Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 22

22:1 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה רֵ֖דרֵדרד בֵּֽיתבֵּיתבית־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וְדִבַּרְתָּ֣וְדִבַּרְתָּודברת שָׁ֔םשָׁםשם אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 22:2 וְאָֽמַרְתָּ֙וְאָמַרְתָּואמרת שְׁמַ֣עשְׁמַעשמע דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה הַיֹּשֵׁ֖בהַיֹּשֵׁבהישב עַלעַלעל־־־כִּסֵּ֣אכִּסֵּאכסא דָוִ֑דדָוִדדוד אַתָּ֤האַתָּהאתה וַעֲבָדֶ֙יךָ֙וַעֲבָדֶיךָועבדיך וְעַמְּךָ֔וְעַמְּךָועמך הַבָּאִ֖יםהַבָּאִיםהבאים בַּשְּׁעָרִ֥יםבַּשְּׁעָרִיםבשערים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ ססס 22:3 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה עֲשׂ֤וּעֲשׂוּעשו מִשְׁפָּט֙מִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָ֔הוּצְדָקָהוצדקה וְהַצִּ֥ילוּוְהַצִּילוּוהצילו גָז֖וּלגָזוּלגזול מִיַּ֣דמִיַּדמיד עָשׁ֑וֹקעָשׁוֹקעשוק וְגֵר֩וְגֵרוגר יָת֨וֹםיָתוֹםיתום וְאַלְמָנָ֤הוְאַלְמָנָהואלמנה אַלאַלאל־־־תֹּנוּ֙תֹּנוּתנו אַלאַלאל־־־תַּחְמֹ֔סוּתַּחְמֹסוּתחמסו וְדָ֣םוְדָםודם נָקִ֔ינָקִינקי אַֽלאַלאל־־־תִּשְׁפְּכ֖וּתִּשְׁפְּכוּתשפכו בַּמָּק֥וֹםבַּמָּקוֹםבמקום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 22:4 כִּ֤יכִּיכי אִםאִםאם־־־עָשׂוֹ֙עָשׂוֹעשו תַּֽעֲשׂ֔וּתַּעֲשׂוּתעשו אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וּבָ֣אוּוּבָאוּובאו בְשַׁעֲרֵ֣יבְשַׁעֲרֵיבשערי הַבַּ֣יִתהַבַּיִתהבית הַזֶּ֡ההַזֶּההזה מְלָכִים֩מְלָכִיםמלכים יֹשְׁבִ֨יםיֹשְׁבִיםישבים לְדָוִ֜דלְדָוִדלדוד עַלעַלעל־־־כִּסְא֗וֹכִּסְאוֹכסאו רֹֽכְבִים֙רֹכְבִיםרכבים בָּרֶ֣כֶבבָּרֶכֶבברכב וּבַסּוּסִ֔יםוּבַסּוּסִיםובסוסים ה֥וּאהוּאהוא [וְעַבְדֹּו כ][וְעַבְדֹּו כ][ועבדו כ] (וַעֲבָדָ֖יו ק)(וַעֲבָדָיו ק)(ועבדיו ק) וְעַמּֽוֹוְעַמּוֹועמו׃׃׃ 22:5 וְאִם֙וְאִםואם לֹ֣אלֹאלא תִשְׁמְע֔וּתִשְׁמְעוּתשמעו אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה בִּ֤יבִּיבי נִשְׁבַּ֙עְתִּי֙נִשְׁבַּעְתִּינשבעתי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּיכִּיכי־־־לְחָרְבָּ֥הלְחָרְבָּהלחרבה יִֽהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה הַבַּ֥יִתהַבַּיִתהבית הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ ססס 22:6 כִּֽיכִּיכי־־־כֹ֣הכֹהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־בֵּית֙בֵּיתבית מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה גִּלְעָ֥דגִּלְעָדגלעד אַתָּ֛האַתָּהאתה לִ֖ילִילי רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הַלְּבָנ֑וֹןהַלְּבָנוֹןהלבנון אִםאִםאם־־־לֹ֤אלֹאלא אֲשִֽׁיתְךָ֙אֲשִׁיתְךָאשיתך מִדְבָּ֔רמִדְבָּרמדבר עָרִ֖יםעָרִיםערים לֹ֥אלֹאלא [נֹושָׁבָה כ][נֹושָׁבָה כ][נושבה כ] (נוֹשָֽׁבוּ ק)(נוֹשָׁבוּ ק)(נושבו ק)׃׃׃ 22:7 וְקִדַּשְׁתִּ֥יוְקִדַּשְׁתִּיוקדשתי עָלֶ֛יךָעָלֶיךָעליך מַשְׁחִתִ֖יםמַשְׁחִתִיםמשחתים אִ֣ישׁאִישׁאיש וְכֵלָ֑יווְכֵלָיווכליו וְכָֽרְתוּ֙וְכָרְתוּוכרתו מִבְחַ֣רמִבְחַרמבחר אֲרָזֶ֔יךָאֲרָזֶיךָארזיך וְהִפִּ֖ילוּוְהִפִּילוּוהפילו עַלעַלעל־־־הָאֵֽשׁהָאֵשׁהאש׃׃׃ 22:8 וְעָֽבְרוּ֙וְעָבְרוּועברו גּוֹיִ֣םגּוֹיִםגוים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים עַ֖לעַלעל הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת וְאָֽמְרוּ֙וְאָמְרוּואמרו אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־רֵעֵ֔הוּרֵעֵהוּרעהו עַלעַלעל־־־מֶ֨המֶהמה עָשָׂ֤העָשָׂהעשה יְהוָה֙יְהוָהיהוה כָּ֔כָהכָּכָהככה לָעִ֥ירלָעִירלעיר הַגְּדוֹלָ֖ההַגְּדוֹלָההגדולה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 22:9 וְאָ֣מְר֔וּוְאָמְרוּואמרו עַ֚לעַלעל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָֽזְב֔וּעָזְבוּעזבו אֶתאֶתאת־־־בְּרִ֥יתבְּרִיתברית יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיהֶ֑םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם וַיִּֽשְׁתַּחֲו֛וּוַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו לֵאלֹהִ֥יםלֵאלֹהִיםלאלהים אֲחֵרִ֖יםאֲחֵרִיםאחרים וַיַּעַבְדֽוּםוַיַּעַבְדוּםויעבדום׃׃׃ ססס 22:10 אַלאַלאל־־־תִּבְכּ֣וּתִּבְכּוּתבכו לְמֵ֔תלְמֵתלמת וְאַלוְאַלואל־־־תָּנֻ֖דוּתָּנֻדוּתנדו ל֑וֹלוֹלו בְּכ֤וּבְּכוּבכו בָכוֹ֙בָכוֹבכו לַֽהֹלֵ֔ךְלַהֹלֵךְלהלך כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא יָשׁוּב֙יָשׁוּבישוב ע֔וֹדעוֹדעוד וְרָאָ֖הוְרָאָהוראה אֶתאֶתאת־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מוֹלַדְתּֽוֹמוֹלַדְתּוֹמולדתו׃׃׃ ססס 22:11 כִּ֣יכִּיכי כֹ֣הכֹהכה אָֽמַראָמַראמר־־־יְ֠הוָהיְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־שַׁלֻּ֨םשַׁלֻּםשלם בֶּןבֶּןבן־־־יֹאשִׁיָּ֜הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה הַמֹּלֵךְ֙הַמֹּלֵךְהמלך תַּ֚חַתתַּחַתתחת יֹאשִׁיָּ֣הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו אָבִ֔יואָבִיואביו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָצָ֖איָצָאיצא מִןמִןמן־־־הַמָּק֣וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה לֹֽאלֹאלא־־־יָשׁ֥וּביָשׁוּבישוב שָׁ֖םשָׁםשם עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 22:12 כִּ֗יכִּיכי בִּמְק֛וֹםבִּמְקוֹםבמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִגְל֥וּהִגְלוּהגלו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו שָׁ֣םשָׁםשם יָמ֑וּתיָמוּתימות וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאָ֥רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת לֹֽאלֹאלא־־־יִרְאֶ֥היִרְאֶהיראה עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ ססס 22:13 ה֣וֹיהוֹיהוי בֹּנֶ֤הבֹּנֶהבנה בֵיתוֹ֙בֵיתוֹביתו בְּֽלֹאבְּלֹאבלא־־־צֶ֔דֶקצֶדֶקצדק וַעֲלִיּוֹתָ֖יווַעֲלִיּוֹתָיוועליותיו בְּלֹ֣אבְּלֹאבלא מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט בְּרֵעֵ֙הוּ֙בְּרֵעֵהוּברעהו יַעֲבֹ֣דיַעֲבֹדיעבד חִנָּ֔םחִנָּםחנם וּפֹעֲל֖וֹוּפֹעֲלוֹופעלו לֹ֥אלֹאלא יִתֶּןיִתֶּןיתן־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 22:14 הָאֹמֵ֗רהָאֹמֵרהאמר אֶבְנֶהאֶבְנֶהאבנה־־־לִּי֙לִּילי בֵּ֣יתבֵּיתבית מִדּ֔וֹתמִדּוֹתמדות וַעֲלִיּ֖וֹתוַעֲלִיּוֹתועליות מְרֻוָּחִ֑יםמְרֻוָּחִיםמרוחים וְקָ֤רַֽעוְקָרַעוקרע לוֹ֙לוֹלו חַלּוֹנָ֔יחַלּוֹנָיחלוני וְסָפ֣וּןוְסָפוּןוספון בָּאָ֔רֶזבָּאָרֶזבארז וּמָשׁ֖וֹחַוּמָשׁוֹחַומשוח בַּשָּׁשַֽׁרבַּשָּׁשַׁרבששר׃׃׃ 22:15 הֲתִֽמְלֹ֔ךְהֲתִמְלֹךְהתמלך כִּ֥יכִּיכי אַתָּ֖האַתָּהאתה מְתַחֲרֶ֣המְתַחֲרֶהמתחרה בָאָ֑רֶזבָאָרֶזבארז אָבִ֜יךָאָבִיךָאביך הֲל֧וֹאהֲלוֹאהלוא אָכַ֣לאָכַלאכל וְשָׁתָ֗הוְשָׁתָהושתה וְעָשָׂ֤הוְעָשָׂהועשה מִשְׁפָּט֙מִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָ֔הוּצְדָקָהוצדקה אָ֖זאָזאז ט֥וֹבטוֹבטוב לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 22:16 דָּ֛ןדָּןדן דִּיןדִּיןדין־־־עָנִ֥יעָנִיעני וְאֶבְי֖וֹןוְאֶבְיוֹןואביון אָ֣זאָזאז ט֑וֹבטוֹבטוב הֲלוֹאהֲלוֹאהלוא־־־הִ֛יאהִיאהיא הַדַּ֥עַתהַדַּעַתהדעת אֹתִ֖יאֹתִיאתי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 22:17 כִּ֣יכִּיכי אֵ֤יןאֵיןאין עֵינֶ֙יךָ֙עֵינֶיךָעיניך וְלִבְּךָ֔וְלִבְּךָולבך כִּ֖יכִּיכי אִםאִםאם־־־עַלעַלעל־־־בִּצְעֶ֑ךָבִּצְעֶךָבצעך וְעַ֤לוְעַלועל דַּֽםדַּםדם־־־הַנָּקִי֙הַנָּקִיהנקי לִשְׁפּ֔וֹךְלִשְׁפּוֹךְלשפוך וְעַלוְעַלועל־־־הָעֹ֥שֶׁקהָעֹשֶׁקהעשק וְעַלוְעַלועל־־־הַמְּרוּצָ֖ההַמְּרוּצָההמרוצה לַעֲשֽׂוֹתלַעֲשׂוֹתלעשות׃׃׃ ססס 22:18 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יְהוֹיָקִ֤יםיְהוֹיָקִיםיהויקים בֶּןבֶּןבן־־־יֹאשִׁיָּ֙הוּ֙יֹאשִׁיָּהוּיאשיהו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה לֹאלֹאלא־־־יִסְפְּד֣וּיִסְפְּדוּיספדו ל֔וֹלוֹלו ה֥וֹיהוֹיהוי אָחִ֖יאָחִיאחי וְה֣וֹיוְהוֹיוהוי אָח֑וֹתאָחוֹתאחות לֹאלֹאלא־־־יִסְפְּד֣וּיִסְפְּדוּיספדו ל֔וֹלוֹלו ה֥וֹיהוֹיהוי אָד֖וֹןאָדוֹןאדון וְה֥וֹיוְהוֹיוהוי הֹדֹֽההֹדֹההדה׃׃׃ 22:19 קְבוּרַ֥תקְבוּרַתקבורת חֲמ֖וֹרחֲמוֹרחמור יִקָּבֵ֑ריִקָּבֵריקבר סָח֣וֹבסָחוֹבסחוב וְהַשְׁלֵ֔ךְוְהַשְׁלֵךְוהשלך מֵהָ֖לְאָהמֵהָלְאָהמהלאה לְשַׁעֲרֵ֥ילְשַׁעֲרֵילשערי יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ ססס 22:20 עֲלִ֤יעֲלִיעלי הַלְּבָנוֹן֙הַלְּבָנוֹןהלבנון וּֽצְעָ֔קִיוּצְעָקִיוצעקי וּבַבָּשָׁ֖ןוּבַבָּשָׁןובבשן תְּנִ֣יתְּנִיתני קוֹלֵ֑ךְקוֹלֵךְקולך וְצַֽעֲקִי֙וְצַעֲקִיוצעקי מֵֽעֲבָרִ֔יםמֵעֲבָרִיםמעברים כִּ֥יכִּיכי נִשְׁבְּר֖וּנִשְׁבְּרוּנשברו כָּלכָּלכל־־־מְאַהֲבָֽיִךְמְאַהֲבָיִךְמאהביך׃׃׃ 22:21 דִּבַּ֤רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי אֵלַ֙יִךְ֙אֵלַיִךְאליך בְּשַׁלְוֺתַ֔יִךְבְּשַׁלְוֺתַיִךְבשלותיך אָמַ֖רְתְּאָמַרְתְּאמרת לֹ֣אלֹאלא אֶשְׁמָ֑עאֶשְׁמָעאשמע זֶ֤הזֶהזה דַרְכֵּךְ֙דַרְכֵּךְדרכך מִנְּעוּרַ֔יִךְמִנְּעוּרַיִךְמנעוריך כִּ֥יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־שָׁמַ֖עַתְּשָׁמַעַתְּשמעת בְּקוֹלִֽיבְּקוֹלִיבקולי׃׃׃ 22:22 כָּלכָּלכל־־־רֹעַ֙יִךְ֙רֹעַיִךְרעיך תִּרְעֶהתִּרְעֶהתרעה־־־ר֔וּחַרוּחַרוח וּֽמְאַהֲבַ֖יִךְוּמְאַהֲבַיִךְומאהביך בַּשְּׁבִ֣יבַּשְּׁבִיבשבי יֵלֵ֑כוּיֵלֵכוּילכו כִּ֣יכִּיכי אָ֤זאָזאז תֵּבֹ֙שִׁי֙תֵּבֹשִׁיתבשי וְנִכְלַ֔מְתְּוְנִכְלַמְתְּונכלמת מִכֹּ֖למִכֹּלמכל רָעָתֵֽךְרָעָתֵךְרעתך׃׃׃ 22:23 [יֹשַׁבְתִּי כ][יֹשַׁבְתִּי כ][ישבתי כ] (יֹשַׁבְתְּ֙ ק)(יֹשַׁבְתְּ ק)(ישבת ק) בַּלְּבָנ֔וֹןבַּלְּבָנוֹןבלבנון [מְקֻנַּנְתִּי כ][מְקֻנַּנְתִּי כ][מקננתי כ] (מְקֻנַּ֖נְתְּ ק)(מְקֻנַּנְתְּ ק)(מקננת ק) בָּֽאֲרָזִ֑יםבָּאֲרָזִיםבארזים מַהמַהמה־־־נֵּחַנְתְּ֙נֵּחַנְתְּנחנת בְּבֹאבְּבֹאבבא־־־לָ֣ךְלָךְלך חֲבָלִ֔יםחֲבָלִיםחבלים חִ֖ילחִילחיל כַּיֹּלֵדָֽהכַּיֹּלֵדָהכילדה׃׃׃ 22:24 חַיחַיחי־־־אָנִי֮אָנִיאני נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָה֒יְהוָהיהוה כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־יִהְיֶ֞היִהְיֶהיהיה כָּנְיָ֤הוּכָּנְיָהוּכניהו בֶןבֶןבן־־־יְהֽוֹיָקִים֙יְהוֹיָקִיםיהויקים מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה חוֹתָ֖םחוֹתָםחותם עַלעַלעל־־־יַ֣דיַדיד יְמִינִ֑ייְמִינִיימיני כִּ֥יכִּיכי מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם אֶתְּקֶֽנְךָּאֶתְּקֶנְךָּאתקנך׃׃׃ 22:25 וּנְתַתִּ֗יךָוּנְתַתִּיךָונתתיך בְּיַד֙בְּיַדביד מְבַקְשֵׁ֣ימְבַקְשֵׁימבקשי נַפְשֶׁ֔ךָנַפְשֶׁךָנפשך וּבְיַ֛דוּבְיַדוביד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה יָג֖וֹריָגוֹריגור מִפְּנֵיהֶ֑םמִפְּנֵיהֶםמפניהם וּבְיַ֛דוּבְיַדוביד נְבוּכַדְרֶאצַּ֥רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל וּבְיַ֥דוּבְיַדוביד הַכַּשְׂדִּֽיםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים׃׃׃ 22:26 וְהֵֽטַלְתִּ֣יוְהֵטַלְתִּיוהטלתי אֹתְךָ֗אֹתְךָאתך וְאֶֽתוְאֶתואת־־־אִמְּךָ֙אִמְּךָאמך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יְלָדַ֔תְךָיְלָדַתְךָילדתך עַ֚לעַלעל הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ אַחֶ֔רֶתאַחֶרֶתאחרת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יֻלַּדְתֶּ֖םיֻלַּדְתֶּםילדתם שָׁ֑םשָׁםשם וְשָׁ֖םוְשָׁםושם תָּמֽוּתוּתָּמוּתוּתמותו׃׃׃ 22:27 וְעַלוְעַלועל־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵ֛םהֵםהם מְנַשְּׂאִ֥יםמְנַשְּׂאִיםמנשאים אֶתאֶתאת־־־נַפְשָׁ֖םנַפְשָׁםנפשם לָשׁ֣וּבלָשׁוּבלשוב שָׁ֑םשָׁםשם שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה לֹ֥אלֹאלא יָשֽׁוּבוּיָשׁוּבוּישובו׃׃׃ ססס 22:28 הַעֶ֨צֶבהַעֶצֶבהעצב נִבְזֶ֜הנִבְזֶהנבזה נָפ֗וּץנָפוּץנפוץ הָאִ֤ישׁהָאִישׁהאיש הַזֶּה֙הַזֶּההזה כָּנְיָ֔הוּכָּנְיָהוּכניהו אִ֨םאִםאם־־־כְּלִ֔יכְּלִיכלי אֵ֥יןאֵיןאין חֵ֖פֶץחֵפֶץחפץ בּ֑וֹבּוֹבו מַדּ֤וּעַמַדּוּעַמדוע הֽוּטֲלוּ֙הוּטֲלוּהוטלו ה֣וּאהוּאהוא וְזַרְע֔וֹוְזַרְעוֹוזרעו וְהֻ֨שְׁלְכ֔וּוְהֻשְׁלְכוּוהשלכו עַלעַלעל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יָדָֽעוּיָדָעוּידעו׃׃׃ 22:29 אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ אָ֑רֶץאָרֶץארץ שִׁמְעִ֖ישִׁמְעִישמעי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 22:30 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה כִּתְב֞וּכִּתְבוּכתבו אֶתאֶתאת־־־הָאִ֤ישׁהָאִישׁהאיש הַזֶּה֙הַזֶּההזה עֲרִירִ֔יעֲרִירִיערירי גֶּ֖בֶרגֶּבֶרגבר לֹאלֹאלא־־־יִצְלַ֣חיִצְלַחיצלח בְּיָמָ֑יובְּיָמָיובימיו כִּי֩כִּיכי לֹ֨אלֹאלא יִצְלַ֜חיִצְלַחיצלח מִזַּרְע֗וֹמִזַּרְעוֹמזרעו אִ֚ישׁאִישׁאיש יֹשֵׁב֙יֹשֵׁבישב עַלעַלעל־־־כִּסֵּ֣אכִּסֵּאכסא דָוִ֔דדָוִדדוד וּמֹשֵׁ֥לוּמֹשֵׁלומשל ע֖וֹדעוֹדעוד בִּיהוּדָֽהבִּיהוּדָהביהודה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain