Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 21

21:1 הַדָּבָ֛רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָיָ֥ההָיָההיה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת יְהוָ֑היְהוָהיהוה בִּשְׁלֹ֨חַבִּשְׁלֹחַבשלח אֵלָ֜יואֵלָיואליו הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך צִדְקִיָּ֗הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו אֶתאֶתאת־־־פַּשְׁחוּר֙פַּשְׁחוּרפשחור בֶּןבֶּןבן־־־מַלְכִּיָּ֔המַלְכִּיָּהמלכיה וְאֶתוְאֶתואת־־־צְפַנְיָ֧הצְפַנְיָהצפניה בֶןבֶןבן־־־מַעֲשֵׂיָ֛המַעֲשֵׂיָהמעשיה הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 21:2 דְּרָשׁדְּרָשׁדרש־־־נָ֤אנָאנא בַעֲדֵ֙נוּ֙בַעֲדֵנוּבעדנו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּ֛יכִּיכי נְבוּכַדְרֶאצַּ֥רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל נִלְחָ֣םנִלְחָםנלחם עָלֵ֑ינוּעָלֵינוּעלינו אוּלַי֩אוּלַיאולי יַעֲשֶׂ֨היַעֲשֶׂהיעשה יְהוָ֤היְהוָהיהוה אוֹתָ֙נוּ֙אוֹתָנוּאותנו כְּכָלכְּכָלככל־־־נִפְלְאֹתָ֔יונִפְלְאֹתָיונפלאתיו וְיַעֲלֶ֖הוְיַעֲלֶהויעלה מֵעָלֵֽינוּמֵעָלֵינוּמעלינו׃׃׃ ססס 21:3 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו אֲלֵיהֶ֑םאֲלֵיהֶםאליהם כֹּ֥הכֹּהכה תֹאמְרֻ֖ןתֹאמְרֻןתאמרן אֶלאֶלאל־־־צִדְקִיָּֽהוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו׃׃׃ 21:4 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֨ראָמַראמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני מֵסֵב֮מֵסֵבמסב אֶתאֶתאת־־־כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי הַמִּלְחָמָה֮הַמִּלְחָמָההמלחמה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּיֶדְכֶם֒בְּיֶדְכֶםבידכם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֜םאַתֶּםאתם נִלְחָמִ֣יםנִלְחָמִיםנלחמים בָּ֗םבָּםבם אֶתאֶתאת־־־מֶ֤לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶל֙בָּבֶלבבל וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכַּשְׂדִּ֔יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים הַצָּרִ֣יםהַצָּרִיםהצרים עֲלֵיכֶ֔םעֲלֵיכֶםעליכם מִח֖וּץמִחוּץמחוץ לַֽחוֹמָ֑הלַחוֹמָהלחומה וְאָסַפְתִּ֣יוְאָסַפְתִּיואספתי אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם אֶלאֶלאל־־־תּ֖וֹךְתּוֹךְתוך הָעִ֥ירהָעִירהעיר הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 21:5 וְנִלְחַמְתִּ֤יוְנִלְחַמְתִּיונלחמתי אֲנִי֙אֲנִיאני אִתְּכֶ֔םאִתְּכֶםאתכם בְּיָ֥דבְּיָדביד נְטוּיָ֖הנְטוּיָהנטויה וּבִזְר֣וֹעַוּבִזְרוֹעַובזרוע חֲזָקָ֑החֲזָקָהחזקה וּבְאַ֥ףוּבְאַףובאף וּבְחֵמָ֖הוּבְחֵמָהובחמה וּבְקֶ֥צֶףוּבְקֶצֶףובקצף גָּדֽוֹלגָּדוֹלגדול׃׃׃ 21:6 וְהִכֵּיתִ֗יוְהִכֵּיתִיוהכיתי אֶתאֶתאת־־־יֽוֹשְׁבֵי֙יוֹשְׁבֵייושבי הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאָדָ֖םהָאָדָםהאדם וְאֶתוְאֶתואת־־־הַבְּהֵמָ֑ההַבְּהֵמָההבהמה בְּדֶ֥בֶרבְּדֶבֶרבדבר גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול יָמֻֽתוּיָמֻתוּימתו׃׃׃ 21:7 וְאַחֲרֵיוְאַחֲרֵיואחרי־־־כֵ֣ןכֵןכן נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֡היְהוָהיהוה אֶתֵּ֣ןאֶתֵּןאתן אֶתאֶתאת־־־צִדְקִיָּ֣הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֣היְהוּדָהיהודה וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲבָדָ֣יועֲבָדָיועבדיו ׀׀׀ וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעָ֡םהָעָםהעם וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנִּשְׁאָרִים֩הַנִּשְׁאָרִיםהנשארים בָּעִ֨ירבָּעִירבעיר הַזֹּ֜אתהַזֹּאתהזאת מִןמִןמן־־־הַדֶּ֣בֶרהַדֶּבֶרהדבר ׀׀׀ מִןמִןמן־־־הַחֶ֣רֶבהַחֶרֶבהחרב וּמִןוּמִןומן־־־הָרָעָ֗בהָרָעָבהרעב בְּיַד֙בְּיַדביד נְבוּכַדְרֶאצַּ֣רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וּבְיַד֙וּבְיַדוביד אֹֽיְבֵיהֶ֔םאֹיְבֵיהֶםאיביהם וּבְיַ֖דוּבְיַדוביד מְבַקְשֵׁ֣ימְבַקְשֵׁימבקשי נַפְשָׁ֑םנַפְשָׁםנפשם וְהִכָּ֣םוְהִכָּםוהכם לְפִילְפִילפי־־־חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב לֹֽאלֹאלא־־־יָח֣וּסיָחוּסיחוס עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם וְלֹ֥אוְלֹאולא יַחְמֹ֖ליַחְמֹליחמל וְלֹ֥אוְלֹאולא יְרַחֵֽםיְרַחֵםירחם׃׃׃ 21:8 וְאֶלוְאֶלואל־־־הָעָ֤םהָעָםהעם הַזֶּה֙הַזֶּההזה תֹּאמַ֔רתֹּאמַרתאמר כֹּ֖הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני נֹתֵן֙נֹתֵןנתן לִפְנֵיכֶ֔םלִפְנֵיכֶםלפניכם אֶתאֶתאת־־־דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך הַחַיִּ֖יםהַחַיִּיםהחיים וְאֶתוְאֶתואת־־־דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך הַמָּֽוֶתהַמָּוֶתהמות׃׃׃ 21:9 הַיֹּשֵׁב֙הַיֹּשֵׁבהישב בָּעִ֣ירבָּעִירבעיר הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת יָמ֕וּתיָמוּתימות בַּחֶ֖רֶבבַּחֶרֶבבחרב וּבָרָעָ֣בוּבָרָעָבוברעב וּבַדָּ֑בֶרוּבַדָּבֶרובדבר וְהַיּוֹצֵא֩וְהַיּוֹצֵאוהיוצא וְנָפַ֨לוְנָפַלונפל עַלעַלעל־־־הַכַּשְׂדִּ֜יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים הַצָּרִ֤יםהַצָּרִיםהצרים עֲלֵיכֶם֙עֲלֵיכֶםעליכם [יִחְיֶה כ][יִחְיֶה כ][יחיה כ] (וְחָיָ֔ה ק)(וְחָיָה ק)(וחיה ק) וְהָֽיְתָהוְהָיְתָהוהיתה־־־לּ֥וֹלּוֹלו נַפְשׁ֖וֹנַפְשׁוֹנפשו לְשָׁלָֽללְשָׁלָללשלל׃׃׃ 21:10 כִּ֣יכִּיכי שַׂ֣מְתִּישַׂמְתִּישמתי פָ֠נַיפָנַיפני בָּעִ֨ירבָּעִירבעיר הַזֹּ֧אתהַזֹּאתהזאת לְרָעָ֛הלְרָעָהלרעה וְלֹ֥אוְלֹאולא לְטוֹבָ֖הלְטוֹבָהלטובה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־מֶ֤לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶל֙בָּבֶלבבל תִּנָּתֵ֔ןתִּנָּתֵןתנתן וּשְׂרָפָ֖הּוּשְׂרָפָהּושרפה בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ ססס 21:11 וּלְבֵית֙וּלְבֵיתולבית מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה שִׁמְע֖וּשִׁמְעוּשמעו דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 21:12 בֵּ֣יתבֵּיתבית דָּוִ֗דדָּוִדדוד כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה דִּ֤ינוּדִּינוּדינו לַבֹּ֙קֶר֙לַבֹּקֶרלבקר מִשְׁפָּ֔טמִשְׁפָּטמשפט וְהַצִּ֥ילוּוְהַצִּילוּוהצילו גָז֖וּלגָזוּלגזול מִיַּ֣דמִיַּדמיד עוֹשֵׁ֑קעוֹשֵׁקעושק פֶּןפֶּןפן־־־תֵּצֵ֨אתֵּצֵאתצא כָאֵ֜שׁכָאֵשׁכאש חֲמָתִ֗יחֲמָתִיחמתי וּבָעֲרָה֙וּבָעֲרָהובערה וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מְכַבֶּ֔המְכַבֶּהמכבה מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני רֹ֥עַרֹעַרע [מַעַלְלֵיהֶם כ][מַעַלְלֵיהֶם כ][מעלליהם כ] (מַעַלְלֵיכֶֽם ק)(מַעַלְלֵיכֶם ק)(מעלליכם ק)׃׃׃ 21:13 הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני אֵלַ֜יִךְאֵלַיִךְאליך יֹשֶׁ֧בֶתיֹשֶׁבֶתישבת הָעֵ֛מֶקהָעֵמֶקהעמק צ֥וּרצוּרצור הַמִּישֹׁ֖רהַמִּישֹׁרהמישר נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה הָאֹֽמְרִים֙הָאֹמְרִיםהאמרים מִֽימִימי־־־יֵחַ֣תיֵחַתיחת עָלֵ֔ינוּעָלֵינוּעלינו וּמִ֥יוּמִיומי יָב֖וֹאיָבוֹאיבוא בִּמְעוֹנוֹתֵֽינוּבִּמְעוֹנוֹתֵינוּבמעונותינו׃׃׃ 21:14 וּפָקַדְתִּ֧יוּפָקַדְתִּיופקדתי עֲלֵיכֶ֛םעֲלֵיכֶםעליכם כִּפְרִ֥יכִּפְרִיכפרי מַעַלְלֵיכֶ֖םמַעַלְלֵיכֶםמעלליכם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְהִצַּ֤תִּיוְהִצַּתִּיוהצתי אֵשׁ֙אֵשׁאש בְּיַעְרָ֔הּבְּיַעְרָהּביערה וְאָכְלָ֖הוְאָכְלָהואכלה כָּלכָּלכל־־־סְבִיבֶֽיהָסְבִיבֶיהָסביביה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain