׁרְיָןכשרין וְכ֥וֹבַעוְכוֹבַעוכובע יְשׁוּעָ֖היְשׁוּעָהישועה בְּרֹאשׁ֑וֹבְּרֹאשׁוֹבראשו וַיִּלְבַּ֞שׁוַיִּלְבַּשׁוילבש בִּגְדֵ֤יבִּגְדֵיבגדי נָקָם֙נָקָםנקם תִּלְבֹּ֔שֶׁתתִּלְבֹּשֶׁתתלבשת וַיַּ֥עַטוַיַּעַטויעט כַּמְעִ֖ילכַּמְעִילכמעיל קִנְאָֽהקִנְאָהקנאה׃׃׃ 59:18 כְּעַ֤לכְּעַלכעל גְּמֻלוֹת֙גְּמֻלוֹתגמלות כְּעַ֣לכְּעַלכעל יְשַׁלֵּ֔םיְשַׁלֵּםישלם חֵמָ֣החֵמָהחמה לְצָרָ֔יולְצָרָיולצריו גְּמ֖וּלגְּמוּלגמול לְאֹֽיְבָ֑יולְאֹיְבָיולאיביו לָאִיִּ֖יםלָאִיִּיםלאיים גְּמ֥וּלגְּמוּלגמול יְשַׁלֵּֽםיְשַׁלֵּםישלם׃׃׃ 59:19 וְיִֽירְא֤וּוְיִירְאוּוייראו מִֽמַּעֲרָב֙מִמַּעֲרָבממערב אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֣םשֵׁםשם יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּמִמִּזְרַחוּמִמִּזְרַחוממזרח־־־שֶׁ֖מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש אֶתאֶתאת־־־כְּבוֹד֑וֹכְּבוֹדוֹכבודו כִּֽיכִּיכי־־־יָב֤וֹאיָבוֹאיבוא כַנָּהָר֙כַנָּהָרכנהר צָ֔רצָרצר ר֥וּחַרוּחַרוח יְהוָ֖היְהוָהיהוה נֹ֥סְסָהנֹסְסָהנססה בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 59:20 וּבָ֤אוּבָאובא לְצִיּוֹן֙לְצִיּוֹןלציון גּוֹאֵ֔לגּוֹאֵלגואל וּלְשָׁבֵ֥יוּלְשָׁבֵיולשבי פֶ֖שַׁעפֶשַׁעפשע בְּיַֽעֲקֹ֑בבְּיַעֲקֹבביעקב נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 59:21 וַאֲנִ֗יוַאֲנִיואני זֹ֣אתזֹאתזאת בְּרִיתִ֤יבְּרִיתִיבריתי אוֹתָם֙אוֹתָםאותם אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה רוּחִי֙רוּחִירוחי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָלֶ֔יךָעָלֶיךָעליך וּדְבָרַ֖יוּדְבָרַיודברי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שַׂ֣מְתִּישַׂמְתִּישמתי בְּפִ֑יךָבְּפִיךָבפיך לֹֽאלֹאלא־־־יָמ֡וּשׁוּיָמוּשׁוּימושו מִפִּיךָ֩מִפִּיךָמפיך וּמִפִּ֨יוּמִפִּיומפי זַרְעֲךָ֜זַרְעֲךָזרעך וּמִפִּ֨יוּמִפִּיומפי זֶ֤רַעזֶרַעזרע זַרְעֲךָ֙זַרְעֲךָזרעך אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה מֵעַתָּ֖המֵעַתָּהמעתה וְעַדוְעַדועד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain