Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 46

46:1 אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הָיָ֧ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֥הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא עַלעַלעל־־־הַגּוֹיִֽםהַגּוֹיִםהגוים׃׃׃ 46:2 לְמִצְרַ֗יִםלְמִצְרַיִםלמצרים עַלעַלעל־־־חֵ֨ילחֵילחיל פַּרְעֹ֤הפַּרְעֹהפרעה נְכוֹ֙נְכוֹנכו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָיָ֥ההָיָההיה עַלעַלעל־־־נְהַרנְהַרנהר־־־פְּרָ֖תפְּרָתפרת בְּכַרְכְּמִ֑שׁבְּכַרְכְּמִשׁבכרכמש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִכָּ֗ההִכָּההכה נְבֽוּכַדְרֶאצַּר֙נְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל בִּשְׁנַת֙בִּשְׁנַתבשנת הָֽרְבִיעִ֔יתהָרְבִיעִיתהרביעית לִיהוֹיָקִ֥יםלִיהוֹיָקִיםליהויקים בֶּןבֶּןבן־־־יֹאשִׁיָּ֖הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 46:3 עִרְכ֤וּעִרְכוּערכו מָגֵן֙מָגֵןמגן וְצִנָּ֔הוְצִנָּהוצנה וּגְשׁ֖וּוּגְשׁוּוגשו לַמִּלְחָמָֽהלַמִּלְחָמָהלמלחמה׃׃׃ 46:4 אִסְר֣וּאִסְרוּאסרו הַסּוּסִ֗יםהַסּוּסִיםהסוסים וַֽעֲלוּ֙וַעֲלוּועלו הַפָּ֣רָשִׁ֔יםהַפָּרָשִׁיםהפרשים וְהִֽתְיַצְּב֖וּוְהִתְיַצְּבוּוהתיצבו בְּכ֥וֹבָעִ֑יםבְּכוֹבָעִיםבכובעים מִרְקוּ֙מִרְקוּמרקו הָֽרְמָחִ֔יםהָרְמָחִיםהרמחים לִבְשׁ֖וּלִבְשׁוּלבשו הַסִּרְיֹנֹֽתהַסִּרְיֹנֹתהסרינת׃׃׃ 46:5 מַדּ֣וּעַמַדּוּעַמדוע רָאִ֗יתִירָאִיתִיראיתי הֵ֣מָּההֵמָּההמה חַתִּים֮חַתִּיםחתים נְסֹגִ֣יםנְסֹגִיםנסגים אָחוֹר֒אָחוֹראחור וְגִבּוֹרֵיהֶ֣םוְגִבּוֹרֵיהֶםוגבוריהם יֻכַּ֔תּוּיֻכַּתּוּיכתו וּמָנ֥וֹסוּמָנוֹסומנוס נָ֖סוּנָסוּנסו וְלֹ֣אוְלֹאולא הִפְנ֑וּהִפְנוּהפנו מָג֥וֹרמָגוֹרמגור מִסָּבִ֖יבמִסָּבִיבמסביב נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 46:6 אַלאַלאל־־־יָנ֣וּסיָנוּסינוס הַקַּ֔להַקַּלהקל וְאַלוְאַלואל־־־יִמָּלֵ֖טיִמָּלֵטימלט הַגִּבּ֑וֹרהַגִּבּוֹרהגבור צָפ֙וֹנָה֙צָפוֹנָהצפונה עַלעַלעל־־־יַ֣דיַדיד נְהַרנְהַרנהר־־־פְּרָ֔תפְּרָתפרת כָּשְׁל֖וּכָּשְׁלוּכשלו וְנָפָֽלוּוְנָפָלוּונפלו׃׃׃ 46:7 מִימִימי־־־זֶ֖הזֶהזה כַּיְאֹ֣רכַּיְאֹרכיאר יַֽעֲלֶ֑היַעֲלֶהיעלה כַּנְּהָר֕וֹתכַּנְּהָרוֹתכנהרות יִֽתְגָּעֲשׁ֖וּיִתְגָּעֲשׁוּיתגעשו מֵימָֽיומֵימָיומימיו׃׃׃ 46:8 מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים כַּיְאֹ֣רכַּיְאֹרכיאר יַֽעֲלֶ֔היַעֲלֶהיעלה וְכַנְּהָר֖וֹתוְכַנְּהָרוֹתוכנהרות יִתְגֹּ֣עֲשׁוּיִתְגֹּעֲשׁוּיתגעשו מָ֑יִםמָיִםמים וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַֽעֲלֶה֙אַעֲלֶהאעלה אֲכַסֶּהאֲכַסֶּהאכסה־־־אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ אֹבִ֥ידָהאֹבִידָהאבידה עִ֖ירעִירעיר וְיֹ֥שְׁבֵיוְיֹשְׁבֵיוישבי בָֽהּבָהּבה׃׃׃ 46:9 עֲל֤וּעֲלוּעלו הַסּוּסִים֙הַסּוּסִיםהסוסים וְהִתְהֹלְל֣וּוְהִתְהֹלְלוּוהתהללו הָרֶ֔כֶבהָרֶכֶבהרכב וְיֵצְא֖וּוְיֵצְאוּויצאו הַגִּבּוֹרִ֑יםהַגִּבּוֹרִיםהגבורים כּ֤וּשׁכּוּשׁכוש וּפוּט֙וּפוּטופוט תֹּפְשֵׂ֣יתֹּפְשֵׂיתפשי מָגֵ֔ןמָגֵןמגן וְלוּדִ֕יםוְלוּדִיםולודים תֹּפְשֵׂ֖יתֹּפְשֵׂיתפשי דֹּ֥רְכֵידֹּרְכֵידרכי קָֽשֶׁתקָשֶׁתקשת׃׃׃ 46:10 וְֽהַיּ֨וֹםוְהַיּוֹםוהיום הַה֜וּאהַהוּאההוא לַאדֹנָ֧ילַאדֹנָילאדני יְהוִ֣היְהוִהיהוה צְבָא֗וֹתצְבָאוֹתצבאות י֤וֹםיוֹםיום נְקָמָה֙נְקָמָהנקמה לְהִנָּקֵ֣םלְהִנָּקֵםלהנקם מִצָּרָ֔יומִצָּרָיומצריו וְאָכְלָ֥הוְאָכְלָהואכלה חֶ֙רֶב֙חֶרֶבחרב וְשָׂ֣בְעָ֔הוְשָׂבְעָהושבעה וְרָוְתָ֖הוְרָוְתָהורותה מִדָּמָ֑םמִדָּמָםמדמם כִּ֣יכִּיכי זֶ֠בַחזֶבַחזבח לַאדֹנָ֨ילַאדֹנָילאדני יְהוִ֧היְהוִהיהוה צְבָא֛וֹתצְבָאוֹתצבאות בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ צָפ֖וֹןצָפוֹןצפון אֶלאֶלאל־־־נְהַרנְהַרנהר־־־פְּרָֽתפְּרָתפרת׃׃׃ 46:11 עֲלִ֤יעֲלִיעלי גִלְעָד֙גִלְעָדגלעד וּקְחִ֣יוּקְחִיוקחי צֳרִ֔יצֳרִיצרי בְּתוּלַ֖תבְּתוּלַתבתולת בַּתבַּתבת־־־מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים לַשָּׁוְא֙לַשָּׁוְאלשוא [הִרְבֵּיתִי כ][הִרְבֵּיתִי כ][הרביתי כ] (הִרְבֵּ֣ית ק)(הִרְבֵּית ק)(הרבית ק) רְפֻא֔וֹתרְפֻאוֹתרפאות תְּעָלָ֖התְּעָלָהתעלה אֵ֥יןאֵיןאין לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 46:12 שָׁמְע֤וּשָׁמְעוּשמעו גוֹיִם֙גוֹיִםגוים קְלוֹנֵ֔ךְקְלוֹנֵךְקלונך וְצִוְחָתֵ֖ךְוְצִוְחָתֵךְוצוחתך מָלְאָ֣המָלְאָהמלאה הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ כִּֽיכִּיכי־־־גִבּ֤וֹרגִבּוֹרגבור בְּגִבּוֹר֙בְּגִבּוֹרבגבור כָּשָׁ֔לוּכָּשָׁלוּכשלו יַחְדָּ֖יויַחְדָּיויחדיו נָפְל֥וּנָפְלוּנפלו שְׁנֵיהֶֽםשְׁנֵיהֶםשניהם׃׃׃ פפפ
46:13 הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִ֑יאהַנָּבִיאהנביא לָב֗וֹאלָבוֹאלבוא נְבֽוּכַדְרֶאצַּר֙נְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל לְהַכּ֖וֹתלְהַכּוֹתלהכות אֶתאֶתאת־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 46:14 הַגִּ֤ידוּהַגִּידוּהגידו בְמִצְרַ֙יִם֙בְמִצְרַיִםבמצרים וְהַשְׁמִ֣יעוּוְהַשְׁמִיעוּוהשמיעו בְמִגְדּ֔וֹלבְמִגְדּוֹלבמגדול וְהַשְׁמִ֥יעוּוְהַשְׁמִיעוּוהשמיעו בְנֹ֖ףבְנֹףבנף וּבְתַחְפַּנְחֵ֑סוּבְתַחְפַּנְחֵסובתחפנחס אִמְר֗וּאִמְרוּאמרו הִתְיַצֵּב֙הִתְיַצֵּבהתיצב וְהָכֵ֣ןוְהָכֵןוהכן לָ֔ךְלָךְלך כִּֽיכִּיכי־־־אָכְלָ֥האָכְלָהאכלה חֶ֖רֶבחֶרֶבחרב סְבִיבֶֽיךָסְבִיבֶיךָסביביך׃׃׃ 46:15 מַדּ֖וּעַמַדּוּעַמדוע נִסְחַ֣ףנִסְחַףנסחף אַבִּירֶ֑יךָאַבִּירֶיךָאביריך לֹ֣אלֹאלא עָמַ֔דעָמַדעמד כִּ֥יכִּיכי יְהוָ֖היְהוָהיהוה הֲדָפֽוֹהֲדָפוֹהדפו׃׃׃ 46:16 הִרְבָּ֖ההִרְבָּההרבה כּוֹשֵׁ֑לכּוֹשֵׁלכושל גַּםגַּםגם־־־נָפַ֞לנָפַלנפל אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־רֵעֵ֗הוּרֵעֵהוּרעהו וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו ק֣וּמָהקוּמָהקומה ׀׀׀ וְנָשֻׁ֣בָהוְנָשֻׁבָהונשבה אֶלאֶלאל־־־עַמֵּ֗נוּעַמֵּנוּעמנו וְאֶלוְאֶלואל־־־אֶ֙רֶץ֙אֶרֶץארץ מֽוֹלַדְתֵּ֔נוּמוֹלַדְתֵּנוּמולדתנו מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני חֶ֥רֶבחֶרֶבחרב הַיּוֹנָֽההַיּוֹנָההיונה׃׃׃ 46:17 קָרְא֖וּקָרְאוּקראו שָׁ֑םשָׁםשם פַּרְעֹ֤הפַּרְעֹהפרעה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים שָׁא֔וֹןשָׁאוֹןשאון הֶעֱבִ֖ירהֶעֱבִירהעביר הַמּוֹעֵֽדהַמּוֹעֵדהמועד׃׃׃ 46:18 חַיחַיחי־־־אָ֙נִי֙אָנִיאני נְאֻםנְאֻםנאם־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות שְׁמ֑וֹשְׁמוֹשמו כִּ֚יכִּיכי כְּתָב֣וֹרכְּתָבוֹרכתבור בֶּֽהָרִ֔יםבֶּהָרִיםבהרים וּכְכַרְמֶ֖לוּכְכַרְמֶלוככרמל בַּיָּ֥םבַּיָּםבים יָבֽוֹאיָבוֹאיבוא׃׃׃ 46:19 כְּלֵ֤יכְּלֵיכלי גוֹלָה֙גוֹלָהגולה עֲשִׂ֣יעֲשִׂיעשי לָ֔ךְלָךְלך יוֹשֶׁ֖בֶתיוֹשֶׁבֶתיושבת בַּתבַּתבת־־־מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים כִּֽיכִּיכי־־־נֹף֙נֹףנף לְשַׁמָּ֣הלְשַׁמָּהלשמה תִֽהְיֶ֔התִהְיֶהתהיה וְנִצְּתָ֖הוְנִצְּתָהונצתה מֵאֵ֥יןמֵאֵיןמאין יוֹשֵֽׁביוֹשֵׁביושב׃׃׃ ססס 46:20 עֶגְלָ֥העֶגְלָהעגלה יְפֵֽהיְפֵהיפה־־־פִיָּ֖הפִיָּהפיה מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים קֶ֥רֶץקֶרֶץקרץ מִצָּפ֖וֹןמִצָּפוֹןמצפון בָּ֥אבָּאבא בָֽאבָאבא׃׃׃ 46:21 גַּםגַּםגם־־־שְׂכִרֶ֤יהָשְׂכִרֶיהָשכריה בְקִרְבָּהּ֙בְקִרְבָּהּבקרבה כְּעֶגְלֵ֣יכְּעֶגְלֵיכעגלי מַרְבֵּ֔קמַרְבֵּקמרבק כִּֽיכִּיכי־־־גַםגַםגם־־־הֵ֧מָּההֵמָּההמה הִפְנ֛וּהִפְנוּהפנו נָ֥סוּנָסוּנסו יַחְדָּ֖יויַחְדָּיויחדיו לֹ֣אלֹאלא עָמָ֑דוּעָמָדוּעמדו כִּ֣יכִּיכי י֥וֹםיוֹםיום אֵידָ֛םאֵידָםאידם בָּ֥אבָּאבא עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם עֵ֥תעֵתעת פְּקֻדָּתָֽםפְּקֻדָּתָםפקדתם׃׃׃ 46:22 קוֹלָ֖הּקוֹלָהּקולה כַּנָּחָ֣שׁכַּנָּחָשׁכנחש יֵלֵ֑ךְיֵלֵךְילך כִּֽיכִּיכי־־־בְחַ֣יִלבְחַיִלבחיל יֵלֵ֔כוּיֵלֵכוּילכו וּבְקַרְדֻּמּוֹת֙וּבְקַרְדֻּמּוֹתובקרדמות בָּ֣אוּבָּאוּבאו לָ֔הּלָהּלה כְּחֹטְבֵ֖יכְּחֹטְבֵיכחטבי עֵצִֽיםעֵצִיםעצים׃׃׃ 46:23 כָּרְת֤וּכָּרְתוּכרתו יַעְרָהּ֙יַעְרָהּיערה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּ֖יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא יֵֽחָקֵ֑ריֵחָקֵריחקר כִּ֤יכִּיכי רַבּוּ֙רַבּוּרבו מֵֽאַרְבֶּ֔המֵאַרְבֶּהמארבה וְאֵ֥יןוְאֵיןואין לָהֶ֖םלָהֶםלהם מִסְפָּֽרמִסְפָּרמספר׃׃׃ 46:24 הֹבִ֖ישָׁההֹבִישָׁההבישה בַּתבַּתבת־־־מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים נִתְּנָ֖הנִתְּנָהנתנה בְּיַ֥דבְּיַדביד עַםעַםעם־־־צָפֽוֹןצָפוֹןצפון׃׃׃ 46:25 אָמַר֩אָמַראמר יְהוָ֨היְהוָהיהוה צְבָא֜וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני פוֹקֵד֙פוֹקֵדפוקד אֶלאֶלאל־־־אָמ֣וֹןאָמוֹןאמון מִנֹּ֔אמִנֹּאמנא וְעַלוְעַלועל־־־פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה וְעַלוְעַלועל־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וְעַלוְעַלועל־־־אֱלֹהֶ֖יהָאֱלֹהֶיהָאלהיה וְעַלוְעַלועל־־־מְלָכֶ֑יהָמְלָכֶיהָמלכיה וְעַ֨לוְעַלועל־־־פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה וְעַ֥לוְעַלועל הַבֹּטְחִ֖יםהַבֹּטְחִיםהבטחים בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 46:26 וּנְתַתִּ֗יםוּנְתַתִּיםונתתים בְּיַד֙בְּיַדביד מְבַקְשֵׁ֣ימְבַקְשֵׁימבקשי נַפְשָׁ֔םנַפְשָׁםנפשם וּבְיַ֛דוּבְיַדוביד נְבֽוּכַדְרֶאצַּ֥רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל וּבְיַדוּבְיַדוביד־־־עֲבָדָ֑יועֲבָדָיועבדיו וְאַחֲרֵיוְאַחֲרֵיואחרי־־־כֵ֛ןכֵןכן תִּשְׁכֹּ֥ןתִּשְׁכֹּןתשכן כִּֽימֵיכִּימֵיכימי־־־קֶ֖דֶםקֶדֶםקדם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 46:27 וְ֠אַתָּהוְאַתָּהואתה אַלאַלאל־־־תִּירָ֞אתִּירָאתירא עַבְדִּ֤יעַבְדִּיעבדי יַֽעֲקֹב֙יַעֲקֹביעקב וְאַלוְאַלואל־־־תֵּחַ֣תתֵּחַתתחת יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֠יכִּיכי הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני מוֹשִֽׁעֲךָ֙מוֹשִׁעֲךָמושעך מֵֽרָח֔וֹקמֵרָחוֹקמרחוק וְאֶֽתוְאֶתואת־־־זַרְעֲךָ֖זַרְעֲךָזרעך מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ שִׁבְיָ֑םשִׁבְיָםשבים וְשָׁ֧בוְשָׁבושב יַעֲק֛וֹביַעֲקוֹביעקוב וְשָׁקַ֥טוְשָׁקַטושקט וְשַׁאֲנַ֖ןוְשַׁאֲנַןושאנן וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מַחֲרִֽידמַחֲרִידמחריד׃׃׃ ססס 46:28 אַ֠תָּהאַתָּהאתה אַלאַלאל־־־תִּירָ֞אתִּירָאתירא עַבְדִּ֤יעַבְדִּיעבדי יַֽעֲקֹב֙יַעֲקֹביעקב נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּ֥יכִּיכי אִתְּךָ֖אִתְּךָאתך אָ֑נִיאָנִיאני כִּי֩כִּיכי אֶעֱשֶׂ֨האֶעֱשֶׂהאעשה כָלָ֜הכָלָהכלה בְּכָֽלבְּכָלבכל־־־הַגּוֹיִ֣םהַגּוֹיִםהגוים ׀׀׀ אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר הִדַּחְתִּ֣יךָהִדַּחְתִּיךָהדחתיך שָׁ֗מָּהשָׁמָּהשמה וְאֹֽתְךָ֙וְאֹתְךָואתך לֹאלֹאלא־־־אֶעֱשֶׂ֣האֶעֱשֶׂהאעשה כָלָ֔הכָלָהכלה וְיִסַּרְתִּ֙יךָ֙וְיִסַּרְתִּיךָויסרתיך לַמִּשְׁפָּ֔טלַמִּשְׁפָּטלמשפט וְנַקֵּ֖הוְנַקֵּהונקה לֹ֥אלֹאלא אֲנַקֶּֽךָּאֲנַקֶּךָּאנקך׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain