Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 16

16:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 16:2 לֹֽאלֹאלא־־־תִקַּ֥חתִקַּחתקח לְךָ֖לְךָלך אִשָּׁ֑האִשָּׁהאשה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִהְי֤וּיִהְיוּיהיו לְךָ֙לְךָלך בָּנִ֣יםבָּנִיםבנים וּבָנ֔וֹתוּבָנוֹתובנות בַּמָּק֖וֹםבַּמָּקוֹםבמקום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 16:3 כִּיכִּיכי־־־כֹ֣הכֹהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־הַבָּנִים֙הַבָּנִיםהבנים וְעַלוְעַלועל־־־הַבָּנ֔וֹתהַבָּנוֹתהבנות הַיִּלּוֹדִ֖יםהַיִּלּוֹדִיםהילודים בַּמָּק֣וֹםבַּמָּקוֹםבמקום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְעַֽלוְעַלועל־־־אִמֹּתָ֞םאִמֹּתָםאמתם הַיֹּלְד֣וֹתהַיֹּלְדוֹתהילדות אוֹתָ֗םאוֹתָםאותם וְעַלוְעַלועל־־־אֲבוֹתָ֛םאֲבוֹתָםאבותם הַמּוֹלִדִ֥יםהַמּוֹלִדִיםהמולדים אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם בָּאָ֥רֶץבָּאָרֶץבארץ הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 16:4 מְמוֹתֵ֨ימְמוֹתֵיממותי תַחֲלֻאִ֜יםתַחֲלֻאִיםתחלאים יָמֻ֗תוּיָמֻתוּימתו לֹ֤אלֹאלא יִסָּֽפְדוּ֙יִסָּפְדוּיספדו וְלֹ֣אוְלֹאולא יִקָּבֵ֔רוּיִקָּבֵרוּיקברו לְדֹ֛מֶןלְדֹמֶןלדמן עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאֲדָמָ֖ההָאֲדָמָההאדמה יִֽהְי֑וּיִהְיוּיהיו וּבַחֶ֤רֶבוּבַחֶרֶבובחרב וּבָֽרָעָב֙וּבָרָעָבוברעב יִכְל֔וּיִכְלוּיכלו וְהָיְתָ֤הוְהָיְתָהוהיתה נִבְלָתָם֙נִבְלָתָםנבלתם לְמַאֲכָ֔ללְמַאֲכָללמאכל לְע֥וֹףלְעוֹףלעוף הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וּלְבֶהֱמַ֥תוּלְבֶהֱמַתולבהמת הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ ססס 16:5 כִּֽיכִּיכי־־־כֹ֣הכֹהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אַלאַלאל־־־תָּבוֹא֙תָּבוֹאתבוא בֵּ֣יתבֵּיתבית מַרְזֵ֔חַמַרְזֵחַמרזח וְאַלוְאַלואל־־־תֵּלֵ֣ךְתֵּלֵךְתלך לִסְפּ֔וֹדלִסְפּוֹדלספוד וְאַלוְאַלואל־־־תָּנֹ֖דתָּנֹדתנד לָהֶ֑םלָהֶםלהם כִּֽיכִּיכי־־־אָסַ֨פְתִּיאָסַפְתִּיאספתי אֶתאֶתאת־־־שְׁלוֹמִ֜ישְׁלוֹמִישלומי מֵאֵ֨תמֵאֵתמאת הָעָ֤םהָעָםהעם־־־הַזֶּה֙הַזֶּההזה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַחֶ֖סֶדהַחֶסֶדהחסד וְאֶתוְאֶתואת־־־הָֽרַחֲמִֽיםהָרַחֲמִיםהרחמים׃׃׃ 16:6 וּמֵ֨תוּוּמֵתוּומתו גְדֹלִ֧יםגְדֹלִיםגדלים וּקְטַנִּ֛יםוּקְטַנִּיםוקטנים בָּאָ֥רֶץבָּאָרֶץבארץ הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת לֹ֣אלֹאלא יִקָּבֵ֑רוּיִקָּבֵרוּיקברו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִסְפְּד֣וּיִסְפְּדוּיספדו לָהֶ֔םלָהֶםלהם וְלֹ֣אוְלֹאולא יִתְגֹּדַ֔דיִתְגֹּדַדיתגדד וְלֹ֥אוְלֹאולא יִקָּרֵ֖חַיִקָּרֵחַיקרח לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 16:7 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִפְרְס֥וּיִפְרְסוּיפרסו לָהֶ֛םלָהֶםלהם עַלעַלעל־־־אֵ֖בֶלאֵבֶלאבל לְנַחֲמ֣וֹלְנַחֲמוֹלנחמו עַלעַלעל־־־מֵ֑תמֵתמת וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַשְׁק֤וּיַשְׁקוּישקו אוֹתָם֙אוֹתָםאותם כּ֣וֹסכּוֹסכוס תַּנְחוּמִ֔יםתַּנְחוּמִיםתנחומים עַלעַלעל־־־אָבִ֖יואָבִיואביו וְעַלוְעַלועל־־־אִמּֽוֹאִמּוֹאמו׃׃׃ 16:8 וּבֵיתוּבֵיתובית־־־מִשְׁתֶּ֥המִשְׁתֶּהמשתה לֹאלֹאלא־־־תָב֖וֹאתָבוֹאתבוא לָשֶׁ֣בֶתלָשֶׁבֶתלשבת אוֹתָ֑םאוֹתָםאותם לֶאֱכֹ֖ללֶאֱכֹללאכל וְלִשְׁתּֽוֹתוְלִשְׁתּוֹתולשתות׃׃׃ ססס 16:9 כִּי֩כִּיכי כֹ֨הכֹהכה אָמַ֜ראָמַראמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני מַשְׁבִּ֜יתמַשְׁבִּיתמשבית מִןמִןמן־־־הַמָּק֥וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּ֛ההַזֶּההזה לְעֵינֵיכֶ֖םלְעֵינֵיכֶםלעיניכם וּבִֽימֵיכֶ֑םוּבִימֵיכֶםובימיכם ק֤וֹלקוֹלקול שָׂשׂוֹן֙שָׂשׂוֹןששון וְק֣וֹלוְקוֹלוקול שִׂמְחָ֔השִׂמְחָהשמחה ק֥וֹלקוֹלקול חָתָ֖ןחָתָןחתן וְק֥וֹלוְקוֹלוקול כַּלָּֽהכַּלָּהכלה׃׃׃ 16:10 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כִּ֤יכִּיכי תַגִּיד֙תַגִּידתגיד לָעָ֣םלָעָםלעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וְאָמְר֣וּוְאָמְרוּואמרו אֵלֶ֗יךָאֵלֶיךָאליך עַלעַלעל־־־מֶה֩מֶהמה דִבֶּ֨רדִבֶּרדבר יְהוָ֤היְהוָהיהוה עָלֵ֙ינוּ֙עָלֵינוּעלינו אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָרָעָ֤ההָרָעָההרעה הַגְּדוֹלָה֙הַגְּדוֹלָההגדולה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וּמֶ֤הוּמֶהומה עֲוֺנֵ֙נוּ֙עֲוֺנֵנוּעוננו וּמֶ֣הוּמֶהומה חַטָּאתֵ֔נוּחַטָּאתֵנוּחטאתנו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר חָטָ֖אנוּחָטָאנוּחטאנו לַֽיהוָ֥הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ 16:11 וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֗םאֲלֵיהֶםאליהם עַל֩עַלעל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָזְב֨וּעָזְבוּעזבו אֲבוֹתֵיכֶ֤םאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם אוֹתִי֙אוֹתִיאותי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיֵּלְכ֗וּוַיֵּלְכוּוילכו אַֽחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים וַיַּעַבְד֖וּםוַיַּעַבְדוּםויעבדום וַיִּשְׁתַּחֲו֣וּוַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו לָהֶ֑םלָהֶםלהם וְאֹתִ֣יוְאֹתִיואתי עָזָ֔בוּעָזָבוּעזבו וְאֶתוְאֶתואת־־־תּוֹרָתִ֖יתּוֹרָתִיתורתי לֹ֥אלֹאלא שָׁמָֽרוּשָׁמָרוּשמרו׃׃׃ 16:12 וְאַתֶּ֛םוְאַתֶּםואתם הֲרֵעֹתֶ֥םהֲרֵעֹתֶםהרעתם לַעֲשׂ֖וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות מֵאֲבֽוֹתֵיכֶ֑םמֵאֲבוֹתֵיכֶםמאבותיכם וְהִנְּכֶ֣םוְהִנְּכֶםוהנכם הֹלְכִ֗יםהֹלְכִיםהלכים אִ֚ישׁאִישׁאיש אַֽחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי שְׁרִר֣וּתשְׁרִרוּתשררות לִבּֽוֹלִבּוֹלבו־־־הָרָ֔עהָרָעהרע לְבִלְתִּ֖ילְבִלְתִּילבלתי שְׁמֹ֥עַשְׁמֹעַשמע אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 16:13 וְהֵטַלְתִּ֣יוְהֵטַלְתִּיוהטלתי אֶתְכֶ֗םאֶתְכֶםאתכם מֵעַל֙מֵעַלמעל הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת עַלעַלעל־־־הָאָ֕רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא יְדַעְתֶּ֔םיְדַעְתֶּםידעתם אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם וַאֲבֽוֹתֵיכֶ֑םוַאֲבוֹתֵיכֶםואבותיכם וַעֲבַדְתֶּםוַעֲבַדְתֶּםועבדתם־־־שָׁ֞םשָׁםשם אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהִ֤יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִים֙אֲחֵרִיםאחרים יוֹמָ֣םיוֹמָםיומם וָלַ֔יְלָהוָלַיְלָהולילה אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־אֶתֵּ֥ןאֶתֵּןאתן לָכֶ֖םלָכֶםלכם חֲנִינָֽהחֲנִינָהחנינה׃׃׃ ססס 16:14 לָכֵ֛ןלָכֵןלכן הִנֵּֽההִנֵּההנה־־־יָמִ֥יםיָמִיםימים בָּאִ֖יםבָּאִיםבאים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יֵאָמֵ֥ריֵאָמֵריאמר עוֹד֙עוֹדעוד חַיחַיחי־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר הֶעֱלָ֛ההֶעֱלָההעלה אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 16:15 כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־חַיחַיחי־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הֶעֱלָ֜ההֶעֱלָההעלה אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֤יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ צָפ֔וֹןצָפוֹןצפון וּמִכֹּל֙וּמִכֹּלומכל הָֽאֲרָצ֔וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִדִּיחָ֖םהִדִּיחָםהדיחם שָׁ֑מָּהשָׁמָּהשמה וַהֲשִֽׁבֹתִים֙וַהֲשִׁבֹתִיםוהשבתים עַלעַלעל־־־אַדְמָתָ֔םאַדְמָתָםאדמתם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֖תִּינָתַתִּינתתי לַאֲבוֹתָֽםלַאֲבוֹתָםלאבותם׃׃׃ ססס 16:16 הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני שֹׁלֵ֜חַשֹׁלֵחַשלח [לְדַוָּגִים כ][לְדַוָּגִים כ][לדוגים כ] (לְדַיָּגִ֥ים ק)(לְדַיָּגִים ק)(לדיגים ק) רַבִּ֛יםרַבִּיםרבים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְדִיג֑וּםוְדִיגוּםודיגום וְאַֽחֲרֵיוְאַחֲרֵיואחרי־־־כֵ֗ןכֵןכן אֶשְׁלַח֙אֶשְׁלַחאשלח לְרַבִּ֣יםלְרַבִּיםלרבים צַיָּדִ֔יםצַיָּדִיםצידים וְצָד֞וּםוְצָדוּםוצדום מֵעַ֤למֵעַלמעל כָּלכָּלכל־־־הַר֙הַרהר וּמֵעַ֣לוּמֵעַלומעל כָּלכָּלכל־־־גִּבְעָ֔הגִּבְעָהגבעה וּמִנְּקִיקֵ֖יוּמִנְּקִיקֵיומנקיקי הַסְּלָעִֽיםהַסְּלָעִיםהסלעים׃׃׃ 16:17 כִּ֤יכִּיכי עֵינַי֙עֵינַיעיני עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־דַּרְכֵיהֶ֔םדַּרְכֵיהֶםדרכיהם לֹ֥אלֹאלא נִסְתְּר֖וּנִסְתְּרוּנסתרו מִלְּפָנָ֑ימִלְּפָנָימלפני וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נִצְפַּ֥ןנִצְפַּןנצפן עֲוֺנָ֖םעֲוֺנָםעונם מִנֶּ֥גֶדמִנֶּגֶדמנגד עֵינָֽיעֵינָיעיני׃׃׃ 16:18 וְשִׁלַּמְתִּ֣יוְשִׁלַּמְתִּיושלמתי רִֽאשׁוֹנָ֗הרִאשׁוֹנָהראשונה מִשְׁנֵ֤המִשְׁנֵהמשנה עֲוֺנָם֙עֲוֺנָםעונם וְחַטָּאתָ֔םוְחַטָּאתָםוחטאתם עַ֖לעַלעל חַלְּלָ֣םחַלְּלָםחללם אֶתאֶתאת־־־אַרְצִ֑יאַרְצִיארצי בְּנִבְלַ֤תבְּנִבְלַתבנבלת שִׁקּֽוּצֵיהֶם֙שִׁקּוּצֵיהֶםשקוציהם וְתוֹעֲב֣וֹתֵיהֶ֔םוְתוֹעֲבוֹתֵיהֶםותועבותיהם מָלְא֖וּמָלְאוּמלאו אֶתאֶתאת־־־נַחֲלָתִֽינַחֲלָתִינחלתי׃׃׃ ססס 16:19 יְהוָ֞היְהוָהיהוה עֻזִּ֧יעֻזִּיעזי וּמָעֻזִּ֛יוּמָעֻזִּיומעזי וּמְנוּסִ֖יוּמְנוּסִיומנוסי בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום צָרָ֑הצָרָהצרה אֵלֶ֗יךָאֵלֶיךָאליך גּוֹיִ֤םגּוֹיִםגוים יָבֹ֙אוּ֙יָבֹאוּיבאו מֵֽאַפְסֵימֵאַפְסֵימאפסי־־־אָ֔רֶץאָרֶץארץ וְיֹאמְר֗וּוְיֹאמְרוּויאמרו אַךְאַךְאך־־־שֶׁ֙קֶר֙שֶׁקֶרשקר נָחֲל֣וּנָחֲלוּנחלו אֲבוֹתֵ֔ינוּאֲבוֹתֵינוּאבותינו הֶ֖בֶלהֶבֶלהבל וְאֵֽיןוְאֵיןואין־־־בָּ֥םבָּםבם מוֹעִֽילמוֹעִילמועיל׃׃׃ 16:20 הֲיַעֲשֶׂההֲיַעֲשֶׂההיעשה־־־לּ֥וֹלּוֹלו אָדָ֖םאָדָםאדם אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים וְהֵ֖מָּהוְהֵמָּהוהמה לֹ֥אלֹאלא אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 16:21 לָכֵן֙לָכֵןלכן הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני מֽוֹדִיעָ֔םמוֹדִיעָםמודיעם בַּפַּ֣עַםבַּפַּעַםבפעם הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת אוֹדִיעֵ֥םאוֹדִיעֵםאודיעם אֶתאֶתאת־־־יָדִ֖ייָדִיידי וְאֶתוְאֶתואת־־־גְּבֽוּרָתִ֑יגְּבוּרָתִיגבורתי וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־שְׁמִ֥ישְׁמִישמי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain