Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 25

25:1 הַדָּבָ֞רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָיָ֤ההָיָההיה עַֽלעַלעל־־־יִרְמְיָ֙הוּ֙יִרְמְיָהוּירמיהו עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־עַ֣םעַםעם יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה בַּשָּׁנָה֙בַּשָּׁנָהבשנה הָֽרְבִעִ֔יתהָרְבִעִיתהרבעית לִיהוֹיָקִ֥יםלִיהוֹיָקִיםליהויקים בֶּןבֶּןבן־־־יֹאשִׁיָּ֖הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה הִ֗יאהִיאהיא הַשָּׁנָה֙הַשָּׁנָההשנה הָרִ֣אשֹׁנִ֔יתהָרִאשֹׁנִיתהראשנית לִנְבֽוּכַדְרֶאצַּ֖רלִנְבוּכַדְרֶאצַּרלנבוכדראצר מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ 25:2 אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֜רדִּבֶּרדבר יִרְמְיָ֤הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִיא֙הַנָּבִיאהנביא עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־עַ֣םעַםעם יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וְאֶ֛לוְאֶלואל כָּלכָּלכל־־־יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 25:3 מִןמִןמן־־־שְׁלֹ֣שׁשְׁלֹשׁשלש עֶשְׂרֵ֣העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֡השָׁנָהשנה לְיֹאשִׁיָּ֣הוּלְיֹאשִׁיָּהוּליאשיהו בֶןבֶןבן־־־אָמוֹן֩אָמוֹןאמון מֶ֨לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֜היְהוּדָהיהודה וְעַ֣דוְעַדועד ׀׀׀ הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֗ההַזֶּההזה זֶ֚הזֶהזה שָׁלֹ֤שׁשָׁלֹשׁשלש וְעֶשְׂרִים֙וְעֶשְׂרִיםועשרים שָׁנָ֔השָׁנָהשנה הָיָ֥ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלָ֑יאֵלָיאלי וָאֲדַבֵּ֧רוָאֲדַבֵּרואדבר אֲלֵיכֶ֛םאֲלֵיכֶםאליכם אַשְׁכֵּ֥יםאַשְׁכֵּיםאשכים וְדַבֵּ֖רוְדַבֵּרודבר וְלֹ֥אוְלֹאולא שְׁמַעְתֶּֽםשְׁמַעְתֶּםשמעתם׃׃׃ 25:4 וְשָׁלַח֩וְשָׁלַחושלח יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֲלֵיכֶ֜םאֲלֵיכֶםאליכם אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־עֲבָדָ֧יועֲבָדָיועבדיו הַנְּבִאִ֛יםהַנְּבִאִיםהנבאים הַשְׁכֵּ֥םהַשְׁכֵּםהשכם וְשָׁלֹ֖חַוְשָׁלֹחַושלח וְלֹ֣אוְלֹאולא שְׁמַעְתֶּ֑םשְׁמַעְתֶּםשמעתם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הִטִּיתֶ֥םהִטִּיתֶםהטיתם אֶֽתאֶתאת־־־אָזְנְכֶ֖םאָזְנְכֶםאזנכם לִשְׁמֹֽעַלִשְׁמֹעַלשמע׃׃׃ 25:5 לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר שֽׁוּבוּשׁוּבוּשובו־־־נָ֞אנָאנא אִ֣ישׁאִישׁאיש מִדַּרְכּ֤וֹמִדַּרְכּוֹמדרכו הָֽרָעָה֙הָרָעָההרעה וּמֵרֹ֣עַוּמֵרֹעַומרע מַעַלְלֵיכֶ֔םמַעַלְלֵיכֶםמעלליכם וּשְׁבוּ֙וּשְׁבוּושבו עַלעַלעל־־־הָ֣אֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נָתַ֧ןנָתַןנתן יְהוָ֛היְהוָהיהוה לָכֶ֖םלָכֶםלכם וְלַאֲבֽוֹתֵיכֶ֑םוְלַאֲבוֹתֵיכֶםולאבותיכם לְמִןלְמִןלמן־־־עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם וְעַדוְעַדועד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 25:6 וְאַלוְאַלואל־־־תֵּלְכ֗וּתֵּלְכוּתלכו אַֽחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים לְעָבְדָ֖םלְעָבְדָםלעבדם וּלְהִשְׁתַּחֲוֺ֣תוּלְהִשְׁתַּחֲוֺתולהשתחות לָהֶ֑םלָהֶםלהם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תַכְעִ֤יסוּתַכְעִיסוּתכעיסו אוֹתִי֙אוֹתִיאותי בְּמַעֲשֵׂ֣הבְּמַעֲשֵׂהבמעשה יְדֵיכֶ֔םיְדֵיכֶםידיכם וְלֹ֥אוְלֹאולא אָרַ֖עאָרַעארע לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 25:7 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שְׁמַעְתֶּ֥םשְׁמַעְתֶּםשמעתם אֵלַ֖יאֵלַיאלי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה לְמַ֧עַןלְמַעַןלמען [הִכְעִסוּנִי כ][הִכְעִסוּנִי כ][הכעסוני כ] (הַכְעִיסֵ֛נִי ק)(הַכְעִיסֵנִי ק)(הכעיסני ק) בְּמַעֲשֵׂ֥הבְּמַעֲשֵׂהבמעשה יְדֵיכֶ֖םיְדֵיכֶםידיכם לְרַ֥עלְרַעלרע לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ ססס 25:8 לָכֵ֕ןלָכֵןלכן כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות יַ֕עַןיַעַןיען אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־שְׁמַעְתֶּ֖םשְׁמַעְתֶּםשמעתם אֶתאֶתאת־־־דְּבָרָֽידְּבָרָידברי׃׃׃ 25:9 הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני שֹׁלֵ֡חַשֹׁלֵחַשלח וְלָקַחְתִּי֩וְלָקַחְתִּיולקחתי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מִשְׁפְּח֨וֹתמִשְׁפְּחוֹתמשפחות צָפ֜וֹןצָפוֹןצפון נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה וְאֶלוְאֶלואל־־־נְבֽוּכַדְרֶאצַּ֣רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶל֮בָּבֶלבבל עַבְדִּי֒עַבְדִּיעבדי וַהֲבִ֨אֹתִ֜יםוַהֲבִאֹתִיםוהבאתים עַלעַלעל־־־הָאָ֤רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּאת֙הַזֹּאתהזאת וְעַלוְעַלועל־־־יֹ֣שְׁבֶ֔יהָיֹשְׁבֶיהָישביה וְעַ֛לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֥םהַגּוֹיִםהגוים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה סָבִ֑יבסָבִיבסביב וְהַ֣חֲרַמְתִּ֔יםוְהַחֲרַמְתִּיםוהחרמתים וְשַׂמְתִּים֙וְשַׂמְתִּיםושמתים לְשַׁמָּ֣הלְשַׁמָּהלשמה וְלִשְׁרֵקָ֔הוְלִשְׁרֵקָהולשרקה וּלְחָרְב֖וֹתוּלְחָרְבוֹתולחרבות עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 25:10 וְהַאֲבַדְתִּ֣יוְהַאֲבַדְתִּיוהאבדתי מֵהֶ֗םמֵהֶםמהם ק֤וֹלקוֹלקול שָׂשׂוֹן֙שָׂשׂוֹןששון וְק֣וֹלוְקוֹלוקול שִׂמְחָ֔השִׂמְחָהשמחה ק֥וֹלקוֹלקול חָתָ֖ןחָתָןחתן וְק֣וֹלוְקוֹלוקול כַּלָּ֑הכַּלָּהכלה ק֥וֹלקוֹלקול רֵחַ֖יִםרֵחַיִםרחים וְא֥וֹרוְאוֹרואור נֵֽרנֵרנר׃׃׃ 25:11 וְהָֽיְתָה֙וְהָיְתָהוהיתה כָּלכָּלכל־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת לְחָרְבָּ֖הלְחָרְבָּהלחרבה לְשַׁמָּ֑הלְשַׁמָּהלשמה וְעָ֨בְד֜וּוְעָבְדוּועבדו הַגּוֹיִ֥םהַגּוֹיִםהגוים הָאֵ֛לֶּההָאֵלֶּההאלה אֶתאֶתאת־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 25:12 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה כִמְלֹ֣אותכִמְלֹאותכמלאות שִׁבְעִ֣יםשִׁבְעִיםשבעים שָׁנָ֡השָׁנָהשנה אֶפְקֹ֣דאֶפְקֹדאפקד עַלעַלעל־־־מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶל֩בָּבֶלבבל וְעַלוְעַלועל־־־הַגּ֨וֹיהַגּוֹיהגוי הַה֧וּאהַהוּאההוא נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־עֲוֺנָ֖םעֲוֺנָםעונם וְעַלוְעַלועל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כַּשְׂדִּ֑יםכַּשְׂדִּיםכשדים וְשַׂמְתִּ֥יוְשַׂמְתִּיושמתי אֹת֖וֹאֹתוֹאתו לְשִֽׁמְמ֥וֹתלְשִׁמְמוֹתלשממות עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 25:13 [וְהֵבֵאיתִי כ][וְהֵבֵאיתִי כ][והבאיתי כ] (וְהֵֽבֵאתִי֙ ק)(וְהֵבֵאתִי ק)(והבאתי ק) עַלעַלעל־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַהִ֔יאהַהִיאההיא אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דְּבָרַ֖ידְּבָרַידברי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבַּ֣רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי עָלֶ֑יהָעָלֶיהָעליה אֵ֤תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַכָּתוּב֙הַכָּתוּבהכתוב בַּסֵּ֣פֶרבַּסֵּפֶרבספר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִבָּ֥אנִבָּאנבא יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִֽםהַגּוֹיִםהגוים׃׃׃ 25:14 כִּ֣יכִּיכי עָֽבְדוּעָבְדוּעבדו־־־בָ֤םבָםבם גַּםגַּםגם־־־הֵ֙מָּה֙הֵמָּההמה גּוֹיִ֣םגּוֹיִםגוים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים וּמְלָכִ֖יםוּמְלָכִיםומלכים גְּדוֹלִ֑יםגְּדוֹלִיםגדולים וְשִׁלַּמְתִּ֥יוְשִׁלַּמְתִּיושלמתי לָהֶ֛םלָהֶםלהם כְּפָעֳלָ֖םכְּפָעֳלָםכפעלם וּכְמַעֲשֵׂ֥הוּכְמַעֲשֵׂהוכמעשה יְדֵיהֶֽםיְדֵיהֶםידיהם׃׃׃ ססס 25:15 כִּ֣יכִּיכי כֹה֩כֹהכה אָמַ֨ראָמַראמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֵלַ֔יאֵלַיאלי קַ֠חקַחקח אֶתאֶתאת־־־כּ֨וֹסכּוֹסכוס הַיַּ֧יִןהַיַּיִןהיין הַחֵמָ֛ההַחֵמָההחמה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת מִיָּדִ֑ימִיָּדִימידי וְהִשְׁקִיתָ֤הוְהִשְׁקִיתָהוהשקיתה אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי שֹׁלֵ֥חַשֹׁלֵחַשלח אוֹתְךָ֖אוֹתְךָאותך אֲלֵיהֶֽםאֲלֵיהֶםאליהם׃׃׃ 25:16 וְשָׁת֕וּוְשָׁתוּושתו וְהִֽתְגֹּֽעֲשׁ֖וּוְהִתְגֹּעֲשׁוּוהתגעשו וְהִתְהֹלָ֑לוּוְהִתְהֹלָלוּוהתהללו מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני הַחֶ֔רֶבהַחֶרֶבהחרב אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי שֹׁלֵ֖חַשֹׁלֵחַשלח בֵּינֹתָֽםבֵּינֹתָםבינתם׃׃׃ 25:17 וָאֶקַּ֥חוָאֶקַּחואקח אֶתאֶתאת־־־הַכּ֖וֹסהַכּוֹסהכוס מִיַּ֣דמִיַּדמיד יְהוָ֑היְהוָהיהוה וָֽאַשְׁקֶה֙וָאַשְׁקֶהואשקה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שְׁלָחַ֥נִישְׁלָחַנִישלחני יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֲלֵיהֶֽםאֲלֵיהֶםאליהם׃׃׃ 25:18 אֶתאֶתאת־־־יְרוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם וְאֶתוְאֶתואת־־־עָרֵ֣יעָרֵיערי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וְאֶתוְאֶתואת־־־מְלָכֶ֖יהָמְלָכֶיהָמלכיה אֶתאֶתאת־־־שָׂרֶ֑יהָשָׂרֶיהָשריה לָתֵ֨תלָתֵתלתת אֹתָ֜םאֹתָםאתם לְחָרְבָּ֧הלְחָרְבָּהלחרבה לְשַׁמָּ֛הלְשַׁמָּהלשמה לִשְׁרֵקָ֥הלִשְׁרֵקָהלשרקה וְלִקְלָלָ֖הוְלִקְלָלָהולקללה כַּיּ֥וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 25:19 אֶתאֶתאת־־־פַּרְעֹ֧הפַּרְעֹהפרעה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֛יִםמִצְרַיִםמצרים וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲבָדָ֥יועֲבָדָיועבדיו וְאֶתוְאֶתואת־־־שָׂרָ֖יושָׂרָיושריו וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־עַמּֽוֹעַמּוֹעמו׃׃׃ 25:20 וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הָעֶ֔רֶבהָעֶרֶבהערב וְאֵ֕תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־מַלְכֵ֖ימַלְכֵימלכי אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ הָע֑וּץהָעוּץהעוץ וְאֵ֗תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־מַלְכֵי֙מַלְכֵימלכי אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וְאֶתוְאֶתואת־־־אַשְׁקְל֤וֹןאַשְׁקְלוֹןאשקלון וְאֶתוְאֶתואת־־־עַזָּה֙עַזָּהעזה וְאֶתוְאֶתואת־־־עֶקְר֔וֹןעֶקְרוֹןעקרון וְאֵ֖תוְאֵתואת שְׁאֵרִ֥יתשְׁאֵרִיתשארית אַשְׁדּֽוֹדאַשְׁדּוֹדאשדוד׃׃׃ 25:21 אֶתאֶתאת־־־אֱד֥וֹםאֱדוֹםאדום וְאֶתוְאֶתואת־־־מוֹאָ֖במוֹאָבמואב וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עַמּֽוֹןעַמּוֹןעמון׃׃׃ 25:22 וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־מַלְכֵימַלְכֵימלכי־־־צֹ֔רצֹרצר וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי צִיד֑וֹןצִידוֹןצידון וְאֵת֙וְאֵתואת מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי הָאִ֔יהָאִיהאי אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּעֵ֥בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיָּֽםהַיָּםהים׃׃׃ 25:23 וְאֶתוְאֶתואת־־־דְּדָ֤ןדְּדָןדדן וְאֶתוְאֶתואת־־־תֵּימָא֙תֵּימָאתימא וְאֶתוְאֶתואת־־־בּ֔וּזבּוּזבוז וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־קְצוּצֵ֥יקְצוּצֵיקצוצי פֵאָֽהפֵאָהפאה׃׃׃ 25:24 וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי עֲרָ֑בעֲרָבערב וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי הָעֶ֔רֶבהָעֶרֶבהערב הַשֹּׁכְנִ֖יםהַשֹּׁכְנִיםהשכנים בַּמִּדְבָּֽרבַּמִּדְבָּרבמדבר׃׃׃ 25:25 וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי זִמְרִ֗יזִמְרִיזמרי וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי עֵילָ֔םעֵילָםעילם וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי מָדָֽימָדָימדי׃׃׃ 25:26 וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי הַצָּפ֗וֹןהַצָּפוֹןהצפון הַקְּרֹבִ֤יםהַקְּרֹבִיםהקרבים וְהָֽרְחֹקִים֙וְהָרְחֹקִיםוהרחקים אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־אָחִ֔יואָחִיואחיו וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַמַּמְלְכ֣וֹתהַמַּמְלְכוֹתהממלכות הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הָאֲדָמָ֑ההָאֲדָמָההאדמה וּמֶ֥לֶךְוּמֶלֶךְומלך שֵׁשַׁ֖ךְשֵׁשַׁךְששך יִשְׁתֶּ֥היִשְׁתֶּהישתה אַחֲרֵיהֶֽםאַחֲרֵיהֶםאחריהם׃׃׃ 25:27 וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֡םאֲלֵיהֶםאליהם ססס כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַר֩אָמַראמר יְהוָ֨היְהוָהיהוה צְבָא֜וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל שְׁת֤וּשְׁתוּשתו וְשִׁכְרוּ֙וְשִׁכְרוּושכרו וּקְי֔וּוּקְיוּוקיו וְנִפְל֖וּוְנִפְלוּונפלו וְלֹ֣אוְלֹאולא תָק֑וּמוּתָקוּמוּתקומו מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני הַחֶ֔רֶבהַחֶרֶבהחרב אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי שֹׁלֵ֖חַשֹׁלֵחַשלח בֵּינֵיכֶֽםבֵּינֵיכֶםביניכם׃׃׃ 25:28 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כִּ֧יכִּיכי יְמָאֲנ֛וּיְמָאֲנוּימאנו לָקַֽחַתלָקַחַתלקחת־־־הַכּ֥וֹסהַכּוֹסהכוס מִיָּדְךָ֖מִיָּדְךָמידך לִשְׁתּ֑וֹתלִשְׁתּוֹתלשתות וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֗םאֲלֵיהֶםאליהם כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֛ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות שָׁת֥וֹשָׁתוֹשתו תִשְׁתּֽוּתִשְׁתּוּתשתו׃׃׃ 25:29 כִּי֩כִּיכי הִנֵּ֨ההִנֵּההנה בָעִ֜ירבָעִירבעיר אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר נִֽקְרָאנִקְרָאנקרא־־־שְׁמִ֣ישְׁמִישמי עָלֶ֗יהָעָלֶיהָעליה אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי מֵחֵ֣למֵחֵלמחל לְהָרַ֔עלְהָרַעלהרע וְאַתֶּ֖םוְאַתֶּםואתם הִנָּקֵ֣ההִנָּקֵההנקה תִנָּק֑וּתִנָּקוּתנקו לֹ֣אלֹאלא תִנָּק֔וּתִנָּקוּתנקו כִּ֣יכִּיכי חֶ֗רֶבחֶרֶבחרב אֲנִ֤יאֲנִיאני קֹרֵא֙קֹרֵאקרא עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 25:30 וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה תִּנָּבֵ֣אתִּנָּבֵאתנבא אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֗םאֲלֵיהֶםאליהם יְהוָ֞היְהוָהיהוה מִמָּר֤וֹםמִמָּרוֹםממרום יִשְׁאָג֙יִשְׁאָגישאג וּמִמְּע֤וֹןוּמִמְּעוֹןוממעון קָדְשׁוֹ֙קָדְשׁוֹקדשו יִתֵּ֣ןיִתֵּןיתן קוֹל֔וֹקוֹלוֹקולו שָׁאֹ֤גשָׁאֹגשאג יִשְׁאַג֙יִשְׁאַגישאג עַלעַלעל־־־נָוֵ֔הוּנָוֵהוּנוהו הֵידָד֙הֵידָדהידד כְּדֹרְכִ֣יםכְּדֹרְכִיםכדרכים יַֽעֲנֶ֔היַעֲנֶהיענה אֶ֥לאֶלאל כָּלכָּלכל־־־יֹשְׁבֵ֖ייֹשְׁבֵיישבי הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 25:31 בָּ֤אבָּאבא שָׁאוֹן֙שָׁאוֹןשאון עַדעַדעד־־־קְצֵ֣הקְצֵהקצה הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ כִּ֣יכִּיכי רִ֤יברִיבריב לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה בַּגּוֹיִ֔םבַּגּוֹיִםבגוים נִשְׁפָּ֥טנִשְׁפָּטנשפט ה֖וּאהוּאהוא לְכָללְכָללכל־־־בָּשָׂ֑רבָּשָׂרבשר הָרְשָׁעִ֛יםהָרְשָׁעִיםהרשעים נְתָנָ֥םנְתָנָםנתנם לַחֶ֖רֶבלַחֶרֶבלחרב נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 25:32 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות הִנֵּ֥ההִנֵּההנה רָעָ֛הרָעָהרעה יֹצֵ֖אתיֹצֵאתיצאת מִגּ֣וֹימִגּוֹימגוי אֶלאֶלאל־־־גּ֑וֹיגּוֹיגוי וְסַ֣עַרוְסַעַרוסער גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול יֵע֖וֹריֵעוֹריעור מִיַּרְכְּתֵימִיַּרְכְּתֵימירכתי־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 25:33 וְהָי֞וּוְהָיוּוהיו חַֽלְלֵ֤יחַלְלֵיחללי יְהוָה֙יְהוָהיהוה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא מִקְצֵ֥המִקְצֵהמקצה הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ וְעַדוְעַדועד־־־קְצֵ֣הקְצֵהקצה הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ לֹ֣אלֹאלא יִסָּפְד֗וּיִסָּפְדוּיספדו וְלֹ֤אוְלֹאולא יֵאָֽסְפוּ֙יֵאָסְפוּיאספו וְלֹ֣אוְלֹאולא יִקָּבֵ֔רוּיִקָּבֵרוּיקברו לְדֹ֛מֶןלְדֹמֶןלדמן עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאֲדָמָ֖ההָאֲדָמָההאדמה יִֽהְיֽוּיִהְיוּיהיו׃׃׃ 25:34 הֵילִ֨ילוּהֵילִילוּהילילו הָרֹעִ֜יםהָרֹעִיםהרעים וְזַעֲק֗וּוְזַעֲקוּוזעקו וְהִֽתְפַּלְּשׁוּ֙וְהִתְפַּלְּשׁוּוהתפלשו אַדִּירֵ֣יאַדִּירֵיאדירי הַצֹּ֔אןהַצֹּאןהצאן כִּֽיכִּיכי־־־מָלְא֥וּמָלְאוּמלאו יְמֵיכֶ֖םיְמֵיכֶםימיכם לִטְב֑וֹחַלִטְבוֹחַלטבוח וּתְפוֹצ֣וֹתִיכֶ֔םוּתְפוֹצוֹתִיכֶםותפוצותיכם וּנְפַלְתֶּ֖םוּנְפַלְתֶּםונפלתם כִּכְלִ֥יכִּכְלִיככלי חֶמְדָּֽהחֶמְדָּהחמדה׃׃׃ 25:35 וְאָבַ֥דוְאָבַדואבד מָנ֖וֹסמָנוֹסמנוס מִןמִןמן־־־הָֽרֹעִ֑יםהָרֹעִיםהרעים וּפְלֵיטָ֖הוּפְלֵיטָהופליטה מֵאַדִּירֵ֥ימֵאַדִּירֵימאדירי הַצֹּֽאןהַצֹּאןהצאן׃׃׃ 25:36 ק֚וֹלקוֹלקול צַעֲקַ֣תצַעֲקַתצעקת הָֽרֹעִ֔יםהָרֹעִיםהרעים וִֽילְלַ֖תוִילְלַתויללת אַדִּירֵ֣יאַדִּירֵיאדירי הַצֹּ֑אןהַצֹּאןהצאן כִּֽיכִּיכי־־־שֹׁדֵ֥דשֹׁדֵדשדד יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מַרְעִיתָֽםמַרְעִיתָםמרעיתם׃׃׃ 25:37 וְנָדַ֖מּוּוְנָדַמּוּונדמו נְא֣וֹתנְאוֹתנאות הַשָּׁל֑וֹםהַשָּׁלוֹםהשלום מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני חֲר֥וֹןחֲרוֹןחרון אַףאַףאף־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 25:38 עָזַ֥בעָזַבעזב כַּכְּפִ֖ירכַּכְּפִירככפיר סֻכּ֑וֹסֻכּוֹסכו כִּֽיכִּיכי־־־הָיְתָ֤ההָיְתָההיתה אַרְצָם֙אַרְצָםארצם לְשַׁמָּ֔הלְשַׁמָּהלשמה מִפְּנֵי֙מִפְּנֵימפני חֲר֣וֹןחֲרוֹןחרון הַיּוֹנָ֔ההַיּוֹנָההיונה וּמִפְּנֵ֖יוּמִפְּנֵיומפני חֲר֥וֹןחֲרוֹןחרון אַפּֽוֹאַפּוֹאפו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain