Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 1

1:1 דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו בֶּןבֶּןבן־־־חִלְקִיָּ֑הוּחִלְקִיָּהוּחלקיהו מִןמִןמן־־־הַכֹּֽהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּעֲנָת֔וֹתבַּעֲנָתוֹתבענתות בְּאֶ֖רֶץבְּאֶרֶץבארץ בִּנְיָמִֽןבִּנְיָמִןבנימן׃׃׃ 1:2 אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הָיָ֤ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֵלָ֔יואֵלָיואליו בִּימֵ֛יבִּימֵיבימי יֹאשִׁיָּ֥הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו בֶןבֶןבן־־־אָמ֖וֹןאָמוֹןאמון מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה בִּשְׁלֹשׁבִּשְׁלֹשׁבשלש־־־עֶשְׂרֵ֥העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֖השָׁנָהשנה לְמָלְכֽוֹלְמָלְכוֹלמלכו׃׃׃ 1:3 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בִּימֵ֨יבִּימֵיבימי יְהוֹיָקִ֤יםיְהוֹיָקִיםיהויקים בֶּןבֶּןבן־־־יֹאשִׁיָּ֙הוּ֙יֹאשִׁיָּהוּיאשיהו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה עַדעַדעד־־־תֹּם֙תֹּםתם עַשְׁתֵּ֣יעַשְׁתֵּיעשתי עֶשְׂרֵ֣העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה לְצִדְקִיָּ֥הוּלְצִדְקִיָּהוּלצדקיהו בֶןבֶןבן־־־יֹאשִׁיָּ֖הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה עַדעַדעד־־־גְּל֥וֹתגְּלוֹתגלות יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם בַּחֹ֥דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַחֲמִישִֽׁיהַחֲמִישִׁיהחמישי׃׃׃ ססס 1:4 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 1:5 בְּטֶ֨רֶםבְּטֶרֶםבטרם [אֶצֹּורְךָ כ][אֶצֹּורְךָ כ][אצורך כ] (אֶצָּרְךָ֤ ק)(אֶצָּרְךָ ק)(אצרך ק) בַבֶּ֙טֶן֙בַבֶּטֶןבבטן יְדַעְתִּ֔יךָיְדַעְתִּיךָידעתיך וּבְטֶ֛רֶםוּבְטֶרֶםובטרם תֵּצֵ֥אתֵּצֵאתצא מֵרֶ֖חֶםמֵרֶחֶםמרחם הִקְדַּשְׁתִּ֑יךָהִקְדַּשְׁתִּיךָהקדשתיך נָבִ֥יאנָבִיאנביא לַגּוֹיִ֖םלַגּוֹיִםלגוים נְתַתִּֽיךָנְתַתִּיךָנתתיך׃׃׃ 1:6 וָאֹמַ֗רוָאֹמַרואמר אֲהָהּ֙אֲהָהּאהה אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִ֔היְהֹוִהיהוה הִנֵּ֥ההִנֵּההנה לֹאלֹאלא־־־יָדַ֖עְתִּייָדַעְתִּיידעתי דַּבֵּ֑רדַּבֵּרדבר כִּיכִּיכי־־־נַ֖עַרנַעַרנער אָנֹֽכִיאָנֹכִיאנכי׃׃׃ פפפ
1:7 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֵלַ֔יאֵלַיאלי אַלאַלאל־־־תֹּאמַ֖רתֹּאמַרתאמר נַ֣עַרנַעַרנער אָנֹ֑כִיאָנֹכִיאנכי כִּ֠יכִּיכי עַֽלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אֶֽשְׁלָחֲךָ֙אֶשְׁלָחֲךָאשלחך תֵּלֵ֔ךְתֵּלֵךְתלך וְאֵ֛תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֲצַוְּךָ֖אֲצַוְּךָאצוך תְּדַבֵּֽרתְּדַבֵּרתדבר׃׃׃ 1:8 אַלאַלאל־־־תִּירָ֖אתִּירָאתירא מִפְּנֵיהֶ֑םמִפְּנֵיהֶםמפניהם כִּֽיכִּיכי־־־אִתְּךָ֥אִתְּךָאתך אֲנִ֛יאֲנִיאני לְהַצִּלֶ֖ךָלְהַצִּלֶךָלהצלך נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:9 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־יָד֔וֹיָדוֹידו וַיַּגַּ֖עוַיַּגַּעויגע עַלעַלעל־־־פִּ֑יפִּיפי וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֵלַ֔יאֵלַיאלי הִנֵּ֛ההִנֵּההנה נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי דְבָרַ֖ידְבָרַידברי בְּפִֽיךָבְּפִיךָבפיך׃׃׃ 1:10 רְאֵ֞הרְאֵהראה הִפְקַדְתִּ֣יךָהִפְקַדְתִּיךָהפקדתיך ׀׀׀ הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֗ההַזֶּההזה עַלעַלעל־־־הַגּוֹיִם֙הַגּוֹיִםהגוים וְעַלוְעַלועל־־־הַמַּמְלָכ֔וֹתהַמַּמְלָכוֹתהממלכות לִנְת֥וֹשׁלִנְתוֹשׁלנתוש וְלִנְת֖וֹץוְלִנְתוֹץולנתוץ וּלְהַאֲבִ֣ידוּלְהַאֲבִידולהאביד וְלַהֲר֑וֹסוְלַהֲרוֹסולהרוס לִבְנ֖וֹתלִבְנוֹתלבנות וְלִנְטֽוֹעַוְלִנְטוֹעַולנטוע׃׃׃ פפפ
1:13 וַיְהִ֨יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה ׀׀׀ אֵלַי֙אֵלַיאלי שֵׁנִ֣יתשֵׁנִיתשנית לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר מָ֥המָהמה אַתָּ֖האַתָּהאתה רֹאֶ֑הרֹאֶהראה וָאֹמַ֗רוָאֹמַרואמר סִ֤ירסִירסיר נָפ֙וּחַ֙נָפוּחַנפוח אֲנִ֣יאֲנִיאני רֹאֶ֔הרֹאֶהראה וּפָנָ֖יווּפָנָיוופניו מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני צָפֽוֹנָהצָפוֹנָהצפונה׃׃׃ 1:14 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלָ֑יאֵלָיאלי מִצָּפוֹן֙מִצָּפוֹןמצפון תִּפָּתַ֣חתִּפָּתַחתפתח הָרָעָ֔ההָרָעָההרעה עַ֥לעַלעל כָּלכָּלכל־־־יֹשְׁבֵ֖ייֹשְׁבֵיישבי הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 1:15 כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני קֹרֵ֗אקֹרֵאקרא לְכָֽללְכָללכל־־־מִשְׁפְּח֛וֹתמִשְׁפְּחוֹתמשפחות מַמְלְכ֥וֹתמַמְלְכוֹתממלכות צָפ֖וֹנָהצָפוֹנָהצפונה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּבָ֡אוּוּבָאוּובאו וְֽנָתְנוּ֩וְנָתְנוּונתנו אִ֨ישׁאִישׁאיש כִּסְא֜וֹכִּסְאוֹכסאו פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח ׀׀׀ שַׁעֲרֵ֣ישַׁעֲרֵישערי יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְעַ֤לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־חוֹמֹתֶ֙יהָ֙חוֹמֹתֶיהָחומתיה סָבִ֔יבסָבִיבסביב וְעַ֖לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־עָרֵ֥יעָרֵיערי יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 1:16 וְדִבַּרְתִּ֤יוְדִבַּרְתִּיודברתי מִשְׁפָּטַי֙מִשְׁפָּטַימשפטי אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־רָעָתָ֑םרָעָתָםרעתם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עֲזָב֗וּנִיעֲזָבוּנִיעזבוני וַֽיְקַטְּרוּ֙וַיְקַטְּרוּויקטרו לֵאלֹהִ֣יםלֵאלֹהִיםלאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים וַיִּֽשְׁתַּחֲו֖וּוַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו לְמַעֲשֵׂ֥ילְמַעֲשֵׂילמעשי יְדֵיהֶֽםיְדֵיהֶםידיהם׃׃׃ 1:17 וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה תֶּאְזֹ֣רתֶּאְזֹרתאזר מָתְנֶ֔יךָמָתְנֶיךָמתניך וְקַמְתָּ֙וְקַמְתָּוקמת וְדִבַּרְתָּ֣וְדִבַּרְתָּודברת אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי אֲצַוֶּ֑ךָּאֲצַוֶּךָּאצוך אַלאַלאל־־־תֵּחַת֙תֵּחַתתחת מִפְּנֵיהֶ֔םמִפְּנֵיהֶםמפניהם פֶּֽןפֶּןפן־־־אֲחִתְּךָ֖אֲחִתְּךָאחתך לִפְנֵיהֶֽםלִפְנֵיהֶםלפניהם׃׃׃ 1:18 וַאֲנִ֞יוַאֲנִיואני הִנֵּ֧ההִנֵּההנה נְתַתִּ֣יךָנְתַתִּיךָנתתיך הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום לְעִ֨ירלְעִירלעיר מִבְצָ֜רמִבְצָרמבצר וּלְעַמּ֥וּדוּלְעַמּוּדולעמוד בַּרְזֶ֛לבַּרְזֶלברזל וּלְחֹמ֥וֹתוּלְחֹמוֹתולחמות נְחֹ֖שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ לְמַלְכֵ֤ילְמַלְכֵילמלכי יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה לְשָׂרֶ֔יהָלְשָׂרֶיהָלשריה לְכֹהֲנֶ֖יהָלְכֹהֲנֶיהָלכהניה וּלְעַ֥םוּלְעַםולעם הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 1:19 וְנִלְחֲמ֥וּוְנִלְחֲמוּונלחמו אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך וְלֹאוְלֹאולא־־־י֣וּכְלוּיוּכְלוּיוכלו לָ֑ךְלָךְלך כִּֽיכִּיכי־־־אִתְּךָ֥אִתְּךָאתך אֲנִ֛יאֲנִיאני נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְהַצִּילֶֽךָלְהַצִּילֶךָלהצילך׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain