Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 43

43:1 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי כְּכַלּ֨וֹתכְּכַלּוֹתככלות יִרְמְיָ֜הוּיִרְמְיָהוּירמיהו לְדַבֵּ֣רלְדַבֵּרלדבר אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵי֙דִּבְרֵידברי יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶ֔םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר שְׁלָח֛וֹשְׁלָחוֹשלחו יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶ֖םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם אֲלֵיהֶ֑םאֲלֵיהֶםאליהם אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ ססס 43:2 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר עֲזַרְיָ֤העֲזַרְיָהעזריה בֶןבֶןבן־־־הוֹשַֽׁעְיָה֙הוֹשַׁעְיָההושעיה וְיוֹחָנָ֣ןוְיוֹחָנָןויוחנן בֶּןבֶּןבן־־־קָרֵ֔חַקָרֵחַקרח וְכָלוְכָלוכל־־־הָאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הַזֵּדִ֑יםהַזֵּדִיםהזדים אֹמְרִ֣יםאֹמְרִיםאמרים אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֗הוּיִרְמְיָהוּירמיהו שֶׁ֚קֶרשֶׁקֶרשקר אַתָּ֣האַתָּהאתה מְדַבֵּ֔רמְדַבֵּרמדבר לֹ֣אלֹאלא שְׁלָחֲךָ֞שְׁלָחֲךָשלחך יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֙ינוּ֙אֱלֹהֵינוּאלהינו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹֽאלֹאלא־־־תָבֹ֥אוּתָבֹאוּתבאו מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים לָג֥וּרלָגוּרלגור שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 43:3 כִּ֗יכִּיכי בָּרוּךְ֙בָּרוּךְברוך בֶּןבֶּןבן־־־נֵ֣רִיָּ֔הנֵרִיָּהנריה מַסִּ֥יתמַסִּיתמסית אֹתְךָ֖אֹתְךָאתך בָּ֑נוּבָּנוּבנו לְמַעַן֩לְמַעַןלמען תֵּ֨תתֵּתתת אֹתָ֤נוּאֹתָנוּאתנו בְיַֽדבְיַדביד־־־הַכַּשְׂדִּים֙הַכַּשְׂדִּיםהכשדים לְהָמִ֣יתלְהָמִיתלהמית אֹתָ֔נוּאֹתָנוּאתנו וּלְהַגְל֥וֹתוּלְהַגְלוֹתולהגלות אֹתָ֖נוּאֹתָנוּאתנו בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ 43:4 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שָׁמַע֩שָׁמַעשמע יוֹחָנָ֨ןיוֹחָנָןיוחנן בֶּןבֶּןבן־־־קָרֵ֜חַקָרֵחַקרח וְכָלוְכָלוכל־־־שָׂרֵ֧ישָׂרֵישרי הַחֲיָלִ֛יםהַחֲיָלִיםהחילים וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָ֑היְהוָהיהוה לָשֶׁ֖בֶתלָשֶׁבֶתלשבת בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 43:5 וַיִּקַּ֞חוַיִּקַּחויקח יוֹחָנָ֤ןיוֹחָנָןיוחנן בֶּןבֶּןבן־־־קָרֵ֙חַ֙קָרֵחַקרח וְכָלוְכָלוכל־־־שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי הַחֲיָלִ֔יםהַחֲיָלִיםהחילים אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־שְׁאֵרִ֣יתשְׁאֵרִיתשארית יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁ֗בוּשָׁבוּשבו מִכָּלמִכָּלמכל־־־הַגּוֹיִם֙הַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִדְּחוּנִדְּחוּנדחו־־־שָׁ֔םשָׁםשם לָג֖וּרלָגוּרלגור בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 43:6 אֶֽתאֶתאת־־־הַ֠גְּבָרִיםהַגְּבָרִיםהגברים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנָּשִׁ֣יםהַנָּשִׁיםהנשים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַטַּף֮הַטַּףהטף וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות הַמֶּלֶךְ֒הַמֶּלֶךְהמלך וְאֵ֣תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַנֶּ֗פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הִנִּ֙יחַ֙הִנִּיחַהניח נְבוּזַרְאֲדָ֣ןנְבוּזַרְאֲדָןנבוזראדן רַברַברב־־־טַבָּחִ֔יםטַבָּחִיםטבחים אֶתאֶתאת־־־גְּדַלְיָ֖הוּגְּדַלְיָהוּגדליהו בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיקָ֣םאֲחִיקָםאחיקם בֶּןבֶּןבן־־־שָׁפָ֑ןשָׁפָןשפן וְאֵת֙וְאֵתואת יִרְמְיָ֣הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּר֖וּךְבָּרוּךְברוך בֶּןבֶּןבן־־־נֵרִיָּֽהוּנֵרִיָּהוּנריהו׃׃׃ 43:7 וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים כִּ֛יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא שָׁמְע֖וּשָׁמְעוּשמעו בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו עַדעַדעד־־־תַּחְפַּנְחֵֽסתַּחְפַּנְחֵסתחפנחס׃׃׃ ססס 43:8 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֔הוּיִרְמְיָהוּירמיהו בְּתַחְפַּנְחֵ֖סבְּתַחְפַּנְחֵסבתחפנחס לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 43:9 קַ֣חקַחקח בְּיָדְךָ֞בְּיָדְךָבידך אֲבָנִ֣יםאֲבָנִיםאבנים גְּדֹל֗וֹתגְּדֹלוֹתגדלות וּטְמַנְתָּ֤םוּטְמַנְתָּםוטמנתם בַּמֶּ֙לֶט֙בַּמֶּלֶטבמלט בַּמַּלְבֵּ֔ןבַּמַּלְבֵּןבמלבן אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר בְּפֶ֥תַחבְּפֶתַחבפתח בֵּיתבֵּיתבית־־־פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה בְּתַחְפַּנְחֵ֑סבְּתַחְפַּנְחֵסבתחפנחס לְעֵינֵ֖ילְעֵינֵילעיני אֲנָשִׁ֥יםאֲנָשִׁיםאנשים יְהוּדִֽיםיְהוּדִיםיהודים׃׃׃ 43:10 וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֡םאֲלֵיהֶםאליהם כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַר֩אָמַראמר יְהוָ֨היְהוָהיהוה צְבָא֜וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני שֹׁלֵ֙חַ֙שֹׁלֵחַשלח וְ֠לָקַחְתִּיוְלָקַחְתִּיולקחתי אֶתאֶתאת־־־נְבוּכַדְרֶאצַּ֤רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶל֙בָּבֶלבבל עַבְדִּ֔יעַבְדִּיעבדי וְשַׂמְתִּ֣יוְשַׂמְתִּיושמתי כִסְא֔וֹכִסְאוֹכסאו מִמַּ֛עַלמִמַּעַלממעל לָאֲבָנִ֥יםלָאֲבָנִיםלאבנים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר טָמָ֑נְתִּיטָמָנְתִּיטמנתי וְנָטָ֥הוְנָטָהונטה אֶתאֶתאת־־־[שַׁפְרוּרֹו כ][שַׁפְרוּרֹו כ][שפרורו כ] (שַׁפְרִיר֖וֹ ק)(שַׁפְרִירוֹ ק)(שפרירו ק) עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ 43:11 [וּבָאָה כ][וּבָאָה כ][ובאה כ] (וּבָ֕א ק)(וּבָא ק)(ובא ק) וְהִכָּ֖הוְהִכָּהוהכה אֶתאֶתאת־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לַמָּ֣וֶתלַמָּוֶתלמות לַמָּ֗וֶתלַמָּוֶתלמות וַאֲשֶׁ֤רוַאֲשֶׁרואשר לַשְּׁבִי֙לַשְּׁבִילשבי לַשֶּׁ֔בִילַשֶּׁבִילשבי וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר לַחֶ֖רֶבלַחֶרֶבלחרב לֶחָֽרֶבלֶחָרֶבלחרב׃׃׃ 43:12 וְהִצַּ֣תִּיוְהִצַּתִּיוהצתי אֵ֗שׁאֵשׁאש בְּבָתֵּי֙בְּבָתֵּיבבתי אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וּשְׂרָפָ֖םוּשְׂרָפָםושרפם וְשָׁבָ֑םוְשָׁבָםושבם וְעָטָה֩וְעָטָהועטה אֶתאֶתאת־־־אֶ֨רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַ֜יִםמִצְרַיִםמצרים כַּאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־יַעְטֶ֤היַעְטֶהיעטה הָֽרֹעֶה֙הָרֹעֶההרעה אֶתאֶתאת־־־בִּגְד֔וֹבִּגְדוֹבגדו וְיָצָ֥אוְיָצָאויצא מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם בְּשָׁלֽוֹםבְּשָׁלוֹםבשלום׃׃׃ 43:13 וְשִׁבַּ֗רוְשִׁבַּרושבר אֶֽתאֶתאת־־־מַצְּבוֹת֙מַצְּבוֹתמצבות בֵּ֣יתבֵּיתבית שֶׁ֔מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּתֵּ֥יבָּתֵּיבתי אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים יִשְׂרֹ֥ףיִשְׂרֹףישרף בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain