Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 38

38:1 וַיִּשְׁמַ֞עוַיִּשְׁמַעוישמע שְׁפַטְיָ֣השְׁפַטְיָהשפטיה בֶןבֶןבן־־־מַתָּ֗ןמַתָּןמתן וּגְדַלְיָ֙הוּ֙וּגְדַלְיָהוּוגדליהו בֶּןבֶּןבן־־־פַּשְׁח֔וּרפַּשְׁחוּרפשחור וְיוּכַל֙וְיוּכַלויוכל בֶּןבֶּןבן־־־שֶׁ֣לֶמְיָ֔הוּשֶׁלֶמְיָהוּשלמיהו וּפַשְׁח֖וּרוּפַשְׁחוּרופשחור בֶּןבֶּןבן־־־מַלְכִּיָּ֑המַלְכִּיָּהמלכיה אֶ֨תאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֔יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר יִרְמְיָ֛הוּיִרְמְיָהוּירמיהו מְדַבֵּ֥רמְדַבֵּרמדבר אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ ססס 38:2 כֹּה֮כֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָה֒יְהוָהיהוה הַיֹּשֵׁב֙הַיֹּשֵׁבהישב בָּעִ֣ירבָּעִירבעיר הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת יָמ֕וּתיָמוּתימות בַּחֶ֖רֶבבַּחֶרֶבבחרב בָּרָעָ֣בבָּרָעָבברעב וּבַדָּ֑בֶרוּבַדָּבֶרובדבר וְהַיֹּצֵ֤אוְהַיֹּצֵאוהיצא אֶלאֶלאל־־־הַכַּשְׂדִּים֙הַכַּשְׂדִּיםהכשדים [יִחְיֶה כ][יִחְיֶה כ][יחיה כ] (וְחָיָ֔ה ק)(וְחָיָה ק)(וחיה ק) וְהָיְתָהוְהָיְתָהוהיתה־־־לּ֥וֹלּוֹלו נַפְשׁ֛וֹנַפְשׁוֹנפשו לְשָׁלָ֖ללְשָׁלָללשלל וָחָֽיוָחָיוחי׃׃׃ ססס 38:3 כֹּ֖הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה הִנָּתֹ֨ןהִנָּתֹןהנתן תִּנָּתֵ֜ןתִּנָּתֵןתנתן הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַזֹּ֗אתהַזֹּאתהזאת בְּיַ֛דבְּיַדביד חֵ֥ילחֵילחיל מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל וּלְכָדָֽהּוּלְכָדָהּולכדה׃׃׃ 38:4 וַיֹּאמְר֨וּוַיֹּאמְרוּויאמרו הַשָּׂרִ֜יםהַשָּׂרִיםהשרים אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך י֣וּמַתיוּמַתיומת נָא֮נָאנא אֶתאֶתאת־־־הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש הַזֶּה֒הַזֶּההזה כִּֽיכִּיכי־־־עַלעַלעל־־־כֵּ֡ןכֵּןכן הֽוּאהוּאהוא־־־מְרַפֵּ֡אמְרַפֵּאמרפא אֶתאֶתאת־־־יְדֵי֩יְדֵיידי אַנְשֵׁ֨יאַנְשֵׁיאנשי הַמִּלְחָמָ֜ההַמִּלְחָמָההמלחמה הַֽנִּשְׁאָרִ֣יםהַנִּשְׁאָרִיםהנשארים ׀׀׀ בָּעִ֣ירבָּעִירבעיר הַזֹּ֗אתהַזֹּאתהזאת וְאֵת֙וְאֵתואת יְדֵ֣ייְדֵיידי כָלכָלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם לְדַבֵּ֣רלְדַבֵּרלדבר אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם כַּדְּבָרִ֖יםכַּדְּבָרִיםכדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש הַזֶּ֗ההַזֶּההזה אֵינֶ֨נּוּאֵינֶנּוּאיננו דֹרֵ֧שׁדֹרֵשׁדרש לְשָׁל֛וֹםלְשָׁלוֹםלשלום לָעָ֥םלָעָםלעם הַזֶּ֖ההַזֶּההזה כִּ֥יכִּיכי אִםאִםאם־־־לְרָעָֽהלְרָעָהלרעה׃׃׃ 38:5 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך צִדְקִיָּ֔הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו הִנֵּההִנֵּההנה־־־ה֖וּאהוּאהוא בְּיֶדְכֶ֑םבְּיֶדְכֶםבידכם כִּֽיכִּיכי־־־אֵ֣יןאֵיןאין הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יוּכַ֥ליוּכַליוכל אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ 38:6 וַיִּקְח֣וּוַיִּקְחוּויקחו אֶֽתאֶתאת־־־יִרְמְיָ֗הוּיִרְמְיָהוּירמיהו וַיַּשְׁלִ֨כוּוַיַּשְׁלִכוּוישלכו אֹת֜וֹאֹתוֹאתו אֶלאֶלאל־־־הַבּ֣וֹרהַבּוֹרהבור ׀׀׀ מַלְכִּיָּ֣הוּמַלְכִּיָּהוּמלכיהו בֶןבֶןבן־־־הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר בַּחֲצַ֣רבַּחֲצַרבחצר הַמַּטָּרָ֔ההַמַּטָּרָההמטרה וַיְשַׁלְּח֥וּוַיְשַׁלְּחוּוישלחו אֶֽתאֶתאת־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו בַּחֲבָלִ֑יםבַּחֲבָלִיםבחבלים וּבַבּ֤וֹרוּבַבּוֹרובבור אֵֽיןאֵיןאין־־־מַ֙יִם֙מַיִםמים כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־טִ֔יטטִיטטיט וַיִּטְבַּ֥עוַיִּטְבַּעויטבע יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו בַּטִּֽיטבַּטִּיטבטיט׃׃׃ ססס 38:7 וַיִּשְׁמַ֡עוַיִּשְׁמַעוישמע עֶֽבֶדעֶבֶדעבד־־־מֶ֨לֶךְמֶלֶךְמלך הַכּוּשִׁ֜יהַכּוּשִׁיהכושי אִ֣ישׁאִישׁאיש סָרִ֗יססָרִיססריס וְהוּא֙וְהוּאוהוא בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּֽיכִּיכי־־־נָתְנ֥וּנָתְנוּנתנו אֶֽתאֶתאת־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו אֶלאֶלאל־־־הַבּ֑וֹרהַבּוֹרהבור וְהַמֶּ֥לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך יוֹשֵׁ֖ביוֹשֵׁביושב בְּשַׁ֥עַרבְּשַׁעַרבשער בִּנְיָמִֽןבִּנְיָמִןבנימן׃׃׃ 38:8 וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא עֶֽבֶדעֶבֶדעבד־־־מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 38:9 אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הֵרֵ֜עוּהֵרֵעוּהרעו הָאֲנָשִׁ֤יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָאֵ֙לֶּה֙הָאֵלֶּההאלה אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עָשׂוּ֙עָשׂוּעשו לְיִרְמְיָ֣הוּלְיִרְמְיָהוּלירמיהו הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִשְׁלִ֖יכוּהִשְׁלִיכוּהשליכו אֶלאֶלאל־־־הַבּ֑וֹרהַבּוֹרהבור וַיָּ֤מָתוַיָּמָתוימת תַּחְתָּיו֙תַּחְתָּיותחתיו מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני הָֽרָעָ֔בהָרָעָבהרעב כִּ֣יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין הַלֶּ֛חֶםהַלֶּחֶםהלחם ע֖וֹדעוֹדעוד בָּעִֽירבָּעִירבעיר׃׃׃ 38:10 וַיְצַוֶּ֣הוַיְצַוֶּהויצוה הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֵ֛תאֵתאת עֶֽבֶדעֶבֶדעבד־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך הַכּוּשִׁ֖יהַכּוּשִׁיהכושי לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר קַ֣חקַחקח בְּיָדְךָ֤בְּיָדְךָבידך מִזֶּה֙מִזֶּהמזה שְׁלֹשִׁ֣יםשְׁלֹשִׁיםשלשים אֲנָשִׁ֔יםאֲנָשִׁיםאנשים וְֽהַעֲלִ֜יתָוְהַעֲלִיתָוהעלית אֶֽתאֶתאת־־־יִרְמְיָ֧הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִ֛יאהַנָּבִיאהנביא מִןמִןמן־־־הַבּ֖וֹרהַבּוֹרהבור בְּטֶ֥רֶםבְּטֶרֶםבטרם יָמֽוּתיָמוּתימות׃׃׃ 38:11 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח ׀׀׀ עֶֽבֶדעֶבֶדעבד־־־מֶ֨לֶךְמֶלֶךְמלך אֶתאֶתאת־־־הָאֲנָשִׁ֜יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים בְּיָד֗וֹבְּיָדוֹבידו וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא בֵיתבֵיתבית־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־תַּ֣חַתתַּחַתתחת הָאוֹצָ֔רהָאוֹצָרהאוצר וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח מִשָּׁם֙מִשָּׁםמשם בְּלוֹיֵ֣בְּלוֹיֵבלוי [הַסְּחָבֹות כ][הַסְּחָבֹות כ][הסחבות כ] (סְחָב֔וֹת ק)(סְחָבוֹת ק)(סחבות ק) וּבְלוֹיֵ֖וּבְלוֹיֵובלוי מְלָחִ֑יםמְלָחִיםמלחים וַיְשַׁלְּחֵ֧םוַיְשַׁלְּחֵםוישלחם אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֛הוּיִרְמְיָהוּירמיהו אֶלאֶלאל־־־הַבּ֖וֹרהַבּוֹרהבור בַּחֲבָלִֽיםבַּחֲבָלִיםבחבלים׃׃׃ 38:12 וַיֹּ֡אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר עֶבֶדעֶבֶדעבד־־־מֶ֨לֶךְמֶלֶךְמלך הַכּוּשִׁ֜יהַכּוּשִׁיהכושי אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֗הוּיִרְמְיָהוּירמיהו שִׂ֣יםשִׂיםשים נָ֠אנָאנא בְּלוֹאֵ֨יבְּלוֹאֵיבלואי הַסְּחָב֤וֹתהַסְּחָבוֹתהסחבות וְהַמְּלָחִים֙וְהַמְּלָחִיםוהמלחים תַּ֚חַתתַּחַתתחת אַצִּל֣וֹתאַצִּלוֹתאצלות יָדֶ֔יךָיָדֶיךָידיך מִתַּ֖חַתמִתַּחַתמתחת לַחֲבָלִ֑יםלַחֲבָלִיםלחבלים וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו כֵּֽןכֵּןכן׃׃׃ 38:13 וַיִּמְשְׁכ֤וּוַיִּמְשְׁכוּוימשכו אֶֽתאֶתאת־־־יִרְמְיָ֙הוּ֙יִרְמְיָהוּירמיהו בַּֽחֲבָלִ֔יםבַּחֲבָלִיםבחבלים וַיַּעֲל֥וּוַיַּעֲלוּויעלו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו מִןמִןמן־־־הַבּ֑וֹרהַבּוֹרהבור וַיֵּ֣שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב יִרְמְיָ֔הוּיִרְמְיָהוּירמיהו בַּחֲצַ֖רבַּחֲצַרבחצר הַמַּטָּרָֽההַמַּטָּרָההמטרה׃׃׃ ססס 38:14 וַיִּשְׁלַ֞חוַיִּשְׁלַחוישלח הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך צִדְקִיָּ֗הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו וַיִּקַּ֞חוַיִּקַּחויקח אֶֽתאֶתאת־־־יִרְמְיָ֤הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִיא֙הַנָּבִיאהנביא אֵלָ֔יואֵלָיואליו אֶלאֶלאל־־־מָבוֹא֙מָבוֹאמבוא הַשְּׁלִישִׁ֔יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֗הוּיִרְמְיָהוּירמיהו שֹׁאֵ֨לשֹׁאֵלשאל אֲנִ֤יאֲנִיאני אֹֽתְךָ֙אֹתְךָאתך דָּבָ֔רדָּבָרדבר אַלאַלאל־־־תְּכַחֵ֥דתְּכַחֵדתכחד מִמֶּ֖נִּימִמֶּנִּיממני דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ 38:15 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יִרְמְיָ֙הוּ֙יִרְמְיָהוּירמיהו אֶלאֶלאל־־־צִדְקִיָּ֔הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו כִּ֚יכִּיכי אַגִּ֣ידאַגִּידאגיד לְךָ֔לְךָלך הֲל֖וֹאהֲלוֹאהלוא הָמֵ֣תהָמֵתהמת תְּמִיתֵ֑נִיתְּמִיתֵנִיתמיתני וְכִי֙וְכִיוכי אִיעָ֣צְךָ֔אִיעָצְךָאיעצך לֹ֥אלֹאלא תִשְׁמַ֖עתִשְׁמַעתשמע אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 38:16 וַיִּשָּׁבַ֞עוַיִּשָּׁבַעוישבע הַמֶּ֧לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך צִדְקִיָּ֛הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו בַּסֵּ֣תֶרבַּסֵּתֶרבסתר לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר חַיחַיחי־־־יְהוָ֞היְהוָהיהוה [אֶת כ][אֶת כ][את כ] אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר עָשָׂהעָשָׂהעשה־־־לָ֨נוּלָנוּלנו אֶתאֶתאת־־־הַנֶּ֤פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הַזֹּאת֙הַזֹּאתהזאת אִםאִםאם־־־אֲמִיתֶ֔ךָאֲמִיתֶךָאמיתך וְאִםוְאִםואם־־־אֶתֶּנְךָ֗אֶתֶּנְךָאתנך בְּיַד֙בְּיַדביד הָאֲנָשִׁ֣יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מְבַקְשִׁ֖יםמְבַקְשִׁיםמבקשים אֶתאֶתאת־־־נַפְשֶֽׁךָנַפְשֶׁךָנפשך׃׃׃ ססס 38:17 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יִרְמְיָ֣הוּיִרְמְיָהוּירמיהו אֶלאֶלאל־־־צִדְקִיָּ֡הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָה֩יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֨יאֱלֹהֵיאלהי צְבָא֜וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אִםאִםאם־־־יָצֹ֨איָצֹאיצא תֵצֵ֜אתֵצֵאתצא אֶלאֶלאל־־־שָׂרֵ֤ישָׂרֵישרי מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶל֙בָּבֶלבבל וְחָיְתָ֣הוְחָיְתָהוחיתה נַפְשֶׁ֔ךָנַפְשֶׁךָנפשך וְהָעִ֣ירוְהָעִירוהעיר הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת לֹ֥אלֹאלא תִשָּׂרֵ֖ףתִשָּׂרֵףתשרף בָּאֵ֑שׁבָּאֵשׁבאש וְחָיִ֖תָהוְחָיִתָהוחיתה אַתָּ֥האַתָּהאתה וּבֵיתֶֽךָוּבֵיתֶךָוביתך׃׃׃ 38:18 וְאִ֣םוְאִםואם לֹֽאלֹאלא־־־תֵצֵ֗אתֵצֵאתצא אֶלאֶלאל־־־שָׂרֵי֙שָׂרֵישרי מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וְנִתְּנָ֞הוְנִתְּנָהונתנה הָעִ֤ירהָעִירהעיר הַזֹּאת֙הַזֹּאתהזאת בְּיַ֣דבְּיַדביד הַכַּשְׂדִּ֔יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים וּשְׂרָפ֖וּהָוּשְׂרָפוּהָושרפוה בָּאֵ֑שׁבָּאֵשׁבאש וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה לֹֽאלֹאלא־־־תִמָּלֵ֥טתִמָּלֵטתמלט מִיָּדָֽםמִיָּדָםמידם׃׃׃ ססס 38:19 וַיֹּ֛אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך צִדְקִיָּ֖הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֑הוּיִרְמְיָהוּירמיהו אֲנִ֧יאֲנִיאני דֹאֵ֣גדֹאֵגדאג אֶתאֶתאת־־־הַיְּהוּדִ֗יםהַיְּהוּדִיםהיהודים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נָֽפְלוּ֙נָפְלוּנפלו אֶלאֶלאל־־־הַכַּשְׂדִּ֔יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים פֶּֽןפֶּןפן־־־יִתְּנ֥וּיִתְּנוּיתנו אֹתִ֛יאֹתִיאתי בְּיָדָ֖םבְּיָדָםבידם וְהִתְעַלְּלוּוְהִתְעַלְּלוּוהתעללו־־־בִֽיבִיבי׃׃׃ פפפ
38:20 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו לֹ֣אלֹאלא יִתֵּ֑נוּיִתֵּנוּיתנו שְֽׁמַֽעשְׁמַעשמע־־־נָ֣אנָאנא ׀׀׀ בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָ֗היְהוָהיהוה לַאֲשֶׁ֤רלַאֲשֶׁרלאשר אֲנִי֙אֲנִיאני דֹּבֵ֣רדֹּבֵרדבר אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך וְיִ֥יטַבוְיִיטַבוייטב לְךָ֖לְךָלך וּתְחִ֥יוּתְחִיותחי נַפְשֶֽׁךָנַפְשֶׁךָנפשך׃׃׃ 38:21 וְאִםוְאִםואם־־־מָאֵ֥ןמָאֵןמאן אַתָּ֖האַתָּהאתה לָצֵ֑אתלָצֵאתלצאת זֶ֣הזֶהזה הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִרְאַ֖נִיהִרְאַנִיהראני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 38:22 וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה כָלכָלכל־־־הַנָּשִׁ֗יםהַנָּשִׁיםהנשים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נִשְׁאֲרוּ֙נִשְׁאֲרוּנשארו בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה מוּצָא֕וֹתמוּצָאוֹתמוצאות אֶלאֶלאל־־־שָׂרֵ֖ישָׂרֵישרי מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֑לבָּבֶלבבל וְהֵ֣נָּהוְהֵנָּהוהנה אֹמְר֗וֹתאֹמְרוֹתאמרות הִסִּית֜וּךָהִסִּיתוּךָהסיתוך וְיָכְל֤וּוְיָכְלוּויכלו לְךָ֙לְךָלך אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי שְׁלֹמֶ֔ךָשְׁלֹמֶךָשלמך הָטְבְּע֥וּהָטְבְּעוּהטבעו בַבֹּ֛ץבַבֹּץבבץ רַגְלֶ֖ךָרַגְלֶךָרגלך נָסֹ֥גוּנָסֹגוּנסגו אָחֽוֹראָחוֹראחור׃׃׃ 38:23 וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־נָשֶׁ֣יךָנָשֶׁיךָנשיך וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּנֶ֗יךָבָּנֶיךָבניך מֽוֹצִאִים֙מוֹצִאִיםמוצאים אֶלאֶלאל־־־הַכַּשְׂדִּ֔יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה לֹאלֹאלא־־־תִמָּלֵ֣טתִמָּלֵטתמלט מִיָּדָ֑םמִיָּדָםמידם כִּ֣יכִּיכי בְיַ֤דבְיַדביד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶל֙בָּבֶלבבל תִּתָּפֵ֔שׂתִּתָּפֵשׂתתפש וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעִ֥ירהָעִירהעיר הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת תִּשְׂרֹ֥ףתִּשְׂרֹףתשרף בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ פפפ
38:24 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר צִדְקִיָּ֜הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֗הוּיִרְמְיָהוּירמיהו אִ֛ישׁאִישׁאיש אַלאַלאל־־־יֵדַ֥עיֵדַעידע בַּדְּבָֽרִיםבַּדְּבָרִיםבדברים־־־הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה וְלֹ֥אוְלֹאולא תָמֽוּתתָמוּתתמות׃׃׃ 38:25 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יִשְׁמְע֣וּיִשְׁמְעוּישמעו הַשָּׂרִים֮הַשָּׂרִיםהשרים כִּֽיכִּיכי־־־דִבַּ֣רְתִּידִבַּרְתִּידברתי אִתָּךְ֒אִתָּךְאתך וּבָ֣אוּוּבָאוּובאו אֵלֶ֣יךָאֵלֶיךָאליך וְֽאָמְר֪וּוְאָמְרוּואמרו אֵלֶ֟יךָאֵלֶיךָאליך הַגִּֽידָההַגִּידָההגידה־־־נָּ֨אנָּאנא לָ֜נוּלָנוּלנו מַהמַהמה־־־דִּבַּ֧רְתָּדִּבַּרְתָּדברת אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אַלאַלאל־־־תְּכַחֵ֥דתְּכַחֵדתכחד מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו וְלֹ֣אוְלֹאולא נְמִיתֶ֑ךָנְמִיתֶךָנמיתך וּמַהוּמַהומה־־־דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 38:26 וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם מַפִּילמַפִּילמפיל־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני תְחִנָּתִ֖יתְחִנָּתִיתחנתי לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְבִלְתִּ֧ילְבִלְתִּילבלתי הֲשִׁיבֵ֛נִיהֲשִׁיבֵנִיהשיבני בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוֹנָתָ֖ןיְהוֹנָתָןיהונתן לָמ֥וּתלָמוּתלמות שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain