Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 9

9:1 הָעָם֙הָעָםהעם הַהֹלְכִ֣יםהַהֹלְכִיםההלכים בַּחֹ֔שֶׁךְבַּחֹשֶׁךְבחשך רָא֖וּרָאוּראו א֣וֹראוֹראור גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול יֹשְׁבֵי֙יֹשְׁבֵיישבי בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ צַלְמָ֔וֶתצַלְמָוֶתצלמות א֖וֹראוֹראור נָגַ֥הּנָגַהּנגה עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ 9:2 הִרְבִּ֣יתָהִרְבִּיתָהרבית הַגּ֔וֹיהַגּוֹיהגוי [לֹא כ][לֹא כ][לא כ] (ל֖וֹ ק)(לוֹ ק)(לו ק) הִגְדַּ֣לְתָּהִגְדַּלְתָּהגדלת הַשִּׂמְחָ֑ההַשִּׂמְחָההשמחה שָׂמְח֤וּשָׂמְחוּשמחו לְפָנֶ֙יךָ֙לְפָנֶיךָלפניך כְּשִׂמְחַ֣תכְּשִׂמְחַתכשמחת בַּקָּצִ֔ירבַּקָּצִירבקציר כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר יָגִ֖ילוּיָגִילוּיגילו בְּחַלְּקָ֥םבְּחַלְּקָםבחלקם שָׁלָֽלשָׁלָלשלל׃׃׃ 9:3 כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־עֹ֣לעֹלעל סֻבֳּל֗וֹסֻבֳּלוֹסבלו וְאֵת֙וְאֵתואת מַטֵּ֣המַטֵּהמטה שִׁכְמ֔וֹשִׁכְמוֹשכמו שֵׁ֖בֶטשֵׁבֶטשבט הַנֹּגֵ֣שׂהַנֹּגֵשׂהנגש בּ֑וֹבּוֹבו הַחִתֹּ֖תָהַחִתֹּתָהחתת כְּי֥וֹםכְּיוֹםכיום מִדְיָֽןמִדְיָןמדין׃׃׃ 9:4 כִּ֤יכִּיכי כָלכָלכל־־־סְאוֹן֙סְאוֹןסאון סֹאֵ֣ןסֹאֵןסאן בְּרַ֔עַשׁבְּרַעַשׁברעש וְשִׂמְלָ֖הוְשִׂמְלָהושמלה מְגוֹלָלָ֣המְגוֹלָלָהמגוללה בְדָמִ֑יםבְדָמִיםבדמים וְהָיְתָ֥הוְהָיְתָהוהיתה לִשְׂרֵפָ֖הלִשְׂרֵפָהלשרפה מַאֲכֹ֥לֶתמַאֲכֹלֶתמאכלת אֵֽשׁאֵשׁאש׃׃׃ 9:5 כִּיכִּיכי־־־יֶ֣לֶדיֶלֶדילד יֻלַּדיֻלַּדילד־־־לָ֗נוּלָנוּלנו בֵּ֚ןבֵּןבן נִתַּןנִתַּןנתן־־־לָ֔נוּלָנוּלנו וַתְּהִ֥יוַתְּהִיותהי הַמִּשְׂרָ֖ההַמִּשְׂרָההמשרה עַלעַלעל־־־שִׁכְמ֑וֹשִׁכְמוֹשכמו וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא שְׁמ֜וֹשְׁמוֹשמו פֶּ֠לֶאפֶּלֶאפלא יוֹעֵץ֙יוֹעֵץיועץ אֵ֣לאֵלאל גִּבּ֔וֹרגִּבּוֹרגבור אֲבִיעַ֖דאֲבִיעַדאביעד שַׂרשַׂרשר־־־שָׁלֽוֹםשָׁלוֹםשלום׃׃׃ 9:6 [לםרבה כ][לםרבה כ][לםרבה כ] (לְמַרְבֵּ֨ה ק)(לְמַרְבֵּה ק)(למרבה ק) הַמִּשְׂרָ֜ההַמִּשְׂרָההמשרה וּלְשָׁל֣וֹםוּלְשָׁלוֹםולשלום אֵֽיןאֵיןאין־־־קֵ֗ץקֵץקץ עַלעַלעל־־־כִּסֵּ֤אכִּסֵּאכסא דָוִד֙דָוִדדוד וְעַלוְעַלועל־־־מַמְלַכְתּ֔וֹמַמְלַכְתּוֹממלכתו לְהָכִ֤יןלְהָכִיןלהכין אֹתָהּ֙אֹתָהּאתה וּֽלְסַעֲדָ֔הּוּלְסַעֲדָהּולסעדה בְּמִשְׁפָּ֖טבְּמִשְׁפָּטבמשפט וּבִצְדָקָ֑הוּבִצְדָקָהובצדקה מֵעַתָּה֙מֵעַתָּהמעתה וְעַדוְעַדועד־־־עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם קִנְאַ֛תקִנְאַתקנאת יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות תַּעֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה־־־זֹּֽאתזֹּאתזאת׃׃׃ ססס 9:7 דָּבָ֛רדָּבָרדבר שָׁלַ֥חשָׁלַחשלח אֲדֹנָ֖יאֲדֹנָיאדני בְּיַעֲקֹ֑בבְּיַעֲקֹבביעקב וְנָפַ֖לוְנָפַלונפל בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 9:8 וְיָדְעוּ֙וְיָדְעוּוידעו הָעָ֣םהָעָםהעם כֻּלּ֔וֹכֻּלּוֹכלו אֶפְרַ֖יִםאֶפְרַיִםאפרים וְיוֹשֵׁ֣בוְיוֹשֵׁבויושב שֹׁמְר֑וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון בְּגַאֲוָ֛הבְּגַאֲוָהבגאוה וּבְגֹ֥דֶלוּבְגֹדֶלובגדל לֵבָ֖בלֵבָבלבב לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 9:9 לְבֵנִ֥יםלְבֵנִיםלבנים נָפָ֖לוּנָפָלוּנפלו וְגָזִ֣יתוְגָזִיתוגזית נִבְנֶ֑הנִבְנֶהנבנה שִׁקְמִ֣יםשִׁקְמִיםשקמים גֻּדָּ֔עוּגֻּדָּעוּגדעו וַאֲרָזִ֖יםוַאֲרָזִיםוארזים נַחֲלִֽיףנַחֲלִיףנחליף׃׃׃ 9:10 וַיְשַׂגֵּ֧בוַיְשַׂגֵּבוישגב יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־צָרֵ֥יצָרֵיצרי רְצִ֖יןרְצִיןרצין עָלָ֑יועָלָיועליו וְאֶתוְאֶתואת־־־אֹיְבָ֖יואֹיְבָיואיביו יְסַכְסֵֽךְיְסַכְסֵךְיסכסך׃׃׃ 9:11 אֲרָ֣םאֲרָםארם מִקֶּ֗דֶםמִקֶּדֶםמקדם וּפְלִשְׁתִּים֙וּפְלִשְׁתִּיםופלשתים מֵֽאָח֔וֹרמֵאָחוֹרמאחור וַיֹּאכְל֥וּוַיֹּאכְלוּויאכלו אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בְּכָלבְּכָלבכל־־־פֶּ֑הפֶּהפה בְּכָלבְּכָלבכל־־־זֹאת֙זֹאתזאת לֹאלֹאלא־־־שָׁ֣בשָׁבשב אַפּ֔וֹאַפּוֹאפו וְע֖וֹדוְעוֹדועוד יָד֥וֹיָדוֹידו נְטוּיָֽהנְטוּיָהנטויה׃׃׃ 9:12 וְהָעָ֥םוְהָעָםוהעם לֹאלֹאלא־־־שָׁ֖בשָׁבשב עַדעַדעד־־־הַמַּכֵּ֑הוּהַמַּכֵּהוּהמכהו וְאֶתוְאֶתואת־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות לֹ֥אלֹאלא דָרָֽשׁוּדָרָשׁוּדרשו׃׃׃ ססס 9:13 וַיַּכְרֵ֨תוַיַּכְרֵתויכרת יְהוָ֜היְהוָהיהוה מִיִּשְׂרָאֵ֗למִיִּשְׂרָאֵלמישראל רֹ֧אשׁרֹאשׁראש וְזָנָ֛בוְזָנָבוזנב כִּפָּ֥הכִּפָּהכפה וְאַגְמ֖וֹןוְאַגְמוֹןואגמון י֥וֹםיוֹםיום אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 9:14 זָקֵ֥ןזָקֵןזקן וּנְשׂוּאוּנְשׂוּאונשוא־־־פָנִ֖יםפָנִיםפנים ה֣וּאהוּאהוא הָרֹ֑אשׁהָרֹאשׁהראש וְנָבִ֥יאוְנָבִיאונביא מֽוֹרֶהמוֹרֶהמורה־־־שֶּׁ֖קֶרשֶּׁקֶרשקר ה֥וּאהוּאהוא הַזָּנָֽבהַזָּנָבהזנב׃׃׃ 9:15 וַיִּֽהְי֛וּוַיִּהְיוּויהיו מְאַשְּׁרֵ֥ימְאַשְּׁרֵימאשרי הָֽעָםהָעָםהעם־־־הַזֶּ֖ההַזֶּההזה מַתְעִ֑יםמַתְעִיםמתעים וּמְאֻשָּׁרָ֖יווּמְאֻשָּׁרָיוומאשריו מְבֻלָּעִֽיםמְבֻלָּעִיםמבלעים׃׃׃ 9:16 עַלעַלעל־־־כֵּ֨ןכֵּןכן עַלעַלעל־־־בַּחוּרָ֜יובַּחוּרָיובחוריו לֹֽאלֹאלא־־־יִשְׂמַ֣חיִשְׂמַחישמח ׀׀׀ אֲדֹנָ֗יאֲדֹנָיאדני וְאֶתוְאֶתואת־־־יְתֹמָ֤יויְתֹמָיויתמיו וְאֶתוְאֶתואת־־־אַלְמְנֹתָיו֙אַלְמְנֹתָיואלמנתיו לֹ֣אלֹאלא יְרַחֵ֔םיְרַחֵםירחם כִּ֤יכִּיכי כֻלּוֹ֙כֻלּוֹכלו חָנֵ֣ףחָנֵףחנף וּמֵרַ֔עוּמֵרַעומרע וְכָלוְכָלוכל־־־פֶּ֖הפֶּהפה דֹּבֵ֣רדֹּבֵרדבר נְבָלָ֑הנְבָלָהנבלה בְּכָלבְּכָלבכל־־־זֹאת֙זֹאתזאת לֹאלֹאלא־־־שָׁ֣בשָׁבשב אַפּ֔וֹאַפּוֹאפו וְע֖וֹדוְעוֹדועוד יָד֥וֹיָדוֹידו נְטוּיָֽהנְטוּיָהנטויה׃׃׃ 9:17 כִּֽיכִּיכי־־־בָעֲרָ֤הבָעֲרָהבערה כָאֵשׁ֙כָאֵשׁכאש רִשְׁעָ֔הרִשְׁעָהרשעה שָׁמִ֥ירשָׁמִירשמיר וָשַׁ֖יִתוָשַׁיִתושית תֹּאכֵ֑לתֹּאכֵלתאכל וַתִּצַּת֙וַתִּצַּתותצת בְּסִֽבְכֵ֣יבְּסִבְכֵיבסבכי הַיַּ֔עַרהַיַּעַרהיער וַיִּֽתְאַבְּכ֖וּוַיִּתְאַבְּכוּויתאבכו גֵּא֥וּתגֵּאוּתגאות עָשָֽׁןעָשָׁןעשן׃׃׃ 9:18 בְּעֶבְרַ֛תבְּעֶבְרַתבעברת יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות נֶעְתַּ֣םנֶעְתַּםנעתם אָ֑רֶץאָרֶץארץ וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי הָעָם֙הָעָםהעם כְּמַאֲכֹ֣לֶתכְּמַאֲכֹלֶתכמאכלת אֵ֔שׁאֵשׁאש אִ֥ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־אָחִ֖יואָחִיואחיו לֹ֥אלֹאלא יַחְמֹֽלוּיַחְמֹלוּיחמלו׃׃׃ 9:19 וַיִּגְזֹ֤רוַיִּגְזֹרויגזר עַלעַלעל־־־יָמִין֙יָמִיןימין וְרָעֵ֔בוְרָעֵבורעב וַיֹּ֥אכַלוַיֹּאכַלויאכל עַלעַלעל־־־שְׂמֹ֖אולשְׂמֹאולשמאול וְלֹ֣אוְלֹאולא שָׂבֵ֑עוּשָׂבֵעוּשבעו אִ֥ישׁאִישׁאיש בְּשַׂרבְּשַׂרבשר־־־זְרֹע֖וֹזְרֹעוֹזרעו יֹאכֵֽלוּיֹאכֵלוּיאכלו׃׃׃ 9:20 מְנַשֶּׁ֣המְנַשֶּׁהמנשה אֶתאֶתאת־־־אֶפְרַ֗יִםאֶפְרַיִםאפרים וְאֶפְרַ֙יִם֙וְאֶפְרַיִםואפרים אֶתאֶתאת־־־מְנַשֶּׁ֔המְנַשֶּׁהמנשה יַחְדָּ֥ויַחְדָּויחדו הֵ֖מָּההֵמָּההמה עַלעַלעל־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה בְּכָלבְּכָלבכל־־־זֹאת֙זֹאתזאת לֹאלֹאלא־־־שָׁ֣בשָׁבשב אַפּ֔וֹאַפּוֹאפו וְע֖וֹדוְעוֹדועוד יָד֥וֹיָדוֹידו נְטוּיָֽהנְטוּיָהנטויה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain