Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 39

39:1 בַּשָּׁנָ֣הבַּשָּׁנָהבשנה הַ֠תְּשִׁעִיתהַתְּשִׁעִיתהתשעית לְצִדְקִיָּ֨הוּלְצִדְקִיָּהוּלצדקיהו מֶלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֜היְהוּדָהיהודה בַּחֹ֣דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הָעֲשִׂרִ֗יהָעֲשִׂרִיהעשרי בָּ֠אבָּאבא נְבוּכַדְרֶאצַּ֨רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֤לבָּבֶלבבל וְכָלוְכָלוכל־־־חֵילוֹ֙חֵילוֹחילו אֶלאֶלאל־־־יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וַיָּצֻ֖רוּוַיָּצֻרוּויצרו עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ ססס 39:2 בְּעַשְׁתֵּֽיבְּעַשְׁתֵּיבעשתי־־־עֶשְׂרֵ֤העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָה֙שָׁנָהשנה לְצִדְקִיָּ֔הוּלְצִדְקִיָּהוּלצדקיהו בַּחֹ֥דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הָרְבִיעִ֖יהָרְבִיעִיהרביעי בְּתִשְׁעָ֣הבְּתִשְׁעָהבתשעה לַחֹ֑דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הָבְקְעָ֖ההָבְקְעָההבקעה הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 39:3 וַיָּבֹ֗אוּוַיָּבֹאוּויבאו כֹּ֚לכֹּלכל שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וַיֵּשְׁב֖וּוַיֵּשְׁבוּוישבו בְּשַׁ֣עַרבְּשַׁעַרבשער הַתָּ֑וֶךְהַתָּוֶךְהתוך נֵרְגַ֣לנֵרְגַלנרגל שַׂרשַׂרשר־־־אֶ֠צֶראֶצֶראצר סַֽמְגַּרסַמְגַּרסמגר־־־נְב֞וּנְבוּנבו שַׂרשַׂרשר־־־סְכִ֣יםסְכִיםסכים רַברַברב־־־סָרִ֗יססָרִיססריס נֵרְגַ֤לנֵרְגַלנרגל שַׂרשַׂרשר־־־אֶ֙צֶר֙אֶצֶראצר רַברַברב־־־מָ֔גמָגמג וְכָלוְכָלוכל־־־שְׁאֵרִ֔יתשְׁאֵרִיתשארית שָׂרֵ֖ישָׂרֵישרי מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ 39:4 וַיְהִ֡יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר רָ֠אָםרָאָםראם צִדְקִיָּ֨הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֜היְהוּדָהיהודה וְכֹ֣לוְכֹלוכל ׀׀׀ אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי הַמִּלְחָמָ֗ההַמִּלְחָמָההמלחמה וַֽ֠יִּבְרְחוּוַיִּבְרְחוּויברחו וַיֵּצְא֨וּוַיֵּצְאוּויצאו לַ֤יְלָהלַיְלָהלילה מִןמִןמן־־־הָעִיר֙הָעִירהעיר דֶּ֚רֶךְדֶּרֶךְדרך גַּ֣ןגַּןגן הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בְּשַׁ֖עַרבְּשַׁעַרבשער בֵּ֣יןבֵּיןבין הַחֹמֹתָ֑יִםהַחֹמֹתָיִםהחמתים וַיֵּצֵ֖אוַיֵּצֵאויצא דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך הָעֲרָבָֽההָעֲרָבָההערבה׃׃׃ 39:5 וַיִּרְדְּפ֨וּוַיִּרְדְּפוּוירדפו חֵילחֵילחיל־־־כַּשְׂדִּ֜יםכַּשְׂדִּיםכשדים אַחֲרֵיהֶ֗םאַחֲרֵיהֶםאחריהם וַיַּשִּׂ֣גוּוַיַּשִּׂגוּוישגו אֶתאֶתאת־־־צִדְקִיָּהוּ֮צִדְקִיָּהוּצדקיהו בְּעַֽרְב֣וֹתבְּעַרְבוֹתבערבות יְרֵחוֹ֒יְרֵחוֹירחו וַיִּקְח֣וּוַיִּקְחוּויקחו אֹת֗וֹאֹתוֹאתו וַֽ֠יַּעֲלֻהוּוַיַּעֲלֻהוּויעלהו אֶלאֶלאל־־־נְבוּכַדְרֶאצַּ֧רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֛לבָּבֶלבבל רִבְלָ֖תָהרִבְלָתָהרבלתה בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ חֲמָ֑תחֲמָתחמת וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו מִשְׁפָּטִֽיםמִשְׁפָּטִיםמשפטים׃׃׃ 39:6 וַיִּשְׁחַט֩וַיִּשְׁחַטוישחט מֶ֨לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֜לבָּבֶלבבל אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֧יבְּנֵיבני צִדְקִיָּ֛הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו בְּרִבְלָ֖הבְּרִבְלָהברבלה לְעֵינָ֑יולְעֵינָיולעיניו וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־חֹרֵ֣יחֹרֵיחרי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה שָׁחַ֖טשָׁחַטשחט מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ 39:7 וְאֶתוְאֶתואת־־־עֵינֵ֥יעֵינֵיעיני צִדְקִיָּ֖הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו עִוֵּ֑רעִוֵּרעור וַיַּאַסְרֵ֙הוּ֙וַיַּאַסְרֵהוּויאסרהו בַּֽנְחֻשְׁתַּ֔יִםבַּנְחֻשְׁתַּיִםבנחשתים לָבִ֥יאלָבִיאלביא אֹת֖וֹאֹתוֹאתו בָּבֶֽלָהבָּבֶלָהבבלה׃׃׃ 39:8 וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּ֤יתבֵּיתבית הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הָעָ֔םהָעָםהעם שָׂרְפ֥וּשָׂרְפוּשרפו הַכַּשְׂדִּ֖יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים בָּאֵ֑שׁבָּאֵשׁבאש וְאֶתוְאֶתואת־־־חֹמ֥וֹתחֹמוֹתחמות יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם נָתָֽצוּנָתָצוּנתצו׃׃׃ 39:9 וְאֵת֩וְאֵתואת יֶ֨תֶריֶתֶריתר הָעָ֜םהָעָםהעם הַנִּשְׁאָרִ֣יםהַנִּשְׁאָרִיםהנשארים בָּעִ֗ירבָּעִירבעיר וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנֹּֽפְלִים֙הַנֹּפְלִיםהנפלים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָפְל֣וּנָפְלוּנפלו עָלָ֔יועָלָיועליו וְאֵ֛תוְאֵתואת יֶ֥תֶריֶתֶריתר הָעָ֖םהָעָםהעם הַנִּשְׁאָרִ֑יםהַנִּשְׁאָרִיםהנשארים הֶגְלָ֛ההֶגְלָההגלה נְבֽוּזַרנְבוּזַרנבוזר־־־אֲדָ֥ןאֲדָןאדן רַברַברב־־־טַבָּחִ֖יםטַבָּחִיםטבחים בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ 39:10 וּמִןוּמִןומן־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַדַּלִּ֗יםהַדַּלִּיםהדלים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אֵיןאֵיןאין־־־לָהֶם֙לָהֶםלהם מְא֔וּמָהמְאוּמָהמאומה הִשְׁאִ֛ירהִשְׁאִירהשאיר נְבוּזַרְאֲדָ֥ןנְבוּזַרְאֲדָןנבוזראדן רַברַברב־־־טַבָּחִ֖יםטַבָּחִיםטבחים בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיִּתֵּ֥ןוַיִּתֵּןויתן לָהֶ֛םלָהֶםלהם כְּרָמִ֥יםכְּרָמִיםכרמים וִֽיגֵבִ֖יםוִיגֵבִיםויגבים בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ 39:11 וַיְצַ֛ווַיְצַוויצו נְבוּכַדְרֶאצַּ֥רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל עַֽלעַלעל־־־יִרְמְיָ֑הוּיִרְמְיָהוּירמיהו בְּיַ֛דבְּיַדביד נְבוּזַרְאֲדָ֥ןנְבוּזַרְאֲדָןנבוזראדן רַברַברב־־־טַבָּחִ֖יםטַבָּחִיםטבחים לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 39:12 קָחֶ֗נּוּקָחֶנּוּקחנו וְעֵינֶ֙יךָ֙וְעֵינֶיךָועיניך שִׂ֣יםשִׂיםשים עָלָ֔יועָלָיועליו וְאַלוְאַלואל־־־תַּ֥עַשׂתַּעַשׂתעש ל֖וֹלוֹלו מְא֣וּמָהמְאוּמָהמאומה רָּ֑ערָּערע כִּ֗יכִּיכי [אִם כ][אִם כ][אם כ] כַּֽאֲשֶׁר֙כַּאֲשֶׁרכאשר יְדַבֵּ֣ריְדַבֵּרידבר אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך כֵּ֖ןכֵּןכן עֲשֵׂ֥העֲשֵׂהעשה עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 39:13 וַיִּשְׁלַ֞חוַיִּשְׁלַחוישלח נְבֽוּזַרְאֲדָ֣ןנְבוּזַרְאֲדָןנבוזראדן רַברַברב־־־טַבָּחִ֗יםטַבָּחִיםטבחים וּנְבֽוּשַׁזְבָּוּנְבוּשַׁזְבָּונבושזב רַברַברב־־־סָרִ֔יססָרִיססריס וְנֵרְגַ֥לוְנֵרְגַלונרגל שַׂרשַׂרשר־־־אֶ֖צֶראֶצֶראצר רַברַברב־־־מָ֑גמָגמג וְכֹ֖לוְכֹלוכל רַבֵּ֥ירַבֵּירבי מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ 39:14 וַיִּשְׁלְחוּ֩וַיִּשְׁלְחוּוישלחו וַיִּקְח֨וּוַיִּקְחוּויקחו אֶֽתאֶתאת־־־יִרְמְיָ֜הוּיִרְמְיָהוּירמיהו מֵחֲצַ֣רמֵחֲצַרמחצר הַמַּטָּרָ֗ההַמַּטָּרָההמטרה וַיִּתְּנ֤וּוַיִּתְּנוּויתנו אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו אֶלאֶלאל־־־גְּדַלְיָ֙הוּ֙גְּדַלְיָהוּגדליהו בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיקָ֣םאֲחִיקָםאחיקם בֶּןבֶּןבן־־־שָׁפָ֔ןשָׁפָןשפן לְהוֹצִאֵ֖הוּלְהוֹצִאֵהוּלהוצאהו אֶלאֶלאל־־־הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית וַיֵּ֖שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ ססס 39:15 וְאֶֽלוְאֶלואל־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הָיָ֣ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה בִּֽהְיֹת֣וֹבִּהְיֹתוֹבהיתו עָצ֔וּרעָצוּרעצור בַּחֲצַ֥רבַּחֲצַרבחצר הַמַּטָּרָ֖ההַמַּטָּרָההמטרה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 39:16 הָל֣וֹךְהָלוֹךְהלוך וְאָמַרְתָּ֡וְאָמַרְתָּואמרת לְעֶבֶדלְעֶבֶדלעבד־־־מֶ֨לֶךְמֶלֶךְמלך הַכּוּשִׁ֜יהַכּוּשִׁיהכושי לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הִנְנִי֩הִנְנִיהנני [מֵבִי כ][מֵבִי כ][מבי כ] (מֵבִ֨יא ק)(מֵבִיא ק)(מביא ק) אֶתאֶתאת־־־דְּבָרַ֜ידְּבָרַידברי אֶלאֶלאל־־־הָעִ֥ירהָעִירהעיר הַזֹּ֛אתהַזֹּאתהזאת לְרָעָ֖הלְרָעָהלרעה וְלֹ֣אוְלֹאולא לְטוֹבָ֑הלְטוֹבָהלטובה וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו לְפָנֶ֖יךָלְפָנֶיךָלפניך בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ 39:17 וְהִצַּלְתִּ֥יךָוְהִצַּלְתִּיךָוהצלתיך בַיּוֹםבַיּוֹםביום־־־הַה֖וּאהַהוּאההוא נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְלֹ֤אוְלֹאולא תִנָּתֵן֙תִנָּתֵןתנתן בְּיַ֣דבְּיַדביד הָֽאֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה יָג֖וֹריָגוֹריגור מִפְּנֵיהֶֽםמִפְּנֵיהֶםמפניהם׃׃׃ 39:18 כִּ֤יכִּיכי מַלֵּט֙מַלֵּטמלט אֲמַלֶּטְךָ֔אֲמַלֶּטְךָאמלטך וּבַחֶ֖רֶבוּבַחֶרֶבובחרב לֹ֣אלֹאלא תִפֹּ֑לתִפֹּלתפל וְהָיְתָ֨הוְהָיְתָהוהיתה לְךָ֤לְךָלך נַפְשְׁךָ֙נַפְשְׁךָנפשך לְשָׁלָ֔ללְשָׁלָללשלל כִּֽיכִּיכי־־־בָטַ֥חְתָּבָטַחְתָּבטחת בִּ֖יבִּיבי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain