Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 60

60:1 ק֥וּמִיקוּמִיקומי א֖וֹרִיאוֹרִיאורי כִּ֣יכִּיכי בָ֣אבָאבא אוֹרֵ֑ךְאוֹרֵךְאורך וּכְב֥וֹדוּכְבוֹדוכבוד יְהוָ֖היְהוָהיהוה עָלַ֥יִךְעָלַיִךְעליך זָרָֽחזָרָחזרח׃׃׃ 60:2 כִּֽיכִּיכי־־־הִנֵּ֤ההִנֵּההנה הַחֹ֙שֶׁךְ֙הַחֹשֶׁךְהחשך יְכַסֶּהיְכַסֶּהיכסה־־־אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ וַעֲרָפֶ֖לוַעֲרָפֶלוערפל לְאֻמִּ֑יםלְאֻמִּיםלאמים וְעָלַ֙יִךְ֙וְעָלַיִךְועליך יִזְרַ֣חיִזְרַחיזרח יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּכְבוֹד֖וֹוּכְבוֹדוֹוכבודו עָלַ֥יִךְעָלַיִךְעליך יֵרָאֶֽהיֵרָאֶהיראה׃׃׃ 60:3 וְהָלְכ֥וּוְהָלְכוּוהלכו גוֹיִ֖םגוֹיִםגוים לְאוֹרֵ֑ךְלְאוֹרֵךְלאורך וּמְלָכִ֖יםוּמְלָכִיםומלכים לְנֹ֥גַהּלְנֹגַהּלנגה זַרְחֵֽךְזַרְחֵךְזרחך׃׃׃ 60:4 שְׂאִֽישְׂאִישאי־־־סָבִ֤יבסָבִיבסביב עֵינַ֙יִךְ֙עֵינַיִךְעיניך וּרְאִ֔יוּרְאִיוראי כֻּלָּ֖םכֻּלָּםכלם נִקְבְּצ֣וּנִקְבְּצוּנקבצו בָֽאוּבָאוּבאו־־־לָ֑ךְלָךְלך בָּנַ֙יִךְ֙בָּנַיִךְבניך מֵרָח֣וֹקמֵרָחוֹקמרחוק יָבֹ֔אוּיָבֹאוּיבאו וּבְנֹתַ֖יִךְוּבְנֹתַיִךְובנתיך עַלעַלעל־־־צַ֥דצַדצד תֵּאָמַֽנָהתֵּאָמַנָהתאמנה׃׃׃ 60:5 אָ֤זאָזאז תִּרְאִי֙תִּרְאִיתראי וְנָהַ֔רְתְּוְנָהַרְתְּונהרת וּפָחַ֥דוּפָחַדופחד וְרָחַ֖בוְרָחַבורחב לְבָבֵ֑ךְלְבָבֵךְלבבך כִּֽיכִּיכי־־־יֵהָפֵ֤ךְיֵהָפֵךְיהפך עָלַ֙יִךְ֙עָלַיִךְעליך הֲמ֣וֹןהֲמוֹןהמון יָ֔םיָםים חֵ֥ילחֵילחיל גּוֹיִ֖םגּוֹיִםגוים יָבֹ֥אוּיָבֹאוּיבאו לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 60:6 שִֽׁפְעַ֨תשִׁפְעַתשפעת גְּמַלִּ֜יםגְּמַלִּיםגמלים תְּכַסֵּ֗ךְתְּכַסֵּךְתכסך בִּכְרֵ֤יבִּכְרֵיבכרי מִדְיָן֙מִדְיָןמדין וְעֵיפָ֔הוְעֵיפָהועיפה כֻּלָּ֖םכֻּלָּםכלם מִשְּׁבָ֣אמִשְּׁבָאמשבא יָבֹ֑אוּיָבֹאוּיבאו זָהָ֤בזָהָבזהב וּלְבוֹנָה֙וּלְבוֹנָהולבונה יִשָּׂ֔אוּיִשָּׂאוּישאו וּתְהִלֹּ֥תוּתְהִלֹּתותהלת יְהוָ֖היְהוָהיהוה יְבַשֵּֽׂרוּיְבַשֵּׂרוּיבשרו׃׃׃ 60:7 כָּלכָּלכל־־־צֹ֤אןצֹאןצאן קֵדָר֙קֵדָרקדר יִקָּ֣בְצוּיִקָּבְצוּיקבצו לָ֔ךְלָךְלך אֵילֵ֥יאֵילֵיאילי נְבָי֖וֹתנְבָיוֹתנביות יְשָׁרְת֑וּנֶךְיְשָׁרְתוּנֶךְישרתונך יַעֲל֤וּיַעֲלוּיעלו עַלעַלעל־־־רָצוֹן֙רָצוֹןרצון מִזְבְּחִ֔ימִזְבְּחִימזבחי וּבֵ֥יתוּבֵיתובית תִּפְאַרְתִּ֖יתִּפְאַרְתִּיתפארתי אֲפָאֵֽראֲפָאֵראפאר׃׃׃ 60:8 מִימִימי־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה כָּעָ֣בכָּעָבכעב תְּעוּפֶ֑ינָהתְּעוּפֶינָהתעופינה וְכַיּוֹנִ֖יםוְכַיּוֹנִיםוכיונים אֶלאֶלאל־־־אֲרֻבֹּתֵיהֶֽםאֲרֻבֹּתֵיהֶםארבתיהם׃׃׃ 60:9 כִּֽיכִּיכי־־־לִ֣ילִילי ׀׀׀ אִיִּ֣יםאִיִּיםאיים יְקַוּ֗וּיְקַוּוּיקוו וָאֳנִיּ֤וֹתוָאֳנִיּוֹתואניות תַּרְשִׁישׁ֙תַּרְשִׁישׁתרשיש בָּרִ֣אשֹׁנָ֔הבָּרִאשֹׁנָהבראשנה לְהָבִ֤יאלְהָבִיאלהביא בָנַ֙יִךְ֙בָנַיִךְבניך מֵֽרָח֔וֹקמֵרָחוֹקמרחוק כַּסְפָּ֥םכַּסְפָּםכספם וּזְהָבָ֖םוּזְהָבָםוזהבם אִתָּ֑םאִתָּםאתם לְשֵׁם֙לְשֵׁםלשם יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהַ֔יִךְאֱלֹהַיִךְאלהיך וְלִקְד֥וֹשׁוְלִקְדוֹשׁולקדוש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֥יכִּיכי פֵאֲרָֽךְפֵאֲרָךְפארך׃׃׃ 60:10 וּבָנ֤וּוּבָנוּובנו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־נֵכָר֙נֵכָרנכר חֹמֹתַ֔יִךְחֹמֹתַיִךְחמתיך וּמַלְכֵיהֶ֖םוּמַלְכֵיהֶםומלכיהם יְשָׁרְת֑וּנֶךְיְשָׁרְתוּנֶךְישרתונך כִּ֤יכִּיכי בְקִצְפִּי֙בְקִצְפִּיבקצפי הִכִּיתִ֔יךְהִכִּיתִיךְהכיתיך וּבִרְצוֹנִ֖יוּבִרְצוֹנִיוברצוני רִֽחַמְתִּֽיךְרִחַמְתִּיךְרחמתיך׃׃׃ 60:11 וּפִתְּח֨וּוּפִתְּחוּופתחו שְׁעָרַ֧יִךְשְׁעָרַיִךְשעריך תָּמִ֛ידתָּמִידתמיד יוֹמָ֥םיוֹמָםיומם וָלַ֖יְלָהוָלַיְלָהולילה לֹ֣אלֹאלא יִסָּגֵ֑רוּיִסָּגֵרוּיסגרו לְהָבִ֤יאלְהָבִיאלהביא אֵלַ֙יִךְ֙אֵלַיִךְאליך חֵ֣ילחֵילחיל גּוֹיִ֔םגּוֹיִםגוים וּמַלְכֵיהֶ֖םוּמַלְכֵיהֶםומלכיהם נְהוּגִֽיםנְהוּגִיםנהוגים׃׃׃ 60:12 כִּֽיכִּיכי־־־הַגּ֧וֹיהַגּוֹיהגוי וְהַמַּמְלָכָ֛הוְהַמַּמְלָכָהוהממלכה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יַעַבְד֖וּךְיַעַבְדוּךְיעבדוך יֹאבֵ֑דוּיֹאבֵדוּיאבדו וְהַגּוֹיִ֖םוְהַגּוֹיִםוהגוים חָרֹ֥בחָרֹבחרב יֶחֱרָֽבוּיֶחֱרָבוּיחרבו׃׃׃ 60:13 כְּב֤וֹדכְּבוֹדכבוד הַלְּבָנוֹן֙הַלְּבָנוֹןהלבנון אֵלַ֣יִךְאֵלַיִךְאליך יָב֔וֹאיָבוֹאיבוא בְּר֛וֹשׁבְּרוֹשׁברוש תִּדְהָ֥רתִּדְהָרתדהר וּתְאַשּׁ֖וּרוּתְאַשּׁוּרותאשור יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו לְפָאֵר֙לְפָאֵרלפאר מְק֣וֹםמְקוֹםמקום מִקְדָּשִׁ֔ימִקְדָּשִׁימקדשי וּמְק֥וֹםוּמְקוֹםומקום רַגְלַ֖ירַגְלַירגלי אֲכַבֵּֽדאֲכַבֵּדאכבד׃׃׃ 60:14 וְהָלְכ֨וּוְהָלְכוּוהלכו אֵלַ֤יִךְאֵלַיִךְאליך שְׁח֙וֹחַ֙שְׁחוֹחַשחוח בְּנֵ֣יבְּנֵיבני מְעַנַּ֔יִךְמְעַנַּיִךְמעניך וְהִֽשְׁתַּחֲו֛וּוְהִשְׁתַּחֲווּוהשתחוו עַלעַלעל־־־כַּפּ֥וֹתכַּפּוֹתכפות רַגְלַ֖יִךְרַגְלַיִךְרגליך כָּלכָּלכל־־־מְנַֽאֲצָ֑יִךְמְנַאֲצָיִךְמנאציך וְקָ֤רְאוּוְקָרְאוּוקראו לָךְ֙לָךְלך עִ֣ירעִירעיר יְהוָ֔היְהוָהיהוה צִיּ֖וֹןצִיּוֹןציון קְד֥וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 60:15 תַּ֧חַתתַּחַתתחת הֱיוֹתֵ֛ךְהֱיוֹתֵךְהיותך עֲזוּבָ֥העֲזוּבָהעזובה וּשְׂנוּאָ֖הוּשְׂנוּאָהושנואה וְאֵ֣יןוְאֵיןואין עוֹבֵ֑רעוֹבֵרעובר וְשַׂמְתִּיךְ֙וְשַׂמְתִּיךְושמתיך לִגְא֣וֹןלִגְאוֹןלגאון עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם מְשׂ֖וֹשׂמְשׂוֹשׂמשוש דּ֥וֹרדּוֹרדור וָדֽוֹרוָדוֹרודור׃׃׃ 60:16 וְיָנַקְתְּ֙וְיָנַקְתְּוינקת חֲלֵ֣בחֲלֵבחלב גּוֹיִ֔םגּוֹיִםגוים וְשֹׁ֥דוְשֹׁדושד מְלָכִ֖יםמְלָכִיםמלכים תִּינָ֑קִיתִּינָקִיתינקי וְיָדַ֗עַתְּוְיָדַעַתְּוידעת כִּ֣יכִּיכי אֲנִ֤יאֲנִיאני יְהוָה֙יְהוָהיהוה מֽוֹשִׁיעֵ֔ךְמוֹשִׁיעֵךְמושיעך וְגֹאֲלֵ֖ךְוְגֹאֲלֵךְוגאלך אֲבִ֥יראֲבִיראביר יַעֲקֹֽביַעֲקֹביעקב׃׃׃ 60:17 תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַנְּחֹ֜שֶׁתהַנְּחֹשֶׁתהנחשת אָבִ֣יאאָבִיאאביא זָהָ֗בזָהָבזהב וְתַ֤חַתוְתַחַתותחת הַבַּרְזֶל֙הַבַּרְזֶלהברזל אָ֣בִיאאָבִיאאביא כֶ֔סֶףכֶסֶףכסף וְתַ֤חַתוְתַחַתותחת הָֽעֵצִים֙הָעֵצִיםהעצים נְחֹ֔שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת וְתַ֥חַתוְתַחַתותחת הָאֲבָנִ֖יםהָאֲבָנִיםהאבנים בַּרְזֶ֑לבַּרְזֶלברזל וְשַׂמְתִּ֤יוְשַׂמְתִּיושמתי פְקֻדָּתֵךְ֙פְקֻדָּתֵךְפקדתך שָׁל֔וֹםשָׁלוֹםשלום וְנֹגְשַׂ֖יִךְוְנֹגְשַׂיִךְונגשיך צְדָקָֽהצְדָקָהצדקה׃׃׃ 60:18 לֹאלֹאלא־־־יִשָּׁמַ֨עיִשָּׁמַעישמע ע֤וֹדעוֹדעוד חָמָס֙חָמָסחמס בְּאַרְצֵ֔ךְבְּאַרְצֵךְבארצך שֹׁ֥דשֹׁדשד וָשֶׁ֖בֶרוָשֶׁבֶרושבר בִּגְבוּלָ֑יִךְבִּגְבוּלָיִךְבגבוליך וְקָרָ֤אתוְקָרָאתוקראת יְשׁוּעָה֙יְשׁוּעָהישועה חוֹמֹתַ֔יִךְחוֹמֹתַיִךְחומתיך וּשְׁעָרַ֖יִךְוּשְׁעָרַיִךְושעריך תְּהִלָּֽהתְּהִלָּהתהלה׃׃׃ 60:19 לֹאלֹאלא־־־יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לָּ֨ךְלָּךְלך ע֤וֹדעוֹדעוד הַשֶּׁ֙מֶשׁ֙הַשֶּׁמֶשׁהשמש לְא֣וֹרלְאוֹרלאור יוֹמָ֔םיוֹמָםיומם וּלְנֹ֕גַהּוּלְנֹגַהּולנגה הַיָּרֵ֖חַהַיָּרֵחַהירח לֹאלֹאלא־־־יָאִ֣יריָאִיריאיר לָ֑ךְלָךְלך וְהָיָהוְהָיָהוהיה־־־לָ֤ךְלָךְלך יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְא֣וֹרלְאוֹרלאור עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם וֵאלֹהַ֖יִךְוֵאלֹהַיִךְואלהיך לְתִפְאַרְתֵּֽךְלְתִפְאַרְתֵּךְלתפארתך׃׃׃ 60:20 לֹאלֹאלא־־־יָב֥וֹאיָבוֹאיבוא עוֹד֙עוֹדעוד שִׁמְשֵׁ֔ךְשִׁמְשֵׁךְשמשך וִירֵחֵ֖ךְוִירֵחֵךְוירחך לֹ֣אלֹאלא יֵאָסֵ֑ףיֵאָסֵףיאסף כִּ֣יכִּיכי יְהוָ֗היְהוָהיהוה יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לָּךְ֙לָּךְלך לְא֣וֹרלְאוֹרלאור עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם וְשָׁלְמ֖וּוְשָׁלְמוּושלמו יְמֵ֥ייְמֵיימי אֶבְלֵֽךְאֶבְלֵךְאבלך׃׃׃ 60:21 וְעַמֵּךְ֙וְעַמֵּךְועמך כֻּלָּ֣םכֻּלָּםכלם צַדִּיקִ֔יםצַדִּיקִיםצדיקים לְעוֹלָ֖םלְעוֹלָםלעולם יִ֣ירְשׁוּיִירְשׁוּיירשו אָ֑רֶץאָרֶץארץ נֵ֧צֶרנֵצֶרנצר [מַטָּעֹו כ][מַטָּעֹו כ][מטעו כ] (מַטָּעַ֛י ק)(מַטָּעַי ק)(מטעי ק) מַעֲשֵׂ֥המַעֲשֵׂהמעשה יָדַ֖ייָדַיידי לְהִתְפָּאֵֽרלְהִתְפָּאֵרלהתפאר׃׃׃ 60:22 הַקָּטֹן֙הַקָּטֹןהקטן יִֽהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לָאֶ֔לֶףלָאֶלֶףלאלף וְהַצָּעִ֖ירוְהַצָּעִירוהצעיר לְג֣וֹילְגוֹילגוי עָצ֑וּםעָצוּםעצום אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּעִתָּ֥הּבְּעִתָּהּבעתה אֲחִישֶֽׁנָּהאֲחִישֶׁנָּהאחישנה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain